Identificació de l expedient 8485/2017. Carles Badel i Domingo 10/10/2017. Signatura 1 de 1

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  Identificació de l expedient 8485/2017 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, DE
Related documents
Share
Transcript
Identificació de l expedient 8485/2017 PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT, DE TRANSPORT ESCOLAR DE CALAFELL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS, MITJANÇANT TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER A PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DE CALAFELL 1. OBJECTE I NATURALEZA DEL CONTRACTE L'objecte del present plec de clàusules és l'adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte per a la prestació del servei de Transport escolar de Calafell. Per tant, es tracta d un contracte de serveis, i està subjecte a regulació harmonitzada en aplicació de l article 16 d aquest text. El servei comprendrà totes les prestacions que es detallen en el Plec i d'acord amb la descripció dels itineraris expressats en parades i distàncies, tal i com es detalla a l'annex 1 del present Plec i el nombre màxim d'alumnes a transportar, segons les normes que es detallen en el reglament de transport del municipi. A títol orientatiu hi figuren els horaris del curs anterior al de la licitació sens perjudici que els horaris de la ruta s'adaptaran i realitzaran d'acord amb l'horari que per al curs i aprovin els centres escolars de destí dels alumnes a transportar. El servei a desenvolupar consisteix en realitzar els transports escolars col lectius d anada i de tornada als centres escolars, des de les parades que s estableixin, durant els dies lectius dels cursos escolars corresponents i d'acord amb els horaris d'inici i acabament de les jornades escolars de matí i tarda o l'horari alternatiu que es determini. També inclou el servei d'acompanyament dels usuaris d'aquest servei de transport durant la durada del trajecte d'acord amb l'especificació del número d'acompanyants que s especifica per cada ruta a l'annex 1 del present Plec. Es considera acompanyament des que l'usuari puja a l'autobús per anar al centre docent i fins a l'entrada al recinte escolar i, a la tornada, des que puja a l'autobús a la sortida del centre docent i fins a l'arribada a les respectives parades d'origen. El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis tal i com estableix l article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), i està subjecte a regulació harmonitzada en aplicació de l article 16 d aquest TRLCSP. La codificació corresponent per aquest servei de la nomenclatura Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), aprovat pel Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CE) n º 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV), segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té el següent codi: , i la classificació estadística de productes per a activitats en la Comunitat Europea (CPA 2008) té el següent codi: NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL CONTRACTE. La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte venen determinades als Plecs de Prescripcions Tècniques elaborats. Però en principi consisteix en atendre el servei de transport escolar dels menors d edat dins del període lectiu escolar, i per tal d implementar polítiques d integració de la vida laboral i familiar, així com servir de mesura per facilitar l escolarització dels alumnes. Aquest servei no pot ser prestat per mitjans propis. 3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. El pressupost base de licitació té un import total de valor màxim estimat del contracte de 3.000, IVA exclòs, diari de vuit expedicions que es preveuen, depenent del numero de dies lectius anuals i amb un màxim de 175 dies. El valor anual és de Es preveu un cost, pels dos anys de contracte de i per una pròrroga, d un total de El benefici industrial previst és del 6 %: ,5 i amb un import d IVA de ,5 ; per tot el període amb prorroga. EL COST TOTAL DEL SERVEI PER TRES ANYS, AFEGINT UNA PRÓRROGA, AMB UN BENEFICI INDUSTRIAL DEL 6% I AMB UN IVA APLICAT DEL 10%, ÉS DE FINS A Els càlculs bàsics es detallen a l annex al present contracte. 4. PREU DEL CONTRACTE Els imports màxims del contracte establerts en el punt anterior, es dividiran per mensualitats, durant el curs escolar. Aquest import no s incrementarà en tot el contracte. Els licitadors hauran d igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost anual de licitació del total de les rutes indicant l IVA a aplicar mitjançant partida independent. El sistema de determinació de preus d aquest contracte és unitari, d acord amb el que estableix l art TRLCSP. Amb caràcter general, s'entén que, en les ofertes, en els preus proposats per l'adjudicatari, s'hi inclouen totes les despeses que aquest hagi de dur a terme per al compliment de les prestacions contractades, com són el personal i material necessari per portar a terme el servei, beneficis, assegurances, transports, taxes i tota mena d impostos i tributs i altres conceptes que es puguin derivar de l efectiva prestació del servei. Aquest preu serà fix durant tota la durada del contracte sense que es pugui sol licitar cap alteració de preus, excepte en els increments de prestació de serveis que pugui determinar l Ajuntament. Pel contrari vindrà obligat a suportar les reduccions corresponents del preu quan l Ajuntament acordi una reducció en la prestació del servei. 5. FORMA DE PAGAMENT La quantitat per la qual s adjudiqui el contracte serà abonada a l empresa adjudicatària segons els serveis efectivament realitzats i prèvia presentació de la factura corresponent. L adjudicatari té dret a percebre la retribució, d acord amb els preus néts convinguts (amb el corresponent Impost sobre el Valor Afegit), del servei realment executat, amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions i/o ampliacions aprovades i a les ordres donades per escrit per l'administració. Les factures, en les que s haurà de consignar l IVA corresponent, s hi especificaran el número de dies de serveis prestats. L import dels serveis es pagarà segons el nombre de dies de serveis efectius prestats i en funció del preu/dia aprovat. Els contractistes que tinguin dret al cobrament davant l'administració, podran cedir el mateix amb les condicions i requisits establerts a l article 226 del TRLCSP. Durant la vigència del contracte l Ajuntament podrà implementar la facturació electrònica, d acord amb la legislació i normativa autonòmica establerta. En el seu moment es dictaran les instruccions oportunes preveient un termini per a l adaptació al sistema. No obstant això, el lliurament de factures per part del licitador de l'adjudicació definitiva d aquest contracte es podrà efectuar per mitjans electrònics. D acord amb la normativa general reguladora de la facturació electrònica, aquesta administració acceptarà la recepció de factures que compleixin amb els requeriments següents: L autenticitat de l origen i integritat del contingut de les factures electròniques es garantirà mitjançant signatura electrònica reconeguda. El format de factura electrònica és el format facturae. Aquest format es troba descrit mitjançant un esquema XSD, XML Schema Definition a ajustant-se el format de signatura electrònica a l especificació XML-Advanced Electronic Signatures (XAdES), ETSI TS El lliurament de les factures s efectuarà a través del servei e.fact bé utilitzant la bústia de lliurament de factures accessible des de la seu electrònica d aquest ajuntament o bé través de les plataformes de facturació electròniques adherides al servei e.fact. Juntament amb les ofertes i sol licituds de participació a aquesta licitació les empreses presentaran l'acceptació per lliurar les factures electròniques en els termes establerts per aquest plec. L adjudicatari podrà cedir, en els termes previstos al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els drets de cobrament que tinguin davant l Ajuntament i que derivin de l execució del contracte. Per tal que la cessió del dret de cobrament tingui plena efectivitat davant l Ajuntament s haurà de comunicar fefaentment a l Ajuntament la cessió de crèdit efectuada i les dades que identifiquin el cedent i cessionari i els seus representants amb poder suficient per realitzar i acceptar la cessió. Tot això mitjançant escrit presentat al Registre General del mateix signat pel cedent i pel cessionari. Un cop l Ajuntament prengui raó de la cessió, l ordre de pagament s expedirà a favor del cessionari. En tot cas, l Ajuntament podrà oposar al cessionari les excepcions de pagament i els mitjans de defensa que tingués contra el cedent i especialment aquelles que procedeixin en el cas d embargament dels drets del contractista meritats com a conseqüència de l execució del contracte. 6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ Considerant l estructura pressupostària d aquest Ajuntament, i en funció d allò previst a l apartat primer de la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, correspon a l alcaldia l atribució per contractar aquest servei. L esmentat òrgan té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en conseqüència, ostenta les prerrogatives d interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes d aquesta, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que a aquest respecte dicti seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva impugnació davant la jurisdicció competent. 7. PERFIL DE CONTRACTANT. Per tal d assegurar la transparència i l accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web següent: 8. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. Existeix consignació pressupostària i suficient per fer front al present contracte, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària de l any El present expedient podrà ultimar-se fins i tot amb l adjudicació i formalització del corresponent contracte, tot i que la seva execució, ja es realitzi en una o diverses anualitats, hagi d iniciar-se a l exercici següent. A aquests efectes podran comprometre s crèdits amb les limitacions que es determinin a les normes pressupostàries de les distintes Administracions públiques subjectes a aquesta Llei, de conformitat amb la previsió de l article del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 9. TERMINI D EXECUCIÓ. El termini d execució del contracte serà de 2 anys, a comptar des del dia següent al de la signatura de la formalització del contracte, en tot cas a partir del dia 1 de gener de 2018, i finalitzant-se el contracte el dia 31 de desembre de Es podrà prorrogar fins el 24 de juny de 2020, manifestat de forma expressa per l Ajuntament abans de la finalització del mes de novembre de 2019 amb notificació per escrit a l'adjudicatari. En cas de no comunicació de pròrroga en el termini establert, s entendrà finalitzat el contracte. 10. PROCEDIMENT D ADJUDICACIÓ. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE. En compliment del que estableix l'article del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), el procediment obert es justifica per ser un dels procediments d'adjudicació ordinaris i no concórrer circumstàncies que recomanin acudir a un procediment restringit, ni cap dels supòsits que permeten la utilització de qualsevol altre tipus de procediment (art TRLCSP). Atesa la quantia del present contracte d acord amb els criteris de l article 87 i 88 del TRLCSP, i les seves pròrrogues aquest contracte s ha d entendre com a contracte del tipus harmonitzat en compliment del que es fixa en els articles 13 i següents del TRLCSP. El contracte a què es refereix el present plec és de naturalesa administrativa i es regirà pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP); amb caràcter supletori s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. El present Plec de Clàusules administratives Particulars, el plec de prescripcions tècniques i altres documents annexos, revestiran caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al contingut del present plec de clàusules administratives i les seves clàusules es consideraran part integrant del respectiu contracte. Queda exclosa i prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. En cas de discordança entre el present plec i qualsevol de la resta dels documents contractuals, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives Particulars en el qual es contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que en formen part el mateix, o de les instruccions, plecs o normes de tota índole aprovades per l'administració, que puguin ser d' aplicació en l'execució del pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu compliment. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació o resolució d'aquest contracte seran resoltes, tenint en compte el que disposen els articles 210 i següents TRLCSP i art. 97 i següents RGLCAP per l'òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a la via administrativa, podent ser recorreguts davant la jurisdicció contenciós administrativa amb compliment dels requisits establerts en la llei reguladora d'aquesta jurisdicció. 11. CLASSIFICACIÓ EXIGIBLE I SOLVENCIA ESPECIAL PER PARTICIPAR A LA LICITACIÓ. Podran concórrer a la present licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que acreditin la corresponent solvència econòmica i financera i també la solvència tècnica o professional, mitjançant la classificació professional i la possessió de les certificacions en vigor de compliment de les normes UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO i UNE EN 13816, les tres referides a la realització de transport escolar. Per acreditar la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, els licitadors aportaran: 1) El certificat de classificació empresarial corresponent. La classificació d'empreses exigida en els contractes de serveis de transports (Grup R), d'acord amb l'art.37 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, és la següent: Igual o superior a : Grup R. Subgrup 1. Categoria D La classificació haurà d acreditar-se amb la documentació expedida per la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d Hisenda; amb l expedida per la Generalitat de Catalunya o amb l expedida per altra Comunitat Autònoma, sempre que en aquest últim cas, s hagi practicat la inscripció en el Registre Oficial d Empreses Classificades. La classificació de les unions temporals d empresaris vindrà determinada per l acumulació de les classificacions de cadascuna de les empreses integrants de la unió. Pels empresaris no espanyols d estats membres de la Unió Europea, serà d aplicació el que es disposa en l article 66.1 del TRLCSP. Si concorren en la unió empresaris nacionals, estrangers no comunitaris, o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d acreditar la seva classificació i els últims, en defecte d aquesta, la seva solvència econòmica, financera, tècnica i professional. 2) Les següents certificacions de compliment de les normes: UNE EN ISO 9001 UNE EN ISO UNE EN Les certificacions han d'estar en vigor en la data de publicació de l'anunci del concurs en el perfil del contractant de l'ajuntament, i cadascuna d'elles ha d'estar referida de manera específica a la prestació de serveis de transport escolar. En el cas de les unions temporals d empresaris, les certificacions han de ser aportades per totes les empreses integrants de la mateixa. 3) Medis propis per a la prestació del servei els vehicles no podran tenir més de vuit anys, i hauran de comptar amb cinturons de seguretat en tots els casos, a més de la resta de condicions legals aplicables pel tipus de servei que han de prestar. 12. GARANTIES EXIGIBLES. No s exigeix garantia provisional. La garantia definitiva l haurà de dipositar el licitador que hagi presentat l oferta econòmicament més avantatjosa. L import d aquesta garantia serà del 5% de l import de l adjudicació del contracte, IVA exclòs. 13. ACREDITACIÓ DE L APTITUD PER CONTRACTAR. Empreses licitadores. Podran concórrer a la present licitació les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d obrar, no estiguin incurses en cap supòsit d incapacitat o prohibició de contractar de les relacionades en l article 60 del TRLCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional, mitjançant la classificació professional i la possessió de les certificacions en vigor de compliment de les normes UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO i UNE EN 13816, les tres referides a la realització de transport escolar, segons l establert en la clàusula precedent número 11. L activitat dels licitadors ha de tenir relació directa amb l objecte del contracte i han de disposar d'una organització dotada d'elements personals i mitjans materials suficients per a la deguda execució del contracte, que és la manera més escaient per garantir-ho, amb l especificitat d aquesta especialitat En el supòsit de persones jurídiques dominants d un grup de societats, es podrà tenir en compte a les societats que pertanyin al grup, a efectes d acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la corresponent classificació, si escau, de la persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva disposició els medis de dites societats necessaris per a l execució del contracte. Podran, així mateix, presentar proposicions les unions d empresaris que es constitueixin temporalment a l efecte de conformitat amb l art. 59 RDL 3/2011. Cadascun dels empresaris que componen l agrupació, haurà d acreditar la seva capacitat d obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a que fan referència les clàusules següents, havent d indicar en document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte ha d ostentar la plena representació de tots ells davant l Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d Empreses (art. 24 del RGLCAP). El citat document haurà d estar signat pels representants de cada una de les empreses components de la Unió. La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l acceptació incondicionada de les clàusules d aquest Plec i la declaració responsable de que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l Administració. Les persones físiques o jurídiques d Estats que no pertanyen a la Unió Europea hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que s acompanyarà a la documentació que es presenti, que l Estat de procedència de l empresa estrangera admet a la seva vegada la participació d empreses espanyoles en la contractació amb l Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l article 3 del TRLCSP, en fo
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks