Muutoksen suunnat kvartaali III 2016

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 42
 
  Muutoksen suunnat –toimintaympäristökatsauksessa kuvataan Porin työllisyys- ja väestökehitystä sekä muuta yleistä kehitystä vuoden 2016 toisella kolmanneksella (toukokuu-elokuu). Porin kaupunkikehitystä verrataan sekä suhteessa aikaisempaan kehitykseen että muiden suurten ja keskisuurten kaupunkien kehitykseen. Toimintaympäristökatsauksen tilastotaulukot, graafit ja kartat on jäsennelty kolmen teeman alle. Jokaisen teeman alussa on aihealueeseen liittyvät keskeiset nostot. Toimintaympäristökatsaus perustuu viimeisiin käytettävissä oleviin tilastolähteisiin ja tietokantoihin.
Related documents
Share
Transcript
 • 1. MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kolmannes vuosineljännes touko-elokuu 2016
 • 2. Porin kaupungin strategiaympäristö Porin kaupungin strategia- ympäristö Kaupunki- strategia Hyvinvointi- ohjelma Elinvoima- ohjelma Työllisyys- ohjelma 15.11.2016| KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 3. Työllisyysohjelman tavoitteiden ja päämittarien toteutuminen TAVOITTEET JA TAVOITETASO TOTEUMA 1. TYÖPAIKKOJEN NETTOLISÄYS 1700 TYÖPAIKKAA VUOTEEN 2025 MENNESSÄ Työpaikkojen määrä väheni -389 työpaikalla vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna (viimeisin tilastotieto) 2. TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN: 72 %:IIN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 3. TYÖTTÖMYYSASTEEN ALENEMINEN 25 SUURIMMAN KUNNAN KESKIARVON TASOLLE VUODEN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ 27 suurimman kunnan vuosikeskiarvo 14,1 % ja Porin 16,6 % tam- mi-syyskuussa 2016. Porin erotus +2,5 %-yksikköä negatiivinen Porin seudun työllisyysaste oli 66,8 %vuoden 2014 lopussa. Erotus 5,2 %-yksikköä negatiivinen suhteessa tavoitteeseen 4. PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS 10 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLA Porin pitkäaikaistyöttömyysaste oli 33,0 % touko-elokuussa 2016. Määrä ja osuus laski hieman edellisestä vuosikolmanneksesta 5. KELA:N ”SAKKOMAKSUJEN” PUOLITTAMINEN VUODEN 2015 TASOSTA KELA:n sakkomaksut ovat vähentyneet 744 000 eurolla tammi- syyskuussa 2016 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 6. AKTIVOINTIASTE 15 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLA Porin aktivointiaste oli 35,9% tammi-syyskuussa 2016. Porin aktivointiaste oli 7 %-yks. korkeampikuin 15 kaupungin keskiarvo 7. NUORISOTYÖTTÖMYYDEN ALENEMINEN 11%:IIN KAIKISTA TYÖTTÖMISTÄ VUODEN 2018 LOPPUUN MENNESSÄ Alle 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä oli 15,9% touko-elokuussa 2016. Nuorten osuus 4,9 %-yksikköä negatiivisempi kuin tavoitetaso. 8. TOTEUTETAAN TYÖLLISYYDEN EDISTÄMISEEN LIITTYVIÄ INNOVA- TIIVISIA KOKEILUJA YHTEISTYÖSSÄ ERI TOIMIJOIDEN KANSSA Porin ja Rauman kaupungit pääsivät mukaan työvoima- ja yritys- palvelujen alueelliseen kokeiluun. 41 aluetta haki ja 9 valittiin. Kokeilulaki menossa eduskuntakäsittelyyn 15.11.2016| KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 4. Elinvoimaohjelman tavoitteiden ja päämittarien toteutuminen TAVOITTEET JA TAVOITETASO TOTEUMA 1 . PORIN TYÖLLISYYSASTEEN NOSTAMINEN JA TYÖLLISYYSASTE 20 SUURIMMAN KAUPUNGIN KESKIARVON TASOLLA Porin työllisyysaste oli 65,6 % vuoden 2014 lopussa. 20 suurimman kaupungin keskiarvo oli 66,2 %. Porin työllisyysaste oli 9. korkein ja 0,6 %-yksikköä jäljessä 20 suurimman keskiarvoa 2. PORIN KAUPUNGIN VEROTULOKERTYMÄN MUUTOS KUNNALLIS-, YHTEISÖ- JA KIINTEISTÖVEROISSA JA VERTAILU KOKO MAAN KEHITYKSEEN 3. PALKKASUMMAN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS SATAKUNNAN YRITYKSISSÄ 27 Porin kunnallisverojen muutos oli +0,0-0,4 % (koko maa 1,1-1,5 %) touko-elokuussa 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 4. ELINVOIMA-OHJELMAN OHJELMATYÖN KÄYNNISTÄMINEN 5. ELINVOIMAOHJELMAN KETJUJEN ELINVOIMALUPAUSTEN LAATIMINEN 6. ERI TOIMIJOIDEN OSALLISTAMINEN MUKAAN OHJELMATYÖHÖN Keväälle asetetut tavoitteet on saavutettu syksyn 2016 aikana. Seuraavat tavoitteet määritellään ketjuittain elinvoimaohjelmalle asetettujen mittarien saavuttamiseksi Ohjelman käynnistämisen yhteydessä on sitoutettu laaja joukko Avainhenkilöitä sekä ketjujen työhön että koko ohjelman toteutta- miseen. Osallistamis- ja sitouttamistyötä jatketaan. 15.11. 2016| KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Ohjelmatyö on käynnistynyt. Ketjut ovat kokoontuneet sekä yhdessä että erikseen. Ensimmäisiä tuloksia on saatu. Satakunnan yritysten maksama yhteenlaskettu palkkasumma laski 1,0 % heinä-joulukuussa 2015 (koko maa +0,8 %) . Satakunnan yritysten liikevaihto aleni -4,1 % ( koko maa -0,8 %)
 • 5. Työllisyyskehitys
 • 6. Porin työllisyyskehitys touko-elokuussa 2016 • Satakunnan työttömyysaste oli seitsemänneksi alhaisin ELY-keskusalueiden joukossa: Satakunnan alueella oli yhteensä 13 530 työtöntä työnhakijaa elokuun lopussa 2016. Työttömyyden kehityksessä tapahtui pieni käänne, sillä työttömiä työnhakijoita oli 230 vähemmän kuin elokuussa 2015. Satakunnan työttömyysaste oli 13,2 %, joka oli seitsemänneksi alhaisin kaikkien 15 Ely-keskusalueen joukossa. Satakuntaa alhaisempi työttömyysaste oli Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla, Pohjois- Savossa, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. • Työllisyysaste ja työttömyysaste heikentyivät edelleen vuoden 2016 aikana: Porin seudun työllisyysaste oli 66,8 % ja Porin kaupungin 65,6 % vuoden 2014 lopussa (viimeisin tieto). Porin seudun työllisyysaste on 5,2 %-yksikköä ja Porin kaupungin 6,4 %-yksikköä Porin työllisyysohjelman tavoitteesta (72 %). Porissa oli keskimäärin 393 avointa työpaikkaa ja yhteensä 6 609 työtöntä työnhakijaa touko-elokuussa 2016: työttömien työnhakijoiden määrä väheni -176 henkilöllä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. Porin työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli syyskuun lopussa 16,6 %, joka oli 0,3 %-yksikköä korkeampi kuin vuoden 2015 vuosikeskiarvo. Porin työttömyysaste oli elokuun lopussa 16,1 %, joka oli 0,1 %-yksikköä korkeampi kuin elokuun lopussa 2015. Porin työttömyysaste oli 2,5 %-yksikköä korkeampi kuin 27 suurimman kunnan keskiarvo elokuun lopussa 2016. • Porin pitkäaikaistyöttömien määrä kääntynyt loivaan laskuun: Porin kaupungissa oli yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä keskimäärin 2 181 henkilöä touko-elokuussa 2016. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski keskimäärin 80 henkilöllä edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi hyppäyksittäin suuremmaksi vuosina 2010-2016, mutta vaikuttaa tasapainottuneen ja kääntyneen hienoiseen laskuun vuoden 2016 aikana. Pitkäaikaistyöttömiä oli kolmannes (33,0 %) kaikista työttömistä työnhakijoista touko-elokuussa 2016. Pitkäaikaistyöttömien osuus väheni 0,4 %-yksikköä kaikista työttömistä työnhakijoista edelliseen vuosikolmannekseen verrattuna. • Nuorten työllisyystilanteen kuukausivaihtelut suuria. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien osuus kaikista työttömistä oli keskimäärin 15,9 % touko-elokuussa 2016. Nuorten työttömien osuus on 4,9 %-yksikköä korkeampi kuin työllisyysohjelman tavoitetaso (11 %). Nuorten työttömien määrä oli keskimäärin 1049 henkilöä touko-elokuussa 2016. • KELA:n sakkomaksut ovat vähentyneet Porissa ja aktivointiaste neljänneksi korkein maakuntien keskuskaupunkien joukossa: Porin kuntaosuus työmarkkinatuesta on vähentynyt noin 745 000 eurolla tammi-syyskuussa 2016 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Porin aktivointiaste oli 35,9 % tammi-syyskuun lopussa 2016. Aktivointiaste oli 7,0 %-yksikköä korkeampia kuin 15 suurimman kaupungin keskiarvo. 15.11 2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 7. Avointen työpaikkojen määrän kehitys kuukausittain Porissa vuosina 2013-2016 1071 974 856 608 673 1050 736 546 446 332 378 414 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 2014 2015 2016  Porin työllisyysohjelman tavoite: avointen työpaikkojen määrän lisääntyminen. Tilanne: avointen työpaikkojen määrä oli touko-heinäkuussa 2016 hieman alhaisempi kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana, mutta elokuussa korkeampi kuin vuosina 2013-2015 Lähde: TEM, vuosikeskiarvot TK 14A 15.11.2016 2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 8. Työttömien työnhakijoiden vuosikeskiarvo vuosina 2005-2016  Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut yhtäjaksoisesti vuodesta 2011 alkaen, mutta työttömien määrän kasvu on hidastunut vuonna 2016 Porin työttömien työnhakijoiden vuosikeskiarvo oli 6 647 (tammi-syyskuu 2016) 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom Lähde: TEM, vuosikeskiarvot TK 14A 5626 5141 4460 3980 4535 4920 4777 4784 5356 5855 6541 6647 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 9. Työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuosina 2005-2016  Porin työttömyysaste on noussut yhtäjaksoisesta vuodesta 2012 alkaen. Porin työttömyysaste on ollut edellisen kerran yhtä korkealla tasolla vuonna 2002. Porin työttömyysasteen nousu on kuitenkin hidastunut vuoden 2016 aikana. Lähde: TEM, vuosikeskiarvot TK 14A 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 15,4 14,1 12,5 11,1 12,6 12,6 12,4 12,3 13,8 15 16,3 16,6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 10. Työttömyysaste 27 suurimmassa kunnassa syyskuun lopussa 2016 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 7,0 9,9 10,0 10,3 10,4 10,4 10,5 11,0 11,4 11,4 11,8 12,0 12,0 12,4 12,4 13,5 13,9 14,1 14,9 15,6 15,8 15,9 16,1 16,1 16,6 17,8 18,8 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 Nurmijärvi Porvoo Järvenpää Espoo Seinäjoki Hyvinkää Kokkola Vaasa Hämeenlinna Lohja Vantaa Kuopio Rauma Helsinki Mikkeli Kouvola Lappeenranta Rovaniemi Salo Pori Oulu Turku Jyväskylä Lahti Joensuu Tampere Kotka 27 suurimman keskiarvo 13,0 %
 • 11. Porin työttömyysasteen (%) vuosikeskiarvo suhteessa 27 suurimpaan kuntaan vuosina 2000-2016 19,7 18,5 17,2 16,1 16,9 15,4 14,1 12,5 11,1 12,6 12,6 12,4 12,3 13,8 14,7 16,3 16,6 14,7 13,7 13,2 12,6 12,6 12 10,4 9,2 8,7 10,7 10,9 10,2 10,7 12,1 13,2 14 14,1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Pori 27 suurinta kuntaa  Porin työllisyysohjelman tavoite: Työttömyysaste alenee 25 suurimman kunnan keskiarvon tasolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Tilanne: Porin työttömyysaste oli 2,5 %-yksikköä korkeampi kuin 27 suurimman kunnan vuosikeskiarvo tammi-syyskuussa 2016 Lähde: TEM, vuosikeskiarvot TK 14A 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 12. Pitkäaikaistyöttömien määrä kuukausittain vuosina 2013-2016  Porin työllisyysohjelman tavoite: pitkäaikaistyöttömyyden ja rakennetyöttömyyden vähentäminen. Tilanne: pitkäaikaistyöttömien määrä nousi hyppäyksittäin aikaisempaa korkeammalle tasolle vuosina 2013-2015. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut hitaasti vuoden 2016 aikana ja alitti kesällä 2016 edellisen vuoden vastaavan ajankohdan 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 2013 2014 2015 2016 Lähde: Satakunnan ELY-keskus, työttömät työnhakijat ja työttömyysaste kunnittain Satakunnassa TK 14A
 • 13. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kuukausittain vuosina 2013-2016  Työllisyysohjelman tavoite: Nuorten työttömyysasteen aleneminen 11 %:iin kaikista työttömistä vuoden 2018 loppuun mennessä. Tilanne: Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli keskimäärin 15,9 % touko-elokuussa 2016. Ero työllisyysohjelman tavoitteeseen +4,9 %-yksikköä. Nuorten työttömien määrä oli elokuussa 2016 samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin Lähde: Satakunnan ELY-keskus, työttömät työnhakijat ja työttömyysaste kunnittain Satakunnassa TK 14A 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu 2013 2014 2015 2016
 • 14. Kunnan maksuosuus työmarkkinatuesta kuukausittain tammi- joulukuussa 2015-2016  Porin työllisyysohjelman tavoite: KELA:n ”sakkomaksujen” väheneminen. Tilanne: Porin kuntaosuus työmarkkinatuesta on laskenut touko-kesäkuussa 2016 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pori maksuosuus työmarkkinatuesta oli 4,4 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2015 ja 3,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2016. Kunnan osuus on vähentynyt vuodessa 745.000 euroa. Lähde: KELA, kelasto -raportit 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kunnan osuus työmarkkinatuesta 2015 Kunnan osuus työmarkkinatuesta 2016 Lin. (Kunnan osuus työmarkkinatuesta 2016)
 • 15. Aktivointiaste % keskuskaupungeittain vuonna 2016 (kunnan aktiivitoimenpiteiden piirissä olevien osuus) 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom 41,5 39,9 39,6 37,2 35,9 35,1 35,0 34,3 34,2 33,7 33,6 32,8 30,5 30,3 29,7 28,7 28,6 28,6 27,4 26,9 26,9 25,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Rauma Vaasa Kokkola Hämeenlinna Pori Kouvola Mikkeli Lappeenranta Vantaa Kotka Joensuu Salo Seinäjoki Espoo Helsinki Turku Jyväskylä Rovaniemi Tampere Lahti Oulu Kuopio  Porissa oli työmarkkinatuen aktiivitoimenpiteiden piirissä keskimäärin 35,9 % työmarkkinatukeen oikeutetuista vuonna 2016. Porin aktivointiaste oli neljänneksi korkein maakuntien keskuskaupunkien joukossa vuonna 2016 Lähde: KELA, kelasto -raportit
 • 16. Väestökehitys
 • 17. Porin väestökehitys touko-elokuussa 2016 • Porin asukasluvun kasvu oli negatiivinen alkuvuonna 2016: Porin asukasluku oli 85 185 asukasta syyskuun lopussa 2016. Porin asukasluku väheni 182 henkilöllä tammi- syyskuun aikana 2016. Asukasluvun väheneminen perustui ensisijaisesti negatiiviseen luonnolliseen väestönlisäykseen: luonnollinen väestönlisäys oli -222 henkilöä vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Pori sai muuttovoittoa 38 henkilöä tammi-syyskuussa, mutta muuttotase jakautui epätasaisesti: kuntien välisestä muuttoliikkeestä tuli muuttotappiota -70 henkilöä ja nettomaahanmuutosta muuttovoittoa 108 henkilöä. • Pori jää jälkeen verrokkikaupunkien väestölisäyksestä: Porin väestö kasvoi 531 henkilöllä vuosina 2010-2015. Porin väestölisäys oli negatiivinen vuonna 2015 (-55 hlöä) ensimmäisen kerran vuoden2005 jälkeen. Porin väestönlisäys oli neljään Poria suurempaan ja pienempään kaupunkiin nähden toiseksi alhaisin Kouvolan jälkeen vuosina 2010-2015. Väestölisäys oli määrällisesti suurin Jyväskylässä (+7760) ja Kuopiossa (+5584) sekä alhaisin Kouvolassa (-2290) vuosina 2010-2015. • Pori lähestyy Kouvolan väkilukua: Kouvola on koko maan kymmeneksi suurin kaupunki asukasluvultaan. Pori on Kouvolan jälkeen seuraavaksi suurin kaupunki. Kouvolan väkiluku oli noin 3 000 henkilöä korkeampia kuin Porin vielä vuonna 2010. Syyskuun lopussa 2016 erotus oli enää -253 henkilöä. Porin väestökehitys on heikentynyt vuoden 2014 jälkeen, mutta Kouvolan väestökehitys on ollut vielä negatiivisempaa koko 2010-luvun ajan • Paikkatietoiskussa alle kouluikäisten määrä Porin eri kaupunginosissa: Paikkatietoiskussa on verrattu alle kouluikäisten määrää Porin kaupunginosissa. 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 18. Porin väestönkehitys kvartaaleittain vuosina 2010-2016 -60 -38 -12 -45 -46 -32 -3 -42 -61 -44 -20 -72 -42 -19 0 -37 -78 -59 -16 -33 -45 -37 -16 -45 -95 -78 -49 77 34 71 36 -9 -16 51 7 43 33 69 6 -12 29 35 26 -10 -68 125 -2 -43 -43 9 89 -31 -11 -28 28 27 43 19 11 44 57 29 21 45 37 74 70 39 51 39 36 26 38 66 27 21 -7 26 14 57 37 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto  Porin haasteena on negatiivinen luonnollinen väestönlisäys. Luonnollinen väestönlisäys oli -222 henkilöä tammi-syyskuussa 2016. Kuntien välinen muuttoliike oli -70 henkilöä ja nettomaahanmuutto +108 hlöä tammi-syyskuussa 2016. Pori sai muuttovoittoa 38 henkilöä vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 19. -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Porin väestönlisäys neljännesvuosittain vuosina 2010-2016 Lähde: Tilastokeskus, väestömuutokset kuukausittain -tietokanta 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom  Porin väestönlisäys on ollut negatiivinen tammi-syyskuussa 2016. Porin väestö väheni -182 henkilöä kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana
 • 20. -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jyväskylä Lahti Kuopio Kouvola Pori Joensuu Lappeenranta Hämeenlinna Vaasa VÄESTÖLISÄYS PORISSA JA ERÄISSÄ VERTAILUKAUPUN-GEISSA VUOSINA 2010-2015  Muuttuja kuvaa kaupunkien vuosittaista määrällistä väestönlisäystä: muuttuja pitää sisällään luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton  Porin väestö kasvoi yhteensä 531 henkilöllä vuosina 2010-2015. Porin väestölisäys oli negatiivinen vuonna 2015 (-55 hlöä) ensimmäisen kerran vuoden2005 jälkeen. Porin väestönlisäys oli verrokkeihin nähden toiseksi alhaisin 2010-2015  Väestölisäys oli määrällisesti suurin Jyväskylässä (+7760) ja Kuopiossa (+5584) sekä alhaisin Kouvolassa (-2290) vuosina 2010-2015  15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom Lähde: Tilastokeskus, väestö ja muuttoliike
 • 21. 83500 84000 84500 85000 85500 86000 86500 87000 87500 88000 88500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kouvola Pori Porin ja Kouvolan väkiluku vuosina 2010-2016/9 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom Lähde: Tilastokeskus, väkiluvun ennakkotiedot EROTUS -253 HLÖÄ SYYSKUUN LOPUSSA 2016
 • 22. Lähde: Tilastokeskus, muuttoliike Kartta ja analyysi : Timo Aro 2016 Kokonaisnettomuutto seutukunnittain vuosina 2010-2016/9 MUUTTOVOITTOA (26) MUUTTOTAPPIOTA (44) KOKONAISNETTOMUUTTO SEUTUKUNITTAIN 2010-2016/9 SEUTUKUNTA KUNTIENVÄLINEN NETTOMAAHAN- KOKONAISNET- NETTOMUUTTO MUUTTO TOMUUTTO Helsingin 28602 43443 72045 Tampereen 13211 4816 18027 Turun 6779 5812 12591 Oulun 4398 3020 7418 Kuopion 3795 1766 5561 Jyväskylän 3122 2267 5389 Vaasan -186 3036 2850 Lahden -138 2652 2514 Joensuun 558 1788 2346 Hämeenlinnan 72 1677 1749 Seinäjoen 345 1379 1724 Lappeenrannan -795 1949 1154 Porvoon -198 995 797 Etelä-Pirkanmaan 99 664 763 Mikkelin -384 1115 731 Rovaniemen -788 1477 689 Porin -888 1449 561 Kotka-Haminan -2489 2854 365 Kokkolan -532 786 254 Tunturi-Lapin 37 204 241 Helsingin Tampereen Turun Oulun Kuopion Jyväskylän Vaasan Lahden Joensuun Hämeen- linnan Porin Kotkan Lappeen- rannan Mikkelin Seinäjoen Kokkolan Rovaniemen Tunturi- Lapin Loimaan Porvoon Kasvukolmio +102 663 15.11.2016 | KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 23. Paikkatietoisku: alle kouluikäiset alueittain Porissa lokakuussa 2016 15.11.2016| KONSERNIHALLINTO | Timo Aro ja Timo Widbom
 • 24. Muu yleinen Porin ja Porin seudun kehitys
 • 25. Porin yleinen kehitys touko-elokuussa 2016  Porin tilitettyjen kunnallisverojen määrä kasvoi hieman touko-elokuussa 2016 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan: Porin tilitettyjen kunnallisverojen määrä kasvoi hieman tammi-lokakuussa 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Tilitettyjen kunnallisverojen määrä kasvoi 0,0-0,4 %:in välillä touko-elokuussa. Porin tilitettyjen kunnallisverojen määrä jäi touko-elokuussa selvästi alhaisemmaksi kuin koko maassa keskimäärin  Porin maksuunpantujen yhteisöverojen määrä lähellä koko maan kaikkien kuntien mediaania: Porin maksuunpantujen yhteisöverojen määrä oli 209 euroa asukasta kohden laskettuna. Yhteisöverojen määrä oli samalla tasolla kuin vuosina 2013-2014. Yhteisöverojen määrä asukasta kohden ylitti 500 euroa yhteensä 20 kunnassa.  Vanhojen asuntojen hintakehitys säilynyt samalla tasolla 2015-2016: Vanhojen asuntojen neliöhinnat olivat 1.429 euroa heinä-syyskuussa 2016. Neliöhinnat laskivat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan -17 euroa. Asuntojen hintaindeksi oli 106,0, kun vertailukohtana oli vuosi 2010. Porissa valmistui yhteensä 1574 uutta kerros- tai rivitalo-osaketta vuosina 2010-2014.  Yritysperustanta edelleen positiivista taantumasta huolimatta: Porissa aloitti 363 ja lopetti 334 yritystä vuonna 2015. Yritysten nettoperustanta oli 29 yritystä vuonna 2015. Vuoden 2016 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana on aloittanut 211 yritystä. Porin yritysdynamiikka oli muihin keskuskaupunkeihin verrattuna kohtalaisella tasolla: aloittaneiden yritysten määrä suhteessa väkilukuun oli 13. korkein, yritysperustanta 17. korkein ja toimivien yritysten määrä (yrityskanta)
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks