Dossier famílies ce 15

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8
 
 

Slides

  1. El món dels contes i els còmics CASAL D’ESTIU juny-juliol 2015 El Bloc del Casal  On trobareu totes les notes,   activitats, …
Related documents
Share
Transcript
 • 1. El món dels contes i els còmics CASAL D’ESTIU juny-juliol 2015 El Bloc del Casal  On trobareu totes les notes,   activitats,  sortides i esdeveniments que vagin  succeïnt durant tots aquests dies  http://casalestiumontornes.blogspot.com.es/ Per a qualsevol notificació dins de l’horari del Casal, podeu adreçar-vos a les coordinadores: Mercè Macías i Esther Bello  Telèfon mòbil: 673 532 609, email: casalestiu@montornes.cat
 • 2. Servei d’acollida matí Preu setmanal: 10€/per setmana Acollida esporàdic: 3€/per dia Servei de menjador  El casal oferirà el servei de menjador en dues  modalitats: Menjador setmanal: 32,00€/per setmana Menjador esporàdic: 7,50€/per dia Caldrà fer un ingrés al compte corrent: IBAN: ES98 2013 0153 5302 0107 4087 i portar la còpia del ingrés a les coordinadores del casal.  *Aquells que facin ús dels serveis de forma esporàdica  seguiran el mateix procés.  El  Casal  d’estiu  tindrà  lloc  a  l’Escola  CAN  PARERA de Montornès del 29 de juny al 31 de  juliol  de  2015,  d’acord  amb  les  setmanes  triades    Fitxa Tècnica Serveis Optatius Qui organitza el casal El  departament  de  Joventut  municipal  i  l’empresa  pública  Montornès  Serveis  i  Manteniment,  SL.  empresa  que  depèn  de  l’Ajuntament  de  Montornès  gestionen  el  funcionament  del    Casal  d’aquest  any  amb  els  objectius de millorar l’eficiència i optimitzar els  serveis  que  rep  la  ciutadania  i  que  fins  ara  es  comptava  amb  empreses  i  entitats  del  sector  privat. El Casal forma part del Projecte Educatiu  de  Ciutat  (PEC),  i  és  una  proposta  de  lleure  integral durant el temps d’estiu.  
 • 3. Què cal tenir en compte! Viatge al món del contes i els còmics!!! • Que l’esmorzar que portin sigui l’adequat, saludable (fruita, entrepà ...) i sostenible (carmanyola, embolcall reutilitzable etc.) •Cal marcar tot el que els nens i nenes portin al Casal, amb el seu nom. •Si el vostre fill/a ha de marxar amb algú que no sigui el que habitualment el recull, haurà de portar una nota signada pels pares; en el cas de que no l’hagi presentat a l’autorització de la inscripció. •En el moment de recollida dels nens/e, cal avisar al monitor/a abans de sortir de l’escola. •Per a l’administració de qualsevol medicament o per intolerància a algun aliment, cal portar un comprovant del metge i una autorització signada pels pares. •Els dies de piscina, han de venir amb el banyador posat de casa. •Els infants de P3 i P4 cal que portin roba de recanvi per deixar al casal, en una bossa marcada amb el seu nom i cognoms. Si es fes servir, us la donaríem per reposar-la. El Centre d’interès d’aquest Casal d’Estiu és: El foment de la lectura. Ens endinsem en un viatge al món màgic dels contes i els còmics. Gràcies a un gran arqueòleg amb molts anys d’experiència, es descobrirà un secret que el Casal d’Estiu de Montornès té amagat des de fa molts anys. Amb l’ajuda de tots/es es descobriran contes i còmics guardats sota clau que permetran un viatge màgic descobrint misteris i aventures. Els objectius principals que pretenem treballar amb aquest centre d’interès són: -Introduir i/o enfortir el gust per la lectura -Estimular la creativitat -Aprendre tècniques expressives, ball, teatre, música… -Que participin activament de la dinàmica del casal i de la pressa de decisions. Viatge al món dels contes i els còmics!!
 • 4. Què cal portar cada dia al Casal CADA DIA 1. Esmorzar saludable i sostenible, evitant l’ús de paper d’alumini, fent servir, per exemple, carmanyoles. 2. Calçat còmode. 3. Roba que es pugui embrutar. 4. Gorra 5. Cantimplora amb aigua i marcada amb nom i cognoms MATERIAL QUE HEM DE DUR ELS DIES DE PISCINA 1. Xancles de goma 2. Banyador 3. Tovallola 4. Gorra 5. Crema solar 6. Recanvi de roba interior MATERIAL PER A LES SORTIDES 1. Calçat còmode lligat (No xancles), posat. 2. Gorra 3. Cantimplora amb aigua 4. Esmorzar 5. Dinar (els que no tenen contractat el servei de menjador)                 L’equip de l’actual edició del Casal, està format per més de 20 professionals la majoria amb experiència en l’educació en el lleure i unes poques que serà el primer cop que participen per tal de donar una primera oportunitat. La formació específica en el lleure i en altres modalitats afins (educació infantil, educació especial, integració social etc...) garanteix un casal de qualitat atesa la seva diversitat professional. Tot l’equip està subjecta al Conveni del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya i el casal en general al Decret 137/2003 de regulació de les activitats d’educació en el lleure en que participen menors de 18 anys L’equip educatiu L’equip, en concret, el formen: - 2 coordinadores - Un grup de 26 monitors/es - 2 monitors/es especialistes en el treball amb infants amb alguna dificultat. - A més de voluntaris/es i monitors/es en pràctiques
 • 5. Horari d’activitats HORARI ACTIVITAT 7:45h-9:00h Servei d’acollida (optatiu) 9:00h-10:30h Trobada per grups d’edat. 1r bloc d’activitats 10:30h-11:00h Esmorzar. 11:00h-13:00h 2n bloc d’activitats 13:00h-15:30h Menjador (optatiu). Dll Dm Dx Dj Dv Set A Inici Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ........... Taller La Gran Gimcana Resolem el 1r enigma Set B Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............ Taller SORTIDA Resolem el 2n enigma Set C Jocs Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............. Taller Gran Joc Resolem el 5è enigma ............. Festa Famílies Set D Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ............ Taller Piscina ........... Taller SORTIDA Resolem el 4rt enigma Set E Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............. Taller Gimcana Festa Final Tipologia d’activitats
 • 6. Horari d’activitats HORARI ACTIVITAT 7:45h-9:00h Servei d’acollida (optatiu) 9:00h-10:30h Trobada per grups d’edat. 1r bloc d’activitats 10:30h-11:00h Esmorzar. 11:00h-13:00h 2n bloc d’activitats 13:00h-15:30h Menjador (optatiu). Dll Dm Dx Dj Dv Set A Inici Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ........... Taller La Gran Gimcana Resolem el 1r enigma Set B Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............ Taller SORTIDA Resolem el 2n enigma Set C Jocs Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............. Taller Gran Joc Resolem el 5è enigma ............. Festa Famílies Set D Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ............ Taller Piscina ........... Taller SORTIDA Resolem el 4rt enigma Set E Joc Cooperatiu ............ Centre Interès Piscina ........... Taller Piscina ............. Taller Gimcana Festa Final Tipologia d’activitats
 • Related Search
  Similar documents
  View more
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks