Paperwork mbmmbi 2016

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22
 
  1. SEK. MEN. KEB. TAWAU KERTAS KERJA CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU & MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016 1 2.…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. SEK. MEN. KEB. TAWAU KERTAS KERJA CADANGAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU & MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) PANITIA BAHASA INGGERIS TAHUN 2016 1
 • 2. Program Memperkukuh Bahasa Inggeris Panitia Bahasa Inggeris SMK Tawau 2016 1. 0 PENDAHULUAN Rentetan pemansuhan Dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pada 8 Julai, 2009, maka Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) telah mengambil tempat. Sejak sekian lama, Bahasa Melayu telah dianggap sebagai Lingua Franca dan sesuai menjadi bahasa ilmu serta bahasa perpaduan ke arah melahirkan Negara Bangsa berlandaskan prinsip 1Malaysia. Bahasa Inggeris pula merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang amat perlu dikuasai oleh para pelajar supaya kelak mereka mampu bersaing sama ada di peringkat nasional mahupun global. Justeru Dasar MBMMBI yang diperkenalkan oleh kerajaan adalah amat relevan dan bertepatan dengan keperluan pembangunan negara pada masa ini dan pada masa akan datang. 2.0 RASIONAL Untuk mengelakkan ‘Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran’, maka dasar PPSMI terpaksa dimansuh dan digantikan dengan dasar MBMMBI. Sementelahan pula, didapati tahap penguasaan pelajar dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris masih rendah dan hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang dan lokasi pelajar itu sendiri. Kekangan-kekangan yang dihadapi dalam mencapai keberkesanan serta kejayaan PPSMI menyerlahkan kepentingan penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang perlu lebih diberikan fokus oleh perlbagai pihak khususnya kerajaan 3.0 OBJEKTIF 3.1 Meningkatkan minat pelajar dalam Pengajaran dan Pembelajaran Komponen Sastera 3.2 Mempelbagaikan aktiviti dalam PdP berpusatkan pelajar/ Akses Sendiri 3.3 Meningkatkan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam PdP 3.4 Menekankan asas-asas kemahiran sosial atau kemahiran berbahasa (Back to Basic) 4.0 MATLAMAT 4.1 Menjadikan Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai sesuatu yang menyeronokkan. 4.2 Meningkatkan penguasaan murid terhadap pelbagai kemahiran seperti membaca, menulis, bertutur, kemahiran tatabahasa, kemahiran meneroka dan mencari maklumat 4.3 Meningkatkan prestasi pelajar dalam peperiksaan awam seperti PMR dan SPM 2
 • 3. 4.4 Menanamkan kecintaan terhadap bahasa rasmi negara di samping tidak menolak kepentingan Bahasa Inggeris 4.5 Membantu pelajar-pelajar yang lemah dalam penguasaan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris serta membina keyakinan diri pelajar untuk menggunakan bahasa ini sebagai bahasa kedua dalam pertuturan harian. PELAKSANAAN PROGRAM 5.0 TATACARA PELAKSANAAN: Semua guru Bahasa Inggeris 6.0 KUMPULAN SASARAN: Semua pelajar Tingkatan 1 hingga 5 7.0 Tarikh dan Jangkamasa Pelaksanaan: Program ini bakal dijalankan sepanjang tahun 2016 (Rujuk Lampiran A) 8.0 Anggaran Perbelanjaan: Kertas kerja berasingan 9.0 Sumber Kewangan: Panitia Bahasa Inggeris 10.0 Perancangan Aktiviti Panitia Bahasa Inggeris 1. Hari Berbahasa Inggeris (English Day) setiap hari Selasa 2. Minggu Bahasa Inggeris (Permainan Bahasa dan Pertandingan Bahasa) -Word Whizz-ard -Crossword Puzzle -Word Builder -Word Journal -Bulletin Board -Language Lane -Tayangan Filem -DEAR (Drop Everything and Read) Project -Pelancaran English Peer Aides -Persembahan Choral Speaking 3. English Bulletin – paparan maklumat dan perbendaharaan kata dalam Bahasa Inggeris yang baru setiap minggu di papan kenyataan MBMMBI di Dataran Ilmu. 4. Sudut Bahasa Inggeris (Maklumat di papan kenyataan kelas) 3
 • 4. 5. Kursus dan bengkel skema pemarkahan untuk guru Bahasa Inggeris 6. Aktiviti “Time is Gold” – aktiviti semasa masa ‘relief’- guru matapelajaran Bahasa Inggeris mengadakan satu aktiviti bahasa dalam kelas yang di’relief’. 7. Pertandingan aktiviti koakademik antara kelas atau antara ahli persatuan Bahasa Inggeris (pada waktu perjumpaan persatuan Bahasa Inggeris) 8. Ulasan buku dan Nilam (pada waktu ditetapkan dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah) 9. Penghasilan buku skrap (menengah rendah) 10. Deskripsi minda kosa kata berdarjat tinggi (5 minit berbicara – awal sesi pembelajaran) 11. Satu waktu berperibahasa (dalam kelas / PdP guru atau pelajar menyenaraikan sekurang-kurang satu peribahasa) 12. Sekurang-kurang sebulan sekali ke Pusat Sumber untuk mencari makna kata dan kata banyak makna) 13. Program yang molek itu budi, yang indah itu bahasa (surat untuk guru bahasa anda : surat mengikut format dan menggunakan kaedah penulisan yang betul serta bahasa yang indah. Beri penghargaan dalam kelas atau guru balas surat itu) – semasa Hari Guru / Hari Perayaan. 14. Pertandingan-pertandingan dan aktiviti koakademik - Pertandingan ‘Choral Speaking’ - Pertandingan Bahas - Pertandingan Pengucapan Awam - Pertandingan Drama - Pertandingan ‘Spell-It-Right’ - Pertandingan Penulisan Esei - ‘English in Camp’ 15. Aktiviti Kelas Intervensi/ klinik Bahasa/ULBS - Menyebut dan melagukan puisi (menggunakan lirik lagu yang dipilih) - Kelas Klinik Bahasa - Memadankan peribahasa (Simpulan Bahasa diutamakan) dan makna - Permainan bahasa (scrabble) - Pembentangan hasil kerja pelajar - Pembimbing Rakan Akademik - Program Celik Tatabahasa (Grammar) 16. Tapak perhimpunan pagi (English Day) -Bacaan Doa dalam Bahasa Inggeris - Aktiviti Minggu Bahasa Inggeris * Deklamasi Sajak * Syarahan * Berpantun * Pengucapan awam - Mengenali Peribahasa Inggeris – Celik Peribahasa 4
 • 5. - Kembara Kosa Kata - Program Sweet Letter LAMPIRAN A AKTIVITI / PROGRAM BIL. TINGKATAN PROGRAM YANG DICADANGKAN GURU TERLIBAT 1. Semua Hari Berbahasa Inggeris (English Day) setiap hari Selasa Semua guru BI 2. Semua Minggu Bahasa Inggeris (Permainan Bahasa dan Pertandingan Bahasa) -Word Whizz-ard -Crossword Puzzle -Word Builder -Word Journal -Bulletin Board -Language Lane -Tayangan Filem -DEAR (Drop Everything and Read) Project -Pelancaran English Peer Aides -Persembahan Choral Speaking Semua guru BI 3. Semua English Bulletin – paparan maklumat dan perbendaharaan kata dalam Bahasa Inggeris yang baru setiap minggu di papan kenyataan MBMMBI di Dataran Ilmu. Rujuk Jadual Pembahagian Tugas 4. Semua Sudut Bahasa Melayu (Maklumat di papan kenyataan kelas) Guru Mata pelajaran BI Kelas 5. Semua Kursus dan bengkel skema pemarkahan untuk guru Bahasa Inggeris NHR 6. Semua Aktiviti “Time is Gold” – aktiviti semasa masa ‘relief’- guru matapelajaran Bahasa Inggeris mengadakan satu aktiviti bahasa dalam kelas yang di’relief’. Semua guru BI 7. Pelajar Persatuan BI Pertandingan aktiviti koakademik antara kelas atau antara ahli persatuan Bahasa Inggeris (pada waktu perjumpaan persatuan Bahasa Inggeris) Guru Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris 8. Semua Ulasan buku dan Nilam (pada waktu ditetapkan dengan kerjasama Pusat Sumber Sekolah) Guru Mata pelajaran BI 9. Menengah Rendah Penghasilan buku skrap (menengah rendah) Guru Mata pelajaran BI 10. Semua Deskripsi minda kosa kata berdarjat tinggi (5 minit berbicara – awal sesi pembelajaran) Guru Mata pelajaran BI 11. Semua Satu waktu berperibahasa (dalam kelas / PdP guru atau pelajar menyenaraikan sekurang-kurang satu peribahasa) Guru Mata pelajaran BI 5
 • 6. 12. Semua Sekurang-kurang sebulan sekali ke Pusat Sumber untuk mencari makna kata dan kata banyak makna) Guru Mata pelajaran BI 13. Semua Program yang molek itu budi, yang indah itu bahasa (surat untuk guru bahasa anda : surat mengikut format dan menggunakan kaedah penulisan yang betul serta bahasa yang indah. Beri penghargaan dalam kelas atau guru balas surat itu) – semasa Hari Guru / Hari Perayaan. Guru Mata pelajaran BI 14. Semua Pertandingan-pertandingan dan aktiviti koakademik - Pertandingan ‘Choral Speaking’ - Pertandingan Bahas - Pertandingan Pengucapan Awam - Pertandingan Drama - Pertandingan ‘Spell-It-Right’ - Pertandingan Penulisan Esei - ‘English in Camp’ Guru Mata pelajaran BI mengikut pembahagian tugas panitia 15. Semua Aktiviti Kelas Intervensi/ klinik Bahasa/ULBS - Menyebut dan melagukan puisi (menggunakan lirik lagu yang dipilih) - Kelas Klinik Bahasa - Memadankan peribahasa (Simpulan Bahasa diutamakan) dan makna - Permainan bahasa (scrabble) - Pembentangan hasil kerja pelajar - Pembimbing Rakan Akademik - Program Celik Tatabahasa (Grammar) Guru Mata pelajaran BI 16. Semua Tapak perhimpunan pagi (English Day) -Bacaan Doa dalam Bahasa Inggeris - Aktiviti Minggu Bahasa Inggeris * Deklamasi Sajak * Syarahan * Berpantun * Pengucapan awam - Mengenali Peribahasa Inggeris – Celik Peribahasa - Kembara Kosa Kata - Program Sweet Letter Guru Mata pelajaran BI LAMPIRAN A 6
 • 7. JADUAL PEMBAHAGIAN TUGAS GURU DALAM AKTIVITI/PROGRAM PANITIA BAHASA INGGERIS SMK TAWAU PROGRAM DICADANGKAN: Hari Berbahasa Inggeris (English Day) setiap hari Selasa Minggu Bahasa Inggeris (Permainan Bahasa dan Pertandingan Bahasa) English Bulletin – paparan maklumat dan perbendaharaan kata dalam Bahasa Inggeris yang baru setiap minggu di papan kenyataan MBMMBI di Dataran Ilmu. Tapak perhimpunan pagi (English Day) -Bacaan Doa dalam Bahasa Inggeris -Aktiviti English Day • Deklamasi Sajak • Syarahan • Berpantun • Pengucapan awam - Aktiviti Minggu Bahasa Inggeris • Word Whizz-ard • -Crossword Puzzle • -Word Builder • -Word Journal • -Bulletin Board • -Language Lane • -Tayangan Filem • -DEAR (Drop Everything and Read) Project • -Pelancaran English Peer Aides • -Persembahan Choral Speaking - Mengenali Peribahasa Inggeris – Celik Peribahasa - Kembara Kosa Kata - Program Sweet Letter BIL. MINGGU / TARIKH English Bulletin Aktiviti ‘English Day’ 1. MINGGU 1 (15 – 19 FEB 2016) NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK M. RAFIE BIN SABAKTULLAH 2. MINGGU 2 (22 – 26 FEB 2016) NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID JULIAH SELAMAT 3. MINGGU 3 (29 FEB – 4 MAC 2016) LISA WATI BINTI BURHAN OOI CHOON HOCK 4. MINGGU 4 RUDY BIN NORDIN SARIMAH KAKUNG 7
 • 8. (7 – 11 MAC 2016) 5. MINGGU 5 (14 – 18 MAC 2016) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 6. MINGGU 6 (21 – 25 MAC 2016) HEE PUI YEE NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK 7. MINGGU 7 (28 MAC – 1 APRIL 2016) SARIMAH KAKUNG NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID 8. MINGGU 8 (4 – 8 APRIL 2016) OOI CHOON HOCK LISA WATI BINTI BURHAN 9. MINGGU 9 (11 – 15 APRIL 2016) JULIAH SELAMAT RUDY BIN NORDIN 10. MINGGU 10 (18 – 22 APRIL 2016) M. RAFIE BIN SABAKTULLAH HEE PUI YEE 11. MINGGU 11 (25 – 29 APRIL 2016) NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK M. RAFIE BIN SABAKTULLAH 12. MINGGU 12 (2 – 6 MEI 2016) NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID JULIAH SELAMAT 13. MINGGU 13 (9 – 13 MEI 2016) LISA WATI BINTI BURHAN OOI CHOON HOCK 14. MINGGU 14 (16 – 20 MEI 2016) RUDY BIN NORDIN SARIMAH KAKUNG 15. MINGGU 15 (23 – 27 MEI 2016) HEE PUI YEE NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK 16. MINGGU 16 (30 MEI – 3 JUN 2016) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 17. MINGGU 17 (6 – 10 JUN 2016) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 18. MINGGU 18 (13 – 17 JUN 2016) SARIMAH KAKUNG NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID 18. MINGGU 19 (20 – 24 JUN 2016) OOI CHOON HOCK LISA WATI BINTI BURHAN 20. MINGGU 20 (27 JUN – 1 JULAI 2016) JULIAH SELAMAT RUDY BIN NORDIN 21. MINGGU 21 (4 – 8 JULAI 2016) CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 22. MINGGU 22 (11 – 15 JULAI 2016) M. RAFIE BIN SABAKTULLAH HEE PUI YEE 23. MINGGU 23 (18 – 22 JULAI 2016) NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK M. RAFIE BIN SABAKTULLAH 24. MINGGU 24 (25 – 29 JULAI 2016) NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID JULIAH SELAMAT 25. MINGGU 25 (1 – 5 OGOS 2016) LISA WATI BINTI BURHAN OOI CHOON HOCK 26. MINGGU 26 (8 – 12 OGOS 2016) RUDY BIN NORDIN SARIMAH KAKUNG 27. MINGGU 27 (15 – 19 HEE PUI YEE NOR HASNIZA BINTI AB 8
 • 9. OGOS 2016) RAZAK 28. MINGGU 28 (22 – 26 OGOS 2016) SARIMAH KAKUNG NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID 29. MINGGU 29 (29 OGOS – 2 SEPT 2016) OOI CHOON HOCK LISA WATI BINTI BURHAN 30. MINGGU 30 (5 – 9 SEPT 2016) JULIAH SELAMAT RUDY BIN NORDIN 31. MINGGU 31 (12 – 16 SEPT 2016) CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 32. MINGGU 32 (19 – 23 SEPT 2016) NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK M. RAFIE BIN SABAKTULLAH 33. MINGGU 33 (26 – 30 SEPT 2016) NOR HAZURA BINTI ABDUL HAMID JULIAH SELAMAT 34. MINGGU 34 (3 – 7 OKT 2016) LISA WATI BINTI BURHAN OOI CHOON HOCK 35. MINGGU 35 (10 – 14 OKT 2016) RUDY BIN NORDIN SARIMAH KAKUNG 36. MINGGU 36 (17 – 21 OKT 2016) HEE PUI YEE NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK PELAKSANAAN AKTIVITI TEMPAT : Sudut Dataran Ilmu MASA : Waktu Persekolahan (sesi pagi & petang) HAR : Setiap hari SASARAN : Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 Objektif : Meningkatkan perbendaharaan kata Bahasa Inggeris pelajar Meningkatkan penggunaan perkataan dan peribahasa dalam ayat. Pelaksanaan Aktiviti : • Guru yang mengendalikan aktiviti di atas perlulah menyediakan; i) Satu peribahasa beserta contoh ayat. ii) Satu kosa kata berdarjat tinggi / banyak makna beserta makna perkataan iii) Satu kosa kata / perkataan (Betulkan Yang Biasa, Biasakan Yang Betul) • Semua peribahasa dan kosa kata perlulah ditaip dan dilekat pada papan kenyataan MBMMBI • Guru yang bertugas perlulah menyediakan teks pengumuman untuk diserahkan kepada pelajar siaraya untuk dibacakan. • Semasa perhimpunan mingguan, seorang wakil pelajar akan membacakan satu peribahasa beserta contoh ayat, satu kosa kata berdarjat tinggi / banyak makna beserta makna perkataan dan satu perkataan (Betulkan Yang Biasa, Biasakan Yang Betul) 9
 • 10. 6.0 MANFAAT / KELEBIHAN 6.1 Melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin menggunakan BM dan BI standard dalam perbualan, urusan rasmi, penerokaan ilmu dan dalam alam kerjaya mengikut kesesuaian dan keperluan. 6.2 Membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai bidang ilmu melalui pelbagai media seperti teknologi komunikasi maklumat (ICT) serta mempunyai minda kreatif, kritis dan inovatif. 6.3 Membentuk 1 Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progresif, dinamik, mampu bersaing di peringkat antarabangsa ke arah mencapai negara maju, gemilang dan terbilang. 7.0 PENUTUP Kerajaan telah menawarkan pendekatan baharu dalam pengajaran Sains, Matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Kerajaan percaya dengan pendekatan baharu ini kita akan dapat memartabatkan Bahasa Malaysia, memperkukuh Bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan negara. Disediakan oleh; _________________________ (NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK), Ketua Panitia Bahasa Inggeris Sek. Men. Keb. Tawau Disemak oleh; _________________________ (SURAYA BINTI SHAMSUDDIN), Ketua Bidang Bahasa Sek. Men. Keb. Tawau Disahkan oleh ______________________ (FITRIANI BINTI WAHID) Pengetua Cemerlang Sek. Men. Keb. Tawau 10
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks