Nieuwe stoffen maken

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 75
 
  1. Nieuwe stoffen maken 2. Vorige les? ã Welke begrippen ken je nog? 3. 3 manieren van ontleden ã Ontleden is een reactie 4. Thermolyse ã Ontleden door…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Nieuwe stoffen maken
 • 2. Vorige les? • Welke begrippen ken je nog?
 • 3. 3 manieren van ontleden • Ontleden is een reactie
 • 4. Thermolyse • Ontleden door verhitting • Organische stof (s) --- koolstof (s) + water (l) + witte rook (g) • Filmpje
 • 5. Elektrolyse • Reactie dus ontleding door elektriciteit • Water (l) --- waterstof (g) + zuurstof (g) • Filmpje 1 • Filmpje 2
 • 6. Fotolyse • Ontleding door licht • Zilverbromide (s) – zilver (s) + broom (l) • Filmpje
 • 7. Nakijken • Nakijken opdracht 1 tot en met 16
 • 8. Aan de slag/huiswerk • Maken opdrachten 17 t/m 22
 • 9. Ontleedbaar of niet ontleedbaar • Wat weet je nog? • Uitleg • Nakijken • Aan het werk • Huiswerk
 • 10. Zuivere stoffen • Zuivere stoffen kun je verdelen in: • Ontleedbare stoffen waterstofperioxide en water • Niet ontleedbare stoffen water en zuurstof
 • 11. Schema
 • 12. Ontleedbare stoffen • Bestaan uit meerdere atoomsoorten • Die kunnen door een ontledingsreactie worden omgezet in twee of meer stoffen
 • 13. Niet ontleedbare stoffen • Dit is een stof die bestaat uit 1 atoomsoort en die kan niet meer door een ontledingsreactie veranderd worden in andere stoffen • Bijvoorbeeld Koolstof (C) • Zuurstof (O2)
 • 14. Ontleden? Scheiden? • Ontleden is wat anders dan scheiden • Bij scheiden heb je dezelfde beginstoffen als de eindstoffen • Bij ontleden veranderen de beginnstoffen in andere eindproducten • Scheiden = GEEN chemische reactie
 • 15. Waterstofperioxide • Is een ontleedbare stof • Kun je ontleden in water en zuurstof Waterstofperioxide (l) – zuurstof (g) + water (l) • Kun je gebruiken op verschillende manieren: – Haar blonderen – Mond spoelen – Wasgoed bleken
 • 16. Behandelen! • Scheiden mengsel • Vormen mengsel • Fase overgang • Chemische reactie • Van mengsel zuiver stof maken • Niet ontleedbare stoffen maken
 • 17. Fase overgang • .
 • 18. Scheiden van een mengsel • Hoe?
 • 19. Aan de slag • Maken opdrachten 23 t/m 30
 • 20. Symbolen taal • Nakijken • Uitleg • Aan de slag
 • 21. Symbolen taal • Universeel • Symbolen voor de stoffen • Symbool = Hoofdletter • Soms hoofdletter + kleine letter • Bijv. O = oxygen = zuurstof • Fe = Iron = ijzer
 • 22. Aan de slag • Maken opdrachten
 • 23. Moleculen & atomen • Vorige les • Uitleg • Hw controle • Nakijken • Aan de slag
 • 24. Moleculen • Model maken van moleculen. • Opbouw van een model: – Alle stoffen bestaan uit moleculen – Elke stof heeft een eigen soort moleculen – Scheiden is het sorteren van molecuulsoorten – Moleculen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes atomen
 • 25. Scheikundige reactie • Bij een scheikundige reactie worden moleculen afgebroken. Je hebt dus dan aparte atomen. Van die atomen worden daarna weer nieuwe moleculen gemaakt. • Je raakt geen atomen kwijt bij een reactie maar je maakt met de atomen uit de beginstoffen nu nieuwe reactie producten.
 • 26. Ontleedbare stof • Een molecuul van een ontleedbare stof is opgebouwd uit meerdere atoomsoorten • Bijv. bij water, dat bestaat uit zuurstof- en waterstof atomen.
 • 27. Niet ontleedbare stof • Een molecuul van een niet- ontleedbare stof is opgebouwd uit 1 atoomsoort
 • 28. Verbinding • Een verbinding is een ontleedbare stof. • Hier zijn twee stoffen met elkaar verbonden met de atomen.
 • 29. Element • Het woord atoomsoort wordt niet altijd gebruikt. We gebruiken ook vaak het woord element. • Een element = een niet- ontleedbare stof. • Voorbeeld keukenzout is opgebouwd uit de elementen natrium en chloor.
 • 30. Niet ontleedbare stoffen dus elementen • Bestaan uit 1 atoomsoort • Er zijn ongeveer 100 verschillende atoomsoorten
 • 31. Periodiek systeem van de elementen
 • 32. Aan de slag • Lezen B 5 • Maken opdrachten 39 t/m 46
 • 33. Reactieschema en reactievergelijking • Uitleg • Oefenen • Nakijken • Aan de slag
 • 34. Reactieschema of vergelijking? • Schema is met woorden • Vergelijking is met symbolen
 • 35. Moleculen • Model maken van moleculen. • Opbouw van een model: – Alle stoffen bestaan uit moleculen – Elke stof heeft een eigen soort moleculen – Scheiden is het sorteren van molecuulsoorten – Moleculen zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes atomen
 • 36. Scheikundige reactie • Bij een scheikundige reactie of chemische reactie worden moleculen afgebroken. Je hebt dus dan aparte atomen. Van die atomen worden daarna weer nieuwe moleculen gemaakt. • Je raakt geen atomen kwijt bij een reactie maar je maakt met de atomen uit de beginstoffen nu nieuwe reactie producten.
 • 37. Periodiek systeem van de elementen
 • 38. Fasen • Vaste fase • Vloeibare fase • Gasfase
 • 39. Formules • Mono is 1 • Di is 2 • Tabel moet • je kennen!! Naam stof Molecuul formule stof Koolstofdioxide Co2 (g) Koolstofmono-oxide CO (g) Methaan CH4 (g) Stikstof N2 (g) Stikstofdioxide NO2 (g) Stikstofmono-oxide NO (g) Water H2O (l) Waterstof H2 (g) Zuurstof 02 (g) Zwaveldioxide SO2 (g)
 • 40. Reactievergelijking maken • Koolstof (s) + zuurstof (g) koolstofdioxide (g)
 • 41. Oefenen • Metaan (g) + Zuurstof (g) koolstofdioxide (g) + water (g)
 • 42. Coëfficiënt • Getal wat je voor de formule zet om het kloppend te maken. • De 1 wordt altijd weggelaten.
 • 43. Oefenen
 • 44. Antwoorden
 • 45. Aan de slag • Maken 49 t/m 52
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x