P4 reunió famílies setembre 2014 2015

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 11
 
 

Slides

  1. BENVINGUTS I BENVINGUDES 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de P4 A: BEGOÑA / MONTSERRAT  Tutora de P4 B: CARMEN  Tutora de P4 C:…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES
 • 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de P4 A: BEGOÑA / MONTSERRAT  Tutora de P4 B: CARMEN  Tutora de P4 C: MARGARITA  Especialista de Música: EDUARD MALLOL  Especialista d’Informàtica: MONTSERRAT ROMANÍ  Mestres de Reforç: MONTSERRAT ROMANÍ I NÚRIA CUESTA  Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO  Especialista d’Anglès: TONY GÓMEZ
 • 3. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la diversitat a les aules. - Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes. - Articular el treball de valors com a eix transversal des d'Educació Infantil fins a Cicle Superior. - Facilitar i promoure la implicació de la comunitat educativa augmentant el sentiment de pertinença al centre de tots els membres que la conformen.
 • 4. Participació de la comunitat educativa i sentiment de pertinença - L'hora del te - Representants de famílies - Consell d'alumnes delegats - Reunions amb famílies - Consell Escolar - Participació en activitats de l'Escola: Castanyada, Carnestoltes, dia de la fruita... - Comissions
 • 5. Novetats i altres informacions - Nou sistema de pagament de quotes: sortides i material escolar. - Entrades i sortides fora d'hores. - Eleccions al Consell Escolar - Circulars i correu electrònic.
 • 6. Enfortir les competències comunicatives - APJ! - Teatre - Ràdio - Vídeoclips - Cantates - Treball interdisciplinar setmana cultural i intensiva
 • 7. Treball dels valors i convivència amb l'entorn VALORS ENTORN - Experimentació  - El jardí - L'hort - Les 3 R (reciclar, reduir, reutilitzar)
 • 8. Programació del curs Treball globalitzat. Treball per projectes. Objectiu: Assolir les capacitats (autonomia, pensament i comunicació, descobriment i iniciativa i convivència)
 • 9. ● Feu clic per afegi r text DIJOUS
 • 10. Us recordem que pel bon funcionament cal: ● Recordar que cal portar: mitjons de psicomotricitat, una bata amb veta, mocadors de paper i tovalloles humides. ● Portar la motxilla només el dilluns i el divendres ● El got i el tovalló aniran dins la bosseta de l’esmorzar i cada dia s'emportarà a casa. ● Venir amb roba còmoda i marcada amb el nom. ● Puntualitat i respecte pels horaris. ● Recordar que els dijous és el dia de la fruita. ● Els nens/es malalts no poden venir a l'escola i cal portar justificant. A l'escola no donarem cap medicament sense recepta del metge. ● Els nens/es que tenen polls no poden venir a l'Escola fins que hagin fet el tractament.
 • 11. QUÈ CREIEM QUE HAURIEN D'APRENDRE ELS NOSTRES FILLS/ES DURANT AQUEST CURS?
 • 12. Característiques dels nens i nenes de P4 ... ● La coordinació motora i perceptiva ha avançat considerablement. Això fa que el nen d'aquesta etapa sigui més curiós. ● El seu llenguatge s'enriqueix gradualment. AAuuggmmeennttaa llaa ccaappaacciittaatt ddee ccoommuunniiccaarr lleess pprròòppiieess vviivvèènncciieess mmiittjjaannttççaanntt eell ddiibbuuiixx ii eell lllleenngguuaattggee.. AAmmpplliiaa eell sseeuu vvooccaabbuullaarrii i millora l'adquisició d'estructures bàsiques de la llengua. ● Adquireix més consciència de grup i inicia la relació en grups reduits. ● El seu nivell d'atenció en una tasca va creixent. S'observa amb freqüència un gran interès per acabar allò que s'ha començat.
 • 13. Enfortir les competències metodològiques LÒGICO-MATEMÀTICA TAC - Reglets - Quinzet - Calculadora - Càlcul ràpid - Resolució de problemes competencials - Blocs - Correu electrònic - Eines 2.0 - Nou sistema operatiu
 • 14. Millorar l'atenció a la diversitat - Treball cooperatiu   - Diversificació d'agrupaments - Plans Individualitzats - Educació Especial - Personalització de l'aprenentatge
 • 15. Agrupaments dels infants  Racons : Racons de llengua - activitats de llenguatge i escriptura, expressió oral... Racons de matemàtiques  - reglets, calculadora, numeració... Racons de plàstica Racons de joc  Treball en mig grup: Expressió oral i informàtica  Treball en parelles i grup reduït : Treball cooperatiu  Ambients.
 • 16. INFORMACIONS DIVERSES PSICOMOTRICITAT: P4A: Dijous tarda P4B: Divendres tarda P4C: Dimecres tarda ANIVERSARIS: S'ha d'avisar amb antelació Ha de ser comprat. Evitar pastissos de nevera. JOGUINES: No portar joguines de casa a l'Escola. ESMORZARS: Els nens/es han de venir esmorzats de casa i a l'Escola ha de ser un petit tast per arribar a l'hora de dinar.
 • 17. Projectes de cap de setmana DIARI DE CAP DE SETMANA
 • 18. Sortides i colònies 1r trimestre: Can Pou a St. Antoni de Vilamajor (15 d'octubre) 2n trimestre: Toca-toca al CosmoCaixa de Barcelona (13 de març) 3r trimestre: La granja a Sta Maria de Palautordera (5 de juny)
 • 19. Activitats col·lectives  3 FESTES TRADICIONALS - Castanyada: 30 d'octubre - Sta. Cecília: 21 de novembre - Nadal: 24 de desembre – 7 de gener - Carnestoltes: 13 de febrer - Pasqua: 30 de març - 6 d’abril - Sant Jordi: 23 d'abril - Final de curs: 19 de juny  3 SETMANA CULTURAL - Balls moderns i música moderna (del 9 al 13 de febrer)
 • 20. Entrevistes amb famílies Entrega d'informes (al febrer i al juny) Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels mestres. Dijous de 12:30h – 13:15h
 • 21. CAP ÈXIT SENSE ESFORÇ I CAP ESFORÇ SENSE ÈXIT! CURS 2014-2015
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks