Ordenances Fiscals Preus Públics

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
  2018 Ordenances Fiscals Preus Públics 1 Índex 1 - ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, D INSPECCIÓ, DE RECAPTACIÓ I DE DEVOLUCIÓ D INGRESSOS 14 CAPITOL I.- PRINCIPIS GENERALS Article 1.- NATURALESA
Related documents
Share
Transcript
2018 Ordenances Fiscals Preus Públics 1 Índex 1 - ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, D INSPECCIÓ, DE RECAPTACIÓ I DE DEVOLUCIÓ D INGRESSOS 14 CAPITOL I.- PRINCIPIS GENERALS Article 1.- NATURALESA DE L' ORDENANÇA Article 2.- NATURALESA I FONAMENT DE LES ORDENANCES FISCALS ESPECIFIQUES Article 3.- ÀMBIT D APLICACIÓ Article 4.- BENEFICIS FISCALS CAPÍTOL II.- SUBJECTES PASSIUS Article 5.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT Article 6.- OBLIGACIONS DEL SUBJECTE PASSIU Article 7.- RESPONSABLES SUBSIDIARIS Article 8.- RESPONSABLES SOLIDARIS Article 9.- SUCCESSORS DEL DEUTE TRIBUTARI Article 10.- REPRESENTANTS Article 11.- DOMICILI FISCAL Article 12.- RESIDÈNCIA CAPÍTOL III. GESTIÓ Article 13.- EL FET IMPOSABLE Article 14.- NAIXEMENT DE L OBLIGACIÓ DE CONTRIBUIR Article 15.- DETERMINACIÓ DE LES BASES IMPOSABLES Article 16.- TARIFES Article 17.- DEUTE TRIBUTARI Article 18.- LIQUIDACIONS TRIBUTARIES Article 19.- DECLARACIONS Article 20.- PADRONS, MATRICULES I REGISTRES Article 21.- AUTOLIQUIDACIONS Article 22.- DIPÒSIT PREVI Article 23.- BAIXES JUSTIFICADES Article 24.- DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTARIA CAPÍTOL IV.- INSPECCIÓ TRIBUTARIA Article 25.- INSPECCIÓ MUNICIPAL Article 26.- FUNCIONS DE LA INSPECCIÓ Article 27.- CLASSES D' ACTUACIONS Article 28.- LIQUIDACIONS TRIBUTARIES DERIVADES DE LES ACTES D INSPECCIÓ Article 29.- ACTES I DOCUMENTS Article 30.- ENTRADA I RECONEIXEMENT DE FINQUES Article 31.- PLANS D INSPECCIÓ Article 32.- REMISSIÓ NORMATIVA CAPÍTOL V.- RECAPTACIÓ Secció 1a. NORMES GENERALS Article 33.- DISPOSICIÓ GENERAL Article 34.- REGIM LEGAL I REMISSIÓ NORMATIVA Article 35.- PERÍODES DE RECAPTACIÓ Article 36.- ATRIBUCIONS Secció 2a. MITJANS DE PAGAMENT Article 37.- FORMES DE PAGAMENT Article 38.- XECS Article 39.- TRANSFERÈNCIA ENTITATS FINANCERES Article 40.- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA Article 41.- GIR POSTAL Secció 3a. ELS JUSTIFICANTS DE PAGAMENT Article 42.- JUSTIFICANT DE PAGAMENT Secció 4a. GARANTIES DEL PAGAMENT Article 43.- GARANTIES DEL PAGAMENT Secció 5a. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS DEL PAGAMENT Article 44.- NORMES GENERALS Article 45.- GARANTIES Article 46.- COMPETÈNCIA Secció 6a. ALTRES FORMES D EXTINCIÓ DE DEUTES Article 47.- COMPENSACIÓ Secció 7a. RECAPTACIÓ EN PERÍODE VOLUNTARI Article 48.- FORMES D INGRÉS EN VOLUNTÀRIA Article 49.- INGRÉS DIRECTE Article 50.- TERMINIS PER INGRÉS DIRECTE Article 51.- INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT Article 52.- TERMINIS INGRÉS PERIÒDIC PER REBUT Article 53.- CONSEQÜÈNCIES DEL NO PAGAMENT EN PERÍODE VOLUNTARI Secció 8a. RECAPTACIÓ EN VIA DE CONSTRENYIMENT Article 54.- FACULTAT D UTILITZAR LA VIA DE CONSTRENYIMENT Article 55.- TÍTOLS PER L EXECUCIÓ Article 56.- EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS Article 57.- PROVIDENCIA DE CONSTRENYIMENT Article 58.- TERMINIS INGRÉS EN EXECUTIVA Article 59.- CÀLCUL DE RECÀRREC, INTERESSOS I COSTOS Article 60.- PROVIDENCIA D' EMBARGAMENT Article 61.- EMBARGAMENT DE BENS Article 62.- ALIENACIÓ DELS BENS EMBARGATS Article 63.- AIXECAMENT DE L' EMBARGAMENT DE BENS Secció 9a. CRÈDITS INCOBRABLES Article 64.- CONCEPTE I EFECTES Article 65.- DECLARACIÓ DE CRÈDIT INCOBRABLE Secció 10. FINALITZACIO DE L' EXPEDIENT DE CONSTRENYIMENT CAPÍTOL VI.- DEVOLUCIÓ D INGRESSOS INDEGUTS Secció 1a. ÀMBIT D APLICACIÓ Secció 2a. PRINCIPIS GENERALS Secció 3a. PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET A LA DEVOLUCIÓ Secció 4a. EXECUCIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓ FINAL CONTRIBUCIONS ESPECIALS 48 CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE CAPITOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS CAPITOL IV. BASE IMPOSABLE CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VI. ACREDITAMENT CAPITOL VII. GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ CAPITOL VIII. IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ CAPÍTOL IX. COL LABORACIÓ CIUTADANA CAPITOL X. INFRACCIONS I SANCIONS DISPOSICIO FINAL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 58 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. NO SUBJECCIÓ CAPÍTOL IV. SUBJECTE PASSIU Article 4 Subjecte Passiu Article 5 - Responsables Article 6 No subjecció CAPÍTOL V. EXEMPCIONS CAPÍTOL VI. BONIFICACIONS CAPÍTOL VII. BASE IMPOSABLE CAPÍTOL VIII. BASE LIQUIDABLE CAPÍTOL IX. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA ÍNTEGRA Article 11 - Tipus de gravamen Article 12 Quota íntegra CAPÍTOL X. MERITAMENT I PERÍODE IMPOSITIU CAPÍTOL XI. NORMES DE GESTIÓ DE L' IMPOST Article 15 - El Cadastre immobiliari DISPOSICIO FINAL IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 68 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS Article 4 - Exempcions Article 5 - Bonificacions CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VI. GESTIÓ CAPITOL VII. PERÍODE IMPOSITIU DISPOSICIÓ FINAL IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 76 CAPITOL I. FONAMENT LEGAL CAPITOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU CAPITOL IV. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS Article 4 - Exempcions Article 5 - Bonificacions CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VI. PERIODE IMPOSITIU I MERITAMENT Article 7 - Període impositiu Article 8 - Meritament CAPITOL VII. NORMES DE GESTIÓ DE L IMPOST DISPOSICIÓ FINAL IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL LACIONS I OBRES 81 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS CAPÍTOL IV. BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN, QUOTA I ACREDITAMENT Article 4 Base imposable Article 5 Tipus de gravamen Article 6 Quota Article 7 Acreditament CAPÍTOL V. BONIFICACIONS Les bonificacions que es concedeixin s aplicaran en el moment de l autoliquidació correctament acreditada, llevat que la seva aplicació sigui competència del Ple municipal CAPÍTOL VI. LIQUIDACIÓ, COMPROVACIÓ I GESTIÓ Article 9 - Liquidació Article 10 - Comprovació Article 11 Gestió CAPÍTOL VII. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS DISPOSICIO FINAL IMPOST SOBRE L' INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 86 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. EXEMPCIONS CAPITOL IV. SUBJECTES PASSIUS Article 7 Subjectes Passius Article 8 - Responsables CAPITOL V. BASE IMPOSABLE CAPITOL VI. DEUTE TRIBUTARI Article 15 - Quota tributària Article 16 - Bonificacions en la quota CAPITOL VII. ACREDITACIÓ CAPITOL VIII. OBLIGACIONS FORMALS I MATERIALS CAPITOL IX. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ CAPITOL X. INFRACCIONS I SANCIONS DISPOSICIO FINAL TAXA PER L EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 98 CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU CAPÍTOL IV. RESPONSABLES CAPÍTOL V. EXEMPCIONS SUBJECTIVES CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPÍTOL VII. TARIFES CAPÍTOL VIII. BONIFICACIONS DE LA QUOTA CAPÍTOL IX. ACREDITAMENT CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS DISPOSICIÓ FINAL TAXA PER LA LLICÈNCIA D' AUTOTAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 103 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU Article 3 Subjecte Passiu Article 4 - Responsables CAPÍTOL IV. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPÍTOL V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS CAPÍTOL VI. ACREDITAMENT CAPÍTOL VII. DECLARACIÓ EN INGRÉS CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS DISPOSICIO FINAL TAXA PER LLICÈNCIES O PER LA COMPROVACIÓ D ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D URBANISME 106 CAPÍTOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU CAPÍTOL IV. RESPONSABLES CAPÍTOL V. BONIFICACIONS CAPÍTOL VI. QUOTA TRIBUTARIA CAPÍTOL VII. MERITAMENT CAPÍTOL VIII. DECLARACIONS CAPÍTOL IX. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT CAPÍTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTARIES DISPOSICIÓ FINAL TAXA PER LLICÈNCIA D OBERTURA D ESTABLIMENTS, LLICÈNCIA, AUTORITZACIÓ, RÈGIM DE COMUNICACIÓ I ALTRES PERMISOS MUNICIPALS D ACTIVITATS 111 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL... Error! Marcador no definido. Article 1. Fonament i naturalesa... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE... Error! Marcador no definido. 7 Article 2. Fet imposable... Error! Marcador no definido. Article 3. Obligació de contribuir... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU... Error! Marcador no definido. Article 4. Subjectes passius... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL IV. RESPONSABLES... Error! Marcador no definido. Article 5. Responsables... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL V. QUOTA TRIBUTARIA... Error! Marcador no definido. Article 6. Tarifes... Error! Marcador no definido. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre. Error! Marcador no de Establiment d espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009 de 6 de juliol... Error! Marcador no definido. Regulació dels habitatges d'ús turístic:... Error! Marcador no definido. Article 7. Revisió, Adequació, Legalització i control d autoritzacions, llicències i permisos ambientals.... Error! Marcador no definido. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre Error! Marcador no def Establiment d espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009 de 6 de juliol... Error! Marcador no definido. Article 8. Inspecció tècnica de comprovació... Error! Marcador no definido. Activitats amb incidència ambiental. Llei 20/2009, de 4 de desembre Error! Marcador no def Establiment d espectacles públics i activitats recreatives. Llei 11/2009 de 6 de juliol... Error! Marcador no definido. Article 9. Canvis d activitat... Error! Marcador no definido. Article 10. Canvis de titular... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL VI. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS... Error! Marcador no definido. Article 11. Exempcions... Error! Marcador no definido. Article 12. Bonificacions... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL VII. NORMES DE GESTIÓ... Error! Marcador no definido. Article 13. Normes de Gestió... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL VIII. ADMINISTRACIÓ I COBRAMENT... Error! Marcador no definido. Article 16. Administració i cobrament... Error! Marcador no definido. CAPÍTOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS... Error! Marcador no definido. Article 18. Infraccions i sancions tributàries... Error! Marcador no definido. DISPOSICIÓ FINAL... Error! Marcador no definido ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIONS DE SERVEIS PÚBLICS 120 CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE CAPÍTOL III. SUBJECTE PASSIU Article 3. Obligats al pagament Article 4. No subjectes Article 5. Pagament Article 6. Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini públic 121 8 CAPITOL IV. FET IMPOSABLE Article 7. Naixement de l' obligació Article 8. Dipòsit previ CAPITOL V. GESTIÓ Article 9. Pagament i venciment Article 10. Gestió de les taxes per aprofitament especial o prestació de servei Article 11. Suspensió CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA I MERITAMENT Article 14. Establiment i fixació de les taxes per prestació de servei Article 15. Meritament CAPITOL VII. EXEMPCIONS DISPOSICIÓ FINAL Taxa per serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, desratització, esterilització de gats, disminució de la població de coloms, gavians, cotorres i altres espècies Taxa pel servei de neteja de pous negres Taxa per recollida d animals perduts o abandonats a la via pública i per donació voluntària Taxa per a la Llicència municipal per a la Tinença i Conducció de Gossos potencialment perillosos Taxa per la Retirada de vehicles abandonats a la via pública Taxa pel Servei per la distribució i pel subministrament d'aigua Taxa pel Servei del Transport Urbà Taxa pel Servei per Espectacles o Transports TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL 137 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPITOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU CAPITOL IV. RESPONSABLES CAPITOL V. EXEMPCIONS SUBJECTIVES CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VII. ACREDITAMENT CAPITOL VIII. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS CAPITOL IX. INFRACCIONS I SANCIONS TAXA DE CLAVEGUERAM 140 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPITOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. SUBJECTE PASSIU CAPITOL IV. RESPONSABLES CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VI. ACREDITAMENT CAPITOL VII. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS DISPOSICIÓ FINAL TAXA PER RECOLLIDA D' ESCOMBRARIES I DEIXALLES 143 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPITOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. SUBJECTES PASSIUS CAPITOL IV. RESPONSABLES CAPITOL V. QUOTA TRIBUTÀRIA A. Quotes per la Recollida d escombraries i deixalles: B. Quotes per l ús de les deixalleries municipals: CAPITOL VI. ACREDITAMENT CAPITOL VII. DECLARACIÓ I INGRÉS CAPITOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS CAPITOL IX. BONIFICACIONS DISPOSICIÓ FINAL ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 154 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA Article 1. - Fonament Article 2. - Naturalesa CAPITOL II. SUBJECTES PASSIUS Article 3.- Obligats al pagament Article 6.- Indemnitzacions per a la destrucció o deteriorament del domini públic 155 CAPITOL III. FET IMPOSABLE Article 7.- Naixement de l' obligació CAPITOL IV. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS Article 8. - Liquidació Article 9. - Pagament CAPITOL V. CONCESSIÓ, AUTORITZACIÓ I GESTIÓ Article 10.- Concessió o autorització d' aprofitaments especials Article 11.-Gestió de les taxes per aprofitament especial o prestació de servei CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA I MERITAMENT Article Establiment i fixació de les taxes per aprofitament especial Article 15.- Meritament CAPITOL VII. EXEMPCIONS DISPOSICIÓ FINAL Taxa per obertura de sondatges o rases en terreny d' ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres Taxa per l ocupació de terrenys d ús públic Taxa per l ocupació de terrenys d ús públic amb taules i cadires i mercaderies amb finalitat lucrativa Taxa de parades, barraques, taquilles, casetes de venda, espectacles i atraccions situats en terrenys d ús públic i rodatge cinematogràfic Taxa per l entrada de vehicles a través de les voreres, de la via pública i reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies i altres reserves Taxa per l ocupació de sòl, subsòl i volada de la via pública Taxa per l ocupació temporal de platges Taxa per la utilització de material municipal divers Taxa per la utilització de dependències docents municipals Taxa per la utilització d instal lacions esportives municipals Taxa per entrades i utilització col lectiva de la Sala polivalent, la Sala municipal, el Convent de Santa Clara i l Auditori Centre Cívic Taxes per estacionament amb limitació horària Taxes per a la celebració d actes i cerimònies civils Taxa per caixers automàtics situats en el domini públic Taxa Terra de Trobadors TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS, QUE RESULTIN DE INTERÈS GENERAL O AFECTIN A LA GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT 178 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA CAPITOL II. FET IMPOSABLE CAPITOL III. SUBJECTES PASSIUS CAPITOL IV. RESPONSABLES CAPITOL V. BENEFICIS FISCALS CAPITOL VI. QUOTA TRIBUTÀRIA CAPITOL VII. ACREDITAMENT CAPITOL VIII. PERÍODE IMPOSITIU CAPITOL IX. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS CAPITOL X. FACULTATS D INSPECCIÓ DISPOSICIÓ FINAL ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 184 CAPITOL I. FONAMENT I NATURALESA Article 1. Fonament legal Article 2. Naturalesa CAPITOL II. SUBJECTES PASSIUS Article 3. Obligats al pagament Article 4. No subjectes Article 6. Naixement de l' obligació Article 7. Pagament Article 9. Concessió o autorització d' aprofitaments especials CAPITOL III. GESTIÓ DELS PREUS PÚBLICS Article 14. Establiment i fixació dels preus públics DISPOSICIÓ FINAL ANNEX DE LES TARIFES DE PREUS PÚBLICS 190 A). CULTURA Biblioteca Municipal Ramon Bordes Estragués B). PATRIMONI HISTÒRIC Ecomuseu Farinera Arxiu Municipal Museu d Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV Venda de material divers i llibres C). PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME Visites guiades i tallers Venda de material divers a les oficines de turisme Centre Emprèn D). FESTES Inserció de publicitat en els Programes de Festes i Agendes d Activitats E). SERVEIS GENERALS Inserció de publicitat, anuncis i banners en edició impresa i web Servei d Internet F). ENSENYAMENT Escoles Infantils Municipals Escola de Música Cursos i taller de formació per adults G). JUVENTUT Casal d estiu Municipal Entrada al Parc Infantil de Nadal CLASSIFICACIÓ ANNEXA 204 CARRERS 1ª CATEGORIA CARRERS 2ª CATEGORIA ORDENANÇA FISCAL NÚM ORDENANÇA FISCAL GENERAL DE GESTIÓ, D INSPECCIÓ, DE RECAPTACIÓ I DE DEVOLUCIÓ D INGRESSOS CAPITOL I.- PRINCIPIS GENERALS Article 1.- NATURALESA DE L' ORDENANÇA 1. La present Ordenança general, dictada a l empara del que preveuen l article de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, els articles 11, 12.2 i 15.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta, apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les Ordenances fiscals i dels Reglaments interiors que es puguin dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals. 2. El seu fonament legal és el previst en l' article 4, 5 i de la Llei 7/85, de 2 d abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 2.- NATURALESA I FONAMENT DE LES ORDENANCES FISCALS ESPECIFIQUES 1. Tot tribut municipal o preu públic serà establert i regulat mitjançant una ordenança Fiscal específica, que tindrà per fonament legal i per normativa supletòria en virtut del previst en l' esmentat article 5 les següents normes: a) El text refós de la Llei d Hisendes Locals aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. b) La llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT) de la qual són supletòries la Llei General Pressupostària i la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. c) La Llei 8/1987, de 15 d abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, en el marc de l' anterior legislació bàsica i conforme a ella. d) La Llei 8/1989, de 13 d abril, reguladora de Taxes i Preus públics. 2. Completen el marc del dret supletori de la present Ordenança les normes reglamentàries de desenvolupament de la legislació anterior, en especial: El Reglament General de Recaptació. 14 Article 3.- ÀMBIT D APLICACIÓ 1. Les Ordenances s aplicaran en el terme municipal, conforme als principis de residència efectiva i de territorialitat. 2. Excepte que l' Ordenança especifica prevegi una altra cosa, les Ordenances Fiscals entraran en vigor a partir de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província. Article 4.- BENEFICIS FISCALS 1. Les exempcions, bonificacions i reduccions s interpretaran en sentit restrictiu. 2. Quan en les respectives Ordenances es declari a algú amb dret a exempció o bonificació, aquest benefici no s estén a les persones que, sigui quina sigui la seva relació amb l exempt, tinguin personalitat pròpia i independent i no tinguin reconeguda per llei exempció o bonificació. 3. La sol licitud de tots els beneficis fiscals hauran de sol licitar-se expressament dins del termini establert per cada ordenança en concret o en el seu defecte, el termini màxim serà fins la finalització del cobrament en voluntària del padró corresponent. La seva aplicació serà sempre a partir del moment de la seva sol licitud i no tindrà efectes retroactius 4. Per gaudir dels beneficis fiscals establerts a les Ordenances Fiscals municipals és condició indispensable no tenir cap deute, ja sigui derivat d ingressos de dret públic o de dret privat, pendent amb l Ajuntament. 5. S estableix una bonificació del 0,5% en la quota de l impost sobre bens Immobles de naturalesa urbana, de tots els subjectes passius que domiciliïn el pagament en una Entitat Financera, sempre que els rebuts no siguin retornats per l entitat bancària, d acord amb les dates marcades al calendari de recaptació. CAPÍTOL II.- SUBJECTES PASSIUS Article 5.- SUBJECTES OBLIGATS AL PAGAMENT 1. Les persones físiques o jurídiques obligades al pagament d' una exacció ho seran per algun d' aquests conceptes: a) Subjecte passiu, sigui com a contribuent o substitut. b) Responsable, sigui subsidiari
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks