P3 reunió famílies setembre 2014 2015

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 0
 
 

Slides

  1. BENVINGUTS I BENVINGUDES 2. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES
 • 2. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la diversitat a les aules. - Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes. - Articular el treball de valors com a eix transversal des d'Educació Infantil fins a Cicle Superior. - Facilitar i promoure la implicació de la comunitat educativa augmentant el sentiment de pertinença al centre de tots els membres que la conformen.
 • 3. Participació de la comunitat educativa i sentiment de pertinença - L'hora del te - Representants de famílies - Consell d'alumnes delegats - Reunions amb famílies - Consell Escolar - Participació en activitats de l'Escola: Castanyada, Carnestoltes, dia de la fruita... - Comissions
 • 4. Novetats i altres informacions - Nou sistema de pagament de quotes: sortides i material escolar. - Entrades i sortides fora d'hores. - Eleccions al Consell Escolar - Circulars i correu electrònic.
 • 5. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de P3 A: CHARO FRANCO  Tutora de P3 B: MIREIA GÓMEZ (MATÍ) / ? (TARDA)  Tècnica d'Educació Infantil (TEI): MARTA CORTÉS  Especialista de Música: EDUARD MALLOL  Especialista d’Informàtica: MONTSERRAT ROMANÍ  Mestres de Reforç: MONTSERRAT ROMANÍ I NÚRIA CUESTA  Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO
 • 6. P3A - CHARO MATÍ 1 9:10 - 10:30 - YAGO CHAPARRO -AITOR FERNÁNDEZ -DENÍS GARCÍA -MARTINA HUGUET -ERIN MONTERDE -MARIO RUIZ -AITANA TIRADO -JAN TORRAS -GAL·LA VALLS TARDA 15:00 - 16:20 - NIL HIGUERUELO -ARNAU PUIG -MARTÍNA RAMÍREZ -ERIK PERDIGONES -NÚRIA PÉREZ -ELOI ROF -DIENABOU MBALLO -ELSA MORALES MATÍ 2 11:00 - 12:20 -MARTÍ ÁLVAREZ -DANIEL ENYO -LUCÍA GARCÍA -RANIA HADIYA -ISAAC SERRANO -JOHN LUQUE -LAIA MARTÍN -MIA ORTEGA -POL GIMENO RECORDEU QUE EL DILLUNS 15 CAL QUE HI HAGI ALGÚ DE LA FAMÍLIA ACOMPANYANT AL NEN O NENA TOTA L’ESTONA
 • 7. P3B - MIREIA G. MATÍ 1 9:10 - 10:30 -POL BERMÚDEZ -ALEJANDRO CARAYOL -XÈNIA DARDER -ÀLEX DÍAZ -DARÍO FÉREZ -DAVID FERNÁNDEZ -ADRIÀ GARCÍA -YANIRA RODRÍGUEZ TARDA 15:00 - 16:20 -MARCO ALMENDRO -XAVI ARGEMÍ -BERNAT CLAPÉS -JANA FERNÁNDEZ -ISMAEL HAOUA -MARÍA HERNÁNDEZ -MARTINA MAS -JÚLIA MUROS -CLAUDIA RUS MATÍ 2 11:00 - 12:20 -OUTMAN AIT -MARTINA ESPARZA -MYA FERNÁNDEZ -JOAN GARRIGA -ÉRIC JIMÉNEZ -ALEIX MERLOS -MARÍA CORTÉS RECORDEU QUE EL DILLUNS 15 CAL QUE HI HAGI ALGÚ DE LA FAMÍLIA ACOMPANYANT AL NEN O NENA TOTA L’ESTONA
 • 8. Millorar l'atenció a la diversitat - Treball cooperatiu   - Diversificació d'agrupaments - Plans Individualitzats - Educació Especial - Personalització de l'aprenentatge
 • 9. Agrupaments dels infants  Racons internivell:  Racons de llengua  - expressió oral i representacions  - motricitat fina, seqüències, treball del nom...  Racons de matemàtiques  - reglets, calculadora, numeració...  Contes internivell.  Treball en parelles i grup reduït.  Ambients (a partir del segon trimestre).
 • 10. Treball dels valors i convivència amb l'entorn VALORS ENTORN - Experimentació - L'hort - Les 3 R
 • 11. L'adaptació ● Adequació a un nou espai, companys/es, adults… ● Cal oferir un clima d’atenció i afecte el més individualitzat possible. Horari diferent ● Necessitem la col·laboració de les famílies: cal que mostreu seguretat i tranquil·litat en les entrades. Les sortides seran més relaxades propiciant un espai per la comunicació i la relació. Farem una entrevista individual de seguiment de l’adaptació més endavant (5 i 6 d'octubre).
 • 12. Us recordem que pel bon funcionament cal: ● Portar el material el primer dia amb el nom marcat i dins una bossa de roba: roba de recanvi, mitjons de psicomotricitat, bata amb veta, mocadors de paper i tovalloles humides. ● El got amb nansa i el tovalló aniran dins la bosseta de l’esmorzar. ● Portar la motxilla només el dilluns i el divendres ● Venir amb roba còmoda i marcada amb el nom. ● Puntualitat i respecte pels horaris, sobretot en el període d’adaptació. Us recordem que durant QUATRE dies l’horari serà diferent pel període d’ADAPTACIÓ (tres grups) ● Recordar que els dijous és el dia de la fruita.
 • 13. Escolars: - Puntualitat. - Responsabilitat envers les seves pertinences. - Torn de paraula. - Potenciar l’autonomia. Personals: - Cura en l’aspecte físic (higiene). - Cura del material. - Disposar d’un temps diari de dedicació. Socials: - Respecte. - Normes de cortesia. - To adequat de veu. Hàbits a l'Escola i a casa Document: «Quines coses puc fer i com em podeu ajudar a casa?»
 • 14. Característiques dels nens i nenes de P3 ... ● Tots els infants tenen unes característiques personals i individuals que vénen donades per la dotació genètica i la interacció que fa cadascú amb el seu entorn més proper, el medi familiar i social. ● El seu llenguatge s'enriqueix gradualment amb l'adquisició de vocabulari i d'estructures bàsiques de la llengua. ● Les seves actuacions estan marcades per una forta individualització (egocentrisme). ● El seu desig de conèixer i integrar tot el que té lloc al seu voltant passa per una gran activitat: tocar, comprovar, manipular... ● També desitja verbalitzar les accions que realitza.
 • 15. Programació del curs  Capacitats (autonomia, pensament i comunicació, descobriment i iniciativa i convivència). Globalitzador. 3 Àrees d’ensenyament-aprenentatge.  I Descoberta d’un mateix i dels altres  II Descoberta de l’entorn  III Comunicació i Llenguatges
 • 16. Projectes de cap de setmana M’AGRADA PERSONATGE DE LA CLASSE
 • 17. Sortides i colònies 1r trimestre: Can Montcau (28 d'octubre) 2n trimestre: Casablanca (11 de març) 3r trimestre: Circ Cric (4 de juny)
 • 18. Activitats col·lectives  3 FESTES TRADICIONALS - Castanyada: 30 d'octubre - Sta. Cecília: 21 de novembre - Nadal: 24 de desembre – 7 de gener - Carnestoltes: 16 de febrer - Pasqua: 30 de març - 6 d’abril - Sant Jordi: 23 d'abril - Final de curs: 19 de juny  3 SETMANA CULTURAL - Balls moderns i música moderna (del 9 al 13 de febrer)
 • 19. Entrevistes amb famílies Entrega d'informes (al febrer i al juny) Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels mestres. CHARO P3 A: dijous de 12:30h – 13.15h MIREIA P3 B: dijous de 12:30 h – 13:15 h
 • 20. CAP ÈXIT SENSE ESFORÇ I CAP ESFORÇ SENSE ÈXIT! CURS 2014-2015
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks