Organització comercial de les empreses

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 22
 
  Unitat 1 Organització comercial de les empreses En aquesta unitat aprendrem a: Descriure els objectius de les empreses i interpretar el procés de creació de valor. Diferenciar les principals formes jurídiques
Related documents
Share
Transcript
Unitat 1 Organització comercial de les empreses En aquesta unitat aprendrem a: Descriure els objectius de les empreses i interpretar el procés de creació de valor. Diferenciar les principals formes jurídiques de les empreses. Analitzar i interpretar els organigrames de les empreses comercials. Identificar els elements i les funcions dels canals de distribució. Calcular el preu de cost i el valor dels productes al final de la cadena de distribució. I estudiarem: Les finalitats i les funcions de les empreses. Els diferents tipus d empreses. L organització comercial de les empreses. La comercialització. El càlcul dels marges comercials. 1 Organització comercial de les empreses 1. L empresa Des del punt de vista de l economia, l empresa es pot definir de la manera següent: A Vocabulari Produir. Consisteix a transformar primeres matèries, components, energia, etc., en productes acabats, amb l ajuda del capital invertit i del treball. Per exemple, transformar fusta en mobles, ferro en forjats, o cuir en sabates. Comercialitzar. Consisteix a acostar un bé ja produït fins al lloc on es necessita. La comercialització no transforma. Per exemple, adquirir mobles, forjats o sabates a un fabricant per vendre ls a detallistes, i aquests a consumidors finals. «Una empresa és una unitat econòmica de producció en la qual es combinen factors de producció (capital, treball, recursos naturals, tecnologia, etc.), sota la direcció, responsabilitat i control de l empresari, per produir béns i serveis que seran venuts en el mercat, a fi d obtenir el benefici màxim». En les economies de mercat la finalitat de les empreses privades és obtenir el màxim benefici per als seus propietaris que, des del moment que decideixen invertir en una empresa, estan assumint un determinat risc, pel qual seran premiats amb el benefici; en cas que es produeixin pèrdues, les haurien d assumir. Hi ha empreses la finalitat principal de les quals no és obtenir el màxim benefici, sinó prestar servei als ciutadans, o obtenir beneficis socials; per exemple: transport, correus, sanitat, educació, bombers, etc. Es tracta d empreses públiques de les quals és propietària, en tot o en part, alguna administració pública (central, autonòmica o local), o algun organisme públic El procés de creació de valor de les empreses Les empreses fan activitats que incrementen el valor dels béns i serveis per comercialitzarlos en el mercat (Fig. 1.1). Per exemple, una taronja al camp té menys valor que a la fruiteria del barri o convertida en suc i envasada i posada a la venda al supermercat. Perquè la taronja arribi al consumidor ha estat necessari recol lectar-la, seleccionar-la, classificar-la, emmagatzemar-la, esprémer-la, envasar-la, transportar-la, distribuir-la al mercat majorista i situar-la al comerç prop de casa. En tot aquest procés han intervingut diverses empreses que han fet que el bé hagi augmentat la seva capacitat per satisfer les necessitats dels consumidors. Des d aquest punt de vista crea utilitat, tant qui conrea la fruita com qui la transforma, l envasa, la transporta, i qui la posa a l abast del consumidor (majoristes i detallistes). Entrades Capital (diners) Primeres matèries Components Treball Tecnologia Etc. Empreses Produeixen i creen utilitat als béns Sortides Béns i serveis Comercialització Venda dels béns al mercat Fig Procés de creació de valor de les empreses. Activitats 1. Fes un esquema que representi l increment de valor que té una pinya des que es cull en un país tropical fins que arriba a casa teva. Suposa les dues situacions següents: a) Compres la pinya, sense transformar, en una fruiteria del barri. b) Compres la pinya en un supermercat, però enllaunada. 8 Organització comercial de les empreses Cicle de producció i cicle comercial de les empreses L activitat d una empresa es pot representar en dos cicles, un de producció i un altre de comercial i, paral lelament, un cicle econòmic de cobraments i pagaments, com es reflecteix en la Fig Cicle de producció. Es pot resumir de la manera següent: les empreses compren primeres matèries, productes acabats i productes semielaborats, que són emmagatzemats i, posteriorment, utilitzats en la fabricació. En les empreses comercials no hi ha transformació, per la qual cosa el cicle de producció se simplifica. Cicle comercial. Els productes acabats són emmagatzemats, distribuïts i venuts als consumidors. Amb els diners que les empreses reben dels consumidors paguen als seus proveïdors i es torna a repetir el cicle. Cicle econòmic. Està format per dos fluxos, un de cobraments, constituït pels diners obtinguts en les vendes, i un altre de pagaments als proveïdors, els treballadors i la resta dels seus costos. Si els ingressos obtinguts són superiors als costos, hi ha benefici; en cas contrari hi ha pèrdues. Vocabulari A Prestar serveis. Satisfer necessitats posant a la disposició de l usuari les facilitats per fer quelcom. Presten serveis, per exemple, les agències de viatges, els bancs, els hospitals, els transports... Proveïdors Aprovisionament Magatzem de primeres matèries Pagaments Gestió financera Transformació Cobraments Consumidors Comercialització Magatzem de productes acabats Fig Cicle de producció i comercialització en una empresa industrial. Activitats 2. Com hem estudiat, en les empreses conflueixen diversos cicles (de producció, comercial i econòmic), que estan íntimament lligats. De vegades, es poden produir errors en l organització de les empreses. Analitza i raona com poden influir en el cicle de producció, comercial i econòmic els errors següents: a) Lliurament de les comandes que hem fet als proveïdors fora del termini de lliurament pactat. b) Falta de previsió en les compres als proveïdors: els fem una comanda quan ja manquem d existències per produir productes acabats, o abastir els nostres clients. c) Excés de mercaderia demanada als proveïdors. d) Excés de mercaderies fabricades. e) Mala gestió en el cobrament als clients, amb impagats i retards en els pagaments. f) Retards en els pagaments als proveïdors. g) Es lliuren les vendes als clients fora del termini que s havia pactat amb ells. 9 1 Organització comercial de les empreses 2. Classificació de les empreses Les empreses es poden classificar des de diferents punts de vista; per exemple, segons el sector d activitat (primari, secundari, terciari, quaternari), per la seva ubicació geogràfica (regionals, nacionals, multinacionals), segons si els seus propietaris són particulars o alguna administració pública (privades i públiques). A més, l empresa la pot constituir una sola persona (empresari individual) o un col lectiu de persones o empreses (societats). La classificació que més ens interessa és la que es fa des del punt de vista de la forma jurídica que pot adoptar una empresa. Així, segons quina és la forma jurídica de l empresa, el nombre de socis, el capital mínim que s ha d aportar i la responsabilitat que s assumeix són diferents. L empresa pot adoptar diferents formes jurídiques (Fig. 1.3). Individuals Empresari individual Empreses Col lectives Societats mercantils Cooperatives Societat anònima Societat limitada Societat col lectiva Societat comanditària Societat anònima Laboral Societat limitada Laboral Fig Diferents formes jurídiques empresarials. Comunitats de béns Forma jurídica Nre. de socis Capital mínim per a constituir-les Responsabilitat Empresari individual 1 Comunitats de béns Mínim 2 No hi ha mínim legal Tot el seu patrimoni està subjecte al risc de l empresa. Comunitat de béns societat anònima (SA) Mínim 1 Mínim 60101,21 Societat de responsabilitat limitada (SRL) Mínim 1 Mínim 3 005,06 Societat col lectiva No hi ha mínim legal Mínim 2 Societat comanditària per accions Mínim ,21 Limitada al capital aportat. Tot el seu patrimoni està subjecte al risc de l empresa. Socis col lectius: il limitada. Socis comanditaris: limitada al capital aportat. Societat anònima laboral (SAL) Mínim 3 Mínim 60101,21 Limitada al capital aportat. Societat laboral limitada (SRLL) Mínim 3 Mínim 3005,06 Limitada al capital aportat. Societat cooperativa Mínim 3 Mínim fixat en els estatuts Limitada al capital aportat. Taula 1.1. Característiques dels principals tipus d empreses segons la seva forma jurídica. Activitats 3. Suposem que vols crear la teva petita empresa pròpia. Estàs estudiant si vols establir-te com a empresari individual, o bé crear una societat juntament amb uns familiars. Busca informació per respondre les preguntes següents: a) Quins creus que són els avantatges i inconvenients més destacats d establir-se com a empresari individual? b) Quins creus que són els avantatges i inconvenients més destacats de crear una societat de responsabilitat limitada nova empresa? 10 Organització comercial de les empreses 1 3. Organització de les empreses Per aconseguir els seus objectius les empreses necessiten organitzar de manera eficient tots els elements que hi intervenen (persones, capital, tecnologia, materials, etc.). La forma més freqüent d organització en empreses és mitjançant departaments. L organització en departaments és una forma d estructurar l empresa dividint el treball en unitats més petites, més o menys autònomes, que s encarreguen de la realització d una activitat concreta dintre de l empresa. La direcció de l empresa estableix l estructura organitzativa d aquesta. Al mateix temps, els departaments han d estar coordinats entre si pels directius, que són els que tenen capacitat jeràrquica i organitzativa, ja que l organització departamental està basada en l autoritat i cada membre de l organització sap qui està per sobre d ell i, per tant, el mana, i qui està per sota, i l ha d obeir. La jerarquia en moltes organitzacions tendeix a diluir-se perquè s implanten noves formes d organització i maneres de treballar en les quals l autoritat està menys present. Sabies que... Organigrames Els organigrames són representacions gràfiques que mostren de manera esquemàtica l organització interna de l empresa, els òrgans directius, els departaments, les relacions que hi ha entre aquests, així com les relacions jeràrquiques entre superiors i subordinats. L organització informal Paral lelament a l organització formal, hi ha una organització constituïda per totes les relacions que s estableixen entre els membres d una empresa sense que intervingui la direcció. Aquesta forma d organització es denomina organització informal, ja que sorgeix de manera espontània i escapa al control de la direcció. En aquesta forma d organització les relacions s estableixen per amistat, afinitat (grups d amics, simpaties personals, relacions fora del treball, aficions, etc.). La comunicació en l organització informal s estableix per converses espontànies, rumors, contactes en els descansos, etc. L autoritat poden exercir-la les persones que els seus companys consideren «capdavanters». L organització informal influeix en l organització formal; perquè una empresa funcioni correctament s ha de tenir en compte l organització informal a l hora d establir la formal; per exemple, quan es nomeni un cap de departament s intentarà que sigui la persona que exerceix més influència en el grup (el líder), o si hi ha un grup de treball amb bones relacions personals i molt unit, es procurarà no dissoldre l Funcions dels departaments Les funcions que es desenvolupen en una empresa depenen de la seva dimensió i de la seva activitat; no obstant això, podem enumerar les més habituals: Funció tècnica. Consisteix a portar a terme les activitats relacionades amb la fabricació dels productes i la R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació tecnològica). Funció comercial. Comprèn totes les activitats relacionades amb els estudis de mercat, compres, emmagatzematge i comercialització. Funció financera. Comprèn totes les activitats relacionades amb el control del flux de capital que es produeix en l empresa, així com la recerca de recursos econòmics, i l estudi de la rendibilitat de les inversions realitzades. Funció administrativa. Mitjançant aquesta funció es fan totes les activitats relatives a l administració de l empresa com, per exemple, cobraments, pagaments, comptabilitat i secretaria. Funció social. Engloba els assumptes socials i laborals del personal. Les activitats que es desenvolupen en cadascuna de les seccions d aquest departament poden ser: selecció de personal, contractació, relacions laborals, gestió de nòmines, assegurances socials, promoció i motivació del personal. 11 1 Organització comercial de les empreses 4. Formes d organització comercial de les empreses Cada empresa tindrà una organització adaptada als seus objectius, estructura, necessitats, dimensió i activitat a la qual es dediqui. Naturalment, no serà igual l organització d un banc, que la d una fàbrica d automòbils, o un teatre. Les formes més usuals d organització comercial d una empresa són de tipus geogràfic, per funcions, per productes, per clients i mixtes Organització per funcions Sabies que... L staff està constituït per persones o departaments especialitzats a assessorar o donar suport a la direcció o aconsellar-la sobre la manera d aconseguir els objectius. Per exemple, pelque fa a assessoria jurídica, fiscal, comercial, realitzar estudis, etc. Els membres de l staff no tenen autoritat sobre les persones que treballen a l empresa. Consisteix a separar les activitats de l empresa en diferents departaments. En cadascun d ells es desenvolupen funcions segons el principi d especialització i, al seu torn, tots els departaments estan coordinats per la direcció (Fig. 1.4). general Producció Comercial Administració Staff: assessoria jurídica Compres Vendes Magatzem Fig Organigrama d una empresa estructurada funcionalment. A Vocabulari Patents. Les patents protegeixen els interessos i les investigacions de les empreses. Les grans inversions en investigació fetes per les empreses se solen protegir durant un cert temps mitjançant les patents Organització per grups de productes S aplica en les empreses que comercialitzen productes molt distints entre si, o diverses línies de productes diferents. Consisteix a assignar un departament a cada producte o línia de productes i, al seu torn, cada producte s organitza funcionalment (Fig. 1.5). general Staff: R+D+I Producte A Producte B Producte C Fig Organigrama d una empresa organitzada per productes Organització geogràfica Consisteix a subdividir l empresa en diversos departaments, un per a cada zona geogràfica en què l empresa desenvolupa la seva activitat. L organització geogràfica és eficaç quan l empresa actua en territoris molt diferents on, per exemple, es parlen idiomes distints o presenten zones amb diverses cultures. Aquestes circumstàncies motivaran actuacions comercials diferenciades. 12 Organització comercial de les empreses 1 Aquesta forma d organització és característica de les empreses multinacionals, o quan en un mateix país hi ha una varietat geogràfica, lingüística o cultural (Fig. 1.6). Zona X general Zona Y Fig Organigrama d una empresa organitzada geogràficament Organització per grups de clients Staff: investigació comercial Zona Z Aquest tipus d organització s estableix quan l empresa ven productes a grups de clients molt diferenciats; per exemple, a grans superfícies, a detallistes, a agrupacions de detallistes, a l Administració pública, a grans empreses, etc. Les polítiques de vendes, preus, distribució, etc. variaran en funció del tipus de client al qual està dirigit el producte, pel fet que cada grup de clients té peculiaritats en la manera de comprar i caldrà gestionar la cartera de clients de manera diferenciada (Fig. 1.7). Sabies que... Hi ha tècniques especials d investigació comercial com: Panells de persones que periòdicament responen un mateix qüestionari. Les enquestes òmnibus. Qüestionari format per preguntes que interessen a un conjunt d empreses. Inventari de minoristes. Consisteix a anotar periòdicament les existències d un conjunt de botigues minoristes, així com les comandes rebudes, per a un conjunt de productes prèviament seleccionats. general Staff: R+D+I Clients A Clients B Clients C Fig Organigrama d una empresa organitzada segons els tipus de clients. Activitats 4. Dibuixa l organigrama d una empresa que es dedica a la fabricació d electrodomèstics i desenvolupa la seva activitat en quatre províncies: Valladolid: seu central i administració. Palència: fàbrica de cuines. Saragossa: fàbrica de rentadores. Logronyo: fàbrica de frigorífics. 5. Creus que per a una empresa dedicada a la venda d ordinadors seria adequada l organització del departament comercial per clients? En cas afirmatiu, dibuixa un organigrama i indica els tipus de clients en què dividiries el mercat. 13 1 Organització comercial de les empreses A Vocabulari Outsourcing. Vincles de col laboració amb empreses, professionals i organismes externs a l empresa, com despatxos d advocats, gestories, consultors, empreses de treball temporal i subcontractats Organització mixta Quan les empreses arriben a tenir grans dimensions, l organització es fa com més va més complicada i sorgeixen les estructures mixtes. Si a més desenvolupen la seva activitat en diversos països, poden adoptar una organització geogràfica per zones i, dintre de cada zona, es poden organitzar per clients o per productes; al seu torn, aquests s estructuren de manera funcional (Fig. 1.8). Divisió Amèrica general Divisió Europa Divisió Àsia general a Espanya Producció Comercial Financer Producte A Producte B Producte C Clients X Clients Y Clients Z Fig Organigrama d una empresa organitzada de manera mixta. Cas pràctic 1 La multinacional de les assegurances japonesa Shusigur, SA, té filials a Amèrica, Europa i Àsia. La divisió d Espanya té tres departaments principals: de producció, comercial i financer. Comercialitzen tres tipus d assegurances: de vida, d automòbils i d incendis. Al seu torn, venen les assegurances a particulars i empreses. Dibuixa un organigrama que representi l organització d aquesta empresa multinacional. Solució general Divisió Amèrica Divisió Europa Divisió Àsia Espanya Departament de producció Departament comercial Departament financer Assegurances de vida Assegurances d automòbil Assegurances d incendis Particulars Empreses Particulars Empreses Particulars Empreses 14 Organització comercial de les empreses 1 5. La comercialització Els productes i serveis obtinguts per l empresa, bé sigui mitjançant producció pròpia o mitjançant adquisició, es dirigeixen a un mercat en què seran adquirits pels seus futurs consumidors. Aquesta activitat és coneguda com a sistema de comercialització o sistema de màrqueting. El sistema de comercialització té com a funció transformar els productes i serveis en un corrent d ingressos generats per les operacions de venda. Des del punt de vista del màrqueting es pot definir el producte de la manera següent: Vocabulari A Màrqueting. És un anglicisme; en anglès market significa «comprar». També és conegut com a comercialització. El producte és tot allò que pot oferir-se en un mercat i que és capaç de satisfer un desig o una necessitat. Partint d aquesta definició, els productes es poden classificar des de diferents punts de vista, com es pot apreciar en la Fig De consum. Són adquirits pels consumidors finals (alimentació, begudes, roba, etc.). Segons la destinació Industrials. Els adquireixen les empreses per produir béns o serveis (primeres matèries, equips, components, etc.). Classes de productes Segons la durada Duradors. Es poden utilitzar més d una vegada (cotxes, roba, ordinadors, etc.). De consum immediat. Només admeten un ús (alimentació, etc.). Segons la naturalesa Tangibles. Es produeixen en un moment i es consumeixen després. Serveis. Són productes no tangibles que es produeixen i consumeixen en el mateix moment o després (transport, medicina, educació, assegurances, banca, etc.). Fig Classificació dels productes Distribució comercial La distribució comercial és el conjunt de les activitats que fa una empresa per acostar els productes als consumid
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks