Comentaris dissolucions de comunitat i convenis separació/divorci. (Versió 10 novembre 2014)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 16
 
  Comentaris dissolucions de comunitat i convenis separació/divorci (Versió 10 novembre 2014) - Procediment de Comprovació Limitada: Amb caràcter general i seguint els criteris marcats per la Jurisprudència
Related documents
Share
Transcript
Comentaris dissolucions de comunitat i convenis separació/divorci (Versió 10 novembre 2014) - Procediment de Comprovació Limitada: Amb caràcter general i seguint els criteris marcats per la Jurisprudència i l ATC, a les dissolucions de comunitat i convenis de separació/divorci aplicarem sempre el Procediment Comprovació Limitada. - Manifestacions fiscals: A les escriptures i documents judicials (Convenis de separació/divorci) de les dissolucions de comunitat i convenis de separació/divorci, és habitual que els interessats facin constar manifestacions fiscals sol licitant exempcions, no subjeccions etc. És important llegir-les i tenir-les en compte a la motivació, ja que farem referència als motius pels quals entenem que no és aplicable l exempció o no subjecció al legada. - Donacions: Amb data l ATC ens ha autoritzat per girar liquidacions de donacions quan es tracti d excessos d adjudicació gratuïts, és a dir, sense contraprestació. - Consultes i Resolucions: S han publicat moltes consultes i resolucions sobre aquest tipus d operacions, així que, amb caràcter general, es farà una motivació curta amb els detalls de l operació, seguint els models facilitats pel CCI i adjuntarem la consulta o resolució més adequada a cada cas concret. - Informes l'àrea d'aplicació dels Tributs i Procediments: Segons les instruccions rebudes des de l ATC, els Informes no es poden adjuntar amb les notificacions, però es poden transcriure els fonaments jurídics. 1 INDEX Models de motivació 1. AJ3 Matrimoni separació de béns. 1 finca indivisible. La base imposable és el valor total de la finca. 2. AJ3 Matrimoni separació de béns. Diverses finques adjudicades en lots d igual valor. Autoliquiden exempt/no subjecte 3. AJ3 en escriptura pública. Separació o divorci matrimoni en separació de béns. No és aplicable l exempció de ganancials. Autoliquiden exempt/no subjecte 4. AJ3. 1 finca i 3 comuners (no matrimoni). La base imposable és el valor total de la finca 5. AJ3 1 finca indivisible (No matrimoni). La base imposable és el valor total de la finca. 6. TUB: Separació o divorci en doc judicial. Diversos béns. Excessos d adjudicació de béns no indivisibles. Autoliquiden exempt/no subjecte 7. TUB: Separació o divorci. Adjudicació finca privativa en pagament pensió compensatòria art.41 que autoliquiden exempt/no subjecte 8. TUB: dissolució parcial de comunitat tributa per TP. 9. DONACIÓ: Excessos d adjudicació gratuïts, sense compensació. 10. TUB: 3 finques, 2 comuners, adjudicació de totes les finques al mateix comuner. 11. Paràgrafs generals Proposta/Liquidació Comprovació Limitada Consultes i Resolucions (per adjuntar o transcriure a les notificacions) - CONSULTA : 232E/05 - CONSULTA : 161E/08 - RESOLUCIÓ 8/ CONSULTA : 170E/08 - CONSULTA : 103E/09 - CONSULTA : 344E/08 - CONSULTA: 150E/13 - CONSULTA: 26E/06 o 75E/10 - CONSULTA 216E/13 - CONSULTA 208E/13 Informes (no es poden adjuntar amb les notificacions) - INFORME : 86/2013 (No es pot adjuntar amb la notificació) 2 MOTIVACIONS AJ3 i dissolucions matrimonials TUB (Versió 10 novembre de 2014) NOTA: Només posem la part específica de la motivació, a continuació de la qual s haurà d afegir, en tots els casos, la referència als interessos i Drets i Deures que consta al punt 11 d aquest document. 3 1. AJ3 Matrimoni separació de béns. 1 finca indivisible. La base imposable és el valor total de la finca. Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la base imposable en la dissolució d'una comunitat de béns sobre una finca indivisible. La base imposable és el valor total de la finca. L'escriptura documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els cònjuges -ara separats/divorciats-, Sr. Jorge ***** i Sra. Puri ****** sobre una finca indivisible valorada en **** euros, que s'adjudica a la citada Sra. Puri ******, compensant a l'altre comuner. L'adjudicatari presenta autoliquidació per la modalitat actes jurídics documentats amb una base imposable de ****** euros, que és el valor d'una meitat indivisa de la finca. Atesa la no subjecció d'aquest excés d'adjudicació a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, procedeix la tributació per la modalitat Actes Jurídics Documentats, sobre el valor total de la finca adjudicada, és a dir, els citats ******** euros. El criteri aplicat es detalla a la Consulta ********* 232E/05 o 216E/13 *******, que s'adjunta, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 2. AJ3 Matrimoni separació de béns. Diverses finques adjudicades en lots d igual valor. Autoliquiden exempt/no subjecte Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la tributació per la modalitat actes jurídics documentats de la dissolució d'una comunitat de béns sobre diverses finques, que s'adjudiquen als comuners en lots d'igual valor, recollida en escriptura pública notarial. Improcedència de l'exempció al legada. L'escriptura documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els cònjuges compareixents sobre diverses finques, que s'adjudiquen als comuners en lots d'igual valor (******** euros). Per tant, no existeix cap excés d'adjudicació subjecte a la modalitat transmissions patrimonials. L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció i sol licita a l'escriptura l'aplicació dels beneficis fiscals de l'art. 45.I.B.3, interpretat segons diverses Sentències citades a la pròpia escriptura. Examinat el contingut de l'escriptura, no resulta d'aplicació l'exempció al legada, atès que els interessats eren casats en separació de béns. Per tant, procedeix practicat liquidació per la modalitat Actes Jurídics Documentats, sobre la base del valor total de les finques adjudicades a cada comuner, que és de ****** euros cadascú. El criteri aplicat es detalla la Consulta 161E/08, que s'adjunten, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 4 3. AJ3 en escriptura pública. Separació o divorci matrimoni en separació de béns. No és aplicable l exempció de ganancials. Autoliquiden exempt/no subjecte Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la tributació per la modalitat actes jurídics documentats de la dissolució d'una comunitat de béns sobre una finca indivisible, per divorci, recollida en escriptura pública notarial. Improcedència de l'exempció al legada. L'escriptura documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els cònjuges -ara separats/divorciats-, Sr. Jorge ***** i Sra. Puri ******sobre una finca indivisible valorada en **** euros, que s'adjudica a la citada Sra. Puri ******, compensant a l'altre comuner. L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció/no subjecció i sol licita al document (Transcriure o fer un resum de les manifestacions fiscals que sol liciten l exempció o no subjecció) Exemples: A) L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció i sol licita a l'escriptura la no subjecció a l'impost sobre TP I AJD, i en el seu cas, en quant a l'excés d'adjudicació, l'aplicació del número 2 B de l'article 7 de l'impost de TP i AJD, article 32.3 del Reglament de l'impost i de l'article 11 1ºB del Reial Decret 828/1995 de 29 de maig, amb referència a l'article 1062 del Codi Civil, en relació amb l'article 406 del codi Civil. b) L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció i sol licita a l'escriptura l'aplicació dels beneficis fiscals de l'art. 45.I.B.3, interpretat per la Sentència del Tribunal Supremo de Examinat el contingut de l'escriptura, no resulta d'aplicació la no subjecció o exempció exempció al legada, atès que els interessats eren casats en separació de béns, procedint la tributació per la modalitat Actes Jurídics Documentats sobre la base del valor total de la finca adjudicada. El criteri aplicat es detalla a la Resolució 8/2010 i la Consulta 161E/08, que s'adjunten, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 5 4. AJ3. 1 finca i 3 comuners (no matrimoni). La base imposable és el valor total de la finca Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la base imposable en la dissolució d'una comunitat de béns sobre una finca indivisible. La base imposable és el valor total de la finca. En aquesta escriptura pública es documenta la dissolució d'una comunitat de béns formada pels Srs. Antonio, Miguel i Raul ******, titulars de la finca registral ****, indivisible, per terceres parts indivises, amb un valor declarat de ********* euros, adjudicant-se a totalitat de la plena propietat al Sr, Raul ****, que compensa als altres comuners. L adjudicatari presenta autoliquidació per la modalitat actes jurídics documentats amb una base imposable de ****** euros, que és el valor de dues terceres parts indivises. Atesa la no subjecció d'aquest excés d'adjudicació a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, procedeix la tributació per la modalitat Actes Jurídics Documentats, sobre el valor total de la finca adjudicada, és a dir, els citats ******** euros. El criteri aplicat es detalla a la Consulta 232E/05, que s'adjunta, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 5. AJ3 1 finca indivisible (No matrimoni). La base imposable és el valor total de la finca. Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la base imposable en la dissolució d'una comunitat de béns sobre una finca indivisible. La base imposable és el valor total de la finca. L'escriptura documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els Srs. Jorge ***** i Joan ****** sobre una finca indivisible valorada en **** euros, que s'adjudica al citat Sr. Jorge ******, compensant a l'altre comuner. L adjudicatari presenta autoliquidació per la modalitat actes jurídics documentats amb una base imposable de ****** euros, que és el valor d'una meitat indivisa de la finca. Atesa la no subjecció d'aquest excés d'adjudicació a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, procedeix la tributació per la modalitat Actes Jurídics Documentats, sobre el valor total de la finca adjudicada, és a dir, els citats ******** euros. El criteri aplicat es detalla a la Consulta 232E/05, que s'adjunta, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 6 6. TUB: Separació o divorci en doc judicial. Diversos béns. Excessos d adjudicació de béns no indivisibles. Autoliquiden exempt/no subjecte Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Dissolució matrimonial en document judicial. Determinació de la tributació per la modalitat actes transmissions patrimonials de la dissolució d'una comunitat de béns sobre diversos béns, que s'adjudiquen als comuners en lots de valor desigual, no apreciant-se que els excessos d adjudicació resultin de la indivisibilitat dels béns. El citat document judicial documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els cònjuges - ara separats/divorciats-, Sr. Jorge ***** i Sra. Puri ******sobre diversos béns, resultant un excés d'adjudicació declarat a favor del citat Sr. Jorge *****per valor de **** euros, que ha de compensar a l altre comuner. L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció/no subjecció i sol licita al document (Transcriure o fer un resum de les manifestacions fiscals que sol liciten l exempció o no subjecció) Examinat el contingut del document, no resulta d'aplicació la no subjecció o exempció al legada, atesa l'existència de diversos béns immobles i participacions socials, valorats en el seu conjunt en *********euros, que són essencialment divisibles i que permetien la seva adjudicació en lots d igual valor. Malgrat això el lot adjudicat a Sr. Jorge **, per valor total de ****** euros, amb un excés d adjudicació de ***** euros, inclou els següents béns, que són perfectament divisibles i què, per tant, podien haver estat adjudicats a l altre comuner: - Accions... - Dipòsits bancaris... - (De vegades, la divisbilitat/indivisibilitat s ha de calcular per lots. Per exemple, si un comuner s adjudica una finca amb un valor superior al 50% del total, ja no es podria adjudicar cap altra finca o bé de cap mena) El criteri aplicat es detalla a les Consultes **********170E/2008 o 103E/2009 o 208E/13 *********, que s'adjunten com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 7 7. TUB: Separació o divorci. Adjudicació finca privativa en pagament pensió compensatòria art.41 que autoliquiden exempt/no subjecte Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Dissolució matrimonial. Règim de tributació de l'adjudicació d'una finca privativa en pagament de pensió compensatòria. El Conveni estableix que el Sr.******** cedeix a la Sra. ***** la plena propietat de la finca registral ***** valorada en ******** euros, en els termes que es detallen a l'apartat sisé De la pensión compensatoria y de la pensión del artículo 41 de la Llei del Parlament 9/98 de 15 de juliol . L'adjudicatari presenta autoliquidació al legant exempció i sol licita a a l'apartat Octavo. Exención Fiscal del conveni/escriptura que (Transcriure o fer un resum de les manifestacions fiscals que sol liciten l exempció o no subjecció) Examinat el contingut del docuement, no resulta d'aplicació la no subjecció o exempció al legada, atès l'adjudicació de béns privatius en pagament de pensió compensatòria és un acte subjecte i no exempt que ha de tributar per la modalitat transmissions patrimonials El criteri aplicat es detalla a la Consulta 344E/08, que s'adjunta, com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 8 8. TUB: dissolució parcial de comunitat tributa per TP. Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la tributació d una dissolució parcial de comunitat. Operació subjecta a la modalitat transmissions patrimonials. Els Srs. Jorge *****, Joan ****** i Pere ***** eren titulars en proindivís de la finca registral *******, valorada en **** euros. A l escriptura indicada, el citat Sr. Jorge ******, cedeix la seva participació a la resta de comuners, pel preu de ***** euros. Segons disposa l'art del Codi Civil, quan la cosa comuna resulti indivisible, es podrà adjudicar la propietat exclusiva del bé a un dels comuners, abonant a l'altre o altres copropietaris l'excés en metàl lic. Tal compensació econòmica, és conseqüència obligada de la indivisibilitat del bé i per tant no suposa un excés d'adjudicació liquidable com a transmissió patrimonial a l'empara del que disposa l'art. 7.2.B) del RDL 1/1993, de 24 de setembre que va aprovar el text refós de la Llei de l'itp i AJD. En el present cas, però, en què un dels comuners cedeix als altres dos la seva participació en la comunitat, no es produeix una dissolució de la comunitat ja que la finca segueix estant en comunitat, sinó que el que es produeix és una transmissió de participacions entre alguns dels comuners i per tant aquest acte està subjecte a l'itp i AJD en la seva modalitat de TPO, d'acord amb el que disposa l'art. 7.1.A) del RDL 1/1993 abans esmentat, ja que no li són d'aplicació les normes de la dissolució de comunitat. El criteri aplicat es detalla a la Consulta 150E/13, còpia del qual s'adjunta com a part integrant de la present notificació. NOTA: Aquesta motivació s explica molt bé a l Informe l'informe número 86/2013 de l'àrea d'aplicació dels Tributs i Procediments, de l'agència Tributària de Catalunya, però no el podem adjuntar, ja que és d ús intern. Nota: normalment s haurà de fer una FINA individual per cada adquirent, amb deducció de la part proporcional ingressada per AJ3. En aquest casos s haurà d incloure un paràgraf del tipus: Aquesta liquidació es gira a càrrec de Joan ****** / Pere ***** sobre la base del valor de la participació de finca adquirida, amb deducció de **** euros, que és la part proporcional del total autoliquidat i ingressat conjuntament per tots els adquirents per la modalitat actes jurídics documentats. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 9 9. DONACIÓ: Excessos d adjudicació gratuïts, sense compensació. Procediment de comprovació limitada art. 136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l actuació: Determinació de la tributació per la modalitat donacions de la dissolució d'una comunitat i adjudicació de béns sense contraprestació. L'escriptura/document judicial documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els Srs. Jorge ***** i Joan ****** sobre una finca valorada en **** euros, que s'adjudica al citat Sr. Jorge ******, sense que consti cap compensació o contraprestació a favor de l altre comuner. L adjudicatari presenta autoliquidació per la modalitat actes jurídics documentats amb una base imposable de ****** euros, que és el valor de la finca / d'una meitat indivisa de la finca. Atès que l adjudicatari no compensa l excés a l altre comuner ni s estableix cap contraprestació, es produeix un excés d adjudicació a títol gratuït, que ha de tributar per la modalitat donacions de l impost sobre successions i donacions, sobre la base de l excés d adjudicació, que els interessats valoren en ****** euros. Veure Consulta: La liquidació per donació és compatible amb la d AJ3 si és un bé indivisible en escriptura pública, etc. Per tant, si es tracta d una escriptura notarial, la motivació haurà d incloure un paràgraf tipus: La present liquidació es practica amb independència de la tributació que pugui resultar de la dissolució de la comunitat per la modalitat Actes Jurídics Documentats. El criteri aplicat es detalla a la Consulta ******26E/2006 o 75E/10******, que s'adjunta com a part integrant de la present notificació. (Afegir paràgrafs núm. 5 en endavant del model general: Interessos, prescripció, drets i deures, etc.) 10 10. TUB: 3 finques. 2 comuners. Adjudicació de totes les finques al mateix comuner, tot i ser possible fer lots de valor equivalent Procediment de comprovació limitada art.136 i següents Llei 58/2003 General Tributària. Abast de l'actuació: Determinació de la tributació per la modalitat de transmissions patrimonials de la dissolució de comunitat sobre diversos béns que s'adjudiquen en la seva totalitat a un únic comuner, no apreciant-ne que els excessos d'adjudicació resultin de la indivisibilitat dels béns. L'escriptura/document judicial documenta la dissolució de la comunitat de béns que tenien els Srs. ***** i ****** sobre diversos béns, amb un valor global de **** euros, que s'adjudiquen en la seva totalitat al citat Sr. ******, que compensa a l altre comuner ****en metal lic / subrogació d hipoteca*****. L adjudicatari presenta autoliquidació per la modalitat ****actes jurídics documentats / no subjecte/exempt (explicar) amb una base imposable de ****** euros, que és el valor de la finca / d'una meitat indivisa de les finques. Per tant, s acredita un excés d adjudicació a favor del citat Sr. ******, per import de **** euros, que és el valor de la meitat dels béns. En aquest sentit, amb independència que els béns siguin individualment indivisibles, le
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks