Proyecto Fin Carrera Sobre Struts

Please download to get full document.

View again

of 113
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 44
 
  J2EE TIENDAVIRTUAL APPLICATION FRAMEWORK Memòria del Projecte Fi de Carrera d'Enginyeria en Informàtica realitzat per Eduardo Varga Laguna i dirigit per Joan Serra Sagristà Bellaterra,......de...........….....de 200... 2 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria El sotasignat, .......................................................................... Professor/a de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UAB, CERTIFICA: Que el treball a què correspon aquesta memòria ha estat realitzat so
Related documents
Share
Transcript
    J2EE TIENDAVIRTUAL APPLICATION FRAMEWORK Memòria del Projecte Fi de Carrerad'Enginyeria en Informàticarealitzat perEduardo Varga Lagunai dirigit perJoan Serra SagristàBellaterra,......de...........….....de 200...    2    3 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria  El sotasignat, ..........................................................................Professor/a de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UAB, CERTIFICA  :Que el treball a què correspon aquesta memòria ha estat realitzat sota la sevadirecció per enI per tal que consti firma la present.Signat: ............................................Bellaterra, ........de...............................de 200.....    4
Related Search
Fin
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks