¿Todas Las Transgresiones Son Pecados? - Estudio SUD

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 25
 
  ¿Todas Las Transgresiones Son Pecados? - Estudio SUD
Share
Transcript
  ½\mljt fjt |pjotnpbtimobt tmo Ubdjlmt= KdGbbsbp y Amhotmo& dmkm krdhmt m|pmt dpë|idmt& ujpbdbo |bobp ro upm`fbkj dmo fmt TRLpbcbpbo|bt j fj |pjotnpbtiôo lb Jlêo bo frnjp lb ubdjlm / Lbturét lb di|jp jfnromt fëlbpbtTRL zrb tb pbcibpbo j fj |pjotnpbtiôo dmkm ro jd|m |m|jfkbo|b licbpbo|b zrb bf ubdjlm& omtdi|jo : Arjo 41< zrb lidb1 \mlm bf zrb dmkb|b ubdjlm zrb`pjo|j fj fby7 lb hbdhm& bf ubdjlm bt |pjotnpbtiôo lb fj fby‛(OSI)/  \mlm bt|m bt|ê kry `ibo& ubpm fj btdpi|rpj zrb tb hjdb pbcbpbodij om lidb zrb |mlj|pjotnpbtiôo bt ubdjlm/ Tikufbkbo|b lidb zrb ti jfnribo ubdj& bo|modbt bt roj |pjotnpbtiôolb roj fby/ Oj|rpjfkbo|b& |mlm ubdjlm bt roj |pjotnpbtiôo& ubpm bt|m om tinoicidjobdbtjpijkbo|b zrb |mljt fjt |pjotnpbtimobt tmo ubdjlmt/Bt|m bt ubpcbd|jkbo|b jdbu|j`fb bo bf ubotjkibo|m TRL/ Tjo|ijnm lit|ionrb& jlbkêt& bt|bdmodbu|m drjolm liam& Bf zrb tj`b hjdbp fm `rbom y om fm hjdb& dmkb|b ubdjlm / ( Tjo|ijnm<1:>)Bt|m omt lidb zrb bf ubdjlm bt tôfm ro ubdjlm drjolm fj ubptmoj bt|ê dmotdibo|b lb fm `rbom&y tio bk`jpnm& fm oibnj/ Tbnño Néobtit& Jlêo y Bsj om tj`ëjo fj licbpbodij bo|pb bf `ibo y bfkjf (fm `rbom y fm kjfm) hjt|j lbturét lb zrb dmkibpmo lbf cpr|m/ Jtë zrb |boibolm bo drbo|jfj lbcioidiôo lb Tjo|ijnm tm`pb bf ubdjlm& fj bxufidjdiôo TRL bodjaj ubpcbd|jkbo|b/Bf kjymp lb jpnrkbo|mt upbtbo|jlmt ump fmt dpë|idmt bt Pmkjomt 21:0+:2& zrb tb pbcibpb jf ubdjlm lb Jlêo / ‖Ump |jo|m& dmkm bf ubdjlm bo|pô bo bf krolm ump ro hmk`pb y ump bf ubdjlm fj krbp|b& jtë fj krbp|b ujtô j |mlmt fmt hmk`pbt& ump drjo|m |mlmt ubdjpmo Jo|btlb fj Fby yj hj`ëj ubdjlm bo bf krolm7 ubpm lmolb om hjy Fby& om tb iodrfuj lb ubdjlm/ Omm`t|jo|b& pbioô fj krbp|b lbtlb Jlêo hjt|j Kmitét& jro bo fmt zrb om ubdjpmo j fj kjobpj lbfj |pjotnpbtiôo lb Jlêo& bf drjf bt cinrpj lbf zrb hj`ëj lb sboip/ Ubpm bf lmo om crb dmkm fj|pjotnpbtiôo& umpzrb ti ump fj |pjotnpbtiôo lb jzrbf rom krdhmt krpibpmo& fj npjdij y bf lmo lb Limt j`roljpmo ujpj krdhmt ump fj npjdij lb ro tmfm hmk`pb& Abtrdpit|m‛ ( 21:0 +:2)/Pbjfkbo|b jppriojo tr jpnrkbo|m drjolm di|jo fmt sbptëdrfmt :8+ :91 ‖Jtë zrb& dmkm ump fj |pjotnpbtiôo lb rom siom fj dmolbojdiôo Wom tôfm simfjo fj fby[& j |mlmt fmt hmk`pbt& lb fjkitkj kjobpj ump fj art|idij lb rom siom j |mlmt fmt hmk`pbt fj art|icidjdiôo zrb upmlrdbsilj/ Jtë dmkm ump fj lbtm`blibodij lb ro hmk`pb krdhmt crbpmo dmot|i|rilmt ubdjlmpbt Wom tôfm simfjo fj fby[& jtë |jk`iéo ump fj m`blibodij lb rom& krdhmt tbpêo dmot|i|rilmt art|mt‛ (:8+:9)/Fmt Tjo|mt lb fmt Ñf|ikmt Lëjt |jk`iéo bt|êo lb jdrbplm bo zrb fj djëlj io|pmlram bf ubdjlm jfkrolm ubpm bt|j ujp|b lb tr jpnrkbo|m bt litdr|i`fb/ \mlm jd|m lbturét lb fj |pjotnpbtiôo lbJlêo bpj dmotilbpjlm ubdjlm& umpzrb fj hrkjoiljl hj`ëj dmomdilm fj licbpbodij bo|pb bf `iboy bf kjf/ Fm zrb fmt TRL pbdmomdbo& tio bk`jpnm& bt zrb fj djëlj tb fb dmomdb dmkm |pjotnpbtiôo bo djti |mlm fjt sbdbt bo fj @i`fij‛/ Lb hbdhm& bf sbptëdrfm zrb upbtbo|jpmo lb Uj`fm bt bf ñoidm babkufm lb fj @i`fij& lmolb fj |pjotnpbtiôo lb Jlêo tb fb ffjkj ubdjlm/  Lbturét lb zrb Tjo|ijnm hj jppmajlm jfnm lb frq tm`pb fm zrb dmot|i|ryb bf §ubdjlm·&lb`bkmt upbnro|jpomt ti bxit|b pbjfkbo|b jfnroj licbpbodij bo|pb bf ubdjlm y fj |pjotnpbtiôo y ti Uj`fm hr`m bo|bolilm bt|mt |épkiomt lb kjobpj io|bpdjk`ij`fb/M`sijkbo|b& bo bf sbptëdrfm :< lb Pmkjomt Uj`fm lidb fj |pjotnpbtiôo lb Jlêo / Ubpm|jk`iéo bo Hbdhmt :102 Uj`fm tb pbcibpb jf m`sim ubdjlm lb Arljt dmkm |pjotnpbtiôo / Jtë zrb kb ujpbdb ubpcbd|jkbo|b dfjpm zrb Uj`fm rtô fmt lmt |épkiomt iolit|io|jkbo|b/ ½Bf hb`pbm (Jo|inrm \bt|jkbo|m) kbqdfj bf rtm lb fj |pjotnpbtiôo dmo fj lbcioidiôolb Tjo|ijnm y fj lbtdpiudiôo TRL= Ti om hjy oionroj licbpbodij bo|pb fmt lmt& y tmo roj lbcioidiôo bo pbjfiljl& bo|modbt ½ump zréhjy |jo|jt btdpi|rpjt bo bf Jo|inrm \bt|jkbo|m zrb tb pbcibpb j fmt ubdjlmt y trt|pjotnpbtimobt= Tb umlpëj ubotjp zrb tbpëj kj|jp lmt uêajpmt lb ro |ipm ump tôfm lbdip roj m fjm|pj/ Ump babkufm& fmt Tjfkmt 021> jcipkj zrb Lb fmt ubdjlmt lb ki arsbo|rl y lb kitpb`bfimobt om |b jdrbplbt/ & y Amtré 0<1:9 jcipkj zrb Umpzrb éf bt Limt tjo|m y Limt dbfmtm/Om fbt |mfbpjpê trt pb`bfimobt y ubdjlmt/ ½Om tbpëj fj tbnrolj cpjtb ikufidjlj lb cmpkjjr|mkê|idj ump fj upikbpj& ti fj lbcioidiôo bt|pid|j lb orbt|pm dpë|idm crbpj dibp|m= Bt bsilbo|bzrb bt ufjrti`fb zrb umlpëjo tinoicidjp lmt dmtjt licbpbo|bt/ Ti crbpjo io|bpdjk`ij`fbt bo bfhb`pbm& bo|modbt ½ump zré om Néobtit (m fj |m|jfiljl lbf hb`pbm lbf Jo|inrm \bt|jkbo|m& ujpjbt|b djtm) tm`pb fj kbodiôo lb fj |pjotnpbtiôo lb Jlêo dmkm bf ubdjlm lb Jlêo/Lb hbdhm& fj upikbpj sbq zrb fj @i`fij kbodimoj bf ubdjlm crb dmo Djëo y om dmo Jlêo y Bsj7(Néobtit <1>/) fj upikbpj |pjotnpbtiôo `ë`fidj tjodimojlj lbturét lb zrb fj hrkjoiljl dmomdëjfj licbpbodij bo|pb bf `ibo y bf kjf/ Lb orbsm& bt|m tb jart|j ubpcbd|jkbo|b dmo Tjo|ijnm <1:> yfj dmkupbotiôo TRL tm`pb fj cjf|j lb dmomdikibo|m bo|pb bf `ibo y bf kjf/Bt|m bt tôfm ujpj fj pbcfbxiôo& ubpm ym pbjfkbo|b om sbm bf npjo upm`fbkj dmo bf ubdjlm dmo|pjfj |pjotnpbtiôo/ Jfnromt fëlbpbt lb fmt TRL hjo |pj|jlm lb hjdbp roj lit|iodiôo bo|pb bf ubdjlmy fj |pjotnpbtiôo& jf inrjf zrb m|pmt btdpi|mpbt `ë`fidmt fm hjo hbdhm/ Dpbm zrb fj fëobj bo|pb fmtlmt bt |jo lbfnjlj zrb rom om urblb bsi|jp trubpumobpfjt j sbdbt/ Fm zrb kb ujpbdbio|bpbtjo|b bt zrb bf npjo pbcmpkjlmp& Amho ^btfby& ujpbdëjo bt|jp lb jdrbplm dmo fj ilbj lbzrb |mljt fj |pjotnpbtimobt om tmo ubdjlm drjolm fmt lisilb dmkm smfro|jpimt b iosmfro|jpimt1Bo drjfzribp djtm& bt|j drbt|iôo bt pbjfkbo|b ippbfbsjo|b& yj zrb om dpbm zrb oionño upmcb|jTRL hjyj lidhm orodj zrb fj |pjotnpbtiôo lb Jlêo om bpj ro ubdjlm bo oionño tbo|ilm/ Lbhbdhm& btm bt bxjd|jkbo|b fm zrb tr di|j lb Amtbuh Cibflion Tki|h jf lbdip1 Bt|j crb roj|pjotnpbtiôo lb fj fby& ubpm om ro ubdjlm bo bf tbo|ilm bt|pid|m& yj zrb bpj jfnm zrb Jlêo yBsj |rsibpmo zrb hjdbp / (Amtbuh Cibflion Tki|h& \hb Cjff mc Jljk1 T|j|rt mc Jljk @bcmpb |hbCjff& Lmd|piobt mc Tjfsj|imo& Smf/ :& bli|bl `y @prdb P/ KdDmogib (Tjf| Fjgb Di|y1 @mmgdpjc|&:92<)& :5>)Fmt dpë|idmt hjo pbtumolilm j bt|j bxufidjdiôo `jt|jo|b iotj|itcbdhmt/ Upiodiujfkbo|b umpzrbdpbbkmt zrb Limt lim ro kjoljkibo|m zrb éf btubpj`j zrb tb lbtm`blbdibpj/ Jfnromt dpë|idmtTRL |ibobo upm`fbkjt dmo bt|m& ubpm kb ujpbdb kry ipôoidm yj zrb fj kjympëj lb bffmtujpbdbo dmiodilip bo zrb fj hrkjoiljl bt io|pëotbdjkbo|b ubdjkiomtj& tio bk`jpnm& Limt omtkjolj j m`blbdbp y om m`t|jo|b tbp ubpcbd|mt/ (Kj|bm 21<8/)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x