Tendències 2011

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 25
 
 

Slides

  1. Tendències delconsum mediàtic aCatalunya + 2. Tendències del consummediàtic a Catalunya 3. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.1 RESILIÈNCIA TANGIBLET.2…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Tendències delconsum mediàtic aCatalunya +
 • 2. Tendències del consummediàtic a Catalunya
 • 3. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.1 RESILIÈNCIA TANGIBLET.2 XARXA ESTALVIT.3 CREACIÓ COMUNAT.4 SOSTENIBILITAT RECOMPENSADAT.5 MOBILITAT EFICIENTT.6 ULTRASOFISTICACIÓ@MEGAURBST.7 INNOVACIÓ FRUGALT.8 SALUT CORRESPONSABLET.9 ACTIVAMENTT.10 CONEIXEMENT AGREGAT
 • 4. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.1 RESILIÈNCIA TANGIBLELes noves formes derisc com l’amenaçamediambiental, els desastresnaturals i la crisi financeraglobal han generat unsentiment de vulnerabilitatentre els ciutadans.En conseqüència, escomencen a replantejarla seva forma deconsumir: reaccionenadoptant bens i serveis quebeneficiïn la comunitat local ique en reforcin la sevaidentitat; i que elspermetin confiar en larecuperació, reactivar elconsum i fugiremocionalment de lesdificultats.
 • 5. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.1 RESILIÈNCIA TANGIBLE GRÀFIC 1 Quan creu que sortirem de la crisi econòmica? …(% de respostes en cada categoria) Abans de 06-2011 1% Entre 06 i 12-2011 4% Durant 2012 28% Entre 2013 i 2015 48% Més enllà de 2015 19% Font: FUNDACC Baròmetre 16ª Bimensual Gen11-Feb11
 • 6. Tendències del consum mediàtic a Catalunya T.1 RESILIÈNCIA TANGIBLE“Transition Towns”:moviment per la creació decomunitats autosuficients.Com a referent, TransitionTown Lewes a East Sussex(UK) ha impulsat 3iniciatives de localització:“OVESCo”: generaciód’energia solar propietat dela comunitat.“Lewes Food Market”:mercat setmanal on noméses troben productes locals.“The Lewes Pound”: monedapròpia per incentivar lescompres a botigues locals. http://vimeo.com/4678220
 • 7. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.1 RESILIÈNCIA TANGIBLE GRÀFIC 2 GRÀFIC 3 Evolució consum de ràdio Evolució consum de revistes per idioma per idioma …(% penetració sobre el total població) …(% penetració sobre el total població) 35% 55% 35% 50% 33% 49% (+5%) 32% (-8%) 45% 47% 31% 40% 35% 29% 30% 28% (+10%) 30% (+31%) 27% 26% 25% 23% 25% 20% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Llegenda: ..en Català ..en Castellà tendència Font: El Baròmetre de la comunicació i la cultura FUNDACC
 • 8. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.2 XARXA ESTALVIL’evolució tecnològica i lacrisi fan que elsconsumidors comprin deforma més racional imeditada, fent servirInternet per continuarconsumint a un cost mésreduït.La digitalització delsmitjans, a més de provocarque cada cop estiguemmés hores encontacte amb elsmitjans, fa que en l’eradigital la distinció entreentretenir-se, relacionar-sei informar-se queditotalment difoses.
 • 9. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.2 XARXA ESTALVI GRÀFIC 4 Evolució temps de contacte amb els mitjans …(mitjana de minuts al dia amb cada mitjà) 400 360 (+7%) 336 350 300 250 200 150 100 59 (+40%) 50 42 - 2008 2009 2010 2011 ..mitjans convencionals ..Internet tendència Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura FUNDACC
 • 10. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.2 XARXA ESTALVI“A day made of glass”.La multinacional del vidreCorning ens proposa unavisió de futur en què lessuperfícies comunes estransformen en sofisticatsdispositius electrònicsinteractius i connectats;que permeten a l’usuarigestionar tot tipusd’informació de formasenzilla i sense fissures entemps real – tant si està http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38&feature=relatedtreballant, com de compreso relaxant-se.
 • 11. Tendències del consum mediàtic a Catalunya T.2 XARXA ESTALVI GRÀFIC 5 GRÀFIC 6Evolució ús d’Internet abans de comprar Evolució visites a webs de mitjans …(% usuaris realitzen l’activitat de forma habitual) …(% penetració sobre el total Internautes)75% 40% 35%65% 30% 32% (+52%) 58% (+97%) 25%55% 20% 21%45% 15% 18% (+132%) 10% 8%35% 5% 29%25% 0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Llegenda: ... Consultes dinformació (preus de ...premsa generalista productes, destinacions turístiques, etc. ...premsa esportiva tendència tendència Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura FUNDACC
 • 12. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.3 CREACIÓ COMUNACreix el consumd’informació ientreteniment en diferentsdispositius i la tecnologiapermet obtenir,generar icompartir fàcilmentgrans volums d’informació.Els consumidors volenparticipar i intervenir enels mitjans, sentint-se’nprotagonistes, fent-losseus. La creixentcomplexitat i “infoxicació”fa que els consumidorsdemandin “agregadors” decontinguts: envers elpunt d’accés únic.
 • 13. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.3 CREACIÓ COMUNA GRÀFIC 7 Evolució ús Xarxes Socials …(% penetració sobre el total Internautes) 80% 70% 60% 53% (+282%) 50% 40% 30% 20% 14% 10% 2008 2009 2010 2011 Llegenda: …tendència Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura FUNDACC
 • 14. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.3 CREACIÓ COMUNA“Social Media 2011”Dades sobre la revolució deles xarxes socials: • Les xarxes socials han superat la pornografia com a activitat #1 a Internet • Gairebé el 15% dels matrimonis dels Estats Units al 2009 es van conèixer a les xarxes socials http://www.youtube.com/watch?v=uxzQPmrkCyM • Cadascun dels 500 milions d’usuaris de Facebook genera una mitjana de 90 peces de contingut al mes.
 • 15. Tendències del consum mediàtic a CatalunyaT.3 CREACIÓ COMUNA GRÀFIC 8 GRÀFIC 9 Evolució participació a Internet Evolució ús d’Internet al mòbil (% usuaris que participen habitualment a...) (% utilitzen el mòbil per a ...) 50% 14% 45% 12% 40% 35% (+353%) 10% 35% 30% 8% 8% (+105%) 25% 6% 20% 4% 15% 4% 8% 2% 10% 5% 0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Llegenda: …Webs interactives Llegenda: ...navegar per Internet (fòrums, xats, xarxes socials, etc.) tendència tendència Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura FUNDACC
 • 16. T. +34 932 061 750 info@creafutur.comF. +34 932 059 611 www.creafutur.comT. +34 932 462 563 info@fundacc.orgF. +34 932 461 880 www.fundacc.org
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x