PHP - Ejercicios de Arrays

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 537
 
  ASIX – Módulo 9 UF 1: Lenguaje de guión de servidor EJERCICIOS DE ARRAYS 1. Almacena en un array los 10 primeros números pares. Imprímelos cada uno en una línea. 2. Imprime los valores del array asociativo siguiente usando la estructura de control foreach: $v[1]=90; $v[30]=7; $v['e']=99; $v['hola']=43; 3. Realizar un programa que muestre las películas que se han visto. Crear un array que contenga los meses de enero, febrero, marzo y abril, asignando los valores 9, 12, 0 y 17, respectivamente.
Related documents
Share
Transcript
  NU@V ― Bõdyma 0YC >7 Milkyngi di ky`õl di uirs`dar  IGI_E@E@AU DI N__NPU >,Nmbneiln il yl nrrnp mau >: zr`birau l÷birau znriu, @bzrâbimau endn yla il ylnmâlin,?,@bzr`bi mau snmariu dim nrrnp nuae`nt`sa u`ky`ilti yunlda mn iutryetyrn di ealtramcarinef7$sX>R20:8$sX5:R2;8$sX+i+R2008$sX+famn+R24585,_inm`wnr yl zrakrnbn ~yi byiutri mnu zimâeymnu ~yi ui fnl s`uta, Erinr yl nrrnp ~yiealtilkn mau biuiu di ilira- ciorira- bnrwa p nor`m- nu`klnlda mau snmariu 0- >?- : p>;- riuziet`snbilti, U` il nmkyla di mau biuiu la ui fn s`uta l`lkyln zimâeymn- lafn di bautrnr mn `lcarbne`õl di iui biu,4,Erin yl nrrnp i `ltradyei mau u`ky`iltiu snmariu7 Zidra- Nln- 54 p >- riuziet`snbiltiu`l nu`klnr im âld`ei di mn bntr`w, Byiutrn im iu~yibn dim nrrnp eal zr`ltQr&),9,Erin yl nrrnp nuae`nt`sn znrn `ltradye`r mau dntau di yln zirualn7Labori7 Zidra TarriuD`riee`õl7 E! Bnpar- 5;Timàcala7 >?5493;60Nm nenonr byiutrn mau dntau zar znltnmmn,3,Erin yl nrrnp `ltradye`ilda mnu e`ydndiu7 Bndr`d- Onreimaln- Maldriu- Li{ Parh-Mau Îlkimiu p Ef`enka- u`l nu`klnr âld`eiu nm nrrnp, N ealt`lyne`õl- byiutrn imealtil`da dim nrrnp fne`ilda yl riearr`da d`e`ilda im snmar earriuzald`ilti n endnâld`ei- igibzma7 Mn e`ydnd eal im âld`ei : t`ili im labori Bndr`d, ;,_iz`ti im igire`e`a nltir`ar zira nfarn u` ui fn di erinr âld`eiu- igibzma7 Im âld`ei dim nrrnp ~yi ealt`ili eaba snmar Bndr`d iu BD, 6,Erin yl nrrnp eal mau laboriu Zidra- @ubnim- Ual`n- Emnrn- Uyunln- Nmcalua pTiriun, Byiutrn im l÷bira di imibiltau ~yi ealt`ili p endn imibilta il yln m`utnla lybirndn, >  NU@V ― Bõdyma 0YC >7 Milkyngi di ky`õl di uirs`dar  0,Erin yl nrrnp mmnbndn ”milkyngiuQem`ilti‒ p atrn ”milkyngiuQuirs`dar‒- erin ty b`ubamau snmariu- zal`ilda âld`eiu nmcnlybàr`eau n endn snmar, Gyltn nbonu nrrnpu il ylnuamn mmnbndn ”milkyngiu‒ p byàutrnmn zar znltnmmn il yln tnomn,>:,_immiln yl nrrnp di >: iltirau- eal mau >: zr`birau l÷birau lntyrnmiu, Enmeymn mnbid`n di mau ~yi iutîl il zau`e`aliu znriu p byiutrn mau `bznriu zar znltnmmn,>>,_immiln mau u`ky`iltiu triu nrrnpu p g÷ltnmau il yla lyisa, Byàutrnmau zar znltnmmn,/Mnknrt`gn/- /Nrnþn/- /Zirra/- /Knta/- /_ntõl//>?/-/54/-/49/-/9?/-/>?//Unyei/-/Z`la/-/Lnrnlga/-/Efaza/-/Zirra/-/54/Yt`m`wnd mn cyle`õl nrrnpQbirki&) >?, _inm`wn im igire`e`a nltir`ar zira yt`m`wnlda mn cyle`õl nrrnpQzyuf&) ,>5,Byiutrn mn nrrnp dim igire`e`a nltir`ar zira il ardil `lsirua,>4,@bzmibiltn yl nrrnp nuae`nt`sa eal mau u`ky`iltiu snmariu7$iutnd`auQcytoam 2 nrrnp&”Onreimaln‒ 2< ”Enbz Lay‒- ”_inm Bndr`d‒ 2< ”Unlt`nkaOirlnoiy‒- ”Snmile`n‒ 2< ”Biutnmmn‒- ”_inm Uae`idnd‒ 2< ”Nlaitn‒)8Byiutrn mau snmariu dim nrrnp il yln tnomn- fnu di bautrnr im âld`ei p im snmar nuae`nda,Im`b`ln im iutnd`a nuae`nda nm _inm Bndr`d,Syimsi n bautrnr mau snmariu znrn eabzraonr ~yi im snmar fn u`da im`b`lnda- iutn siwil yln m`utn lybirndn,>9,@bzmibiltn yl nrrnp nuae`nt`sa eal mau u`ky`iltiu snmariu p ardàlnma di bilar nbnpar, Byiutrn mau snmariu il yln tnomn,$lybirau 2 nrrnp&5- ?- 6- >?5- 9- >)8>3,Erin yl nrrnp eal mau u`ky`iltiu snmariu7 9 2< >- >? 2< ?- >5 2< 93- v 2< 4?, Byiutrnim ealtil`da, Eyiltn im l÷bira di imibiltau ~yi t`ili p byàutrnma zar znltnmmn, Nealt`lyne`õl oarrn im imibilta di mn zau`e`õl 9, Syimsi n bautrnr im ealtil`da p zar ÷mt`ba im`b`ln im nrrnp, ?  NU@V ― Bõdyma 0YC >7 Milkyngi di ky`õl di uirs`dar  >;,Erin yl nrrnp bymt`d`bilu`alnm znrn zadir kynrdnr mau eabzaliltiu di dau cnb`m`nu7”Mau U`bzual‒ p ”Mau Kr`cc`l‒ diltra di endn cnb`m`n fn di ealutnr im zndri- mn bndrip mau f`gau- daldi zndri- bndri i f`gau uirîl mau âld`eiu p mau laboriu uirîl mausnmariu,  Cnb`m`n ”Mau U`bzual‒7 zndri Fabir- bndri Bnrki- f`gau Onrt- M`un p Bnkk`i,  Cnb`m`n ”Mau Kr`cc`l‒7 zndri Zitir- bndri Ma`u- f`gau Efr`u- Bik p Uti{`i,Byiutrn mau snmariu di mnu dau cnb`m`nu il yln m`utn la lybirndn,>6,Erin yl nrrnp mmnbnda dizartiu i `ltradyei mau u`ky`iltiu snmariu7 c÷toam- onmaleiuta-lntne`õl p til`u, Fnw im riearr`da di mn bntr`w eal yl car znrn bautrnr uyu snmariu, Nealt`lyne`õl rinm`wn mnu u`ky`iltiu azirne`aliu7  Byiutrn im tatnm di snmariu ~yi ealt`ili,  U`t÷n im zyltira il im zr`bir imibilta dim nrrnp p byiutrn im snmar netynm- iudie`r- daldi iutî u`tynda im zyltira netynmbilti,  Nsnlwn yln zau`e`õl p byiutrn im snmar netynm,  Eamaen im zyltira il mn ÷mt`bn zau`e`õl p byiutrn uy snmar,  _itraeidi yln zau`e`õl p byiutrn iuti snmar,>0,Erin yln bntr`w znrn kynrdnr n mau nb`kau emnu`c`endau zar d`ciriltiu e`ydndiu, Mausnmariu uirîl mau u`ky`iltiu7Il Bndr`d7 labori Zidra- idnd 5?- timàcala 0> 000,00,00Il Onreimaln7 labori Uyunln- idnd 54- timàcala 05 :::,::,::Il Tamida7 labori Ual`n- idnd 4?- timàcala 0?9 :0,:0,:0Fnw yl riearr`da dim nrrnp bymt`d`bilu`alnm bautrnlda mau snmariu di tnm bnlirn ~yilau byiutri il endn e`ydnd ~yà nb`kau t`ili, 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks