Secretaria general. ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS Identificació de la sessió Sessió núm.: 6

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 9
 
  Àrea / Unitat Secretaria IBS Codi de verificació ²1U1F174X W0W38H» ²1U1F174X W0W38H» 1U1F 174X W 0W38 Document SCR11I0151 Expedient SCR/2017/163 Data Secretaria general ACTA
Related documents
Share
Transcript
Àrea / Unitat Secretaria IBS Codi de verificació ²1U1F174X W0W38H» ²1U1F174X W0W38H» 1U1F 174X W 0W38 Document SCR11I0151 Expedient SCR/2017/163 Data Secretaria general ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS Identificació de la sessió Sessió núm.: 6 Núm. d exp: SCR/2017/163 Caràcter: Extraordinari Data: Hora: 20:00 Lloc: Sala de sessions habilitada al Centre Cívic i Cultural de Bigues Hi assisteixen Alcalde President - GALIANO PERALTA, JOAN JOSEP Grup d'erc-am - COMPANY CLARET, JOAN BAPTISTA Grup d'erc-am - ESCOBAR GOMERA, MARIA TERESA Grup d'erc-am - TRIPIANA RIVAS, JOSE ANTONIO Grup del PSC-CP - MORENO LEON, JUAN Grup del PSC-CP - FABIAN CORBACHO, NATALIA Grup BiRSíPODEN - GOMEZ TORNERO, JOSE Grup BiRSíPODEN - ROVIRA RABINAL, SILVIA Grup Convergent - VILA MASSAGUE, JOAN Grup Convergent - BOU CASTRO, NEUS Grup Convergent - SALVADOR GUARDIOLA, TERESA Grup Convergent - XOFRA BALBASTRO, ANDREU Grup del PP - MARQUEZ SANTANA, VICENTE secretari interventor - HIERRO MEDINA, ANTONIO JOSÉ S han excusat d assistir-hi: ORDRE DEL DIA: 1/18 1. Proposta d aprovació aplicació de la bonificació de l ICIO en la llicència urbanística d obres. Declarar Can Miquel de la Torre construcció d especial interès històric (SCR/2017/158) 2. Proposta d aprovació del Conveni de constitució d'ús de fruit a favor de l'ajuntament de Bigues i Riells. Construcció parc de gossos (SCR/2017/160). 3. Proposta d aprovació definitiva de la 2ª fase de les obres de pavimentació del camí del cementiri (redimensionat). 4. Proposta d'aprovació dels Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques i inici de la licitació del contracte per la gestió del servei de menjadors de les escoles del Turo; Colomer i Escola Bressol La Puput. (SCR/2017/146 ) Desenvolupament de la sessió 1. Proposta d aprovació aplicació de la bonificació de l ICIOSCR/2017/158 - Declaració de Bé d'especial Interès Històric Artístic (Can Miquel de La Torre) Antecedents En data 17 de juny de 2016 es va sol licitar llicència urbanística per la rehabilitació de la coberta de Can Miquel de la Torre. Juntament amb aquesta sol licitud es va demana la bonificació de l impost sobre construccions, instal lacions i obres (ICIO), per tractar-se d una obra de rehabilitació d un conjunt de BCIN. El bé sobre el qual es sol licita la llicència urbanística i la bonificació de l ICIO està inclòs dins del Catàleg de Masies i Cases Rurals del vigent Pla d Ordenació Urbanística Municipal i en el Catàleg de Béns a Protegir. D acord amb l article 6 de l Ordenança Fiscal número 54, Reguladora de l Impost sobre Construccions, instal lacions i obres poden gaudir d una bonificació del 95% d aquest impost les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l ocupació que ho justifiquin. La declaració d especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s acordarà, prèvia sol licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres Atès allò establert a l article a) del Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i tenint en compte que aquesta proposta ha estat comunicada a la comissió informativa assessora del Ple es proposa l adopció dels següents ACORDS: Primer.- DECLARAR Can Miquel de La Torre construcció d especial interès municipal per concórrer circumstàncies socials i històric artístiques, als efectes de que sigui objecte de la bonificació del 95% de l ICIO. 2/18 Segon.- NOTIFICAR el present acord a la titular del bé i als serveis econòmics municipals als efectes escaients. El Ple, ho aprova per unanimitat de tots els regidors que integren la Corporació. En l explicació de vot pren la paraula el regidor Joan Vila: -Hem aprofitat que es parlava de La Torre per fer una mica d indagació de quina és la situació d aquest conjunt. La protecció de La Torre, que està classificat com a BCIN en la categoria de monument històric, va ser publicat el 5 de maig de 1949, és a dir, ara fa 69 anys que és un bé protegit. La darrera modificació de les normes de protecció va ser l any 2006 amb el POUM, que va incloure La Torre dins del catàleg de masies i cases rurals i també forma part del catàleg d elements de protecció i en darrer terme es va establir la figura d un Pla Especial Urbanístic per al de regular el desori que aquests més de 50 anys de protecció havien ocasionat, permetent modificacions i actuacions de tota mena en el conjunt que per res han ajudat a la protecció establerta que es presumia que havia de tenir l any 49. La pregunta que tots ens hauríem de fer és: Què ha fet l Ajuntament per protegir aquest conjunt al llarg dels 69 anys? La resposta és clara. Ha anat donant llicències que ben poc han ajudat a mantenir el conjunt. S han pogut reformar les cases, s han pogut fer, però aquest conjunt no ha evolucionat com el que creiem que hauria de ser com és l esperit, per exemple, del POUM. La justificació del Pla Especial bé definida en la fitxa E07 del Catàleg de Béns a Protegir i es diu que: És preceptiva la tramitació d un Pla Especial de protecció del conjunt arquitectònic pel sistema de cooperació on s hi descriguin els usos del BCIN, tal com disposa la disposició addicional 1.2 de la Llei 9/93 En el referit Pla Especial Urbanístic número 3 La Torre del Prat, té com a objectiu, tal com diu la fitxa. La redacció d un pla especial per tal de garantir la preservació del conjunt d elements catalogats segons fitxes E007, que és el conjunt, el J052 que és un jaciment arqueològic i el N08, que tristament era la protecció de l alzina, el que passa és que la ventada se la va endur i aquest, evidentment no podrà formar part del pla especial. Diu que N8 del Catàleg de Béns a Protegir, a l hora de fer qualsevol intervenció. Preservar el camí de tas que rodeja el conjunt de les edificacions des de Can Sidret fins a Ca la Vicenta. Nosaltres, per tots aquests motius exposats, evidentment, votarem que sí a l exempció, però també creiem que tenim l oportunitat entre tots de tirar endavant aquest pla especial que jo mateix el tenia com oblidat que s havia de fer. És l Ajuntament qui l ha d impulsar i nosaltres, amb l esperit de col laborar, en el proper ple, presentarem una moció perquè l Ajuntament tiri endavant aquest pla especial, perquè quan un veí vulgui fer obres mantingui l harmonia del conjunt i que mantingui el que ara hi ha, inclús en el POUM diu que estan admesos els usos de restauració. Ara, tal com està allò, no sembla un conjunt, és una mica una disbauxa el que hi ha, per tant, nosaltres és aquesta la proposta i votarem que sí. Pren la paraula el regidor Vicente Márquez: -Si por ley hay que devolver el dinero, no hay más que hablar. Lo que sí me gustaría saber es la cantidad que hay que devolver, que es lo que corresponde al 95%. Contesta l Alcalde: -La devolució, ho he estat mirant avui i és de 63. Joan, totalment d acord amb el que portes, en tot cas, si presenteu la moció la debatrem en el següent ple, però la trobo interessant. 3/18 2. Proposta d aprovació del Conveni de constitució d'ús de fruit a favor de l'ajuntament de Bigues i Riells. Construcció parc de gossos (SCR/2017/160) Antecedents Primer: Mitjançant Decret d Alcaldia de data 28 de desembre de 2016 es va aprovar la Memòria Valorada per a les obres de construcció d un parc de gossos al barri del Rieral de Bigues i Riells. Considerant que el número de veïns que tenen gossos com a animals de companyia, ha anat creixent en els últims anys de manera paulatina, es preveu l adequació d un espai d esbarjo i oci per gossos en un recinte tancat, on els usuaris puguin permetre que les seves mascotes corrin lliurement i s exercitin sense risc per als altres gossos ni per les persones. La superfície del terreny en la que es pretén actuar és d uns 400 m2, i les actuacions que es preveuen dur a terme són les següents: Anivellament de la superfície on s ubicarà el Parc de gossos per deixar-la tota a la mateixa cota. Compactació de l explanació i acabat de la mateixa amb paviment de sauló. Tancament de la zona destinada a Parc de gossos, que ocuparà uns 300 m2, mitjançant una tanca perimetral de malla electrosoldada i plastificada. Adequació d un pas de vianants adaptat per tal de facilitar l accés a aquesta banda del carrer Maria de Bell-Lloc. Adequació d una part de vorera a la banda sud del carrer Maria de Bell-Lloc amb paviment de formigó acabat ratllat. Il luminació del Parc de gossos mitjançant la instal lació d una columna i dos focus. Instal lació d una font d aigua per a gossos, amb les corresponents obres per a la portada d aigua des de l arqueta més propera, ubicada a l altre costat del carrer Maria de Bell-Lloc, i la corresponent escomesa de clavegueram. Dotació del Parc de gossos amb elements de mobiliari urbà tal com papereres, bancs, dispensador de bosses. Segon: El Sr. Fernando Garcia Merlos, és el propietari d una parcel la emplaçada al carrer Maria de Bell-lloc, on s ha considerat més adient ubicar el parc de gossos projectat. Aquesta finca, amb referència cadastral 08023A XF, té una superfície total de 729 m2 segons cadastre, presenta una forma allargada que abarca tota la façana sud del carrer Maria de Bell-Lloc des del carrer del Mig fins al carrer del Casal, i per la part de darrera acaba amb una feixa que limita amb uns camps posteriors que es troben a una cota més baixa. Aquesta parcel.la cadastral forma part de la finca registral número 2552, inscrita al Registre de la Propietat número 2 de Granollers, al Volum 1.072, Llibre 25, Foli 217, de la que una vegada practicades diverses segregacions, queda un resta no descrit segons el Registre de ,47m2. Es proposa l aprovació de la formalització d un conveni de constitució d ús de fruit a favor de l Ajuntament de Bigues i Riells, sobre la parcel.la amb referència cadastral 08023A XF, per a la construcció del parc de gossos. al barri de El Rieral. Consideracions. Fonaments jurídics 4/18 I.- El Pla d Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d Urbanisme de Barcelona (CTUB), amb data 19 de juliol de 2006, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb data 29 de setembre de 2006, classifica els terrenys on es pretenen realitzar les obres com a Sòl Urbanitzable delimitat, Pla Parcial Urbanístic -El Rieral Sector 2 (PPU-3.2), i els qualificat com a Zona de desenvolupament residencial (clau 30). L execució urbanística del sector de sòl urbanitzable El Rieral 2 (PPU-3.2) no s ha iniciat: no s ha presentat el Pla Parcial i no s ha iniciat cap tràmit de gestió urbanística. Els usos i les actuacions que es preveuen en la Memòria valorada aprovada es consideren compatibles amb l anterior règim urbanístic del sòl, d acord amb allò que disposa l article 53 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d Urbanisme i que regula els usos i les obres de caràcter provisional en terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat, mentre no s hagi iniciat el procediment de reparcel lació, com és el cas del sector de El Rieral 2. Es proposa constituir el dret d usdefruit per un termini de cinc anys, a comptar des de la data de signatura del present conveni. En el cas que s executi la gestió urbanística del sector de sòl urbanitzable El Rieral Sector 2 (PPU-3.2) abans de la finalització del termini de cinc anys de l usdefruit, aquest dret s extingirà automàticament i l Ajuntament de Bigues i Riells no tindrà cap dret a la subrogació real d aquest en la parcel la resultant del projecte de reparcel lació. En qualsevol dels casos, l ús previst (parc de gossos) podrà desenvolupar-se fins que el mateix resulti incompatible, en el seu cas, amb el planejament derivat que s aprovi i fins que una vegada aprovat aquest planejament, es porti a terme l execució urbanística d aquest sector. Les actuacions ha realitzar-se hauran de ser les mínimes per poder desenvolupar l ús provisional previst, als efectes de poder garantir l amortització d aquesta inversió. En aquest sentit, es posa en consideració que part dels elements que s instal laran, com la tanca, les llums, o el mobiliari, podrien ser reutilitzables per altres actuacions, pel cas que l ús esdevingués incompatible amb l execució urbanística del sector i hagués de cessar; i altres actuacions previstes en la memòria, com el pas de vianants per tal de facilitar l accés a aquesta banda del carrer Maria de Bell-Lloc i l adequació d una part de vorera a la banda sud del carrer Maria de Bell-Lloc amb paviment de formigó acabat ratllat, representen millores de seguretat pels vianants en el sistema viari actual. D acord amb els antecedents i fonaments anteriors, i tenint en compte que aquesta proposta ha estat comunicada a la comissió informativa assessora del Ple es proposa l adopció dels següents: Primer: Aprovar la proposta de Conveni de constitució del dret favor de l ajuntament de Bigues i Riells sobre la parcel la de propietat del Sr. Fernando Merlos García, amb referència cadastral 08023A XF, que forma part de la finca registral número 2552, per destinar-la a la construcció d un parc de gossos municipal. 5/18 Segon: Facultar al senyor Alcalde per a la signatura de l esmentat Conveni i per a realitzar els tràmits necessaris per al desenvolupament dels presents acords. El Ple, ho aprova per unanimitat de tots els regidors que integren la Corporació. El regidor Joan Moreno explica el punt. En l explicació del vot pren la paraula el regidor Joan Vila: - Nosaltres donarem suport a aquesta cessió d ús de fruit d aquest lloc. El que també potser haguera sigut interessant i no seria descartable en el futur, atenent que és una parcel la que en el futur serà terreny d equipament, com que segurament ara s hi ha de fer poca cosa, però el que fa amb el temps s ha d anar prosperant, potser pensar en una cessió anticipada. Recordo que aquest centre on estem, el terreny de l escola, el terreny del pavelló, van ser cessions anticipades que després, quan es van desenvolupar els plans parcials es van poder fer. Que no ens encalli futures accions, el fet de no demanar una cessió anticipada, perquè després serà terreny d equipament. Totalment d acord, és un matís. Vicente Márquez: -Nosotros hace tiempo, en un pleno preguntava si el terreno este es edificable y me comentaron aquí que no era edificable por inundaciones, porque yo propuse hacer el nuevo ayuntamiento en el matadero; entonces se me dijo que no era edificable. No tiene nada que ver hacer un pipi-can para lo que estoy hablando. Me gustaría saber si esto es edificable o no, porque a mi me interesa saberlo. Joan Moreno: - Como ya se ha comentado forma parte de un plan parcial, es suelo edificable. 3. Proposta d aprovació definitiva de la 2ª fase de les obres de pavimentació del camí del cementiri (redimensionat). Antecedents Primer: El Ple de l Ajuntament de data 26 de gener de 2017 va adoptar els acords següents: Primer: Aprovar inicialment el Projecte de la segona fase de les obres de pavimentació del Camí del Cementiri (Redimensionat), redactat per Nadico, enginyeria, arquitectura i consultoria, amb un pressupost de contracte de ,43 (IVA inclòs). Segon: Declarar expressament la utilitzat pública de les obres contingudes en el Projecte de la segona fase de les obres de pavimentació del Camí del Cementiri (Redimensionat) i la relació individualitzada de béns i drets afectats que conté. Tercer: Sotmetre el projecte d obra ordinària i la relació individualitzada de béns i drets afectats que conté, a un tràmit d informació pública de trenta dies, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Tauler d Anuncis de l Ajuntament i al Web municipal. Quart: Notificar personalment els presents acords als propietaris de les finques incloses en la relació de béns i drets afectats. 6/18 Segon: En compliment dels acords anteriors, el projecte aprovat inicialment i la relació de béns i drets afectats per l execució de les obres s han sotmès a un tràmit d informació pública, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al Tauler d Anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de data 13 de febrer de 2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 9 de febrer de Durant el termini d exposició pública no s han presentat al legacions. Tercer: Altrament, els acords al que es fa referència en l apartat primer d antecedents, s han notificat personalment als propietaris de les finques incloses en la relació de béns i drets afectats per l execució de les obres, en els termes establerts en els article 42 i 45 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No consta la presentació d al legacions per part dels interessats. Els serveis jurídics municipals han emès informe en data 6 de juny de 2017, del que es desprenen les següents consideracions i fonaments jurídics: I.- D acord amb allò que disposa l article 37.1 i 2 del Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, una vegada finalitzat el termini d exposició pública del projecte i emesos els corresponents informes d altres administracions competents (o transcorregut el termini per a la seva emissió, sense que s hagin notificat), en el seu cas, procedirà l acord d aprovació definitiva del projecte. D acord amb allò que disposa l article 38.2 del Reglament d Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, l acord d aprovació definitiva s ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí informatiu local, si n hi ha, i s ha d inserir al tauler d anuncis de la corporació. II.- Tal com disposa l article 31 del ROAS, el projecte inclou la relació de béns a expropiar i ocupar. D acord amb l article 40 l aprovació del projecte d obres comporta la declaració d utilitat pública i la necessitat d ocupació dels terrenys compresos, a l efecte de l expropiació forçosa, de conformitat amb el que estableix l article de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. D acord amb allò que estableixen els articles 18 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació Forçosa, la relació individualitzada de drets i bens a expropiar per a l execució de les obres s ha notificat individualment als interessats, sense que s hagin presentat al legacions. III.- L'òrgan competent per a aprovar definitivament el projecte executiu d obres de traçat i pavimentació del camí d accés al cementiri municipal és, d'acord amb allò que disposa l'article 38.1 del Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals, el ple municipal, per comportar la seva execució l expropiació forçosa de determinats béns. D acord amb els antecedents i consideracions jurídiques, i tenint en compte que aquesta proposta ha estat comunicada a la comissió informativa assessora del Ple, es proposa l adopció dels següents acords: Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de la segona fase de les obres de pavimentació del Camí del Cementiri (Redimensionat), redactat per Nadico, 7/18 enginyeria, arquitectura i consultoria, amb un pressupost de contracte de ,43 (IVA inclòs). Segon.- Tercer.- Quart.- Declarar expressament la utilitzat pública de les obres contingudes en el Projecte de la segona fase de les obres de pavimentació del Camí del Cementiri (Redimensionat) i aprovar de forma definitiva la relació individualitzada de béns i drets afectats que conté. Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí informatiu local i inserir-ho al tauler d anuncis de la corporació. Notificar personalment els presents acords als interessats. El Ple,
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks