Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 594
 
  El Gohonzon venerado por los Budistas Nichiren es el Buda Eterno Shâkyamuni. El Mandala es una representación del Mundo Puro del Gohonzon, no el Eterno Buda en sí mismo.
Related documents
Share
Transcript
  2 Ik Cafa`za` Zar7 ik Ui`irbnki Xi`hfu Durb`a ^iv.   Xi`hfu Durb`a  @bhmla i` 2=:6Xbhirlati Giei lik \idpka Dyahfagm li Obdbourb+ Zrieihturb li Ob`bcbwb+ Gbpø`Crblubla i` kb Y`mvirsmlbl ^mssfa y i` kb Y`mvirsmlbl li Sbsfm`cta`Ix anmspa li kb Dmsmø` @mhfmri` li Fbwbm 2. Ik B`âkmsms li kb Zbkbnrb Cafa`za`   Ca is u` priemga fa`aräemha qui puili sir prishm`lmla Fa` smc`memhb .rbäz+eu`lbdi`tbk+ armcm`bk+ prmdbrma+ a suprida . Xa` a Wa` smc`memhb. fa`arbnki a vi`irbnki . Bsä Fa`za` smc`memhb+ .ik dâs vi`irbnki. a.angita li livahmø`. Xm` idnbrca+ ik tírdm`a . angita li livahmø` . islidbsmbla bpâtmha i mdpbsmnki i` ixprismø` pbrb bpkmhbrsi bk Cafa`za`+ bkhubk riviri`hmbdas hada ik Dâs Ui`irbnki i` ik du`la  > >. Ik Cafa`za` lik Nulmsda @mhfmri`   I` ik Nulmsda @mhfmri`+ ik Nulb Armcm`bk y Itir`a is ‐Y`a‑ ha` ik Nulb Fmstørmha Xfîoybdu`m Ik Cafa`za` lik Nulmsda @mhfmri` riprisi`tb istbsä`tismsIk Nulb Xfîoybdu`m si fmza ik Nulb i` ik pbsbla dâs ridata @a fbnäb`m`c÷` Nulb b`tis qui ík Eui ik prmdir Nulb+ ik Nulb Armcm`bk \alas kasatras Nulbs i` ik pbsbla+ prisi`ti y eutura sa` sus idb`bhma`isXfîoybdu`m lmhi i` ik Xÿtrb lik Kata &Xÿtrb lik Kata par Durb`a+ pp ><>$><8-+ .Ik `÷dira li obkpbs trb`shurrmlas lisli qui di fmhi ik Nulb is tb`kbrca Lurb`ti isti tmidpa di fi lbla lmvirsas `adnris b dä dmsda Dastrí dms rípkmhbs i` bkcu`as sÿtrbs y dms trb`seardbhma`is i` atras sÿtrbs—  Ik Nulb fmstørmha Xfîoybdu`m `a is atra qui ik Nulb Armcm`bk Ík lmhi i` ikXutrb lik Kata &mnml+ p><2-+ .Kas lmasis+ kas fadnris y bsurbs i` ikdu`la+ pmi`sb` qui di dbrhfí lik pbkbhma li kas Xboybs? si`tbla i` ikkucbr li kb mkudm`bhmø` `a kigas li kb hmulbl li Cbyb+ y bkhb`hi ik B`utbrb$sbdybo$sbdnalfm fbhi hubri`tb y bkcu`as bòas B lihmr virlbl+ bquikka is duhfas dmkis li dmkka`is li obkpbs lisli qui di fmhi ik Nulb .Ik Nulb Armcm`bk si kkbdb Xfîoybdu`m yb qui ik Nulb Fmstørmha+ `a ti`äbatra `adnri qui Xfîoybdu`m Ik Nulb Armcm`bk Xfîoybdu`m is itir`a Íklmhi i` ik Xutrb lik Kata &p ><5-+ . @u`hb ebkkihirí Xmidpri vmva bquä yixpa`ca ik Lfbrdb. Ík pirlurb itir`a pbrb sbkvbr`as Kb liem`mhmø` likNulb hada itir`a is li rikivb`hmb pbrb qumi`is nushbdas kb sbkvbhmø` btrbvís li ík  8 8. Kb Istbtub lik Nulb Itir`a Xfîoybdu`m   Bkcu`a palräb ri`lmr livahmø` b u`b istbtub lik Nulb Xfîoybdu`mbsudmi`la qui is ik Nulb Itir`a Xfîoybdu`m @mhfmri` kkivø smidpri u`bpiquiòb istbtub lik Nulb ha` ík y kb vi`irø hada bk Nulb Armcm`bk yItir`a Xm` idnbrca+ ±høda bkcumi` lmstm`cumräb ik eaha li livahmø`+ li kbistbtub? par bquikkas qumi`is lisha`ahi` lik Nulb Itir`a Xfîoybdu`m a `akis mdpartb kb Armcm`bkmlbl `m kb itir`mlbl lik Nulb Xfîoybdu`m 1 Bkca linmøsir fihfa pbrb liskm`lbr kb istbtub lik Nulb Itir`a Xfîoybdu`m@mhfmri` b vihis rihadi`lbnb u` guica li istbtubs7 ik Nulb Xfîoybdu`mbhadpbòbla par kas .Hubtra Nalfmsbtvbs. Gacya+ Dufi`cya+ Gyacya&lmstm`ta bk prmdir Gacya di`hma`bla i` Xâ`shrmta y ob`gm- y B`ryucya+qumi`is sa` li bhuirla ha` ik Xÿtrb lik Kata+ kas dâs bvi`tbgblaslmshäpukas lik Nulb Armcm`bk Ikbnarbr u` guica li istbtubs `a irbhmirtbdi`ti u`b `avilbl Duhfbs atrbs sihtbs yb fbnäb` istbnkihmla vbrmas guicas li istbtubs pbrb ik hukta Kb ha`eusmø` y hadpkmhbhma`is fmhmira`lmeusbs kbs lmeiri`hmbs sihtbrmbs y pusmira` i` pikmcra kb supridbhäb likArmcm`bk y Itir`a Nulb Xfîoybdu`m @mhfmri` pi`sø qui kb väb dâs pireihtbli riprisi`tbr bk Armcm`bk y Itir`a Nulb Xfîoybdu`m+ irb blaptbr ikLbmdaou hada ik sädnaka lik Du`la Zura lik Nulb Armcm`bk+ is lihmr? likDu`la Xbfb Zurmemhbla  < <. Ik Lbmdaou   Lbmdaou ÷ Albmdaou is blaptbla bfarb hada u`b pbkbnrb i` Hbstikkb`a#A# is u` priemga fa`aräemha Lbmdaou smc`memhb .tätuka.+ smi`la bquik sm`ø`mda li @bdu Dyńfń ^i`ci Oyń ' @bdu pravmi`i lik sâ`shrmta @bdbs+ quismc`memhb .fa`ar b. Eui trbluhmla bk hfm`a hada omdyü+ qui qumiri lihmr+.Di livahma`a b. I` ik gbpa`ís+ is trbtbla i` kb dbyaräb li kas hbsashada u` priemga fa`aräemhaDyüfü ^i`ci Oyü is ik tätuka li u`b virsmø` hfm`b lik Xbllfbrdb$pu`lîrmob$sÿtrb Xbllfbrdb smc`memhb ik .Uirlblira Lfbrdb. a .DbrbvmkkasaLfbrdb — Zu`lîrmob is u` kata nkb`ha Oyü smc`memhb . Xÿtrb . Dyüfü ^i`ciOyü si puili bhartbr b Faoioyü &Faooioyü par kbs sihtbs li @brb-+Dyüfüoioyü+ Dyüfüooi a Füooi Dyüfü ^i`ci Oyü si trbluhi hada . IkXÿtrb lik Dbrbvmkkasa Lfbrdb li kb Ekar lik Kata — a smdpkidi`ti ik Xÿtrb lik KataHub`la is i`u`hmbla hb`tb`la Dyüfü ^i`ci Oyü ligb li sir u` dira tätukali u` Xÿtrb y riprisi`tb bk Dbrbvmkkasa Lfbrdb i` sä dmsda+ @bdu Dyüfü^i`ci Oyü `a linir sir ha`trbäla a trbluhmla b `m`cu`b atrb ki`cub ' @bdu y kas hm`ha hbrbhtiris li Dyüfü ^i`ci Oyü+ eardb` kas smiti hbrbhtiris qui hadpa`i` ikjtmtuka 4 lbmdaou¼ lik Xÿtrb lik Kata ‛@bdu Dyüfü ^i`ci Oyü —.  
Similar documents
Gohonzon

Gohonzon

 38

View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks