UNIDADE 6 Obxectivos didácticos da unidade Contidos da unidade Elementos transversais da unidade

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
  UNIDADE 6 Obectivos didácticos da unidade Identificar os diversos tipos de tetos. Recoñecer as partes dos tetos argumentativos. Diferenciar a tese dos argumentos nun teto argumentativo. Saber subliñar
Related documents
Share
Transcript
UNIDADE 6 Obectivos didácticos da unidade Identificar os diversos tipos de tetos. Recoñecer as partes dos tetos argumentativos. Diferenciar a tese dos argumentos nun teto argumentativo. Saber subliñar un teto de modo eficiente. Coñecer os diferentes tipos de interferencias e as desviacións da norma que se producen no galego: hipergaleguismos, vulgarismos, préstamos, lusismos, castelanismos. Identificar e coñecer as características do complemento directo e do complemento indirecto. Coñecer as unidades que poden desempeñar a función de complemento directo e de complemento indirecto. Identificar o dativo de solidariedade e recoñecer a súa función semántica. Coñecer a estrutura que presentan as palabras e os morfemas polos que están constituídas. Coñecer os distintos tipos de palabras segundo a súa estrutura: simpes, derivadas, compostas, parasintéticas. Contidos da unidade Técnicas da escrita: o subliñado As interferencias lingüísticas. Castelanismos léicos Castelanismos semánticos Castelanismos fónicos Castelanismos morfosintácticos Complemento directo e indirecto O complemento directo O complemento indirecto O dativo de solidariedade Estrutura e formación de palabras A estrutura das palabras A formación de palabras Elementos transversais da unidade A comprensión lectora e a epresión oral e escrita (CL e EOE) A comunicación audiovisual e as tecnoloías da información e da comunicación (CA e TIC) O emprendemento (EMP) A educación cívica e o respecto ao Estado de dereito (EC e RED) A igualdade efectiva entre mulleres e homes (IEMH) A prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida así como de calquera forma de violencia: de énero, contra as persoas con discapacidade, racismo, enofobia etc. (PV) A saúde e a calidade de vida (SCV) A discriminación por razón da orientación seual ou da identidade de énero (DISC) A educación viaria (EV) A educación ambiental (EA) 116 Lingua e literatura 2º Bacharelato Temporalización Para a realización da unidade 6 serán precisas 4 sesións. Recursos e ferramentas de avaliación Recursos: Libro diital, dotado de recursos variados para o seu uso na aula: material complementario, locucións, material audiovisual, enlaces web, tetos de ampliación Teto de ampliación para o apartado de Lingua e sociedade da unidade 6 Ferramentas de avaliación: Proba de avaliación da unidade 6 Rúbrica de avaliación da unidade 6 RELACIÓN DE MATERIAIS PARA O PROFESORADO QUE SE OFRECEN DESEGUIDO Programación da unidade 6 Rúbrica de avaliación da unidade 6 Proba de avaliación da unidade 6 Teto de ampliación para o apartado «Lingua e sociedade» desta unidade 117 Lingua e literatura 2º Bacharelato PROGRAMACIÓN DA UNIDADE CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN FERRAMENTAS ELEMENTOS TRANSVERSAIS APARTADOS OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES E INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE Grao mínimo consec. Peso cualific. Observación aula Proba oral Proba escrita Traballo individual Traballo en grupo Rúbrica da unidade Rúbrica destrezas Rúbrica competencias Outros CL e EOE CA e TIC EMP EC e RED IEMH PV SCV DISC EV EA BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR B1.8. Participación activa e argumentada en debates nos que se epresen opinións acerca dun tema de actualidade. Participación activa nun faladoiro. B1.8. Participar activa e argumentadamente en debates nos que se epresen opinións acerca dun tema de actualidade. Participar activamente nun faladoiro sobre un aspecto da temática da lectura. Planificar os seus argumentos e desenvolvelos de forma comprensible e convincente. Comentar as contribucións das persoas interlocutoras. Aplicar as normas de interacción e cortesía. Respectar as quendas de fala. Escoitar con atención e respecto as intervencións alleas. Empregar unha linguae non discriminatoria. LGB Desenvolve argumentos de forma comprensible e convincente e comenta as contribucións das persoas interlocutoras. Participa activamente nun faladoiro sobre un aspecto da temática da lectura. Planifica os seus argumentos e desenvólveos de forma comprensible e convincente. Comenta as contribucións das persoas interlocutoras. LGB Aplica as normas que reen a cortesía na comunicación oral, respecta as quendas e as opinións alleas e emprega unha linguae non discriminatoria. Aplica as normas de interacción e cortesía. Respecta as quendas de fala. Escoita con atención e respecto as intervencións alleas. Emprega unha linguae non discriminatoria. CSC CSC BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR B2.1. Comprensión de tetos con auda de estrateias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos. Lectura comprensiva dun teto argumentativo (artigo de opinión): «Feminicidio», Manuel Bragado, Faro de Vigo. Comprensión tetual. Técnicas da escrita: o subliñado. Refleión sobre o teto pp a b d e f h B2.1. Aplicar estrateias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos para interpretar e producir tetos propios. Utilizar adecuadamente técnicas de subliñado. Resumir o contido do teto recollendo a información relevante. Ler comprensivamente un teto argumentativo e identificar a súa intención comunicativa. Definir, empregando o propio léico, termos destacados no teto. Comentar un fragmento dado do teto, epoñendo con claridade a súa propia opinión sobre o contido deste. Indicar o tema do teto de lectura. Procurar información complementaria para mellorar a comprensión e ampliar os seus coñecementos. LGB Sintetiza as ideas fundamentais do teto en resumos, esquemas e mapas conceptuais. Utiliza adecuadamente técnicas de subliñado. Resume o contido do teto recollendo a información relevante. LGB Interpreta o sentido global e identifica a intención comunicativa do emisor en tetos epositivos e argumentativos de distintos ámbitos. Le comprensivamente un teto argumentativo e identifica a súa intención comunicativa. Define, empregando o propio léico, termos destacados no teto. Comenta un fragmento dado do teto, epoñendo con claridade a súa propia opinión sobre o contido deste. LGB Diferencia as ideas principais e as secundarias e sintetiza o contido de tetos epositivos e argumentativos de distintos ámbitos. Indica o tema do teto de lectura. CCA LGB Utiliza recursos bibliográficos, audiovisuais e diitais para facilitar a comprensión dun teto e complementar as súas producións. Procura información complementaria para mellorar a súa comprensión do teto e ampliar os seus coñecementos. CD B2.3. Produción de traballos educativos individuais e en grupo sobre temas polémicos do currículo ou da actualidade social, científica e cultural. Epresión tetual. B2.4. Análise e comentario de tetos epositivos e argumentativos. Análise tetual. Estrutura eral dos tetos argumentativos. B2.3. Realizar traballos educativos individuais ou en grupo sobre temas controvertidos do currículo ou de actualidade social, científica ou cultural. Elaborar un teto biográfico empregando información complementaria. Enunciar a conclusión do teto de lectura, empregando o propio léico. B2.4. Analizar e comentar tetos argumentativos e epositivos. Refleionar sobre as normas gramaticais e o léico a partir do teto. Coñecer a estrutura eral dos tetos argumentativos Analizar a estrutura do teto de lectura, sinalando as tres partes fundamentais e a idea principal de cada parágrafo. Recoñecer a tese defendida no artigo de opinión lido. Sinalar os argumentos empregados no teto de lectura. LGB Desenvolve un tema do currículo con rigor, claridade e corrección gramatical. Elabora un teto biográfico empregando información complementaria. Enuncia a conclusión do teto de lectura, empregando o propio léico. LGB Describe os trazos morfosintácticos, léico-semánticos e pragmático-tetuais de tetos epositivos e argumentativos. Refleiona sobre as normas gramaticais e o léico a partir do teto. Coñece a estrutura eral dos tetos argumentativos. Analiza a estrutura do teto de lectura, sinalando as tres partes fundamentais e a idea principal de cada parágrafo. Recoñece a tese defendida no artigo de opinión lido. Sinala os argumentos empregados no teto de lectura. LGB Recoñece e eplica a función no teto dos distintos procedementos de cita: estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto libre e cita encuberta. Distingue no artigo de opinión entre información obectiva e subectiva Lingua e literatura 2º Bacharelato CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN FERRAMENTAS ELEMENTOS TRANSVERSAIS APARTADOS OBXECTIVOS BLOQUES DE CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES E INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE Grao mínimo consec. Peso cualific. Observación aula Proba oral Proba escrita Traballo individual Traballo en grupo Rúbrica da unidade Rúbrica destrezas Rúbrica competencias Outros CL e EOE CA e TIC EMP EC e RED IEMH PV SCV DISC EV EA BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR B1.10. Aplicación dos coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da epresión oral e recoñecemento en eposicións orais propias e alleas das dificultades epresivas. Análise de tetos orais. B1.10. Aplicar os coñecementos gramaticais á avaliación e mellora da epresión oral e recoñecer, en eposicións orais propias e alleas, as dificultades epresivas. Gravar tetos orais e comparar o tipo de reistro empregado neles. Analizar a presenza de interferencias lingüísticas nos tetos, baio guía. LGB Recoñece en eposicións propias e alleas as dificultades epresivas e identifica interferencias lingüísticas e desviacións da norma. Grava tetos orais e compara o tipo de reistro empregado neles. Analiza a presenza de interferencias lingüísticas nos tetos, baio guía. Lingua e sociedade pp b d e h p BLOQUE 4. LINGUA E SOCIEDADE B4.2. Construción da variante estándar da lingua galega. Interferencias lingüísticas: castelanismos. As interferencias lingüísticas. Castelanismos léicos. Castelanismos semánticos. Castelanismos fónicos. Castelanismos morfosintácticos. B4.2. Describir e interpretar o proceso de construción da variante estándar da lingua galega, recoñecer as interferencias lingüísticas no galego con especial atención aos castelanismos e desenvolver un discurso propio libre destes elementos. Eplicar, achegando eemplos, o que son as interferencias lingüísticas. Identificar e clasificar os castelanismos léicos, semánticos, fónicos e morfosintácticos en enunciados orais e escritos. Corriir castelanismos en enunciados dados. Evitar nas propias producións o uso de castelanismos. LGB Recoñece as interferencias lingüísticas no galego, con especial atención aos castelanismos e desenvolve un discurso propio libre destes elementos. Eplica, achegando eemplos, o que son as interferencias lingüísticas. Identifica e clasifica os castelanismos léicos, semánticos, fónicos e morfosintácticos en enunciados orais e escritos. Corrie castelanismos en enunciados dados. Evita nas propias producións o uso de castelanismos. CCEC BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA B3.4. Observación, refleión e eplicación das unidades e funcións sintácticas. Complemento directo e indirecto. Complemento directo. Características. Unidades que poden funcionar como CD. Complemento indirecto. Características. Unidades que poden funcionar como CI. O dativo de solidariedade. Estudo da lingua pp e B3.4. Observar, refleionar e eplicar as distintas unidades e función sintácticas e aplicar os coñecementos sobre análise sintáctica na produción de tetos. Definir complemento directo e complemento indirecto, identificar estas funcións nun teto e indicar o tipo de unidades que as desempeñan. Definir e identificar o dativo de solidariedade. Empregar o dativo de solidariedade para completar un teto dado. LGB Recoñece as diferentes estruturas sintácticas, eplica as relacións que se establecen e emprega a terminoloía aeitada. Define complemento directo e complemento indirecto, identifica estas funcións nun teto e indica o tipo de unidades que as desempeñan. Define e identifica o dativo de solidariedade. Emprega o dativo de solidariedade para completar un teto dado. BLOQUE 3. FUNCIONAMENTO DA LINGUA B3.3. Análise e eplicación do léico e dos seus procedementos de formación. Estrutura e formación de palabras. A estrutura das palabras. Leemas e tipos de morfemas. Os interfios. A formación de palabras. As clases de palabras. Léico e semántica pp e B3.3. Recoñecer e eplicar o proceso de formación das palabras e aplicar os coñecementos adquiridos para a mellora, comprensión e enriquecemento do vocabulario activo. Eplicar os diferentes procedementos de formación das palabras, achegando eemplos. Clasificar os morfemas segundo o seu tipo. Clasificar palabras dadas segundo a súa estrutura morfemática. Achegar a palabra primitiva para unha serie de termos dados. Descompoñer en morfemas palabras dadas. LGB Eplica os procedementos de formación das palabras. Eplica os diferentes procedementos de formación das palabras, achegando eemplos. LGB Recoñece e eplica os tipos de morfemas, así como a análise morfolóica. Clasifica os morfemas segundo o seu tipo. LGB Recoñece, analiza e eplica a estrutura morfolóica. Clasifica palabras dadas segundo a súa estrutura morfemática. Achega a palabra primitiva para unha serie de termos dados. Descompón en morfemas palabras dadas. BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR B2.2. Planificación, produción e revisión de tetos de distintos ámbitos adecuados, coherentes e ben cohesionados; austados ás normas morfolóicas e gramaticais e ben presentados. Práctica de lingua. Práctica de lingua p. 102 b f h B2.2. Planificar, producir e revisar tetos de distintos ámbitos de uso adecuados á situación e á intención comunicativa, con coherencia, cohesión, corrección gramatical e boa presentación. Aplicar os seus coñecementos sobre a lingua para completar e analizar enunciados dados. LGB Planifica os seus traballos seguindo unha orde predefinida e revisa o proceso de escritura para mellorar a produción final. Aplica os seus coñecementos sobre a lingua para completar e analizar enunciados dados Lingua e literatura 2º Bacharelato RÚBRICA DE AVALIACIÓN NOME: COMPETENCIAS BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCOITAR E FALAR ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE NIVEIS DE ADQUISICIÓN ADQUIRE PLENAMENTE (4) LOGRA (3) PROGRESA (2) PRECISA APOIO (1) RESULTADO CSC LGB LGB Participa activamente nun faladoiro. Pá. 91, actividade 4. Participa moi activamente nun faladoiro. Aplica os coñecementos adquiridos para planificar as súas intervencións e emprega argumentos oriinais, epostos de forma clara, comprensible, coherente e convincente. Anota e comenta cortesmente as contribucións dos interlocutores. Cínguese ao tema, non divaga e non acapara o tempo. Aplica as normas que reen a cortesía na comunicación oral: fala sempre na súa quenda e escoita con atención e respecto os demais membros do grupo. Modera o faladoiro sen necesidade de que interveña o/a docente: estiona as quendas de fala, propón argumentos novos evitando opinar e sintetiza as principais ideas epostas. Recoñece, reeita e evita a linguae discriminatoria. Participa activamente nun faladoiro. Planifica a eposición de argumentos e desenvólveos de forma clara, comprensible e coherente. Comenta algunhas contribucións dos interlocutores. Cínguese ao tema proposto. Aplica sempre as normas que reen a cortesía na comunicación oral: fala habitualmente na súa quenda e escoita con atención e respecto os demais membros do grupo. Modera o faladoiro sen necesidade de que interveña o/a docente: estiona as quendas de fala adecuadamente. Recoñece, reeita e evita a linguae discriminatoria. Participa nun faladoiro. Desenvolve argumentos de forma clara, comprensible e coherente. Cínguese ao tema proposto a maior parte do tempo. Aplica as normas que reen a cortesía na comunicación oral: fala habitualmente na súa quenda e escoita con atención e respecto os demais membros do grupo. Recoñece, reeita e evita a linguae discriminatoria. Realiza intervencións nun faladoiro, con argumentos escasamente desenvolvidos, incoherentes ou epostos de forma pouco clara, e tende á divagación. Trata de falar na súa quenda e de escoitar en silencio os demais membros do grupo, pero dá mostras de facelo de eito pouco activo. LGB Avalía tetos orais. Pá. 97, actividade 4. Compara o tipo de reistro utilizado en dous tetos orais e identifica nestes todos os castelanismos. Epón os resultados da súa análise de forma razoada e ustificada, empregando a terminoloía aeitada e facendo uso dos coñecementos desenvolvidos na unidade. Comparte as súas conclusións cos outros membros do grupo, respectando as regras de interacción. Mostra moito interese na realización da tarefa. Compara o tipo de reistro utilizado en dous tetos orais e identifica nestes a maior parte dos castelanismos. Emprega a terminoloía aeitada e fai uso dos coñecementos desenvolvidos na unidade para epoñer os resultados da súa análise, aínda que non sempre a razoa e ustifica con claridade. Comparte as súas conclusións cos outros membros do grupo, respectando as regras de interacción. Mostra bastante interese na realización da tarefa. Compara o tipo de reistro utilizado en dous tetos orais e identifica algúns castelanismos. Fai uso dos coñecementos desenvolvidos na unidade para epoñer os resultados da súa análise, aínda que non sempre a razoa e ustifica con claridade nin utiliza a terminoloía aeitada. Comparte as súas conclusións cos outros membros do grupo, respectando as regras de interacción. Mostra algún interese na realización da tarefa. Cústalle analizar os tetos orais e recoñecer neles castelanismos. Epón os resultados de eito pouco razoado e non aplica os coñecementos desenvolvidos para ustificarse e epresarse con propiedade. Comparte as súas conclusións cos outros membros do grupo, pero ás veces non respecta as regras de interacción ou mostra escaso interese na realización da tarefa. BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER E ESCRIBIR CD LGB LGB LGB LGB Le comprensivamente e aplica estrateias e coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos e pragmáticos. Pá. 90, lectura; pás , actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15. Le de forma comprensiva e integra diferentes estrateias de análise tetual na interpretación da lectura. Fai uso dos seus coñecementos previos e procura información pertinente para ampliar e contrastar os contidos. Define coas propias palabras unha serie de termos etraídos da lectura. Subliña e resume o artigo lido seguindo os pasos precisos e recollendo toda a información relevante, de maneira clara e concisa. Comenta o contido do teto relacionando información diversa e eprésase con claridade e utilizando o propio criterio. Le de forma comprensiva e utiliza diferentes estrateias de análise tetual na interpretación da lectura. Fai uso dos seus coñecementos previos e procura información para ampliar e contrastar os contidos. Define coas propias palabras unha serie de termos etraídos da lectura. Subliña e resume o artigo lido seguindo os pasos precisos e recollendo a maior parte da información relevante, de maneira clara e concisa. Comenta o contido do teto relacionando información diversa e eprésase con claridade, malia mostrar vacilacións nalgunha ocasión. Le de forma comprensiva e utiliza estrateias de análise tetual na interpretación da lectura. Procura información para ampliar e contrastar os contidos. Define coas propias palabras unha serie de termos etraídos da lectura, con algunha imprecisión ou dificultade. Subliña e resume o artigo lido seguindo os pasos precisos e recollendo a maior parte da información relevante, de maneira clara, pero precisa mellorar na concisión. Comenta o contido do teto relacionando información diversa; eprésase con claridade, malia mostrar vacilacións nalgunha ocasión. Ten dificultades para integrar estrateias de análise e comprensión tetual ou para epresarse con claridade. Define coas propias palabras unha serie de termos etraídos da lectura, con imprecisións ou dificultades. Non subliña o teto e resúmeo sen seguir os pasos necesarios. Obvia a información relevante ou copia literalmente fragmentos. Refleiona sobre a lingua
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks