Prezentacija marsovac

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 19
 
  1. Добијање воде у филму Марсовац 2. ã Спасилачкој мисији је поребно да дође до њега 4 године ã…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Добијање воде у филму Марсовац
 • 2. • Спасилачкој мисији је поребно да дође до њега 4 године • Непредвиђене могућности које могу да му се десе: • Да се оксигенатор кисеоника поквари –угушиће се • Да се сакупљач воде поквари – умереће од жеђи • Да остане без хране ОДЛУЧИО ЈЕ ДА НЕ ЖЕЛИ ДА УМРЕ НА МАРСУ!
 • 3. • Израчунао је да има хране за 300 соларних дана коју је могао да растегне на 400 дана ако пази на порције. • Морао је да снисли начин да произведе храну за 3 године на планети на којој ништа не расте.
 • 4. • 36-тог дана је увидео да му је проблем вода за гајење кромпира. • Обзиром да је 126 m2 земље са Марса нађубрио, и да је имао кромпир који је могао да посеје, израчунао је да му је за сваки m2 потребно 40 литара воде. • Морао је на направи ( произведе) воду.
 • 5. • Сагоревањем водоника са кисеоником настаје вода. • Водоник је добио каталитичким разлагањем хидразина (N2H2),које се користи као ракетно гориво, уз помоћ иридијума као каталиатора. • На овај начин хидразин се разложио на водоник и азот. 2H2 + O2  2H2O
 • 6. • Водоник је усмерио на мало подручје где се вршило његово сагоревање уз помоћ кисеоника из ваздуха. • Ватру за сагоревање је добио паљењем опињака од дрвеног крста.
 • 7. • У првом покушају направио је грешу јер није израчунао количину кисеоника потребну за сагоревање водоника ( вишак кисеоника који је издисао), те је дошло до експлозије јер је кисеоник гас који подржава горење
 • 8. • На крају, када је израчунао потребну количину кисеоника, сутрадан је на зидовима најлона, којим је оивичио просторију где је засадио кромпир, приметио капљице воде( вода која је настала у облику водене паре сагоревањем водоника и кисеоника, кондензовала се и течна вода се сливала низ зидове најлона и одлазила у земљу)
 • 9. Ива Марковић Ивана Винчић VIII-1
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks