Full informatiu famílies Projecte Estalmat 2016.doc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
  Projecte Estalmat (Detecció i Estímul del talent precoç en matemàtiques) El projecte Estalmat (Detecció i Estímul del talent precoç en matemàtiques) es…
Related documents
Share
Transcript
Projecte Estalmat (Detecció i Estímul del talent precoç en matemàtiques) El projecte Estalmat (Detecció i Estímul del talent precoç en matemàtiques) es va iniciar a partir d'una proposta del professor Miguel de Guzmán de la Universitat Complutense de Madrid, una personalitat de prestigi reconegut arreu del món en aspectes de la didàctica de la matemàtica, dissortadament mort de manera sobtada l'any 2004. Són idees clau del projecte:  L'estructura de la prova de selecció i les idees per a la seva valoració, ben diferent d'un examen habitual, que ha d'acabar amb una entrevista de l'equip de professorat amb les famílies de l'alumnat preseleccionat.  El fet que les activitats es desenvolupin setmanalment, sense apartar el grup d'alumnes seleccionat del seu ambient habitual (família, escola)  La idea que les activitats han de ser complementàries dels currículums escolars i de cap manera han d'interferir-hi. La Real Academia de Ciencias va recollir la idea del projecte i el va fer seu i sempre ha donat suport institucional a Estalmat, que ha estat possible gràcies al patrocini de la fundació Vodafone-España. Va començar a funcionar a la comunitat de Madrid (inicialment sota el patrocini d'Airtel, que després va esdeveneir Vodafone) sota la direcció personal de Miguel de Guzmán. A Catalunya van recollir la idea la FEEMCAT (Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques de Catalunya) i la SCM (Societat Catalana de Matemàtiques) i, amb el patrocini de la Fundación Vodafone España, es va engegar l'activitat el curs 2003-2004. A partir de l'any 2007, el projecte Estalmat-Catalunya va passar a ser cofinançat per l'Obra Social de la Caixa de Catalunya i va rebre col·laboració de CASIO-Flamagas España, del CSIC i de la FECYT. Des de l'any 2013, el projecte ESTALMAT-Catalunya està finançat per la Fundació Catalunya-La Pedrera i la Fundació Privada Cellex. web Estalmat http://www.cangur.org/estalmat/indexcat.php Exemple del Calendari Estalmat durant el curs 2013-2014 Les clases són cada dissabte, des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (la FME). Exemple d’instruccions per a l’alumne/a per realitzar la prova (aquí es mostren les del curs passat, 2014) Exemple de prova de selecció La resta d’aquesta prova la trobareu a http://www.cangur.org/estalmat/20132015/enunciats2013.pdf Com fer la inscripció a les proves Estalmat 1) La inscripció a les proves Estalmat és a títol individual, no de centre. 2) La inscripció és realitza omplint un formulari a la pàgina web d’Estalmat, que estarà disponible durant el mes de maig. Al formulari hi haurà totes les instruccions necessàries per complimentar-lo, però el que es demana, bàsicament, és que el pare /la mare inscrigui l’alumne/a, dades del pare/mare i del nen/a, en cas que el nen/a tingui el DNI, a quin lloc es vol fer la prova i algun detall més. La prova es podrà fer a Barcelona, Reus, Lleida o Girona, també cal escollir al formulari en quina seu es voldrà fer la prova, que serà el 6 de juny de 2015. 3) El correu de contacte amb l’organització de les proves Estalmat és estalmat.cat@gmail.com Suport per part del Departament de Matemàtiques de l’Institut Eugeni d’Ors a les famílies i als alumnes que es presentin a les proves El correu de suport des de l’Institut Eugeni d’Ors és novesticmates@gmail.com (Conchi Hito) Departament de Matemàtiques i Economia Institut Eugeni d’Ors Vilafranca del Penedès
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks