ORDE DO DÍA 1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE AO DÍA 8 DE NOVEMBRO DE PDF

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 109
 
  ORDE DO DÍA 1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE AO DÍA 8 DE NOVEMBRO DE ÁREA DE GOBERNO DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PERSOAL LICENZAS URBANÍSTICAS
Related documents
Share
Transcript
ORDE DO DÍA 1. APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, CORRESPONDENTE AO DÍA 8 DE NOVEMBRO DE ÁREA DE GOBERNO DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE E PERSOAL LICENZAS URBANÍSTICAS 2. LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVENDA SITUADA NO PISO 1ºB DO EDIFICIO CON LICENZAS 535/95 E 195/16 DA PRAZA VIANA DO CASTELO, NÚMERO 7, ESCALEIRA LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA MELLORA DE ACCESIBILIDADE NO PORTAL DO EDIFICIO E ACCESO DO ASCENSOR Á PLANTA BAIXO CUBERTA NO EDIFICIO EXISTENTE CON INSTALACIÓN DE ASCENSOR, APROBADA CON LICENZA 159/74, NA AVDA. DA CORUÑA, NÚMEROS E LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA IMPLANTACIÓN DO USO DE GARAXE PRIVADO NA PLANTA BAIXA DO EDIFICIO CON LICENZA 1221/07 PARA DÚAS PRAZAS, SITO NA RÚA ARMÓRICA, NÚMERO LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA A AMPLIACIÓN EN VOLUME INDEPENDENTE DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR TRADICIONAL PARA DESTINALA A GARAXE, LAVADOIRO TENDAL E ALMACÉN, NA ESTRADA VELLA DE SANTIAGO, NÚMERO LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR NO EDIFICIO DE VIVENDAS CON LICENZA 1956/84, SITO NA RÚA MAR CANTÁBRICO, NÚMERO LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA REFORMA DE EDIFICIO CON LICENZAS URBANÍSTICAS 113/2011 E 424/2011, CONSISTENTE EN MODIFICACIÓN DA DISTRIBUCIÓN INTERIOR E UNIÓN DE DÚAS VIVENDAS, NO BLOQUE 3, DA EDIFICACIÓN SITA NA UA-SUR-2, RÚA VIRXE DA ESPERANZA, ILLA COELLEIRA E ROF CODINA. 8. LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA CONSTRUÍR UNHA PLANTA ALTA E REFORMA E ACONDICIONAMENTO DE NAVE INDUSTRIAL NA NAVE COA LICENZA URBANÍSTICA 516/15, PARA VENDA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E CLÍNICA VETERINARIA, SITA NA 1 CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 1 / 6 RÚA MARÍA BARBEITO, VÍA B, PARCELA P.2.2, PARQUE EMPRESARIAL AS GÁNDARAS. 9. LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA REFORMA E ACONDICIONAMENTO DOS PAVILLÓNS 1 E 2 DO FOGAR DE SANTA MARÍA PARA USO ADMINISTRATIVO, SITOS NA RONDA DA MURALLA, NÚMERO LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA REFORMA DE PLANTA PRIMEIRA E PLANTA SEGUNDA PARA DESTINAR O EDIFICIO A PENSIÓN, NA RÚA TINERÍA, LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE LICENZA URBANÍSTICA PARA LEGALIZACIÓN DE REFORMAS, MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓNS E AMPLIACIÓN DE PLANTA ALTA EN NAVES CON LICENZAS 98/91, 742/96, 417/90, 727/96, 8/92, 80/93, 431/93 E 525/03 E AGRUPACIÓN DAS PARCELAS COA PARCELA 55ª, PARA A FABRICACIÓN DE COMIDA PREPARADA, NA RÚA DA AGRICULTURA, A. 12. LICENZAS URBANÍSTICAS: SOLICITUDE DE EXCEPCIONALIDADE DO CUMPRIMENTO DAS CONDICIÓNS DO DECRETO 29/2010, DO 4 DE MARZO, POLO QUE SE APROBAN AS NORMAS DE HABITABILIDADE EN GALICIA, PARA A ACTUACIÓN DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE NO PORTAL DO EDIFICIO SITO NA AVENIDA DE MADRID, NÚMERO 29. PERSOAL 13. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE 14. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE, EN EXECUCIÓN DE SENTENZA. 15. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A ÁREA ECONÓMICA PERTENCENTE AO QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL (EN EXECUCIÓN DE SENTENZA). 16. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE XESTIÓN PERTENCENTE AO 2 CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 2 / 6 QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA. 17. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A OITO PRAZAS DE ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2015 E DÚAS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2016) 18. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE DELINEANTE PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE. 19. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL LECTOR/A DE CONTADORES PERTENCENTE AO QUENDA LIBRE, RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS. 20. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A TRES PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES AO QUENDA LIBRE (UNHA INCLUÍDA NA OPE 2015 E DÚAS INCLUÍDAS NA OPE 2016). 21. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE DE DOCE PRAZAS DE BOMBEIROS/AS CONDUTORES/AS PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. DO CONCELLO DE LUGO EN QUENDA LIBRE (SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2015 E SEIS PRAZAS INCLUÍDAS NA OPE 2016). 22. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL SEPULTUREIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA. 23. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE AXUDANTE DE COCIÑA-LIMPEZA PERTENCENTE AO QUENDA LIBRE, RESERVADA A DISCAPACIDADE INTELECTUAL 24. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE CELADOR/A COLEXIO PÚBLICO PERTENCENTE AO QUENDA LIBRE, RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS. 3 CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 3 / 6 25. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL ALBANEL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE. 26. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE AUXILIAR DO FOGAR PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL. 27. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE PEÓN (ESPECIALISTA) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL. 28. PROPOSTA DE BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A CATRO PRAZAS DE OFICIAL MAQUINISTA FONTANEIRO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA CONSOLIDACIÓN EMPREGO TEMPORAL. ÁREA DE GOBERNO DE ALCALDÍA ASESORÍA XURÍDICA 29. CONSTITUCIÓN EN PARTE NO RECURSO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO NÚMERO 7177/2017, INTERPOSTO CONTRA O ACORDO DO XURADO DE EXPROPIACIÓN DE GALICIA, SOBRE A EXPROPIACIÓN DO PREDIO NÚMERO 10 POR PARTE DO CONCELLO DE LUGO, PARA A OBRA: TERREOS SITUADOS NAS MARXES DA ROLDA DO CARME OS QUE FAI REFERENCIA O PARÁGRAFO 3º DO ACORDO DO 8/11/2010 DO PLENO, EN CUMPRIMENTO DA SENTENZA NÚMERO 829/94 TSXG. ÁREA DE GOBERNO DE ECONOMÍA, EMPREGO E DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO CONTRATACIÓN, PATRIMONIO E FOMENTO 30. CONTRATACIÓN MEDIANTE ACORDO E SUBMINISTRACIÓN DE GAS NATURAL (LOTE 3). (EXP. REF ). PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN. 31. CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE Á CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN MEDIANTE ARRENDAMENTO SEN OPCIÓN DE COMPRA OU RENTING DUN VEHÍCULO TODOTERREO PARA A ÁREA DE PROTECCIÓN DA COMUNIDADE. Expdte.: PRIMEIRA PRÓRROGA DO CONTRATO DENDE O 7/01/2018 ATA O 6/01/ CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 4 / 6 32. CONTRATO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO SERVIZO DE COLABORACIÓN CO CONCELLO DE LUGO PARA A ASISTENCIA XURÍDICA E REPRESENTACIÓN E DEFENSA EN XUÍZO. PRÓRROGA DO CONTRATO DENDE O 30 DE SETEMBRO DO 2017 ATA O 30 DE MARZO DO CONTRATACIÓN DA SUBMINISTRACIÓN DE PEZAS DE VESTIARIO DE UNIFORME PARA A POLICÍA LOCAL DO CONCELLO DE LUGO DO ANO APROBACIÓN DOS PREGOS DE PRESCRICIÓNS TÉCNICAS E DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, ASÍ COMO DO GASTO E A ADXUDICACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO. APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN. EXPTE. REF CONTRATACIÓN DO MANTEMENTO DO CONXUNTO DE APLICACIÓNS DE XESTIÓN MUNICIPAL TAO. PRÓRROGA DO CONTRATO DENDE O 19 DE DECEMBRO DE 2017 O 18 DE DECEMBRO DE EXP ) INTERVENCIÓN 35. COMUNICACIÓN ALERTA PMP SUPERIOR A 60 DÍAS (DOUS MESES CONSECUTIVOS: AGOSTO E SETEMBRO) ARTIGO 18.5 LO 2/ EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA: SUPLEMENTO DE CRÉDITO NÚMERO 4/2017. LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA SEGUNDO ACTAS DE INSPECCIÓN DA AEAT ANOS FACENDA LOCAL 37. LICENZAS URBANÍSTICAS: RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPOSTO CONTRA A LIQUIDACIÓN NÚMERO (588/2017), XIRADA A NOME DA ENTIDADE EN CONCEPTO DE TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS URBANÍSTICOS E IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS, POLA REFORMA E AMPLIACIÓN DAS INSTALACIÓNS SITAS NA RÚA FERMÍN RIVERA, S/N. ÁREA DE GOBERNO DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE E INCLUSIÓN SERVIZOS SOCIAIS 38. INFORME PROPOSTA SOBRE A APROBACIÓN DAS BASES XERAIS REGULADORAS DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ALUGAMENTO DE VIVENDAS EN LUGO (APROBACIÓN DO GASTO) E APERTURA DE CONVOCATORIA PÚBLICA, EXERCICIO ECONÓMICO ÁREA DE GOBERNO DE CONCELLO E CIDADANÍA 5 CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 5 / 6 INFORMACIÓN E ATENCIÓN AO CIDADÁN-PARTICIPACIÓN CIDADÁ 39. SOLICITUDE DE INSTALACIÓN DUN POSTO DE CHURRERÍA NA RÚA RODRÍGUEZ MOURELO DE LUGO, CON DATA DO 1 DE DECEMBRO AO 30 DE ABRIL. 40. DACIÓN DE CONTA DO INFORME INCLUÍDO NA ACTA CORRESPONDENTE O MES DE OUTUBRO 2017 PRESENTADO NA XUNTANZA DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS CELEBRADA O DÍA 19 DE OUTUBRO. MOCIÓNS, COMUNICACIÓNS E PROPOSICIÓNS ROGOS E PREGUNTAS 6 CSV: g4tvminjiycpthzaiwjzww== PAXINA: 6 / 6
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks