Uj adatok Vasvarmegye F16rajahoz.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 147
 
  54: lanuginosis» ad f'apifato-spicnta~ pertinel'e videtur, meli:jsi{olia HOST. Fl. Austl' (non LEJ. et COURT. Compend. HI. t 83(-). il7h), quanl cl. BRAUN in Fl. exsicc. c. huc redl1xit,
Related documents
Share
Transcript
54: lanuginosis» ad f'apifato-spicnta~ pertinel'e videtur, meli:jsi{olia HOST. Fl. Austl' (non LEJ. et COURT. Compend. HI. t 83(-). il7h), quanl cl. BRAUN in Fl. exsicc. c. huc redl1xit, «(foliis oblongo-ovatis... perl ieell i~ glabri.~... calycis dentes breves! acutiu~cul~ col'o11a albieans» ud... 4.rt'e1l8e8 pertillet. neque pseudospica ei adscribitur ((tloribus yerticillatis».) B) Bl'achyotlontae BOHD. ined. Habitus austriarae aut..11. (ll''l'ens;.,,: pedunculis verticillorunl magis elojl~atis, ftaccidiol'ibus, sparsius pilosis nut nlagis glabl'atis; dentibus calycis bre,ibu5, triallgulari-acu tis Slldetica OP. ~ezn. 185~. Hü, absque diagn. DF... EGLISE. Bull. soc. Angers, 1882, 17; foliis oyatis ellipticisque sparse pilosis, liitidis, busi parunl angustatis, ohtuse atqlle leyiter serratis, ye11icillastra Inagna, pedicclli pube~centes. In ~Iol'ayia ad Zdar (KovAn). U. ~1I. Brllssaiana BORB. A Balaton 1 UOO f 365 (...li. (lilsfriaca X uljlllltil'a) foliis late o, atis, sparse pilosulis, Imsi rotulldatis, seltatis; ' erticillnstl'u l11edioeria. pedicejli 1l10re JI. Au... trill( ue glabri. In humidis. ad rh ulos prope X~idasd eott. Borsod ~ Hosszuaszo (BAnTH ). 10..JI. t'agiali.~ BOHB. A Balaton 1 BOO, 3lio, JI. aljllatira X hyclrophila), foliis nlagllis. hl'eviter a('utis, o\'ato-oblongis, o atis'lue, sat grosse seltatir, utiinqlle sparse puhescentihus:, el'ticillastris renlotis, sumnl0 eorll111 foliis haud tel'nünato; pedullculls phis elongatis sparsis illosis, hine-inde gluhrati:5. Caule ad augnlos puljescente. Ad rivulos intel' Fell öluiza et Gomb,Is. ~ 11..J.ll. I ip(ot'icjl8is BOI~u. A Hala ton etc. 1900, B05. (.11. aq ual i('a X ()bloll!/ifron1 caule piioso, folii~ nle liocrihus lltl'iwlue ~pars e pilosis, ftoribus purpureis, inferne yerticillatis. in apicl' caulis in spicanl hl'eyenl colltluelltibus ; pe(licello et l'alycc, illoso. In palndosis supra TherIuas Lurskiellses, ad Tepla ibid. 1~. J1. moesiaca Borw. ined. Cunl foliis eaneseenti-yillosula. foliis o atis, ha ~ i rotundatis aut leyiter suhcordatis Rerl'utis. illis J/. calamillthitfjliae ~ inlilibu s. tlorihus, el'tieil1atis. majusculis, alldrodyllamis: apice eauli~ ycrtidilato-trl'lllinato. In huillidis ud Zajpear (XICH!). (C'fr. etium.1/. am pityru!lflili. p. 5 1.). Uj adatok Vasvarmegye F16rajahoz. Kc.izli : Ih. Wahht ckl r Antal ~,hl.('.!-!', n). ~ Dn..A~ C II ER ;';()~ P AL tun:il' l' ~ ( ;I:.\E8:\ EH llagy t s jrles müve «( SYlwp-, i... der m itlehu 1' 1 1(; i... / hell Flo,.a». ll1elylwll hnzal1k nün ny- 7. ~ te is tekintetbe ynn Yt',y e. alapj:l ll lll'lll e~ ak az ujahban \'3~ nlp.~y e bell ~ze d ett (;1 iloitf(,i'tikaf. hauem a I' t ',~p ]'hrn g:yüjtöttekpt i ~ :itdz: g';iltanl ( '.~ azokat uj l':l rrlldpztpltl gyüjtenlt' li,n. mbt'll. EZPIl alkalomnlal a nevezett nlüben foglalt leirasok segitsege, el 80k uj adatl a akadtam, nlelj eket ahibb közölni ukarok, tilnh:ir azok reszhen kevesbe fonto::; elterö nö\?enyalakokra yonatkoznak; tul:in erdekelni fogja hazank floristait, hog} azok n~ilunk is elöfordulnuk. 1'hleum pratense L b) var. intermediaw,jord. Hegybeli füvesekben Köszegen. c) var. la.riusculton ASCH. et GR. Synopsis H B. Iapj~lll. ~lesgyeken l~oszegen. d) f l _wofubfl'alls,n. nova f()rma 15. elll. hos~zi:t e~ 8 111m. rastag,ilkal:iszünak közepe bij~in~ egyenlö t:ivols:igban egynuistol 6 tolnpa dudorodü::; hitszik es pedig szalj,ilyosun v:iltakozvu 3 jobljral, 3 balrol, melyeken a kahiszk:ik har:int ir~inyllak, de kiilömben szabalyosak. Az :ilkahisz meggürbitesenek kiserletellel enle dudorok nein vulnak el a tellgelytöl. Az tllkal:iszt ezell helyekell kissc szctbontvu, hithato, hogy a buga egy egy aga itt hosszubhodott es nincsen oly szoro~an a tellgelsbez növe, hanenl attal kis~e elhivolodik. - Anulogiat kepez ezen alak a luzahb alkatll Phleum Boelzmeri '\ IB. yar. lobalutn HECK alkahlsz,iboz. - Arokparton szedtenl Köszegen. e) formae- '11lO12strosae: 1. prolifel U1H m. nova f A. 1 :). em. hosszll es 10 nun., astag szab,ilyos alakü alkahisz kahh;zk:iinak nagy resze, szctszon a a szab,ilyos fejlödpsü kaluszktik között, köretkezö modon yan elv:iltozva: a szalnllyos külsö pelyv'ükhol 2-6 nln1. hosszu, ar:inylag,rastag ny el enlelkedik, 111elYllek felsö görbult vcgcll a, ir:igpel., \ ~ik iilnek. Ezen Yir~igpeIY :ik kh;se nagyobbodottak, zöldültek~ eresek, hegyespk, söt gyakrall rö,;dke sz:-ilkaba yegzödnek, nliut:in össze is ,aunak göng.rö1öd ve, a fennti ßsclell ü!ö es az alkal:isz feliilete föle enlelkcdö 3--1 mm. hosszll, felül nyilt tönllonek l:itszanak. - A kalaszka tenge Iyenek ezen nleghosszabbodusat egyszeni monstruosus titlnöyl'silck (Diaphysl$) tekintel11, mely alig vezetbetö vb;sza ro, ar befolyus:ira. - Ezen monstruosus alakot reten szcdtenl Koszegen. - ASCHER SO ~ es Gn. ~yn. II lapjan a Phleum ljol'hmeri ' IB.-nel eiöfordulo. a kahiszkaklluk hasonli töllllöaluku elkorcsosulas~it elnliti, melyet. ott Tylenchus phalaridis befolynsabol SZ81'lUaZO gnhac:-;nak mond, tehut nem azollos a I'''. jlrafen.~e t: 1Jl. JH olifenl1n elkorcsosuhis~ival. ~. furnlflln~ , f. m. Az nikahisz csucsa feie ket e~yenlö yastags~igll :igra oszlott, nlelyek egj'ike H, lll:isika ~ l i :J luindkettö egyenesen fe hi 110, kainszkai rendesen fejlö em. hosszli~ döttek. Heten szedteln I~öszegen. ] h. 110ehmeri IB. (Pli. -phlilaroide.' KOCH) h), ar.!a;r illf,('ul ll1jl A~H. et GA. (1. c. page l t~. ) (iesztenyesekllpll 110 I~oszegen. A!J}'osl is ((lba b) ar. ~yll'af it'a HUST. El'dei Y:ig:lsball I~öszegen. c), ar. prol ifera A~ C H. et (ir. (I. c. page ~e(h'es :irkokban Köszegen. KöszeCJ'eIl. ~ A. ('anina L. h) sobl ar. ar i cla ~ C HL EC HT. Erdö~zl' len nö 56 c) va... vinl'alis \VITH. (.1. f'. 'rigida HCHun.) Erdei v:lgasokban nö Köszegen. d),tar. t'arialls ASCH. et GR. (1. c. pag A. c. pal/ida SCHKUHH.) Heteken nö Köszegen. e) subt'a)' ('hlorostarhya ASCH. et GR. (1. c. page 186. A. c. paller('en.~ \YAlSR. in Oest. bot. Zeits. 18H5. page 109. tlml }Jalle8ren ~ turfosa ~CJlUR) 1866.) EI'dei Y:lg~i8okban Kösz(\gen. f) yal'. stolonifcra BLYTT. Xedyes reteken Köszegen. g) ar.,~efa ce i(ormi. m. (A. r. r(1e.~jlifosa m. az Oest. bot. Zeits. 18H9. evf. 60. lapjan) Ezen eltej'ö alaknak ott adott neve nem nlegfele]ö, jellemzese is elegtelen, azej't azt iuen potlonl: gyökehöl nem különlben a ij'agz6 sznl'ak es a nagj obb leyeles hajt~lsok also izeiböl szamos tönlötten aillo leveles hajbls fejlödik ; ezeknek levelei 6-10 eili. hosszt'tak, göngyölödöttek, fonüh;zeruek es tölnött, hanlvas zöld, ekes gyepeket kepeznek, a ~zal' es a nagyobb leveles hajt~lsok le\teleinek lelneze la(1os, csak szeles es erdes. A l'itk~lsan a110, te~ J'(lalakltan enlelkedö ~z~irak CUl. maga~ak, \Tekonyak, tojasalakil bug~ijuk 5-7 CUl. hosszll, agai ~zetilllok, rö\ id nyele~ kuhiszk~ii haluyunysargäs szinüek, az also \'inig pelyya ~zülk:lja khillo. - Az A. call i lla-nak ezen eltel'{lse a TÖnIÖl'di-to, idönlh~nt kiszärado, iszapos, fövenyes talaju ~zelen nöl - Tönlöttrll :illo nagysz:imt'l virugralan hajtasai, göngyölödött leveleikkel nagyon emlekeztetnek az A.. setac{ll1 CURT.-ra, ele levelei \'ckonyabbak, fon:ilszeruek, hajickon~ ak. bugäja Rzet:i110, kalaszk,ii is kisebbek, nlint enlezei. = Csinos finoln gyepe hasonlit az.lira {'aj'!i()/ lh.'l'1ea es A. ( apillllri.'i ket Eh es alakjänak az elsö evben kilpezett k i~ gyepeeskeihez (Y. ö. az Oest. bot. Zeit. 1 VO 1. page 1:?7. es a ~lagy. bot. lapok 1 unh. page 68), de g,yökle\'elei sokkal hosszabbak nünt ezekei cs hamnls zölrlek. - A~cH EH:-'o ~ t~ S Gn. {J. C. 1~;). lapj~in ) eollitett.a. l' palles('eus I U1 l osa HCHUR. alakhoz \'ulo:.:zinüell kuzel ~lll. h) al'. mi('}'antha m. no\. yal'. Hojtos gyepes gyökeböl surun :l I1ü, alul h~ l'dalakt'mn, fen ll (lg~' (lll (lse n pmelkedö sz:irai 60 - Gi) eili. lllagn~ak. e1'6:,pk: gy(iklen:alei ghl1gyöwdüttek, füzöld sz31'le\'eleillek lenlpze reszben lapos ; hllg ~ija enl. hns~z ll, tojü~dad alakt'l. kal :l~zk :i i k i (t~illy('k, kii1 ~ ü pp IY \':ii r snk 1.:) llull. hosszt'13k, setet,,~re~p~ j o la ~zin ii('k, e:, ekely~ fehcres sze~{~lylye l : al~ö il.lg pelyv:ija f(l h(' l' t~ ~, ~z~il k :i ja ho ~5 Zil. kiti llo. - El'(}('i,,~i gasok b an Köszegpn plt;g bün~ n nö. - Ezen alakllak ej'ö~ tpl'llwte mellett feltihlöt.. k kie8iny ka hiszkll i. - A. r. ar. fru n~. :.iiil'(( n ;rf{ ~ ch t,; H -töl, 111elynpk ~z i nt (l apl'()k ka hi~zk:\i, ~Ii l' li ll g.yel ){~~ et (in. ~y n op page 1 Hfl. ) tpl'lllptt)\'t'1 ti'r el (Y. Ö. A ~CH. A. ( ({..:trif( rj'ei W. 110\'. ~Jl( '. Hoj to~ g-yepes,gyük6böl ~ ürün l, ~ e g'yl) l le~(lll PlllPlkpd llpk (-'l'tl!'5 ;)ö-li;-) ,nl. lllagas ir.igzu :.:z:il ai l':o; kiizuttiik tühl ke\'e:-i('bh :!O - ~~I I em. lllaq'a.':. llelll tal'aekolo l(1\'e l e~ hajiti :i ui. Yalampllllyi 1f:'\'Pl 'llf ~ k 1 llleZf.l l apll~. :! - H OUll. szp]es. fiizlhcl. llli lldk,',t fcaliilt't, n t' l'df'~. h;i rtyüju k )'ch'id l :-: l'soll k~in \'ugy L.ooglc ket oldallebensben vcgzödik. Bug,ija em. hos~zll, toj:isdadalaku, kahiszkai aranylag nagsok, hindzs:is alaktiak, lepel pelyvai mintegy 3 ßln1. hossztiak, violaszinüek, szeles szennyes s:irga szellel, gerincük egesz hossz:lban erdes; als6 vii'ag pel'yv~ija arallylag erös, a lepelböl hosszan khi116 szalkaval. - I{öszegen erdei vagasokban több peldanyban szedteo1. - Ezen.-1!/r08ti., faj A. alba-tol ktilömbözik sürti gyepes növese es rövid esonka levelh:il1,yäi altal; A. raniua-l6l pedig füzöjd es kivetel ll(~lkui lapo8 le, el lemezei, esonka levelhart.y~i.i es nagy, lündzsas kahi.szkai altal; A. t tdgaris-t61 vegre e.. ös, sürü gsepes termete, nagy landzsas kahiszküi nenl különben azoknak erös hosszll ~z:i1kai :iltal ter el. ~lind a 3 ne, ezett.-1g,.08ti... fajnak egs-egy 1enseges jene~et magaban egyesiti ezen uj faj; lehetseges is, hogy vegyült faj, nlely a nevezett ä fajboi szarn1azott. At'ena puhes( en.tt H UD ~. b) var. tial. f!scen... GA:\U. A gerinchegyen Borostyänkön.,..1. prlltejlsis L. b. var. subderurrells BOHB. Erdöszelen es hokros helyeken Köszegen es Borostyankön. A. alpina, t;)iith. Erdei \ :i~asokban Borostyünkön. Trisetuln pratelme [ t:ns. b) val', jjurpuj'asl'e ns De. Hegybeli kaszalö ko n Köszegen. r e'nlellala dub'ia F. SCIIULTZ (Arena tenuis MOE~CII b) f. t~iolacell. Legelön I\:öszegen.,A.ira l:ae.-:pilo8a L. b) var. alt i.~8i ma ~IOE:\ C H. LA:\I. (J. c. :~. pallidll I\:ocH.) Xed\ ps reten Boz50kon. e), ar. parcillora TIIUlLl... Xedves helyeken Lekarl. d) \ ar. 'montaua H EICHR. (va... tninor XEII.R.) Xe(h~es helyek~n Borosts~inkön. c) var. setilolia G. \Y. BISCHOFF. A szombathplyi va~p:il'yauu\ al' bejarat~in:ll ko\~a-kö \ c s töltesen szedtell1. f) val'. {'ompal'la nl. nov. va... Hojtos gyepes gyökeböl egyenesen es nh~re\ ell emelkedö ~z~irai 5n-i5 enl. IHagasak, erösek, alöl t mm. v3stagok ~ a le\ elek IenlPzP töhbn)ire legahibb reszben a csucs feie begön~'yölödött. Bug:ija em. hosszll, nlerevell fehi1l6 agai rö\ idek, a hosszahbak is csak H - 5 cln. ho ~~ ZllHk es a tellgelyhez simulnak; az agak alj:in alig, an kahiszka, felsö ehigozasan azonban stirün allanak hosszti, zöldes s,irga szinü kalaszkcii. A hllg;a,,igainak rövids(~ge (~S azoknak a \ i..:igz:is idejeben is a tengelyhez ~itnult, olta Iniatt, ke~ken'y; fel:;6 I'l~~Zeben cikkei is nagyon rö, idek, agai esak 1' -1 () nlih.-nyil'e allanak E1g..vnuistol, azert a blrga ~ iil'ü es tompa C~ile8l'Sal \'(;gzödik, fl'lsö reszeben kisse szelesedik, egf szben hosszllk:is vis~z:i8an toj,isdad \ agy buzogany-alakll. Az A. caespitosa nak ezen elh~rö alakja kiilönösen l'ö\'id, keskeny, 111el'PV bllgaja es t«jnlutten üllö, zöldes s:irgarzinti kahiszktii altal nag'yon feltiinü. - Kc)szeg Pl'dei v,ig~i saiball 300 n1eter nlagass:igban nö. Danthonia pj'ociu('inj i. De. b) VUl'. clafa ni. no\ . \'ar. SZ:ll'ui fj7 L.ooglc 58 rendszerint cm. nlagasak, al61 ~ / 2 Dllll. vastagok, tehnt luagusubbuk es erösebbek, Dlillt a töalakei, leveleinek leuleze i.; ~zefesebb, 2-4 nldl. 8zeles. Ezen erös termet Dlellett azonban hugaja Henl nagyobb, kahiszkai pedig. me1yek a töalakn:il 4-6,oiragiIak, ezen alfajn:il csak 2- t V'iraguak es zöldes s~it'ga ~zinüek ~ also \ i)'~ig pely, :ija )'övidehb mint a töalak(\ sz:ilk~h al egyiitt csak 13 - I ; ninl. hosszu (a töa1aknal 1 ; -18 JUnI. hosszu) es Ulme hosszll, keskeny, 8zälas l:indzsas, nutjdnelu sz:llkaalaku ket C~llCsha, cgzödik. Borosty:inkön IlÖ SZerl'ent.in talajon 700 m. nlagass~ighan.,r alljon ezen elterö alak a szprpentin ta1aj, ag.) a magasahb fek\ (~ sii terluöhely ~zulemenye, eddig meg nem hahirozhatü. Sesleria cuerulea AHn. yar. uli.'liuusa OP. (. 1Il ic')'antha m. nova foi nia. Sz:ir'ai csak CIll. magasak, leyelei l'ö, idek, harn,as zöldek, göl'bedtek es luere, ck virügzata gömbölydcd, hors6 nagys:ign:h alig nagyohb. Heten nö Rohonezoll.. K Ol)leria cilillfa A. KEHXER h) var. lj!l1'amidllfa r~,\~i. PERS. Az Ökörgerinez begyen nö YÖI'ÖS,'ügils nlellett. c) f. inf('rfnpfa :SCHUR. Szikl:is helypken Hohonczon. 1\...,qra( ili.~ PEHS. b) (. violas{'eji.~ LECIITB. Gesztellyesekben J~öszegell }J'l'llgrusfis me,q((sf((('hya I.JI~K b) f. lt'ej'~ioide., PH E~J.. Yasuti töltesell szedteul Felsö-X elne 8- l\el'e~ztill ()tt. a töalakkal es E. miuur ttil'~as,lg,iban. Az en pclldull,, aiillon tth bnyire egyes le\elek hiivelye es 1enlcze szon ünyosan pilhisszöl'lt, ßIüshan azonban nem közeledik E. minor-boz.!'oa allllila L. b), ar. repfalls HAt;:-;K. F'ol'l'tisos helyen :-;;zel'dahelren.!~ b~ulbosa L. b), ar. praec{j.1' HICIITEH. Le~elön J~öszegen e~ TÖlnö) dön. c) \'ur. 11 mbr0811 ~Cll eh. :\le sg~ '(~ kell Lek:in. 1'. nelllofllli., L. b) \'al'. afjro... tioicle.~..asch. pt (;n. (I. c. pa~. -'t( 18.) Köt'ejtöllcl Borostyankön. c) \'ar. {'(J{/rf'laia (;.-\.[ ll. El'dei ' ~lg- isokb an Köszegeu. d) ' ar.. 1/eif'hl'llbachii..-\ :-:CH. et Gn. (I. c. page 40H.) Erdei v :i.~asok han Kö~z(\gen. 1 J. pul i~...;1 ri..; L. h) Val'. qlahra Di .LL. ~ e (h p~ n')ten Kiiszegcn. (I), al'. (Jflll..;a H EICHB. ~ pd es IwlYl'n (l) 'dii sz t'~le n Lek:in. I) ' U). dl'}j(/lt}ll'l'lltll KJT. TÖl'sa ~:t.(~h' n H~iIn()l'han, ~) nl', l cl i... B th:h. ~('{h e5 szünton Cz,ikon. fj val'. ~('ahj'iil8('ifltl D; 'LL. ~ e(lvp~ l'tlten Köszr.gen..I). tririal is L. b) m off i/foi'a HUCIIB. Yiz:i)'okhall Köszegell ( ',, ar. lat ifolia!-;ch rh. A rkok han Kc ;:-:zegpi I.. d) yar ridtl Di )LL. ~ ' HI. r bf... ( ( ... HIXT.)..\ ) kok ban K05ze ~elj l'~ HPlldcaken. J '. II/ alell. :;.' L. h) \':11'.!~( 'i( 'lu' i t I ( ~I. ~ HICHT. Ht,tekcII K ii~ze!!prl. Loogte c) val'. 8ela('l~a D :'LL. Gesztenyesekben Köszegen. I~ ('omjh'pssa L. b) var. polynoda (PAHN.) ASCH et (in. (1. c. pag. -'t-21.) Köfejtönel Burostyankön, GIY('eria (l'juatica \VAHL, (GI. spe( tabilis ~I. et KOCH,) b) ar. aruutlinac('(l ~l. BIEB. (var. la;~it'ol'a \VAISB. in Oest. bete Zeit3. t on.jv l page 1 )-) _,...~ 'T Omm'(.. l' 1 t 0 ' b an. A.tropis disfan.1j Gms. h) var. BtiganliaNl CUAIX. Kavicsos helyen Köszegen. G'ynoSlltus cristatus L. b) fotnul gl'acilis 11~. nov. fornla. Rojtos ~tyepes gjökcböl szamos sürün all0, csak cnl. nlagas ~zar emelkedik ' j cm. hosszlt ~s csak 4-5 mm. vastag :ilkahiszszal; kahiszkai rö\tid nyelen, tömötten ülnek, \ irng pelyvui rövidebhek, sz~ilkäsan hegyezettek. Legelön nö I{öszegen. Briza media L. var. major PETERM, Erdöszelen I~öszegen. } e~tllca hetetophylla LA)I. b) var, 1eiolJhylla HACK. Erdöszelen Borost \' a nkön. F. rubra L. b) var. lal!a.c HACK. Erdei vag~isokbal! Köszegen. F. anuuliluu ea SCHREB. b) var., dril'iiof HACK. Az Ökörgerincz hegyen V'örösv21gns mellett nlaga~. Szerpentin talajon nö. F.g ;,ga nien L. var. nemoral i.~ ASCH. et ftr. (I. c. pag. ö 11.).A (iyöngyös pal'tj~ill Köszegen. JJrol1~l( S Iwrdeace1l8 L. b) \'ar. nauus \\ EIG.(jeszteny(~sben Cz~ikon. l/r. rllcemoslts L. b) val'. tenuis m,. nov. val'. (B I'. Iwrdelu'ells L. \'ar. leptostlu'hys \V.\lSD. in ~Iagy. bot. lapok pag. U5. non PERS.) Szarai nagyon vekon.rak, majdllenl fomilszeriiek, 2: - io cm. magasak, leveleillek lemeze csak l - I r nlnl. szeles, fiirtös vinigzata csak 1-: lnlldzs~is 59 alaku, rüvidke nyelen iilö kahiszkabul :i11, - (.tarex caes]jitol~a L. val'. lrai:~beckeri KOK hinmsüg,lban, 8iippedekes reten nö Köszegen. Bra('hypodiltnt }Jiullatunt L. b) megastachyuln CEcHT.I\:öfejtönel Köszegen. c) var. loliaceum, T E~, SziklUs helyekell KÖ8zegen. d) var. gracile L EY~S. Hpgybeli füvesel~bell Kö~zegen. e) f. glabrcs('cn~ tn. nova fornla. Vir(l~pelJvainak csak n s.zelell, gyeren auo röv'id ször latszik, - Köfejtöllcl nö Czükoll. - Atmeneti alaknak tekinthetö Er. tupestre H EICHB. fajhoz. Triticum 1'elJeus L. b) var. jiuhc8cen-: D i;li.. Bokros helyeken Köszegen. TI' intennedium HOST. h) var. 'nlucrollfli um OP. c) var aristat um HADL. ~lindkett ö szölö luesgjcken, köves helseken nu!{öszegen. d) var. latr()num GODH. (val'. microstacltyulil GnE~. ET GODH.) Sziklas helven Bozsokon szedtenl. e) var. villoslll1~ S ADL (lh 10 pro \9ar. T1'. 9'((uci TI'. t1'i('liophonon LI:'\K ; Tr. interm. var, t'illq.'~1l m HACK. 18~2. ) t;zöllönltisgj'en Bozsokon. L.ooglc 60 1i. epens X intermedium ASCH. et GR. (1. c. pag. 660) A S:lgh hegsen szedtenl. Tl'. Caninu.11l (L.) P. DE BEAUV. b) var. fle.1 uo~u'm HARZ (Asch. et GI'. 1. c. page 642) Csermely partjan I~öszegen es Doroszlöban. c) ,ar. ustulafutll HARZ (1. c. Nedves arkokban Czell-Dömölkön. d) var. alpest re BROGGER (1. c.) A Gyöngyös partjan Köszegen. e) {. gracilius LAXGE (1. c.) Yizarok partj,in I(öszegell. Lolium perenne L. b) es e) f. tn. amosum 8)1. f. In. (url'tltum. Utszelen I(öszegen. L. stridum. PHESL. Az en peldallyom, melyet legelön szedtem I(6szegen,, ekony szaraival 8. em. hosszu kahiszaval es apro 5-7 mm. hosszu 3-1- vinigu kahiszkai\ al eleg jol egyezik AscHERso~ ES GR. Hynop ik lapjan ndott leinisaval. Ott a helyszinen azt L. pel'ellne var. tenu.e SCHRAD. alakj,inak tekiutettenl es nem neztem körül több peldany utan. '''aloszinüen behurczolt nöh~nj ; feladatomllak tekintem azt ismet felkeresni es megfigyellli. Care.r t'ulpin L. b) var. infen'upfa PETERM. ' ''izurokbull Köszegen. C pallil ulata L. b.) var. simple:i.: PETElOl. ' ''iz~irok pa11j:in Köszegen. e) ynr. 1J((llida LANGE. \ iz~irokban Rohonczon. G. IJSeudo - diandra In. no, . spec. : 0-60 enl. magas 8z~ira i kisse yustagok; le elei 4-5 rum. szelesek. Bugaja hosszukas,-ag)' buzog~in~' alaku, (j cm. hosszu 2 enl. szeles ~ tönlöttell abo :igai inkabb a tengel,ybez simultak es esak keyesse felfeu~ el3llök ; az also es közepsö agak io- 25 mm. hosszllak, ehigazottak. Tömötten abo kahiszkthnak pelyvai vilagos \ ereses barnük, 8zeles feber h,irtyus szege1'y1yel, a mi a buganak halav:ln.y es nlajdnem tarka szinezetet ud. - Siippedekes helyen nö Borostyankön. - ÄSCHERso~ es Gn. Sj'nop. II ik lapjnn leirt C. palliculllfax dillwlra BECIOIA~X e~yiilt fajhoz nagyon hasonlit, csakhogy szarai vastagabbak, levpleinek lell1eze ppdi~ Rzelesebb ; egyebkent nenl is hittam a llevezett kct. szülöfajat szoil1szeds:lga,ban. C. praeco:r He HREß. b.) var. 1)([lIida O. F. LA~G. Retarokban szedtenl I(öszegen. c) f. ('ladostachya I~öszegen. C. brizoide... L. b) ar. brwn nesre1ls KOK. ~ed, es reten Xemet- Gviroton. -... c) f. subheterostaehya AgCH. et Ga. Heten I~üszegen. C. leporina IJ. b) rar. 1'obusta FICK El'dei v,ig:lshan I(öszegen. C. elou.'iafa L. h. f. CllldQ ,tar h!la. Enl~i yag~i~ban Köszegen. C. stril'ia (iood. h) var. humili.~ FnlES. SUppedekes reten I~öszegen. C. (,(le'~'l'ito~a L. h) var maj()r PETEIDI. Lapos reten '\ ei5sen bachl tajull. C.. ra rili.~ C l~ RT. (('. ((cllfa IJ. h) r,,{a L ) b) \ ar..-;trirtifolia 01'. e) \'ar. fi riat ili., 1\: [1\. Loogte d) YUl'. rompacta KOK. A b) c) d) ulatti eltel'ö nlakok nedves reten nönek I\:öszegen. e) var. allglt~tifolia I\:OK. Süppedekes reten K
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x