Estan tornant les produccions d'Àsia? - Fitex

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
 

Slides

  1. Estan tornant les produccions dÀsia? 2. Retorn produccions deslocalitzadesã RETORN PRODUCCIONS DESLOCALITZADES – COM HEM FET L’ANÀLISI: ã Entrevistes a 8…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Estan tornant les produccions dÀsia?
 • 2. Retorn produccions deslocalitzades• RETORN PRODUCCIONS DESLOCALITZADES – COM HEM FET L’ANÀLISI: • Entrevistes a 8 empreses ( distribuïdors i marquistes): preguntem al responsable de compres / producte sobre l’evolució en les seves fonts d’aprovisionament (passat – present i previsió de futur). 2
 • 3. Retorn produccions deslocalitzadesPREVISIONS: • La previsió ens diu que marquistes i distribuïdors preveuen desplaçar un 15% de la seva fabricació asiàtica a la zona Euro mediterrània (Portugal, Espanya, Turquia, Romania o nord dÀfrica). • Cada any s’importen a l’estat espanyol 250 milions de peces de punt (categoria de jerseis, pullover, jaquetes i articles similars de punt). El 40% de les importacions són asiàtiques (Xina, India, Vietnam, Bangladesh)
 • 4. Retorn produccions deslocalitzadesPREVISIONS: • Extrapolant aquesta dada a peces de tricotosa rectilínia, en els propers 2 anys es produirà el retorn entre 12 i 15 milions de peces de punt anuals per a fabricar en l’Euro mediterrània. • Qui tingui capacitat i pugui oferir qualitat, servei i preus competitius podrà captar nou mercat.
 • 5. Evolució importacionsEvolució de la balança comercial Espanyola Import: Gener /Setembre 2011: 10.942 milions d’euros (+10% vs. 2010) Export: Gener /Setembre 2011: 8.300 milions d’euros (+12% vs. 2010)
 • 6. Origen de les ImportacionsEvolució principals proveïdors
 • 7. Origen de les ImportacionsEvolució principals proveïdors (any 2010)
 • 8. Origen de les ImportacionsEvolució principals proveïdors
 • 9. Costos industrialsEvolució costos Xina vs. Espanya (FITEX HK)
 • 10. Reindustrialització?
 • 11. Reindustrialització?
 • 12. Com construïm el futur immediat? ACCIONS PRIVADES I PÚBLIQUES PER CONSOLIDAR OFERTA SÒLIDA A CATALUNYA.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks