PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DEFINICIÓ DE L US I L ORDENACIÓ DE L EDIFICACIÓ DEL NOU HOSPITAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
 

Art

  PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DEFINICIÓ DE L US I L ORDENACIÓ DE L EDIFICACIÓ DEL NOU HOSPITAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT (VERSIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA MARÇ-2011) Client: Orde Hospitalari
Related documents
Share
Transcript
PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DEL PLA ESPECIAL PER A LA DEFINICIÓ DE L US I L ORDENACIÓ DE L EDIFICACIÓ DEL NOU HOSPITAL DE SANT BOI DE LLOBREGAT (VERSIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA MARÇ-2011) Client: Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Autor del Projecte: CODINA, PRAT, VALLS I ARQUITECTES ASSOCIATS S.L C/ Barcelona nº90, baixos. Granollers Tel Fax INDEX 1.- MEMÒRIA Circumstàncies i acords que motiven la reparcel lació Formulació del projecte de reparcel lació Marc Urbanístic Marc jurídic Normativa aplicable De directa aplicació D aplicació supletòria D aplicació en atenció al principi de jerarquia normativa Règim jurídic de l actuació Descripció de la unitat reparcel lable Àmbit Sistema d actuació Efectes de l aprovació definitiva de la reparcel lació Criteris emprats per definir als interessats, per quantificar els béns i drets afectats, cessions a efectuar i definició de la propietat Criteris per identificar els interessats...8 Títol habilitant Cessions a efectuar Descripció de finques aportades al projecte de reparcel lació Quadre resum de finques aportades i propietaris Descripció de les finques aportades Estat d ocupació Criteris d adjudicació de parcel les resultants, de valoració i de repartiment de càrregues Criteris d ajudicació Despeses d urbanització Compte de liquidació DEFINICIÓ DE FINQUES RESULTANTS Quadre resum d adjudicació de finques resultants DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DOCUMENTACIÓ ANNEXA 3 1.- MEMÒRIA Antecedents i Motivació del present document (aprov. definitiva) Mitjançant acord de data 7 de juny de 2010 de la Junta de Govern Local de l Ajuntament de Sant Boi va ser aprovat inicialment el Projecte de Reparcel lació del Pla Especial per a la definició de l ús i l ordenació de l edificació del nou hospital de Sant Boi de Llobregat. En el seu interí, aquest projecte de reparcel lació establia envers l Ordre Hospitalària de Sant Joan de Deu, en la seva qualitat de propietari únic, l obligació d efectuar un dipòsit en metàl lic per l import de les obres previstes al projecte d urbanització de la finca resultant B del polígon d actuació destinada a vial i pendent d execució. En data 20 de desembre de 2010, la Junta de Govern Local de l Ajuntament, va aprovar la substitució de l obligació de l execució d aquestes obres d urbanització esmentades per l obligació d efectuar el pagament del seu equivalent econòmic fixat en la quantitat de ,40 (IVA 18% inclòs). En data d avui, aquesta quantitat ja ha estat abonada pel propietari únic del polígon a l Ajuntament entenent-se, per tant, acomplides les obligacions del polígon quan a obres d urbanització es refereix. Aquesta modificació d obligacions comporta necessàriament la modificació del document inicialment aprovat en aquells punts on es concretaven aquestes obligacions i, a tal efecte, el present document que es presenta per a la seva aprovació definitiva modifica parcialment el seu redactat adaptant-lo a les noves circumstancies descrites Circumstàncies i acords que motiven la reparcel lació El present projecte de reparcel lació té per objecte adequar la finca existent a les previsions contingudes al Pla Especial per la Definició de l Ús i l Ordenació de l Edificació del Nou Hospital de Sant Boi de Llobregat, aprovat definitivament el 19 d octubre de 2006 i publicat al DOGC el 17 de gener de Formulació del projecte de reparcel lació En virtut de l establert a l article 124 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol pel qual s aprova el Text refós de la Llei d Urbanisme, el present projecte de reparcel lació el formula el propietari únic a càrrec de l Ordre 4 Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb domicili al carrer Dr. Antoni Pujades, 40 de Sant Boi de Llobregat, amb CIF R H 1.3. Marc Urbanístic El planejament vigent és el Pla Especial per a la definició d us i l ordenació de l edificació del nou hospital de Sant Boi de Llobregat, aprovat definitivament el 19 d octubre de 2006 i publicat el 19 de gener de Tal i com es pot comprovar en el plànol o01, la qualificació dels sòls inclosos en l àmbit d intervenció, és segons planejament vigent la següent: Qualificacions Superfície sòl en m2 % 5 vialitat 2.274,01 9,97% 7b Equipament de nova creació privat Privat = , ,49 90,03% Públic = 504,11 Total ,50 100,00% 1.4. Marc jurídic Normativa aplicable De directa aplicació. - Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s aproven les normes complementàries al Reglament per a l execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d actes de naturalesa urbanística. - Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de Juliol pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d Urbanisme (TRULC, en endavant). - Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme (RLUC, en endavant). - Decret Llei 1/2007, de 16 d octubre, de mesures urgents en matèria d urbanística. - Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei del Sòl. 5 - Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives D aplicació supletòria. - Reial Decret 3288/1978, de 25 d agost, pel qual s aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del Sòl i Ordenació Urbana (RGU, en endavant) D aplicació en atenció al principi de jerarquia normativa. - Pla Especial per a la definició de l ús i l Ordenació de l edificació del Nou Hospital de Sant Boi de Llobregat Règim jurídic de l actuació. Aquest projecte de reparcel lació amb un únic propietari amb aprofitament urbanístic -modalitat compensació bàsica-, es redacta d acord amb la normativa continguda als articles 118 a 128, i demés del TRLUC. També és d aplicació el previst a l article 167 del RLUC en tant que l actual reparcel lació és de propietari únic, i per tant, per remissió d aquest els punts 1 i 2 de l article 164, on s estableix: 1.- Totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon d actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel lació poden formular, de comú acord i mitjançant l atorgament d escriptura pública, una proposta de reparcel lació voluntària. 2.- Sense necessitat d'aprovació inicial, l'administració actuant ha de sotmetre la proposta a informació pública per un termini d'un mes i simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades amb citació personal. L'aprovació definitiva del projecte s'ha d'ajustar al que estableix l'article d) de la Llei d urbanisme. La certificació de l acord d aprovació definitiva possibilita la inscripció de la reparcel lació al Registre de la propietat. 6 1.5. Descripció de la unitat reparcel lable Àmbit L àmbit d aquest polígon d actuació és coincident amb l àmbit del Pla Especial que desenvolupa, essent la seva superfície de ,50 m² també coincident amb la definida al Pla Especial. Es tracta d una porció de sòl de ,5 m2 de superfície situada en la part més septentrional de la total finca matriu propietat de l Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu ocupada parcialment en l actualitat pel recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi. Limita al Nord, amb el límit del sector camí Vell de la Colònia; a l Est; amb l àmbit del PMU sector Molí Nou; al Sud, amb la resta de la finca matriu de la que se segrega, actual recinte del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i a l Oest, amb la traça del Camí Vell de la Colònia Sistema d actuació L article 17 del Pla Especial per a la definició de l ús i l ordenació de l edificació del Nou Hospital de Sant Boi de Llobregat, estableix que les cessions a l administració es faran mitjançant un projecte de reparcel lació de propietari únic, tal i com es regula a l article 35 del Reglament Parcial de la llei 2/2002, de 14 de març, d Urbanisme. Malgrat aquesta previsió del Pla especial, atenent a manca de vigència de l esmentat reglament, actualment derogat i substituït pel RLUC, s estarà al previst en aquest darrer. D acord amb això, el sistema d actuació és el de reparcel lació en la seva modalitat de compensació bàsica Efectes de l aprovació definitiva de la reparcel lació. D acord amb el previst als articles 121 TRLUC, l aprovació definitiva del projecte de reparcel lació suposa: a) La cessió de dret al municipi en què s actua, o, si escau, a l administració urbanística actuant, d acord amb l article 23.4, en ple domini i lliures de càrregues, dels terrenys de cessió obligatòria, per que siguin incorporats al patrimoni del sòl o per que se n faci l afectació al usos que determini el planejament urbanístic. 7 b) L afectació real de les parcel les adjudicades al compliment de les càrregues i al pagament de les despeses inherents al sistema de reparcel lació, i també, si s escau, al compliment de la reserva feta a l empara de l article 46. c) La subrogació, amb plena eficàcia real, de les parcel les antigues per les noves parcel les. d) El gaudi de les exempcions tributàries establertes per la legislació aplicable. e) L extinció o la transformació de drets i carregues, d acord amb la legislació aplicable Criteris emprats per definir als interessats, per quantificar els béns i drets afectats, cessions a efectuar i definició de la propietat Criteris per identificar els interessats. Vista la normativa d aplicació, (Article 123 TRLUC) s han considerat com a interessats: a) Els propietaris de finques incloses en un polígon d actuació urbanística sotmès a reparcel lació. b) Els titulars de drets que puguin resultar afectats per la resolució, i també els titulars d interessos legítims susceptibles d afectació que es personin en el procediment i acreditin aquesta condició. Tanmateix, d acord amb l article 145 del RLUC, el projecte contindrà l enumeració dels afectats per la reparcel lació, bé pel seu caràcter de propietaris de les finques aportades, bé en concepte de titulars d altres drets, i especificarà les seves circumstàncies personals, conforme al que estableix la legislació hipotecària. En virtut de tot el fins ara exposat cal destacar, l existència dels següents interessats: 8 Titular Títol habilitant Domicili a afectes de Orde Hospitalària Propietari de la Finca de Sant Joan de Aportada Déu notificació C/Dr. Antoni Pujades, 40 de Sant Boi de Llobregat, Barcelona Ajuntament de Condició especial d enderroc Plaça Ajuntament, Sant Boi de de tanca imposada per núm.1 Llobregat llicència d obres menors Es fa constar que no hi ha cap altre interessat afectat par la reparcel lació Cessions a efectuar. D acord amb el previst als articles 44 TRLUC i a l article 17 del Pla Especial del Nou Hospital, els propietaris tenen el deure de cedir al municipi, en ple domini i lliure de càrregues, els terrenys destinats a vial públic (clau 5) i els destinats a equipament de nova creació i caràcter local (clau 7b) tal com estableix el planejament aprovat. Així mateix, l esmentat article 17 estableix al seu paràgraf segon A la superfície qualificada de 5, se li haurà de sumar aquella superfície contigua que està situada donant front a la nova plaça davant de la façana nord de l hospital, que, tot i estar qualificada de 7b privat i estar dins el gàlib màxim definit en el plànol d ordenació o3a, finalment quedi com a superfície no edificada. Aquesta superfície s haurà de cedir i urbanitzar. Per tant, vistes les determinacions globals del pla especial quant a sistemes i comprovat que resten dues franges de terreny qualificades de 7b privat en el front de parcel la orientat a nord que no es preveu edificar i, per tant, han d incorporar-se al conjunt de terrenys objectes de cessió, el conjunt de sòl a urbanitzar i cedir gratuïtament a l administració es resumeix en el següent quadre: 9 Qualificacions 5 Vialitat: - parcel la A - parcel la B Superfície sòl en m ,16 m² 132,88 m² 7b Equipament: - públic de nova creació - privat no edificat 504,11 m² 255,12 m² Total 3.077,27 m² Descripció de finques aportades al projecte de reparcel lació Quadre resum de finques aportades i propietaris. Finca Nom/Raó social Superfície m2 % Participació I Orde Hospitalària de Sant Joan de % Déu Totals ,50 100% Descripció de les finques aportades. Descripció registral. Finca I DESCRIPCIÓN: MANICOMIO llamado de Sant Boi de Llobregat, sección de hombres, radicado en la expresada villa de Sant Boi de Llobregat, cercado en su mayor parte de paredes, que se compone de un edificio de planta baja en que hay un pórtico con columnas y un piso alto con una torre con su reloj, destinado todo ello a oficinas de administración que se halla en el ángulo sur este de dicho inmueble total en la plazoleta que forman la unión de la carretera de sant vicenç y el camino del cementerio; constituye la entrada principa de dicho total inmueble y tiene asignado el número 26 de la calle del Duque de la Victoria o carretera de Sant Vicenç, cuatro grandes edificios, dos de planta baja y dos pisos, y dos pisos de planta baja y un piso destinado a habitaciones; otros dos edificios de planta baja y además uno de ellos con sótanos destinados a dormitorios a dormitorios y refectorios, otro de planta baja y dos pisos destinados a vivienda de la comunidad empleada en el servicio del manicomio y a otras dependencias; otro de plantan baja destinado a talleres y varias otras dependencias y construcciones auxiliares con los jardines y patios intermedios, todo lo que se halla cercado de paredes y otra gran extension unida a la que precede, parte huerto con un gran estanque de cemento armado en parte cultivo, todo lo que en conjunto tiene una superfície de ciento quince mil novecientos treinta y siete metros cuadrados. El total conjunto está integrtado además por los siguienetes 10 Pabellones: 1) IGLESIA SAGRADO CORAZÓN: Edificación de planta baja y torre campanar de estilo neogótico. Tiene una superfície total construida de ochocientos ochenta y un metros cuadrados. 2) PABELLÓN SANT RAFAEL: Pabellón situado entre el edifício de san Isidro propiamente y el pabellón de san Agustín, pero por detrás de edificación en planta baja que une el San Isidro y el San Juan de Dios, siempre dentro de la primera franja entre el exterior y la primera calle del interior del recinto. Es de estructura porticada de hormigón armado, compuesto de planta baja más un piso más grande que la planta baja, dejando dentro un porche. Tiene una superfície total construida de dos mil ciento tres metros y noventa decímetros cuadrados. 3) PABELLÓN JUAN GRANDE O HOSPITAL DE DÍA: Edificio de obra vista con planta subterránea, baja y un piso, que se estructura en dos alas unidas por un paso y los accesos por su eje. Tiene una superfície total construida de dos mil quinientos sesenta y cuatro metros y cuatro decímetros cuadrados. 4) COCINAS GENERALES: Edifício de planta subterránea y planta baja, con una superfície total construida de mil novecientos treinta y seis metros cincuenta y dos dentímetros cuadrados. Aprovechando el desnivel entre las dos calles que definen esta franja edificada se puede acceder al edificio por la planta subterránea a través de un porche. El edificio queda en frente del pabellón San Isidro. 5) PABELLÓN PUJADES: Edificio de estructura porticada de hormigón armado con planta baja, y dos pisos que son más grandes en superfície que la planta baja, por lo cual queda en planta baja toda una zona de porche. Tiene una superfície total construida de tres mil doscientos setenta y cuatro metros y veintinueve decímetros cuadrados, y arquitectónicamente es gemelo del pabellón de San Rafael. 6) PABELLÓN CLÍNICA MARE DE DEU DE MONSERRAT: Pabellón situado entre los jardines y el Pabellón Pujades, pero más al Noroeste, en el límite del solar con la calle Pujades. Edificio en obra vista construido por dos alas paralelas unidas por un paso y los accesos por su eje. Se compone de planta subterránea, planta baja y piso. Tiene una superfície total construida de dos mil setecientos setenta y cuatro metros y diecisiete decímetros cuadrados. 7) PABELLÓN PADRE MENNI: Edificio compuesto de planta subterránea, planta baja, altillo y dos pisos. Arquitectonicamente es gemelo del Pabellón Cristo Rei, al cual está enfrentado. Es de construcción mixta de piedra natural, obra vista y rebozado. Recientemente ha sido provehído de escaleras de incendios metálicas. Tiene una superfície total construida de tres mil ciento ochenta y cuatro metros cuarenta y siete decímetros cuadrados. 8) PABELLÓN CRISTO REI: Edificio compuesto de subterráneo, planta baja y dos pisos con un voladero de entrada. Tiene un zócalo de piedra i el resto es mixto con zonas en piedra natural y el resto rebozado. Tiene una superfície total construida de mil quinientos noventa y nueve metros, doce decímetros cuadrados. Entre el Pabellón Sant Angel y el Pabellón Cristo Rei hay un acceso al recinto desde el Paseo Picasso. 9) CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS, con tres subunidades de hospitalización (catorce habitaciones cada una), Unidad de Urgencias, Farmacia, Unidad de Hospital de día, así como los espacios exteriores, al aire libre, patios, jardines, espacios exteriores, accesos. El programa del edificio se desarrolla en un cuerpo longitudinal de planta sótano, de dos mil dieciocho metros cuadrados construidos, planta baja, de dos mil dieciocho metros cuadrados, y dos plantas altas de superfície construida mil ciento setenta y cuatro metros cuadrados cada una de ellas, ubicado en la parte Norte del solar, con un desarrollo interno muy similar, ya que en él se han ubicado las tres subunidades de hospitalización, una en cada planta, con las áreas de visitas, excepto el sótano, y estar-comedor ubicadas en un cuerpo transversal accesible desde el núcleo de escaleras y ascensor articulado con el vestíbulo general, y que se constituye en elemento volumétrico de referencia respecto de la calle Pablo Picasso. En un cuerpo paralelo al anterior ubicado en la fachada sur, respetando el retranqueo exigible respecto a la calle exterior, se han ubicado en una sola planta baja el vestívulo general con todos sus servícios, la unidad de urgencias, con acceso independiente y el ambulatorio y hospital de día. El disponer de un solo cuerpo bajo y frontal a la fachada 11 todas estas dependencias, además, de una gran cantidad de funcionamiento para el personal como para el público, permite el cuerpo donde de ubican las habitaciones para hospitalización, estando también éstas orientadas al mediodía. La planta sótano, de superfície costruída dos mil dieciocho metros cuadrados, se han ubicado el archivo, vestuarios, servicios e instalaciones cos espacio de reserva suficiente, así como una amplia área destinada a los médicos, sala de reuniones y dormitorios de guardia que recibe luz natural desde el patio central, pero sin ser accesible por los pacientes que puedan transitar por el mismo. Existe un acceso exterior restringido al personal para acceder al edificio desde el complejo hospitalario. En la planta baja se han ubicado las urgencias en el lado este, con acceso independiente y zona para aparcamiento y giro de ambulancias y servicios. En el lado oeste se ubica el ambulatorio con una amplia zona de espera recayente a un patio delimitado por la calle de cerramiento exterior, que recibe el sol del mediodía. A continuación se han dispuesto los talleres y zonas de espera con un amlio espacio exterior protegido, para actividades al aire libre. En la zona central se dispone el amplio vestíbulo, iluminado profusamente de luz natural proveniente de la fachada. La subunidad de hospitalización, similar en las dos plantas altas, dispone en la planta baja de de dos amplias salas de estar para veinte pacientes cada una, con acceso directo al jardín y sin contacto con el resto de servicios de planta baja. La unidad de control de enfermería de cada subunidad se ha dispuesto estratégicamente para controlar fácilmente todos los espacios de circulación y relación así como el núcleo principal de comunicación entre plantas y de salida a los patios jardín, constituido por la escalera y rampa con rellano común. Las habitaciones aparecen agrupadas en cada planta en dos núcleos según un esquema longitudinal d
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks