II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA EN DIVERSES DEPENDÈNCIES DE L INSTITUT MUNICIPAL DE SEREIS PERSONALS (IMSP) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
Related documents
Share
Transcript
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA EN DIVERSES DEPENDÈNCIES DE L INSTITUT MUNICIPAL DE SEREIS PERSONALS (IMSP) MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA I. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE Clàusula 1.- Objecte del contracte i necessitats a satisfer Clàusula 2.- Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic Clàusula 3.- Valor estimat del contracte, pressupost de licitació i finançament Clàusula 4.- Durada del contracte Clàusula 5.- Responsable del contracte II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE Clàusula 6.- Procediment i tramitació de l expedient 6.1. Procediment i forma d adjudicació 6.2. Criteris de valoració de les ofertes per a l adjudicació 6.3. Ofertes desproporcionades o anormalment baixes 6.4. Variants o alternatives 6.5. Tramitació de l expedient Clàusula 7.- Requisits d aptitud dels licitadors 7.1. Capacitat 7.2. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional Clàusula 8.- Garanties de la contractació Clàusula 9.- Requisits de les proposicions 9.1. Lloc i termini de presentació 9.2. Formalitats i documentació Clàusula 10.- Mesa de Contractació Clàusula 11.- Adjudicació del contracte 11.1 Proposta d adjudicació 11.2 Règim d impugnació Clàusula 12.- Notificació i publicació Clàusula 13.- Perfeccionament i formalització del contracte Clàusula 14.- Despeses de publicitat III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE Clàusula 15.- Inici de l execució del contracte i lloc de realització Clàusula 16.- Drets i obligacions de les parts de caràcter general Clàusula 17.- Obligacions de les parts Clàusula 18.- Assegurances Clàusula 19.- Subrogació de personal Clàusula 20.- Abonament del preu 1 Clàusula 21.- Revisió de preus Clàusula 22.- Penalitzacions per demora i per execució defectuosa del contracte Clàusula 23.- Danys causats com a conseqüència de l execució del contracte Clàusula 24.- Modificació del contracte Clàusula 25.- Cessió i subcontractació Clàusula 26.- Extinció del contracte Clàusula 27.- Resolució del contracte i efectes Clàusula 28.- Interpretació del contracte i jurisdicció competent ANNEXOS ANNEX 1. Model de proposició econòmica ANNEX 2. Model de declaració d acceptació de mitjans electrònics de notificació ANNEX 3. Model de compliment de les normes de prevenció de riscos laborals ANNEX 4. Model de declaració responsable de capacitat ANNEX 5. Model de compromís d adscripció de mitjans i/o subcontractació ANNEX 6: Subrogació de personal 2 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES OBLIGATÒRIES PROCEDIMENT D ADJUDICACIÓ: OBERT HARMONITZAT TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA PERFIL DE CONTRACTANT: CATEGORIA 14: annex II LCSP CPV: (Serveis de neteja d edificis) CPA: (Serveis de neteja general d edificis) 1. Necessitats administratives a satisfer: Servei de neteja a diverses dependències de l IMSP 2. Naturalesa jurídica del contracte: Contracte administratiu de servei 3. Aspectes econòmics: 3.1. Valor estimat: ,50 que inclou els dos anys de contracte més les dues possibles pròrrogues Pressupost de licitació: ,89 IVA inclòs pels dos anys de contracte 3.3. Valor total del contracte: ,77 IVA inclòs 4. Durada del contracte: 2 anys: A partir de l 1 de juny 2011 al 31 maig 2013 amb possibilitat de dues pròrrogues més, d any en any. 5. Responsable del contracte: Adjunt a gerència 6. Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada 6.1. Sobres: A, B i C 6.2. Publicitat: DOUE, BOE, BOP i perfil del contractant 7. Criteris de valoració: clàusula Variants o alternatives: no s admeten 9. Classificació del contractista. SI 10. Garantia exigible: Definitiva 11. Despeses de publicitat: Màxim euros 12. Subcontractació: Si 13. Forma d abonament del preu: Mensual 14. Revisió de preus: Si 3 1. ASPECTES GENERALS DEL CONTRACTE Clàusula 1. Objecte del contracte i necessitats a satisfer L objecte d aquest contracte és el servei de neteja a diverses dependències de l IMSP, d acord amb el plec de prescripcions tècniques. D acord amb l annex II de la LCSP, aquesta activitat està integrada en la categoria 14. La classificació de productes per activitats (CPA-2008) de l objecte del contracte, és el codi (Serveis de neteja general d edificis), el codi CPV del Vocabulari Comú de Contractes Públics és el (Serveis de neteja d edificis) i el de la CCAE-2009) el 8121 (Neteja general d edificis) L àmbit funcional del contracte, les operacions concretes, les tasques a realitzar i el procediment de treball són els detallats en el plec de prescripcions tècniques particulars. Als efectes del que disposa l article 22 de la LCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats administratives, la idoneïtat de l objecte del contracte i la justificació del procediment i dels criteris d adjudicació estan acreditats a l expedient de contractació. Clàusula 2. Naturalesa jurídica del contracte i règim jurídic 1.Aquest contracte és de caràcter administratiu ordinari i adopta el tipus de serveis, d acord amb l article 19.1a) i 10 de la LCSP. 2. Constitueixen la llei del contracte aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules administratives generals de l Ajuntament de Badalona publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB núm. 36 Annex I de data ) aplicable als contractes d aquest tipus, en tot allò que no s oposi a la legislació bàsica estatal de contractació pública. També regirà el contracte el plec de prescripcions tècniques particulars regulador del servei de què n és l objecte, en tot allò que no s oposi o contradigui les previsions d aquest plec de clàusules administratives que, en qualsevol cas, seran de prevalent aplicació respecte d aquelles prescripcions tècniques, en cas de discrepància o discordança. 3. Per a tot allò no previst expressament en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques particulars, ni el plec de clàusules administratives generals s aplicarà supletòriament la normativa següent a les fases de preparació i adjudicació del contracte: La Llei 30/2007, de 30 d octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) Llei, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final setena, modificada per la Llei 34/2010, de 5 d agost, de modificació de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. El RD 817/2009, de 8 de maig pel que es desenvolupa parcialment la LCSP, en tots aquells aspectes declarats bàsics per la disposició final primera. 4 El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d octubre RGLCAP-), en tots aquells aspectes de desenvolupament bàsic que no s oposin a la LCSP. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local. El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d abril, Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La resta de normes de Dret administratiu i, mancant aquestes, del Dret privat. La remissió a aquestes normes s entén produïda igualment a totes aquelles altres que, d escaure s durant l execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin. Així mateix, la prestació del servei objecte del contracte haurà d observar la normativa de caràcter tècnic, mediambiental, laboral, de seguretat i d altre ordre, inclosos convenis col lectius del sector, que en cada moment li sigui d aplicació. Clàusula 3.- Valor estimat del contracte, pressupost de licitació i finançament 1. El sistema de determinació de preus d aquest contracte és el de preus unitaris, d acord amb la regulació de l article 75.2 de la LCSP. En aquest sentit, el preu unitari fixat com a base de licitació és de 14,05 /h, IVA exclòs, respecte del qual els licitadors formularan les seves ofertes, igualant o millorant a la baixa. El volum previst d hores de servei per tots els centres i per tot el període de vigència del contracte s estableix en ,32 hores (28.185,08 hores anuals) 2. A efectes de la determinació del procediment d adjudicació a seguir, els requisits de publicitat i l òrgan de contractació, el valor estimat del contracte és de ,50, que comprèn la durada inicial del contracte més les dues possibles pròrrogues i demés conceptes detallats i regles de quantificació establerts a l article 76 de la LCSP, exclòs l IVA d aplicació. El pressupost estimatiu de licitació per aquest contracte pels dos anys és de ,75, més ,14 en conepte d IVA al 18% el que representa un total de ,89 IVA inclòs. Per tant, el valor total del contracte és de ,77, IVA inclòs, dels quals ,27 corresponen al 18% d IVA i ,50 al valor estimat del contracte. 3. Els licitadors hauran d indicar l import de l IVA a aplicar com a partida independent. 5 4. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a la clàusula 16 del plec de clàusules administratives generals aplicable. 5. El preu definitiu del contracte serà aquell que resulti de les proposicions efectuades, tenint en compte l oferta econòmica proposada per part del candidat o licitador que resulti adjudicatari. 6.Les despeses derivades d aquest contracte per l exercici 2011 anirà a càrrec de la partida del pressupost de l IMSP per fer front a la despesa de ,72 7. La quantitat restant de ,05 corresponent al període de l 01/01/2012 al 31/05/2015 queda sotmesa a la condició suspensiva de crèdit adequat i suficient en els pressupostos dels anys 2012 a Clàusula 4. Durada del contracte 1. El present contracte tindrà una durada de 2 anys, a partir del dia 1 de juny de 2011 fins el 31 de maig de L òrgan de contractació podrà acordar expressament la pròrroga del contracte d any en any, fins a un màxim de dos anys més. No es considerarà que genera cap expectativa a la pròrroga el fet que els licitadors, en el seu cas, hagin formulat la seva oferta preveient l eventual pròrroga del contracte. Per aquest motiu, de conformitat amb l article 23 de la LCSP, en cas d acordar-se la pròrroga, aquesta esdevindrà obligatòria per al contractista, i la seva manca no donarà dret per si mateixa a cap indemnització. Clàusula 5. Responsable del contracte A efectes de l article 41 de la LCSP, el responsable del contracte serà l adjunt a gerència, amb les funcions següents: Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte. Determinar si la prestació realitzada pel contractista s ajusta a les prescripcions establertes i condicions contractuals. Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada. Conformar la facturació derivada de l execució del contracte. Proposar i informar les eventuals modificacions del contracte. Recepcionar les prestacions objecte del contracte. Proposar a l òrgan de contractació les penalitats a imposar. El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a candidat o licitador. 6 Aquesta impossibilitat d intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o els seus cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal, ostentin una participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors. II. REQUISITS DE LA LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE Clàusula 6. Procediment i tramitació de l expedient 6.1. Procediment i forma d adjudicació 1. D acord amb el que disposen els articles 141 a 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic, l adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 2. La convocatòria de la licitació es farà mitjançant publicació de l anunci en el DOUE, en el BOE, en el BOP i en el perfil del contractant de l IMSP. 3. Els licitadors que estiguin interessats podran visitar les instal lacions, prèvia sol licitud a l IMSP. 4. L òrgan d assistència per a l adjudicació del contracte, que decidirà l admissió o inadmissió dels candidats o licitadors, avaluarà les ofertes admeses i proposarà l adjudicació del contracte és la Mesa de Contractació. 5. Qualificació de la documentació inclosa en el sobre A Amb posterioritat a la recepció de les proposicions dels licitadors, es realitzarà en sessió no pública l acte de qualificació de la documentació general presentada pels licitadors en el SOBRE A , que tindrà lloc l endemà de l últim dia de presentació de proposicions, llevat que algun licitador fes ús de la facultat de presentar la seva proposició per correu. En aquest darrer cas, l acte d obertura de proposicions s ajornarà fins el desè dia natural que segueixi a l últim del termini de presentació de proposicions i que no fos dissabte. Si en la documentació presentada s observen defectes formals o omissions esmenables, es comunicarà a l empresa o empreses afectades i se ls atorgarà un termini màxim de tres dies hàbils per a la seva correcció o esmena. La notificació s entendrà vàlidament feta per la remissió d un fax al número que el licitador hagués assenyalat o mitjançant l enviament d un correu electrònic a l adreça indicada pel licitador. Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i no es podrà admetre la proposició. 7 A continuació s obriran els sobres B dels licitadors, els quals contenen els documents relatius als criteris no quantificables automàticament. 6. Obertura dels sobres B La Mesa de Contractació, en acte públic, a la sala de reunions de l IMSP, el setè dia hàbil següent o altre que es comunicarà prèviament, al de l acabament del termini de presentació de proposicions, a les 12:00 hores, donarà compte del resultat de la qualificació documental (SOBRE A), indicarà les empreses que hagin estat admeses a la licitació, les que queden excloses i el motiu d exclusió i, només respecte de les admeses, procedirà a l obertura del SOBRE B, que contindrà exclusivament les proposicions que hagin de ser valorades en base a criteris que no siguin directament quantificables en base a fórmules matemàtiques previstes en aquest plec. L acte començarà amb l exposició per part de la presidenta de la Mesa del número de licitadors que s hagin presentat i del resultat de la qualificació de la documentació inclosa als sobres A. S indicaran els licitadors les proposicions dels quals s hagin observat deficiències esmenables i les que hagin estat rebutjades, amb indicació de les causes que motiven l exclusió. La documentació continguda en el SOBRE B es lliurarà al servei tècnic perquè emetin els informes corresponents. El termini màxim d obertura de les proposicions és d un mes a comptar des de la data de finalització del termini per presentar ofertes. 7. Obertura dels sobres C i proposta d adjudicació Realitzada aquesta valoració, la Mesa de Contractació procedirà, en acte públic, a la sala de reunions de l IMSP, prèvia convocatòria publicada al perfil del contractant i comunicada als licitadors, a l adreça de correu electrònic indicada a aquets efectes, a donar compte del resultat de la valoració dels criteris que depenen d un judici de valor i indicarà les empreses que continuen en el procés de licitació i només respecte d elles procedirà a l obertura del SOBRE C, que contindrà els aspectes de valoració reglada i la proposició econòmica, segons el model de proposició de l annex I d aquest plec, i acte seguit, es llegiran les ofertes econòmiques formulades. Per deixar constància de tot s aixecarà un acta. En qualsevol cas, d acord amb l article 84 del RD 1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el RGLCAP, no s acceptaran aquelles proposicions que: - Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que l IMSP estimi fonamental per considerar l oferta econòmica. - No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa. - Excedeixin del pressupost base de licitació. - Comportin error manifest en l import de la proposició. 8 - El licitador reconegui que hi ha un error o inconsistència que la facin inviable. - Variïn substancialment el model de proposició establert. En canvi, la manca de signatura de l oferta econòmica per persona amb poders suficients podrà ser esmenada en el termini de vint-i-quatre hores, a comptar de la notificació verbal de l existència del defecte, feta per la Mesa en el mateix acte d obertura de les proposicions. Si no s esmena serà causa de no acceptació de l oferta del licitador. Abans de valorar definitivament les ofertes, la Mesa podrà demanar tots els informes tècnics que consideri pertinents. 8. Finalment, la Mesa de Contractació classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades, atenent els criteris de valoració establerts en aquest plec i farà la proposta d adjudicació del contracte, que serà elevada a l òrgan de contractació, per tal que resolgui l expedient de contractació, un cop realitzat, si s escau, el tràmit d audiència a què es refereix l article 87 del RGLCAP, prèvia presentació de la documentació que se li requereixi. 10. L adjudicació del contracte s efectuarà a favor de la proposició del licitador amb suficient capacitat i solvència que hagi formulat l oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb els criteris de valoració que estableix aquest plec. Si en l aplicació d aquests criteris d adjudicació es produeix una situació d igualtat d avantatges entre els licitadors, tindrà preferència per a l adjudicació del contracte, la proposició presentada per aquell que es trobi en algun dels supòsits previstos a la disposició addicional sisena de la LCSP, segons la prelació en què hi apareixen. L accés al perfil de contractant de l IMSP es realitza per internet a través de la seva web institucional: Criteris de valoració de les ofertes per a l adjudicació Les propostes seran valorades d acord amb els criteris establerts en aquesta clàusula i amb l article 134 de la LCSP. L oferta més avantatjosa per a l interès públic d aquest contracte es determinarà sobre la base d una pluralitat de criteris, avaluables tant de manera automàtica com depenents d un judici de valor. Puntuació de la totalitat dels criteris:... fins a 100 punts - Avaluables de manera automàtica... fins a 60 punts -Que depenen d un judici de valor... fins a 40 punts Avaluables automàticament: 9 Oferta econòmica La puntuació s atorgarà aplicant la següent fórmula: 50 x (Diferència entre preu unitari de licitació i preu unitari de l oferta) / (Diferència entre preu unitari de licitació i preu unitari de l oferta més baixa) Per l oferta d un nombre d hores d operari/a a càrrec de l adjudicatari, per tasques suplementàries i puntuals dedicades a complementar els treballs no programats en els centres. La puntuació s atorgarà aplicant la següent fórmula: Fins a 45 punts Fins a 15 punts 20 x hores ofertades / 300 hores Que depenen d un judici de valor: Projecte de Gestió Els següents punts es valoraran a través d un sistema comparatiu d anàlisi de totes les ofertes presentades. 1)Per la presentació d un Sistema de control de qualitat. Que, com a mínim contempli: - Incidencia en la planificació dels treballs. - Control de la qualitat visual de la neteja - Control de l'adequació dels processos de treball - Control de l'emmagatzematge, productes i etiquetatges - Identificació del nivell de satisfacció d'usuaris i tercers - Detecció i correcció de les disfuncions que poden produir-se 2)Per la concreció d un Pla de Formació que inclogui: a) Fixació d objectius; b) Contingut; c) Planificació; d) Hores de formació anuals de cada treballador/a, sempre i quan no afecti al desenvolupament normal del servei. 3)Per la presentació d un Pla de treball anual per al Supervisor d acord amb les funcions descrites en la clàusula 4 dels Plecs de prescripcions tècniques. Que
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks