Tendències en comunicació política online

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
 

Slides

  1. Tendències de comunicació política a la xarxa II Jornada per a ERCtivistes 26 de gener de 2013 Xavier Peytibi 2. 1. EngagementXifres ≠ RelacionsNo importa el…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Tendències de comunicació política a la xarxa II Jornada per a ERCtivistes 26 de gener de 2013 Xavier Peytibi
 • 2. 1. EngagementXifres ≠ RelacionsNo importa el nombre deseguidors, sinó com es comporten:què diuen, què comparteixen, quèdifonen. 10.000 8.000 3.000 2.500
 • 3. 1. EngagementInteracció: diàleg, rapidesa, humorContinguts: innovadors, creatius, divertits
 • 4. 2. ContingutsImatges
 • 5. 2. ContingutsVídeos: emoció, relat, imatges, creativitat.
 • 6. 2. ContingutsInfografies
 • 7. 3. CrowdsourcingExèrcit de robots vs. Aprofitar les ideesdels activistes i simpatitzants: estar atental talent dins i fora de l’organització.
 • 8. 4. Campanya permanentNo oblidar les relacions i accionsaconseguides en campanya.
 • 9. 5. ActivitatsCal dir coses a fer.
 • 10. 5. ActivitatsCal dir coses a fer.
 • 11. 5. ActivitatsCal dir coses a fer.
 • 12. 6. ImplicacióEls activistes han de poder participar.Sentir-se escoltats i útils.
 • 13. 6. ImplicacióEls activistes han de poder participar.Sentir-se escoltats i útils.
 • 14. 7. Visibilitat al carrerEl partit i els seus simpatitzants han debaixar al carrer si volen visibilitat.
 • 15. 8. GamificacióA través de fer coses divertides,interessants i/o competitives es dóna aconèixer el missatge del partit.
 • 16. 9. SegmentacióAcció local, boca-orella, de veí a veí.
 • 17. ObjectiuAconseguir boca-orella entre els contactes.Generar emocions.Augmentar la visibilitat.Crear aliances i relacions.Aprofitar el talent i la creativitat. ≠
 • 18. Gràcies!! Xavier Peytibi www.xavierpeytibi.com xpeytibi@ideograma.es @xpeytibi www.gutierrez-rubi.es
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks