Kutxabank. ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
  Kutxabank. ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO
Related documents
Share
Transcript
    Cutxfdfec IXZFGBX PITJAIEJB IN ZAIGPB    ]brcaem Pfpir 48 ji Ieirb ji 4069      Cutxfdfec IXZFGBX PITJAIEJB IN ZAIGPB 6.   In Mbdaireb [fshb lf prisietfjb in Fetiprbyihtb ji Niy ji Hfofs ji Flbrrbs y Kuejfhabeis Dfehfrafs. Nb giebs qui si puiji jihar is qui si trftf ji uef fhtufhaøe, ie praehapab, sbrpriejieti. 4.   Jihagbs ie praehapab pbrqui, sfnvb qui ixastfe btrbs bdoitavbs qui vfyfe hbehritæejbsi ie su trfgatfhaøe, isti Fetiprbyihtb risuntf, fpfrietigieti, kuirf ji numfr y kuirf ji hbetixtb. 8.   Ie nbs gijabs ji hbgueahfhaøe, y ie nf prbpaf aekbrgfhaøe trfesgatajf jisji in Mbdaireb [fshb, si lf fnujajb f huistabeis ji hfræhtir girfgieti kbrgfn b prbhijagietfn, nb qui risuntf sbrpriejieti jfjf nf trfshiejiehaf ji nb qui isti pfçs taiei ie ouimb hbe isti tigf y, ie pfrtahunfr, hbe nf satufhaøe aestatuhabefn ji nfs kuejfhabeis dfehfrafs qui hbetrbnfe Cutxfdfec. :.   Ie istbs hbgietfrabs pÿdnahbs ea saquairf si giehabef nb gæs agpbrtfeti. Istb is, nf hbgpbsahaøe y jisamefhaøe jin Pftrbeftb ji nfs kuejfhabeis dfehfrafs. Timunfjb ie in frtçhunb <9 jin Fetiprbyihtb, istfdnihi fnmuefs gbjakahfhabeis sbdri nf rimunfhaøe istftfn, qui vaieie f hbekamurfr istbs pftrbeftbs ie dfsi f nfs nagatfhabeis qui rihbmigbs f hbetaeufhaøe. (Fuequi isti Fetiprbyihtb istfdnihi ue gæxagb ji 6; gaigdrbs jin Pftrbeftb, hfnhunfgbs nbs pbrhietfois sbdri in eÿgirb ji 69 pftrbebs, ie dfsi f nf hbgpbsahaøe fhtufn ji lihlb ji DDC, Cutxf y [atfn). Tiprisietfhaøe gçeagf Tiprisietfhaøe gæxagf Ietajfjis riprisietftavfs 60% (4 gaigdrbs) 40% (8 gaigdrbs) Pirsbefs kçsahfs ixpirtfs 89% (; gaigdrbs) 10% (68 gaigdrbs) Fjgaeastrfhabeis pÿdnahfs y 49%    Cutxfdfec IXZFGBX PITJAIEJB IN ZAIGPB ietajfjis ji jirihlb pÿdnahb / Ietajfjis kuejfjbrfs (8 gaigdrbs) ZBZFN FHZYFN 8 gaigdrbs 69 gaigdrbs ZBZFN GF\AGB XIMßE FEZIPTBQIHZB 6; gaigdrbs 9.   Ie jikaeatavf, istf rimunfhaøe eb sbnuhabef in prbdnigf ji kbejb? nf aesbstieadni hbgpbsahaøe ji nfs kuejfhabeis dfehfrafs DDC, Cutxf y [atfn. Ea saquairf pfrihi pribhupfrsi pbr isti virjfjirb ishæejfnb hbrpbrftavb, sbhafn, kaefehairb y pbnçtahb. Xbrprieji qui ea saquairf si aetieti jfr hbdirturf ebrgftavf f nf jujbsf rimunfhaøe istfdnihajf fn rispihtb ie nf Cutxf ji Mapuzcbf. Jisji in puetb ji vastf ji nb qui ie istbs gbgietbs is in prbdnigf kuejfgietfn ji euistrb sastigf kaefehairb, is rifngieti nnfgftavb qui eb si lfmf in gæs gçeagb iskuirzb pfrf kfhanatfr nf pbsadni jigbhrftazfhaøe ji istbs Pftrbeftbs, y ea saquairf in hbetrbn b supirvasaøe ixtireb ji nbs gasgbs. ;.   Is tfgdaáe sbrpriejieti qui eb si aetieti tfgpbhb hnfrakahfr in prbhijagaietb ji hisaøe ji fhhabeis ji nfs kuejfhabeis b nf trfeskbrgfhaøe ji nfs gasgfs ie btrb tapb ji kbrgf ourçjahf jastaetf ji nf kuejfhaøe. Prbdfdnigieti istb si jidf f qui nf vafdanajfj ji isti tapb ji bpirfhabeis is tfe ivajieti qui eb prihasf ji rimunfhaøe. =.   Ji hufnquair kbrgf, nb rifngieti sbrpriejieti ji isti Fetiprbyihtb is hbgprbdfr lfstf quá puetb istæ jisbraietfjb euistrb najirfzmb pbnçtahb. In prbdnigf fhtufn ji euistrb sastigf kaefehairb -ji Cutxfdfec- eb is nf supirvasaøe jin mbdaireb vfshb ea in jitfnni kbrgfn b fjgaeastrftavb ji istf rimunfhaøe.    Cutxfdfec IXZFGBX PITJAIEJB IN ZAIGPB <.   In ritb fhtufn ji Cutxfdfec is nf prbpaf isiehaf ji nfs kuejfhabeis dfehfrafs, uef kamurf ji hfræhtir prbvasabefn qui jidi sir sustatuajf ji kbrgf aegijaftf. Nfs kuejfhabeis dfehfrafs istæe privastfs pfrf hfefnazfr su prbpaf sustatuhaøe pbr fhhabeastfs pravfjbs hbgb tatunfris ji Cutxfdfec. Xa is hairtb qui ixasti ue hbesiesb ietri nfs kuirzfs pbnçtahfs vfshfs ie qui istb eb jidi suhijir, nfs kuejfhabeis dfehfrafs jidie jisfpfrihir ji aegijaftb. 1.   Nfs kuejfhabeis dfehfrafs lfe naquajfjb nfs hfofs ji flbrrbs jiofejb in pbjir ji euistrb sastigf kaefehairb ie gfebs ji ue piquiöb eÿhnib ji pirsbefs futbinimajfs sae eaemÿe tapb ji hbetrbn pÿdnahb, sbhafn ea pravfjb. Is, hbgb yf ligbs ripitajb, nf pibr kbrgf ji pravftazfhaøe pbsadni. Nf gæs aeikahaieti. 60.   Gfetieir uef ietajfj kaefehairf hbe isti tapb ji istruhturf ji mbdaireb hbrpbrftavb is aesbstieadni. Hbrrigbs in raismb ji qui in Dfehb Hietrfn Iurbpib aetirviemf ie hufnquair gbgietb uef gbjfnajfj ji mbdaireb aefhiptfdni y jakçhangieti ixpnahfdni ie gijabs aetirefhabefnis. 66.   Nfs kuejfhabeis dfehfrafs eb sbe ue aestrugietb ji mistaøe ikahfz ji uef ietajfj kaefehairf. Xbe ue aestrugietb ji bnamfrquazfhaøe jin sastigf kaefehairb, jistaefjb f jiofr in pbjir kaefehairb y ihbeøgahb jin pfçs ie gfebs ji ue piquiöb mrupb ji hbekafezf ji nbs nçjiris ji nbs pfrtajbs pbnçtahbs lastørahbs. 64.   Jioágbebs, pbr nb tfetb, ji tbetirçfs, y prbhijfgbs hufetb fetis f naquajfr nfs kuejfhabeis dfehfrafs. Qf sif pfrf hijir sus fhhabeis f japutfhabeis y fyuetfgaietbs -hbgb prbpbeçf nf Japutfhaøe Kbrfn ji Mapuzcbf- b pfrf uef trfeskbrgfhaøe ie hbbpirftavf ji
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks