El servei és de titularitat municipal, i per tant, restarà sota la direcció i control de l Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 42
 
  PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL D ESTIU A CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT
Related documents
Share
Transcript
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I TÈCNIQUES REGULADORES DEL CONTRACTE DE SERVEI PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL D ESTIU A CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT OBERT. Clàusula 1. Objecte del cntracte El cntracte a què es refereix el present Plec de Clàusules té per bjecte la cntractació del servei per a la gestió de la piscina municipal d estiu, quant a activitats dcents esprtives, scrrista, seguretat i cntrl. L empresa adjudicatària assumeix la gestió i expltació del servei sta el seu prpi risc i ventura, aprtant els mitjans persnals, materials i tècnics necessaris, per a tt allò especificat, quedant exempt de tt l apartat de manteniment, amb excepció de l especificat a la clàusula quinzena. El servei és de titularitat municipal, i per tant, restarà sta la direcció i cntrl de l Ajuntament de Crbera de Llbregat. El servei Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat ha de ser una ferta d activitat física i de lleure per a tta la pblació de municipi durant el períde d estiu. Clàusula 2. Naturalesa del cntracte, nrmativa aplicable i prcediment de cntractació El règim jurídic del cntracte es trba cnstituït pel present Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de l Ajuntament de Crbera de Llbregat aplicables als cntractes de serveis, aprvat pel Ple de l Ajuntament el 12 de maig de 2009, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de nvembre, pel que s aprva el text refós de la Llei de Cntractes del Sectr Públic, així cm per la resta de nrmativa legal aplicable. El present cntracte té naturalesa administrativa i prestacins crrespnents al cntracte de serveis, regulat pels articles 10 i 301 i següents del TRLCSP, i està inclòs en l Annex II 26 del mateix cs legal. La cntractació que es tramitarà pel prcediment d urgència i n està subjecte a regulació harmnitzada, s adjudicarà pel prcediment bert, d acrd amb el que dispsen els articles 138 i següents i 157 i següents, del TRLCSP. El dmicili de l'adjudicatari/ària, amb vista a efectuar tta mena de ntificacins i tràmits en relació a la present cntractació serà el que figuri en la prpsició ecnòmica de la crrespnent plica, tret de manifestació en cntra per part de l adjudicatari/ària, frmalitzada per escrit de frma fefaent bé mitjançant cmpareixença davant l'alcaldia. Clàusula 3. Durada del cntracte La duració del servei s estableix en quatre anys, amb pssibilitat de ser prrrgat per 1 any més per acrd exprés d ambdues parts abans de la finalització del Crbera de Llbregat mateix, i fixant l execució del servei per a les temprades d estiu. L inici del servei es fixa a partir de la data de la signatura del cntracte. L bertura de la piscina es realitzarà entre els mess de juny i setembre (durant un termini màxim de 80 dies), pactant amb l Ajuntament cada any la data exacta d bertura i tancament així cm el períde d infrmació, inscripció i venda d entrades i abnaments. Cnclòs el termini del cntracte, ttes les installacins municipals bjecte d aquest cntracte juntament amb les claus per accedir-hi, revertiran a l Ajuntament, inclent les millres incrprades pel licitadr/la licitadra, en adequat estat de cnservació i manteniment. Les millres incluen tant el mbiliari, cm les bres, cm el hardware i el sftware. Clàusula 4. Cntingut del cntracte. Característiques Generals del Servei Piscina d Estiu 4.1) Situació de la installació La Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat està inclsa dins la Zna Esprtiva Municipal, situada en un extrem del casc de la pblació, en el Parc Miquel Martí i Pl, amb la Pista Pliesprtiva Exterir i el carrer Jsep Tarradellas al Sud, el carrer Lluís Millet a l Est, el nu Centre d Atenció Primària i el Carrer Buens Aires al Nrd i el Camp de Futbl Municipal a l Oest. L accés al recinte per a usuaris és pel carrer Jsep Tarradellas, en frnt del Pavelló Municipal, i des de la Plaça dels Païss Catalans l accés rdat per al manteniment. 4.2) Descripció de la installació La Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat integra ds vass, una zna de platja i estança, un mòdul de vestidrs i un magatzem a l extrem del mateix, utilitzat pels estris de neteja. Parallel al mòdul de vestidrs, però independent d aquest, hi ha un petit mòdul que crrespn al Bar que dnarà servei fnamentalment a la piscina durant l estiu i a la resta de les installacins durant l hivern. Característiques: Vas principal Vas infantil Zna de platjaestança Mòdul de Vas amb una superfície de 336m 2, amb una prfunditat de 1,40m i 1,80m en els ds extrems, 1,50m en la part central i 2m entre el centre i l extrem de més fndària. Aquest vas presenta una frma irregular i uns dels cstats, amb 8,60m d amplada, és una entrada esglanada. Vas amb una superfície de 72m 2, amb una prfunditat de 0.40m en els ds extrems i 0,50m en el centre. Aquest vas té frma rectangular amb 12m de llargada i 6m d amplada. Al vltant dels vass de la piscina (cncretament en les znes N i NE) hi ha una superfície de platja de gespa d aprximadament 1400 m 2. Hem de tenir en cmpte que a aquesta zna se li pt afegir cm a zna útil per al servei de piscina, aquell espai destinat a pic-nic, perfectament separat i delimitat de la zna de platja. Aquesta zna té uns 500 m 2. En la zna entre els vass de la piscina i el mòdul de vestidrs (zna S i SW) hi ha una zna de platja dura amb paviment de terratz amb relleu de gra petit d aprximadament d uns 200m 2. El mòdul de vestidrs inclu el vestíbul d entrada amb 44.87m 2 i una zna de vestidrs Sterrani cntrl de 7,98m 2, 4 vestidrs cllectius que sumen 116m 2 (ds dels quals estan adaptats per a la utilització de persnes discapacitades), 1 vestidr individual (també és infermeria) de 14m 2, 1 espai destinat a estris de neteja de 4,34m 2. A l extrem del mateix mòdul hi ha un magatzem amb accés des de la platja per a material de 20,57m 2. Aquest mòdul està al mateix nivell que els vass i la zna de platja. L accés principal del recinte dóna al vestíbul i el passadís (32,03 m 2 ) que recrre el mòdul dnant accés a tts els vestidrs i aquests a la zna de platja i bany. En el nivell inferir del mòdul de vestidrs, sta de la zna de platja dura hi ha la sala de maquinària i filtres (147,10m 2 ) per al tractament físic i químic de l aigua i l accés a la zna registrable del vas principal mitjançant una galeria de 33,94m 2. L accés a aquest magatzem és directe des de Plaça dels Païss Catalans i permet l entrada de vehicles grsss. 4.3) Descripció del servei El servei Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat cnsistirà en: Ús lliure de la installació durant tt l hrari i calendari d bertura de la installació. Prgrama esprtiu mínim: INFANTILS. Oferta de cursets de familiarització, aprenentatge i perfeccinament de la natació per a nens i nenes d edats cmpreses entre els 3 i els 12 anys. JOVES. Oferta d esprt aquàtic ( aquasprt) per a jves d edats cmpreses entre els 13 i els 17 anys. ADULTS 1: ADULTS 2: Oferta de cursets d aprenentatge i perfeccinament de la natació per a adults d edats cmpreses entre els 18 i els 55 anys. Oferta de fitness aquàtic per a adults d edats cmpreses entre els 18 i els 55 anys Oferta de cursets d aprenentatge i perfeccinament de la natació per a gent gran a partir dels 55 anys d edat. Aquests serveis pdran ser mdificats abans d iniciar la temprada, previ acrd entre l empresa adjudicatària i l Ajuntament. 4.4) Objectius del servei El servei de Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat es centrarà en l assliment dels següents bjectius: Generar una frta dinàmica al vltant de la Piscina d Estiu que la cnverteixi en centre scial i esprtiu de la pblació. Oferir a la pblació de Crbera de Llbregat un servei de qualitat que respngui a les seves expectatives i necessitats. Oferir a la pblació de Crbera de Llbregat un prgrama d activitats rientades a la millra de la salut i l aprenentatge de la natació. 4.5) Calendari i hraris del servei Crbera de Llbregat El servei de Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat seguirà el següent hrari i calendari: Ús de casals i grups externs a l àmbit municipal Ús lliure de la piscina Prgrama esprtiu mínim Cursets INFANTILS 3 a 4 anys Cursets INFANTILS de 4 a 12 anys Cursets ADULTS 1 Cursets ADULTS 2 Fitness Aquàtic ADULTS 1 Aquasprt JOVES Hrari: a 12 hres de dilluns a divendres, limitat a un màxim de 2 grups/casals per dia i priritzant l ús de la piscina per part de casals i grups d àmbit municipal Hrari: a hres de dilluns a diumenge Calendari bertura piscina: 15 de juny a 15 de setembre (inclss) (*) Mes de julil Mes de julil Mes de julil Mes de julil Mes de julil Mes de julil 2 grups 6 grups 1 grup 1 grup 1 grup 1 grup h / dll a dv h / dll a dv h / dll a dv h / dll a dv h / dll, dx i dv h / dm i dj / dm i dj / dm i dj El prgrama esprtiu pdrà ser mdificat en cas d intrduir-se canvis en la descripció del servei. (*) El calendari definitiu per a cada temprada es pactarà prèviament. 4.6) Memòria del servei En acabar el servei cada any, l empresa adjudicatària haurà de presentar a l Ajuntament una memòria de les activitats i dels serveis desenvlupats amb els crrespnents balançs d expltació d ingresss i despeses, que inclguin els dcuments justificatius de les entrades, abnaments i inscripcins a curss i altres, així cm una relació del persnal que ha prestat la ttalitat del servei, amb les despeses que han generat i amb la dedicació al mateix. La memòria s haurà de presentar en el termini màxim de 15 dies hàbils cmptats des de l últim dia d bertura de la piscina. Clàusula 5. Persnal a dispsició del servei 5.1) Persnal directiu del servei Hi haurà una persna que assumeixi la direcció tècnica del servei, amb l experiència i titulació adequada, que es respnsabilitzarà de tt allò relacinat amb el servei Piscina d Estiu Municipal de Crbera de Llbregat i serà el/la màxim/a respnsable de prestar el servei tal i cm s estableix en el present Plec de cndicins administratives i de prescripcins tècniques. En cncret serà el/la respnsable de: Assegurar la prestació del servei segns els cmprmiss i bligacins a les quals resta subjecta l empresa adjudicatària. La direcció i crdinació de tt el persnal i les tasques que desenvlupin. La relació amb el Servei d Esprts de l Ajuntament de Crbera de Llbregat. Haurà de cmunicar al Servei d Esprts de l Ajuntament de Crbera de Llbregat qualsevl deficiència detectada en la installació, així cm les millres que es pguessin establir en la prestació del servei. Definir i assegurar que els cntinguts de ttes les activitats dirigides seran les adequades i escaients tenint en cmpte l edat i les característiques dels usuaris als quals s adreça. Dissenyar i participar en l execució de les activitats extrardinàries que s estableixin per a cmplementar els serveis amb altres finalitats. Assegurar la cntinuïtat en la prestació del servei. Prveir de material tt el persnal per a la crrecta realització de la seva feina i una òptima prestació del servei. Prtar un cntrl d incidències i registre de queixes. Encarregar-se de la recaptació diària i el seu ingrés. Elabrar la memòria final del servei amb les dades ecnòmiques i d ús relatives a la prestació del servei. Fer cnèixer tts els treballadrs el Pla d emergències i evacuació i en cncret les tasques que ha de desenvlupar cadascú en cas d emergències. Fer cnèixer el Pla d Autcntrl i en cncret les tasques que ha de desenvlupar cadascú en cas d emergències. Mantindrà en tt mment un cmprtament digne, tractarà crdialment i atentament a tthm, serà crrecte amb el llenguatge i les maneres, ferirà un clima de tranquillitat, d atenció, qualitat i seguretat. 5.2) Persnal de cntacte amb el públic Hi haurà el persnal de cntacte amb el públic necessari per a cbrir tt l hrari d bertura de la installació. Aquest persnal dispsarà de l experiència i de les qualitats necessàries per a atendre a les persnes usuàries del servei en les millrs cndicins. El seu cmprtament sempre haurà de ser de respecte i atenció a ttes les persnes usuàries de la installació tant pel que fa al llenguatge cm pel que fa al tracte, i a més sempre intentarà slucinar ttes les prpstes, queixes, sllicituds i prblemes que els plantegin. En cncret seran respnsables de: Oferir la infrmació i atenció a ttes les persnes usuàries. La gestió administrativa del servei, és a dir venda d entrades i verificació dels abnaments crrespnents, així cm la inscripció a les activitats dirigides. Prtarà el cntrl diari i setmanal d ingresss i tipus d abnaments, emplenant un full de caixa diari d aquesta relació. Preveure que hi hagi canvi a la caixa, abans de cmençar la jrnada. En cas de faltar, li h cmunicarà a la persna respnsable de la installació i al finalitzar la jrnada lliurarà la recaptació a la mateixa persna respnsable. Cntrlaran l accés de ttes les persnes usuàries, assegurant el crrecte ús dels abnaments persnals de grup i les entrades puntuals per accedir a la installació i evitant l accés incntrlat d usuaris a la installació. Cnèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s escaigui. 5.3) Scrristes Hi haurà persnal de salvament i scrrisme degudament titulat per al cmpliment de la nrmativa vigent durant tt l hrari d bertura de la installació, tenint en cmpte les característiques de la installació pel que fa a dimensins i visibilitat. En cncret seran respnsables de: Vigilància i cntrl permanent dels ds vass i de ttes els/les banyistes durant tt el seu hrari, de manera que es pugui resldre qualsevl incidència en el menr temps i amb la majr eficàcia pssible. Fer cmplir la nrmativa d ús de la installació Crbera de Llbregat Infrmar tts els usuaris del crrecte ús de la installació amb l bjectiu de prevenir accidents. Atendre tts els usuaris que pateixin accidents. Oferir infrmació a ttes les persnes usuàries que li la demanin, sempre atenent-les amb el majr respecte i atenció. Cnèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s escaigui. 5.4) Mnitratge Hi haurà persnal tècnic que cbrirà la prestació de ttes les activitats físiques dirigides en les millrs cndicins. Aquest persnal dispsarà de titulació i experiència suficient a més de bnes aptituds i actituds per a un tracte de respecte amb tts els usuaris. En cncret seran respnsables de: Participar en el disseny definitiu de la prgramació tècnica. Execució de la prgramació tècnica i adaptació de la mateixa a la realitat del grup que li crrespngui, tenint en cmpte ttes les característiques de ttes les persnes usuàries que l integrin. Participar en el disseny i l execució de les activitats extrardinàries que s estableixin per a cmplementar el servei amb altres finalitats. Cnèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan escaigui. Mantenir en tt mment un cmprtament digne, tractar crdial i atentament a tthm, ser crrecte amb el llenguatge i les maneres, ferir un clima de tranquillitat, d atenció i qualitat. 5.5) Persnal de vigilància i manteniment Hi haurà persnal encarregat del manteniment de la piscina que farà pssible que tt el servei es presti en les màximes cndicins de seguretat i higiene per a tts els serveis i persnes usuàries. En cncret seran respnsables de: Realitzar el cntrl de la installació a les znes que assigni l encarregat, especialment la zna d accés a la gespa, vetllant en tt mment per l acmpliment de les nrmes establertes. Vigilar i tractar d evitar l accés incntrlat de persnes a la installació. Cmunicar al plicia lcal de servei, qualsevl incident que pugui causar una alteració de l rdre públic a la installació. Les tasques relacinades amb el tractament físic i químic de l aigua, quan n hi sigui l encarregat de l Ajuntament. Les tasques relacinades amb la neteja diària i cndicinament de les znes de platja i d estança dels i de les banyistes, quan n hi sigui l encarregat de l Ajuntament. Infrmar el persnal directiu de ttes les incidències que es detectin, així cm de les millres que es pguessin frmular. Cnèixer i aplicar el Pla de Seguretat i Emergències quan s escaigui. Mantenir en tt mment un cmprtament digne, tractar crdial i atentament a tthm, ser crrecte amb el llenguatge i les maneres, ferir un clima de tranquillitat, d atenció i qualitat. Avisar al persnal del Servei d Esprts en cas d incidències. Clàusula 6. Finançament del cntracte El finançament necessari per a l execució del servei, seran les tarifes per qutes d inscripció a les activitats i gaudi de les installacins que autritzi l Ajuntament i que l'empresa adjudicatària recaptarà directament dels i les usuaris/àries. Les tarifes per a la temprada 2013 són les establertes en l Annex I. Per a les següents temprades, aquestes tarifes es revisaran anualment en funció de l IPC, pdent ser mdificades per part de l Ajuntament, havent de ser aprvades i ntificades a l empresa adjudicatària amb la suficient antelació. Clàusula 7. Tipus de licitació, valr estimat del cntracte i revisió de preus El preu del cntracte tipus de licitació és de TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS, //36.642,80.-// /any, 21% IVA exclòs. L IVA que crrespn aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 7.694,99 /any. El valr estimat del cntracte, als efectes d allò que dispsa l article 88 i cncrdants del TRLCSP, és de // ,00.-//, 21% d IVA exclòs. El preu cnsignat es la valració efectuada per l Ajuntament del cst del servei exclent els subministraments (aigua, llum i telèfn) i les inversins a efectuar durant el termini del cntracte. L empresa adjudicatària haurà d assumir aquest cst, essent la seva retribució la recaptació de les tarifes per qutes d inscripció i venda d entrades, tal i cm s estableix en la clàusula 6a. El cànn mínim per temprada s estableix en 2.000,00.-. Els licitadrs/les licitadres hauran d igualar augmentar en la seva ferta l esmentat preu. L imprt del cànn s actualitzarà anualment en funció de l IPC publicat en el mes de maig de l any crrespnent. El pagament de l imprt de cànn, pel primer any, es farà efectiu dins del primer mes següent a la signatura del cntracte, mentre que per la resta d anys es farà dins dels 15 dies hàbils següents a l bertura de la piscina. L imprt s abnarà mitjançant ingrés bancari en el núm. de cmpte , indicant-ne el cncepte. El pressupst s'entendrà cmpressiu de la ttalitat del servei i prta implícit tts els cnceptes que figuren en la clàusula 16 del PCAG, aplicables a la cntractació de serveis, de subministraments, a altres cntractes administratius i als privats. Les despeses de publicitat en diaris ficials, casinats per la present cntractació, aniran a càrrec de l adjudicatari. Clàusula 8. Prcediment de licitació 8.1. Capacitat per a cntractar Estan capacitats per a cntractar les persnes naturals jurídiques, espanyles estrangeres, amb plena capacitat d brar i que acreditin slvència ecnòmica, financera tècnica d acrd amb els arts. 74, 75 i 78 del TRLCSP i sense cap mena de prhibició per a cntractar d acrd amb els articles 60 i 61 del mateix cs legal Presentació de prpsicins: frmalitats i dcumentació Crbera de Llbregat La dcumentació per prendre part en aquesta cntractació es presentarà dins el termini de 8 dies naturals, cmptats a partir de l endemà de la publicació de l anunci al Butlletí Oficial de la Prvíncia de Barcelna, en el Registre General de l'ajuntament situat a l Oficina d Atenció a la Ciutadania, en hrari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9.00 a hres. Si l últim dia és festiu al municipi de Crbera de Llbregat, cau en dissabte, s entendrà prrrgat fins el primer dia hàbil següent. Pdrà ésser també enviada per crreu administratiu, havent-se de lliurar abans de les 14 hres a l Oficina de Crreus i dins del termini màxim d acrd amb l anunci crrespnent, i anunciant la seva tramesa mitjançant fax al Registre General de l Ajuntament (núm ) el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini esmentat per a la presentació de les prpsicins. Transcrreguts cinc dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la dcumentació, aquesta n serà admesa en cap cas. La dcumentació que hagi de ser bjecte de cmpulsa i la validació de pder
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks