Snimki 4 d klas

Please download to get full document.

View again

of 123
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 98
 
  dfgsasadfdfdgfg
Related documents
Share
Transcript
  • 1. Аз ти дадох сила и криле да мечтаеш. Сега трябва само да полетиш, да откриеш своите интереси и стремежи, да начертаеш пътя, по който ще поемеш. Ти си наследник на народ, който окачва люлките на децата си на звездите; вплита в приспивните им песни чудни самодивски напеви, а стремежът към знание и усъвършенстване не го напуска и в най-черните му дни. Вдигни гордо глава и смело продължи напред! Не забравяй, че до теб са твоите родители, които те обичат и подкрепят. Нека им благодарим за нежността, разбирането, отзивчивостта. Накрая искам да ти отправя едно пожелание:: Бъди дръзко като бурята, жизнерадостно като пролетта, усмихнато като лятото, силно като зимата, трудолюбиво като есента! Учи се, защото да се учиш е все едно да плуваш срещу течението: щом спреш, отнася те назад! Уважавай, защото за вежливостта са отворени всички врати! Вярвай, защото вярата е сила, надежда и очакване! Мечтай, защото човек е такъв, каквито са мечтите му! Обичам те и оставам твоя приятелка! На добър път!
  • Related Search
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks