Tendències dels ocells nidificants a Sant Llorenç del Munt i l Obac: una eina per avaluar els efectes del canvi climàtic

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac p Diputació de Barcelona Tendències dels ocells nidificants a Sant Llorenç del Munt i l Obac: una eina per avaluar els efectes
Related documents
Share
Transcript
VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac p Diputació de Barcelona Tendències dels ocells nidificants a Sant Llorenç del Munt i l Obac: una eina per avaluar els efectes del canvi climàtic Marc Anton, 1 Vicenç Bros 2 i Sergi Herrando 1 1 Institut Català d Ornitologia. Museu de Ciències Naturals, Zoologia 2 Oficina Tècnica de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona Resumen Tendencias de las aves reproductoras en Sant Llorenç del Munt i l Obac: una herramienta para evaluar los efectos del cambio climático En el año 2002 el Institut Català d Ornitologia y el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya impulsaron el seguimiento de aves comunes en Catalunya (SOCC), con el objetivo de conocer las tendencias de las poblaciones de aves comunes. Este proyecto fue recibido con gran entusiasmo por parte de los gestores del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac, y este espacio natural protegido es uno de los que hoy en día muestra una mejor cobertura SOCC. Este hecho ha permitido analizar las tendencias de las aves en el parque natural y analizar su evolución en relación con los cambios del medio. Presentaremos una primera aproximación al efecto de este cambio en las poblaciones de aves en el macizo de Sant Llorenç del Munt i l Obac y su comparación con el conjunto de Catalunya. Palabras clave Cambio climático, aves, tendencias poblacionales, SOCC, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac Resum L any 2002 l Institut Català d Ornitologia i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya van impulsar el seguiment d ocells comuns a Catalunya (SOCC), amb l objectiu de conèixer les tendències de les poblacions d ocells comuns a casa nostra. Aquest projecte va ser rebut amb gran entusiasme per part dels gestors del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac, i aquest espai natural protegit és un dels que mostra avui una millor cobertura SOCC. Això ha permès analitzar les tendències dels ocells al parc natural i analitzar-ne l evolució amb relació als canvis soferts pel medi, especialment amb el canvi climàtic. Presentarem una primera aproximació a l efecte d aquest canvi en les poblacions d ocells al massís de Sant Llorenç del Munt i l Obac i el compararem en el conjunt de Catalunya. Paraules clau Canvi climàtic, ocells, tendències poblacionals, SOCC, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac Abstract Nesting bird trends in Sant Llorenç del Munt i l Obac Natural Park: a tool to assess the effects of climate change In 2002, the Catalan Ornithological Institute and the Ministry for the Environment and Housing of the Government of Catalonia gave impetus to monitoring common birds in Catalonia (SOCC) in order to determine common bird population trends. This project was received with great enthusiasm by the managers of the Sant Llorenç del Munt i l Obac Natural Park and at day this protected natural area is among those showing better SOCC coverage today. This has facilitated the analysis of bird trends in the natural park as well as an analysis of their evolution with regard to environmental changes particularly those caused by the climate change. A first insight into the effect of this change on bird populations in the massif of Sant Llorenç del Munt i l Obac and its comparison with the whole of Catalonia is presented. Keywords Climate change, birds, population trends, SOCC, Sant Llorenç del Munt i l Obac Natural Park VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona Introducció El canvi climàtic és un dels principals components del canvi ambiental global i, sens dubte, un dels que més preocupació genera. Segons un estudi recent publicat en la prestigiosa revista Nature, la concentració actual de CO 2 pot haver ultrapassat els límits necessaris per poder mantenir un espai segur per al futur de la humanitat (Rockström et al., 2009). En concret, segons aquests autors, si tenim en compte els efectes a llarg termini de l increment de gasos hivernacle, una concentració de CO 2 superior als 350 ppm incrementarà el risc de canvi climàtic irreversible amb la pèrdua dels casquets polars, la pujada del nivell del mar i els canvis dràstics en els sistemes naturals i agrícoles. La concentració actual de CO 2 és de 387 ppm. Pel que fa a la biodiversitat, cada cop hi ha més evidències que el canvi climàtic està afectant l abundància de moltes espècies i que aquestes variacions poden esdevenir unes eines molt valuoses a l hora de determinar els seus efectes (Devictor et al., 2008; Gregory et al., 2009). El propòsit d aquests indicadors és descriure d una manera accessible com el canvi climàtic està afectant els ecosistemes, per tal de conscienciar sobre les conseqüències biològiques de l escalfament climàtic i ajudar a fixar objectius que ajudin a reduir-ne els impactes. En aquets sentit, Gregory et al. (2009) han dissenyat recentment un indicador de com el canvi climàtic afecta els ocells en l àmbit europeu basat en les dades del projecte paneuropeu de seguiment d ocells comuns (PECBMS, 2009). Els seus resultats mostren que aquest canvi ha afectat notablement els ocells en només vint anys. A Catalunya, el programa de seguiment d ocells comuns és molt més recent. L any 2002 l Institut Català d Ornitologia i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya van impulsar el seguiment d ocells comuns a Catalunya (SOCC) amb l objectiu de conèixer les tendències de les poblacions d ocells comuns a casa nostra. Aquest projecte va ser rebut amb gran entusiasme pels gestors del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac des del seu començament, fins al punt que aquest espai natural protegit és un dels que avui dia mostra una millor cobertura SOCC. Seguint els principis i protocols de Gregory et al. (2009), vam elaborar un indicador de canvi cli- màtic amb les dades del projecte SOCC per al conjunt de Catalunya i per al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac. Pensem que és important fer aquesta mena d avaluacions a una escala relativament petita, com és un parc natural, i que resulta imprescindible per als seus administradors conèixer els efectes de canvis que s originen més enllà d una gestió determinada. A més, atesa la importància ecològica i la gran extensió de l incendi que va cremar l agost de 2003 la part oriental del parc natural, s analitza d una manera diferenciada l indicador de canvi climàtic a les zones cremades i a les no cremades. Metodologia Zones d estudi Els indicadors de canvi climàtic es van desenvolupar per a diversos conjunts de dades del seguiment d ocells comuns a Catalunya (SOCC, D una banda, es va elaborar un indicador amb les dades del SOCC per al conjunt de Catalunya (vegeu les tendències de les espècies per al conjunt de Catalunya a ICO, 2009). De l altra, es va desenvolupar un indicador per al conjunt del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac mitjançant l anàlisi de les dades de vuit itineraris SOCC localitzats a l interior del parc. Finalment es van elaborar dos indicadors més: un per a la zona afectada per l incendi del 2003, on es van establir cinc itineraris SOCC, i l altre per a la zona del parc que no es va veure afectada i que inclou un total de sis itineraris SOCC. Com a resultat d aquest disseny, cada una d aquestes agrupacions correspon a un conjunt de dades diferent (fig. 1) i, en conseqüència, es tracta d un conjunt d espècies diferents. Generació dels indicadors Els indicadors generats en aquest estudi es fonamenten en els principis metodològics exposats per Gregory et al. (2009) per tal de crear un indicador de canvi climàtic a partir de les dades de seguiments d ocells comuns a Europa. En detall, el mètode consisteix a utilitzar l Atles climàtic dels ocells d Europa (Huntley et al., 2007). En aquest atles, es calculen els requeriments climàtics de les espècies segons les dades de VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona km 5 km Figura 1. Localització dels itineraris SOCC de Catalunya (esquerra) i del massís de Sant Llorenç del Munt i l Obac (dreta). En aquest darrer mapa es mostren en gris els límits de l espai natural protegit i a la part superior de la figura de la dreta, l incendi de 2003; en línies contínues, els vuit itineraris SOCC existents des de l inici del projecte, l any 2002, i en línies discontínues, els tres itineraris SOCC afegits després de l incendi de l any cies incrementen la seva distribució (CLIMEns +) i altres la redueixen (CLIMEns ) (taula 1). Un cop separades les espècies entre aquelles que mostren una relació positiva cap al canvi climàtic o les que hi mostren una relació nedistribució de finals de segle XX (Hagemeijer i Blair, 1997) i es projecten en un escenari climàtic per a finals de segle XXI. La comparació entre les distribucions actuals i les previstes segons l escenari climàtic mostra com algunes espè- Taula 1. Llista d espècies d ocells comuns analitzades a escala catalana i del massís de Sant Llorenç del Munt i l Obac i la seva posició en el gradient d afectació pel canvi climàtic (CLIMEns) segons Gregory et al. (2009). Les espècies estan ordenades de valors més negatius a valors més positius de CLIMEns. Com més positiu és el valor de CLIMEns, més s espera que la seva distribució augmenti com a conseqüència del canvi climàtic; per contra, com més negatiu és, més se n espera l efecte contrari Sant Sant Nom científic Catalunya Llorenç CLIMEns Nom científic Catalunya Llorenç CLIMEns Pyrrhocorax + -0,535 Lullula arborea ,058 pyrrhocorax Saxicola rubetra + -0,514 Acrocephalus + -0,05 scirpaceus Regulus regulus + -0,498 Passer montanus + -0,048 Petronia petronia + -0,491 Parus major ,047 Dryocopus martius + -0,457 Phylloscopus bonelli ,045 Columba oenas + -0,455 Sitta europaea + -0,045 Sylvia borin + -0,436 Phoenicurus ochruros ,04 Galerida theklae + -0,435 Sylvia communis + -0,039 Prunella modularis + -0,393 Hirundo rustica + -0,037 Pyrrhula pyrrhula + -0,382 Sylvia atricapilla ,025 Continua a la pàgina següent VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona Continuació Sant Sant Nom científic Catalunya Llorenç CLIMEns Nom científic Catalunya Llorenç CLIMEns Parus cristatus ,373 Carduelis chloris ,015 Oenanthe oenanthe + -0,337 Turdus merula ,002 Anthus trivialis + -0,32 Parus caeruleus Regulus ignicapilla + -0,303 Lanius collurio + 0,026 Sturnus unicolor + -0,301 Sylvia undata + + 0,031 Turdus viscivorus + -0,284 Streptopelia decaocto + 0,062 Emberiza citrinella + -0,262 Carduelis cannabina + 0,07 Turdus philomelos ,245 Melanocorypha + 0,078 calandra Parus ater + -0,237 Acrocephalus + 0,084 arundinaceus Corvus corax + -0,216 Emberiza calandra + 0,089 Erithacus rubecula ,211 Carduelis carduelis + + 0,09 Corvus monedula + -0,209 Galerida cristata + 0,101 Jynx torquilla + -0,205 Anthus campestris + 0,117 Sturnus vulgaris ,204 Luscinia megarhynchos + + 0,12 Passer domesticus ,187 Emberiza hortulana + 0,139 Pica pica + -0,174 Oriolus oriolus + + 0,145 Alauda arvensis + -0,172 Saxicola torquatus + 0,157 Muscicapa striata ,169 Serinus serinus + + 0,186 Dendrocopos major ,166 Calandrella + 0,188 brachydactyla Columba palumbus ,152 Hippolais polyglotta + + 0,207 Phylloscopus collybita ,147 Oenanthe hispanica + 0,212 Motacilla alba + -0,122 Streptopelia turtur + 0,28 Certhia brachydactyla ,113 Upupa epops + + 0,313 Aegithalos caudatus ,106 Ptyonoprogne rupestris + 0,354 Motacilla cinerea + -0,095 Emberiza cia + + 0,378 Picus viridis ,095 Lanius senator + 0,402 Parus palustris + -0,087 Cettia cetti + + 0,425 Cuculus canorus + -0,082 Emberiza cirlus + + 0,434 Troglodytes troglodytes ,082 Cisticola juncidis + 0,468 Falco tinnunculus + -0,08 Merops apiaster + 0,503 Garrulus glandarius ,071 Sylvia cantillans + + 0,527 Fringilla coelebs ,066 Sylvia melanocephala + + 0,66 VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona Les dades del projecte SOCC per al període mostren que, tot i les oscil lacions naturals pròpies de totes les espècies (ICO, 2009), el conjunt d ocells que se suposa que han d augmentar a causa del canvi climàtic (+) han incrementat un 20% la seva població, mentre que els que se suposa que han de disminuir ( ), l han reduït un 3%. L indicador de canvi climàtic per al conjunt de Catalunya, que es genera a partir del quocient entre aquests dos índexs, ha crescut un 23% en només set anys (p 0,05; fig. 2). Les dades del projecte SOCC per al mateix període al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac mostren un patró força similar al del conjunt de Catalunya, tot i que és més acugativa, s ha calculat un indicador multiespecífic de canvi poblacional per a cadascun d aquests dos grups, (+) i ( ). Aquests indicadors incorporen el valor de CLIMEns per a cada espècie obtingut a partir de la seva posició en el gradient objecte d estudi (més o menys canvi en la distribució provocat pel canvi climàtic). D aquesta manera, CLIMEns mostra la contribució relativa de cada espècie en l indicador climàtic global. Per a cada espècie, disposem d una sèrie temporal d índexs poblacionals (I) per a cada any j. A partir d aquests valors Ij de cada espècie, vam convertir la seva sèrie temporal de k anys en k-1 valors de canvi entre anys aplicant la fórmula Xj =log (Ij+1/Ij), en què Xj és el valor de canvi entre dos anys consecutius, Ij és l índex poblacional d un any donat i Ij +1 és l índex poblacional de l any següent. Un cop fet això, vam calcular la suma de Wi Xij per a les i espècies analitzades i els j canvis interanuals calculats, en què Wi és el valor de CLIMEns de cada espècie en l indicador (considerat constant al llarg dels anys). El valor obtingut d aquest sumatori representa el logaritme del canvi proporcional en l índex entre els anys j i j +1 per a un determinat conjunt d espècies. Vam situar un valor inicial de l indicador en 100 per a l any 2002 i vam utilitzar els valors de canvi obtinguts prèviament per calcular els valors successius de l indicador per a tots els anys de la nostra sèrie temporal (7 valors, de 2002 a 2008). Amb aquest procediment es van obtenir, d una banda, els valors de l indicador per a les espècies que responen favorablement al canvi climàtic (+) i, de l altra, els valors de l indicador per a les espècies que hi responen desfavorablement ( ). Per obtenir un índex conjunt del canvi causat per l agent en qüestió, vam calcular, per a un any determinat, el quocient entre l índex per al conjunt d espècies que responen favorablement al canvi climàtic (+) i l índex per al conjunt d espècies que hi responen desfavorablement ( ). Resultats Figura 2. Tendències per al conjunt de Catalunya de: 1) el conjunt d espècies d ambients càlids i 2) el conjunt d espècies d ambients freds (taula 1), línies discontínues superior i inferior, respectivament. La línia contínua és l indicador de canvi climàtic i es genera a partir del quocient entre les altres dues línies (vegeu la metodologia) Indicador de canvi climàtic Ocells d ambients càlids Ocells d ambients freds Font: programa SOCC (Institut Català d Ornitologia / Departament de Medi Ambient i Habitatge) VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona sat. En aquest parc, els ocells que se suposa que han d augmentar a causa del canvi climàtic (+) han incrementat un 30% la seva població, mentre que els que se suposa que han de disminuir ( ), l han reduït un 16%. L indicador de canvi climàtic, que es genera a partir del quocient entre aquests dos índexs, ha crescut un 54% en només set anys. A diferència del que s observa per al conjunt de Catalunya, aquest canvi no és estadísticament significatiu (fig. 3). En canvi, quan analitzem el que succeeix exclusivament a les zones no afectades per l incendi de 2003, veiem que el patró observat per al conjunt del parc desapareix i que no s aprecia cap tendència significativa en l indicador de canvi climàtic, que ha disminuït un 0,8% (fig. 4). I, Figura 3. Tendències per al conjunt del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac de: 1) el conjunt d espècies d ambients càlids i 2) el conjunt d espècies d ambients freds (taula 1), línies discontínues superior (+) i inferior ( ), respectivament. La línia contínua és l indicador de canvi climàtic i es genera a partir del quocient entre les altres dues línies (vegeu la metodologia) Sant Llorenç Sant Llorenç ( ) Sant Llorenç (+) Font: programa SOCC a Sant Llorenç (Institut Català d Ornitologia / Departament de Medi Ambient i Habitatge) Figura 4. Tendències per al conjunt de les zones no cremades del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac de: 1) el conjunt d espècies d ambients càlids i 2) el conjunt d espècies d ambients freds (taula 1), línies discontínues superior (+) i inferior ( ), respectivament. La línia contínua és l indicador de canvi climàtic i es genera a partir del quocient entre les altres dues línies (vegeu la metodologia) Sant Llorenç no cremat Sant Llorenç no cremat ( ) Sant Llorenç no cremat (+) Font: programa SOCC a Sant Llorenç (Institut Català d Ornitologia / Departament de Medi Ambient i Habitatge) VII Monografies de Sant Llorenç del Munt i l Obac Diputació de Barcelona Figura 5. Tendències per al conjunt de les zones cremades del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac de: 1) el conjunt d espècies d ambients càlids i 2) el conjunt d espècies d ambients freds (taula 1), línies discontínues superior (+) i inferior ( ), respectivament. La línia contínua és l indicador de canvi climàtic i es genera a partir del quocient entre les altres dues línies (vegeu la metodologia) Sant Llorenç no cremat Sant Llorenç cremat ( ) Sant Llorenç cremat (+) Font: programa SOCC a Sant Llorenç (Institut Català d Ornitologia / Departament de Medi Ambient i Habitatge) dors mostren que les poblacions d ocells estan canviant en el sentit que prediu el canvi climàtic, però aquests canvis no són suficients, i les espècies no arriben a modificar les seves poblacions de posició geogràfica amb la mateixa intensitat que ho fan les temperatures (i el clima en general) que els resulten favorables. Els resultats generals al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l Obac són similars als que trobem per al conjunt de Catalunya i Europa. Aquest fet és coherent amb un escenari de canvi d abast global com el que observem aquí. Malgrat això, l estudi elaborat apunta un paper dels canvis en els usos del sòl que caldrà estudiar amb deteniment. En concret, l indicador de canvi climàtic augmenta espectacularment a la zona cremada, fet sens dubte lligat a la desaparició de les espècies d ambients més freds i a l augment de les d ambients càlids. Això significa que el fet que es cremi una zona comporta un canvi d espècies que és consistent amb les previsions de canvi climàtic, però que no és causada directament per l augment global de les temperatures, sinó per un canvi més local, el foc. Tanmateix, cal recordar que una altra de les previsions del canvi climàtic és l increment de la freqüència d incendis forestals (Piñol et al., 1998; Pausas, 2004). Tal com indiquen Gregory et al. (2009), malgrat que el canvi climàtic es considera actualment una de les principals amenaces per a la biodiversitat, la utilitat dels projectes de seguial contrari, quan s observa el que passa exclusivament dins les àrees afectades per incendis, veiem que l indicador de canvi climàtic augmenta espectacularment, un 134% (p 0,05; fig. 5). Discussió Les dades del conjunt de Catalunya indiquen que els ocells, en particular, i els ecosistemes, en general, estan canviant d acord amb les previsions d escalfament global del nostre planeta. Aquest resultat és molt consistent amb el que troben Gregory et al. (2009) per al conjunt del continent europeu, on detecten un canvi en l indicador climàtic d aproximadament el 40% en el període Algú podria rebatre aquesta dada afirmant que el decreixement de determinades espècies i l increment d unes altres és tan sols un reflex de l adaptació dels organismes al canvi i que, per tant, es produirà un sim
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks