Ordenances fiscals i de bongovern

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
 

Retail

  Ordenances fiscals i de bongovern any Índex I. Taxes Ordenança fiscal número 1. Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius Ordenança fiscal número 2. Reguladora de la taxa
Related documents
Share
Transcript
Ordenances fiscals i de bongovern any 2016 2 Índex I. Taxes Ordenança fiscal número 1. Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius Ordenança fiscal número 2. Reguladora de la taxa per a expedició de llicències i serveis urbanístics Ordenança fiscal número 3. Reguladora de la taxa per a la tramitació d Activitats Ordenança fiscal número 4. Reguladora de la taxa pel servei de connexió de clavegueram a la xarxa general Ordenança fiscal número 5. Reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys d ús públic Ordenança fiscal número 6. Reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat de veïnat Ordenança fiscal número 7. Reguladora de la taxa per utilització privativa d espais culturals de l EMD de Valldoreix. Ordenança fiscal número 8. Reguladora de la Taxa per instal lacions i activitats publicitàries en domini públic i instal lacions municipal Ordenança fiscal número 9. Reguladora de la taxa per la prestació del servei d escolarització i menjador de l Escola Bressol de Valldoreix Ordenança fiscal número 20. Reguladora de la taxa dels horts municipals Ordenança fiscal número 21. Taxa per a la participació a les 5 Milles Femenines Ordenança fiscal número 22. Taxa per a la participació al Trail de Festa Major de Valldoreix Ordenança fiscal Reguladora de la taxa d estacionament limitat II. Preus públics Ordenança fiscal número 10. General reguladora dels Preus Públics Ordenança fiscal número 11. Reguladora del preu públic per a la prestació del servei del Complex Esportiu de Valldoreix Ordenança fiscal número 12. Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei de tallers d activitats educatives al Casal de cultura de Valldoreix Ordenança fiscal número 13. Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei públic de l Escola de Música de Valldoreix Ordenança fiscal número 14. Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei públic de les Activitats de Lleure Infantil i Juvenil del Casal de Cultura Ordenança fiscal número 15. Reguladora del Preu Públic per la prestació del servei públic de publicació d anuncis en el Butlletí oficial i altres publicacions de l EMD Ordenança fiscal número 16. Reguladora del Preu Públic per la prestació del servei públic de transport urbà de l'àmbit de Valldoreix Ordenança fiscal número 17. Reguladora del preu públic per utilització privativa del gimnàs i espais exteriors de l Escola Jaume Ferran i Clua de l EMD de Valldoreix III. Contribucions especials Ordenança fiscal número 18. Reguladora de la ordenació i imposició de contribucions especials 93 IV. Ordenança fiscal general Ordenança fiscal número 19. General reguladora de la gestió, administració i recaptació tributària 101 V. Ordenances i reglaments de bon govern Ordenança especial reguladora de la neteja i tancat de solars 105 Ordenança reguladora de les subvencions 107 Ordenança reguladora de zones l estacionament limitat 119 Reglament d'utilització del Casal de Cultura de Valldoreix i instal lacions i 123 equipaments culturals Reglament regulador del mercat de marxants de Valldoreix Ordenança fiscal número 1 Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós. Article 2. Fet imposable 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada per aquesta EMD amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de què entengui l'administració o les autoritats municipals. 2. Aquests efectes s'entendrà tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol licitud expressa de l'interessat. 3. La tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals no estarà sotmesa a aquesta taxa, com tampoc ho estaran els expedients de devolució d'ingressos indeguts, i els relatius a la prestació de serveis o a la realització d'activitats de competència local i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic, que estiguin gravats per una altra taxa o pels que aquesta EMD exigeixi un preu públic. Article 3. Subjecte passiu Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol licitin, provoquin o en l'interès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti. Article 4. Responsables 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. Article 5è. Exempcions subjectives 5 De conformitat amb allò que preveu l'article 18 en relació a l'article 8 de la Llei 8/1989 de 13 d'abril, de taxes i preus públics, gaudiran d'exempció aquells contribuents en què concorrin alguna de les següents circumstàncies: 1. Haver estat declarats pobres per precepte legal. 2. Estar inscrites en el Padró de la Beneficència. 3. Haver obtingut el benefici judicial de pobresa, pel que fa als expedients que han de fer efecte, precisament, en el procediment judicial en què hagin estat declarats pobres. Article 6. Quota tributària 1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent. 2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord pres. Article 7è. Tarifa Grup 1 - Concessions de plaques i altres distintius euros 1.1. Censos de vehicles Per Placa d'entrada i sortida de vehicles 11, Concessió numeració de carrer 4, Escut EMD Valldoreix Utilització escut EMD 22,50 Grup 2 - Certificacions Euros 2.1. Censos de població d'habitants Documents sobre dades del padró vigent Gratuït 2.2. Cadastre Informació sol licitada per instància sobre dades del cadastre per cada finca 6, Altres certificats Dades referides a l'exercici corrent 3, Dades referides a exercicis anteriors 6,60 Grup 3 - Informes (exclosos els de tipus urbanístic) 3.1. Cadastrals Informes cadastrals sense localització de finca 26, Informes cadastrals amb localització de finca 32, Tributàries Avançaments de liquidació per escrit 19, D'activitats i altres de tipus tècnic (classificades o no) 37,95 6 Grup 4 - Altres documents 4.1. Validació de poders 10, Compulses de documents De documents d'interès municipal: per incorporar a un expedient de tramitació municipal. - si aporta la fotocòpia del document - sense fotocòpia De documents d'interès d'altres administracions: - Per full - A partir del segon full, per cada full gratuït 0,40/full 2,15 0,40 Grup 5 - Llicencies i autoritzacions (que no consten en altres ordenances fiscals) 5.1. Per l'exercici d'activitats no subjectes a la Taxa Llicència d'obertura d'establiments Llicència per instal lació de dipòsit de gas 216, Llicència per autorització d'aparcaments privats: Aparcaments privats en edificis, per plaça Aparcaments privats a l'aire lliure Taxa mínima aparcament Altres 59,65 47,65 529,10 219, Per altres llicències o autoritzacions no contemplats específicament en aquesta o altre Ordenança Fiscal 82, Per activitats ambulants: per dia per setmana per mes per trimestre 5.4. Per venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos o insalubres amb caràcter temporal 5.5. Llicència de col locació cartells publicitaris a les façanes dels edificis tant en via pública com en terrenys privats. (excepte els d'anuncis del local de l'activitat que paga per un altre apartat) 5.6. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles (accionades per aire o altre gas comprimit) 7,85 33,90 107,95 275,85 723,40 45,15/m2 22,80 Grup 6 - D'altres serveis d aquesta EMD 7 6.1. Informes d'accident a instància de part expedit per l'àrea de Seguretat Ciutadana: - per informe - per cada fotografia - Altres Informes - Compulsa d interès per altres Administracions: per full a partir del 2n full, per cada full - Autorització per col locació o enganxada de cartells i adhesius a llocs expressament autoritzats, per unitat - Autorització per distribuir publicitat a la via pública fins a 1000 fulls /dia més de 1000 fulls/dia 27,90 2,95 18,60 2,35 0,40 125,30 210, Per consultes i presa de dades registre propietat 10,70 1,70 Grup 7 - Concursos i oposicions 7.1. Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos oposicions per places de plantilla: - Nivell A1 - Nivell A2 - Nivell C1 - Nivell C2 - Agrupacions professionals 22,55 18,75 14,95 7,55 4,85 Grup 8 - Expedició de documents i tramitació d'expedients urbanístics 8.1. D'actuació urbanística en general Certificacions d'aprofitaments urbanístics 101, Certificats d'innecessarietat de parcel lació: 1. En sòl urbà consolidat: - Parcel la fins a 2000 m2.,de superfície de la finca original - Parcel la de més de 2000 m2., per m2 de superfície de la finca original 2. En sòl urbà no consolidat: - Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original - De més de 2000 m2 3. En sòl urbanitzable i no urbanitzable - Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original - De més de 2000 m2 fins a 1 Ha - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha - De més de 5 Ha 4. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb caràcter general com a mínima de Senyalització de rasants i alineacions: 3 81 euros/m2 amb un mínim de 3 81 euros/m2 amb un màxim de 0,75 0,55 226,10 496,80 226,10 496, , ,85 81,00 75,45 198, Tramitació expedients de ruïna: per m2 2, Informe contractació d aigua 86, Informes tècnics Finca Sector o polígon 101,20 212,40 8 Grup 9 - Productes de cartografia amb suport informàtic i altres serveis. Cartografia de base en format digital. E 1:500 i 1:1000 Descripció Format Elements Cartogràfics Unitat distribució Preu P 1:500 (2D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 42,15 1:500 (3D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 50, (2D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 20,20 1:1000 (3D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 25,35 Generació disquet 1,25 Cartografia en format paper Cartografia obtinguda per plotter, en qualsevol escala, de la informació cartogràfica digitalitzada: DIN A0 46,10 DIN A1 22,05 DIN A2 12,55 DIN A3 8,60 DIN A4 1,20 Plànol Guia Ciutat escala 1: ,05 Imatges i fotografies en suport digital: Generació CD Imatge/unitat 3,25 0,60 Grup 10 Fotocòpies DIN A3 0,30 DIN A4 0,10 Article 8. Acreditament a. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut. b. En els casos a què fa referència el número 2 de l'article 2n., l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s iniciï sense sol licitud prèvia de l'interessat perquè redundi en benefici seu. c. En qualsevol cas el resultat negatiu de la gestió o recerca d'antecedents no modifica l'obligació de contribuir. Article 9. Declaració i ingrés 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació mitjançant el procediment de segell municipal adherit a l'escrit de sol licitud de la tramitació del document o expedient, o en aquest darrer quan aquell escrit no existís o la sol licitud no fos expressa. 2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment però no es podran cursar si no es repara la deficiència, la qual cosa es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 9 deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol licitud serà arxivada. Article 10. Normes de gestió Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, en tot allò no previst en aquesta ordenança, al que disposa l'ordenança Fiscal General, la legislació en matèria de règim local i la legislació general tributària. Disposició addicional L'Ordenança Fiscal de Taxa per expedició de documents administratius, vigent de cada exercici de l Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d'aplicació supletòria al disposat en la present. Disposició final La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor. La redacció definitiva ha estat aprovada definitivament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió celebrada el 6 de novembre de Valldoreix, 24 d octubre de Vist-i-plau EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA Josep Puig Belman Concepció Foraster Arespacochaga 10 Ordenança fiscal número 2 Reguladora de la taxa per llicències i serveis urbanístics Article 1. Fonament i naturalesa En ús de les facultats concedides pels articles i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa al Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, estableix en els seus articles 15 al 19 el procediment per a l aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, aquesta Entitat Municipal Descentralitzada estableix la taxa per expedició de documents administratius, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Text refós. Article 2. Fet imposable 1. El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeixi a verificar si els actes d'edificació i ús del sòl a què es refereix l'article 242 de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, Text Refós aprovat per Reial Decret 1/92, de 26 de juny, i que s'hagin de realitzar en l àmbit territorial de l EMD, s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en l'esmentada Llei del Sòl i en el Pla General d'ordenació Urbana del municipi. Article 3. Subjecte passiu 1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol licitin la llicència urbanística. Els propietaris dels immobles, als quals afecti la llicència, tindran, si s'escau, la consideració de substituts. 2. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres. Article 4. Responsables 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. Article 5. Base imposable 1. La base imposable és la que resulta de la tarifa que correspongui, d'acord amb l'article següent Article 6è. Quota Tributària 11 1. Els drets a satisfer per la concessió de les llicències a què fa referència l'article 2n. d'aquesta Ordenança, seran els següents: 1. Llicències d'obres majors 1.1. De nova construcció: La quota s'obté de multiplicar els m² d'obra per 6,15 /m2 Quota mínima 551,95 (A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a aquesta quantitat.) 1.2. Reformes i ampliacions. (Tarifa a aplicar per cada habitatge o local): - Fins 50 m² de superfície d'ampliació o reforma 331,95 - Per cada m² de més de superfície ampliada o reformada ( /m²) 4,35 Quota mínima 457,75 (A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa aplicable a la superfície de més de 50 m², no arribi a la aquesta quantitat.) 2. Llicències d'obres menors: 2.1. Llicències sense documentació tècnica 99, Llicències amb documentació tècnica 269,60 3. Altres 3.1 Tanques de protecció d'obres, per cada ml o fracció 4, Col locació de rètols i cartells, per cada m² o fracció 17, Construcció d'un gual a la vorera, per ml o fracció 27, Llicència per reserva d'aparcament, per ml o fracció 12, Construcció de quioscos i barraques Per una sola vegada i m²., amb un mínim de 10 m² 27, Moviment de terres con a conseqüència del buidat o anivellament de solars: (variació de cota natural del terreny): - Fins a 500m³ 199,90 - per cada 100 m³ o fracció de més 68, Obres de demolició i enderroc d'edificis 329,00 - En edificis o construccions menors de 40 m² 164, Per piscina - En habitatge unifamiliar 269,60 12 - En habitatge plurifamiliar 404,40 - Inspecció: s aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d obres en la data de la sol licitud de la 1a. ocupació que correspongui a l obra realitzada 3.9 Per llicència de parcel lació: 1. En sòl urbà - els primers 2000 m², per m² de superfície de la finca original 0,75 /m2 - per cada m2 de més de 2000 m², per m² de superfície de la finca original 0,50 /m2 - Quota mínima En sòl urbanitzable i/o no urbanitzable: - Fins a 2000 m² de superfície de la finca original 226,15 - De més de 2000 m² fins a 1 Ha 519,30 - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha. 1130,25 - De més de 5 Ha. 2259,85 3. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb caràcter general com a mínima de 75, Tala d'arbres: Pel primer arbre 9,50 Pels següents arbres, per cadascú 4,85 En aquest apartat no s'aplicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la present Ordenança Règim de comunicació prèvia de la primera ocupació dels edificis i construccions: S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data d entrada de presentació de la comunicació prèvia Legalització: 1r. Els drets corresponents a aquelles obres que s'iniciïn sense llicència municipal que les empari, s'incrementaran, als efectes de la seva legalització, amb els recàrrecs següents: - Recàrrec del 100% quan no s'hagi sol licitat la llicència d'obres o quan aquestes s'hagin iniciat sense la mateixa. En el cas d edificacions o locals comercials s aplicarà una quantitat mínima de 1.406,85 - Recàrrec del 50% quan les obres realitzades excedeixin de les emparades per la llicència d'obra, calculat sobre la part excedida. 2n. Per la legalització de la tala d arbres es valorarà cada arbre talat sense llicència segons el mètode de la Norma Granada Canvi de titularitat d'expedient: - En habitatges unifamiliars 47,00 - En habitatges plurifamiliars 281,90 - En altres tipus d'edificis 360, Assabentat d obres exem
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks