BIOLOGIA-SELECTIVIDAD-EXAMEN 8 RESUELTO-CATALUÑA-www.SIGLO21X.blogspot

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 149
 
  CATALUÑA / SEPTIEMBRE O1. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMEN COMPLETO OPCIÓ A Exercici 1 Lynn Margulis és una investigadora que ha intentat rescriure la història de l’evolució de les espècies sobre la Terra. La seva aportació fonamental és la teoria endosimbiont: totes les cèl·lules que formen els fongs, els animals i les plantes provenen de ’associació de diferents cèl·lules primitives. En un llibre recent (Què és el sexe?), diu: «El sexe, activitat que ha fet anar de bòlit la humanitat, va
Share
Transcript
  CATALUÑA / SEPTIEMBRE O1. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMENCOMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM OPCIÓ A -   Exercici 1Lynn Margulis és una investigadora que ha intentat rescriure la història del’evolució de les espècies sobre la Terra. La seva aportació fonamental és la teoriaendosimbiont: totes les cèl·lules que formen els fongs, els animals i les plantesprovenen de ’associació de diferents cèl·lules primitives. En un llibre recent ( Quèés el sexe? ), diu: «El sexe, activitat que ha fet anar de bòlit la humanitat, va sorgirdels bacteris. La repetició de la sexualitat aporta més variabilitat genètica.»1) [1 punt]Coneixeu algun mecanisme que posi de manifest la sexualitat bacteriana?Descriviu-lo.2) [1 punt]Els bacteris ja manifestaven fenòmens de sexualitat fa milions d’anys. Raoneu quinavantatge té la reproducció sexual sobre la reproducció asexual des del punt devistaevolutiu.3) [1 punt]Esmenteu dos tipus d’orgànuls d’una cèl·lula vegetal que probablement es vansrcinar en cèl·lules bacterianes i que haurien establert relacions simbiòtiques ambla cèl·lula hoste.Quins indicis (morfològics, bioquímics…) semblen corroborar aquesta hipòtesi? -   Exercici 2AEl daltonisme és degut a un al·lel recessiu situat en el segment diferencial (nohomòleg) del cromosoma X. El seu al·lel dominant no provoca cap alteració visual.Una dona daltònica manté la conversa següent amb la seva parella:Dona: Com pot ser que jo sigui daltònica si la meva mare no ho és?Home: El teu avi matern era daltònic?Dona: No.  CATALUÑA / SEPTIEMBRE O1. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMENCOMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM Home: I la teva àvia materna?Dona: Tampoc no ho era.Home: Doncs no pot ser. T’equivoques amb relació als teus avis.1) [1 punt]És correcta aquesta afirmació final de l’home? Per comprovar-ho, realitzeu unpedigrí de la família de la dona. Utilitzeu cercles per a les dones i quadrats per alshomes. Pinteu de negre els símbols corresponents als individus daltònics.2) [1 punt]Si l’home no es daltònic, quina és la probabilitat que un fill de la parella (si és noi)sigui daltònic? I la probabilitat que ho sigui una filla?3) [1 punt]Com és que la presència d’un al·lel defectuós pot determinar una alteració visual?Expliqueu-ho. -   Exercici 3AUn instrument extraordinàriament sensible demostra que un dels àtoms decarboni de l’últim sospir de Charles Darwin és al vostre fetge formant part d’unamolècula de glicogen.1) [1 punt]Descriviu quin camí ha seguit aquest àtom de carboni des de Darwin fins al vostrecos.Responeu en forma d’esquema tot assenyalant els organismes i els principalsprocessos biològics per què ha passat l’àtom de carboni durant el seu camí.2) [1 punt]Creieu que les afirmacions següents són correctes? Expliqueu les vostres respostes.a) Les plantes superiors només fotosintetitzen de dia i només respiren de nit.b) Les cèl·lules animals tenen mitocondris. Les vegetals, en canvi, no tenenmitocondris sinó cloroplasts.  CATALUÑA / SEPTIEMBRE O1. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMENCOMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM c) En una cèl·lula eucariont animal en absència d’oxigen, l’únic procés mitjançantel qual pot obtenir-se energia metabòlica és una fermentació. -   Exercici 4AEls briòfits són un grup de vegetals que presenten alternança de generacions, ambun cicle biològic diplohaplont. Aquest cicle es caracteritza perquè sobre elgametòfit (planta haploide productora de gàmetes) es forma l’esporòfit (plantadiploide productora d’espores), que srcina un nou gametòfit.1) [1 punt]En el cicle que acabem de descriure, la germinació de les espores dóna lloc a ungametòfit haploide. A través de quin procés de divisió cel·lular s’srcinen lesespores? Expliqueu breument el seu significat biològic.2) [1 punt]En uns òrgans situats sobre el gametòfit es formen els gàmetes.a) Quina dotació cromosòmica tenen els gàmetes dels briòfits?b) El procés de divisió cel·lular que dóna lloc als gàmetes és diferent del quesrcina les espores. Com s’anomena? Expliqueu el seu significat biològic.OPCIÓ B -   Exercici 2BEn una recerca que pretenia estudiar com la temperatura afecta el trencament delmidó per acció de l’enzim a-amilasa (present a la saliva) es van seguir els passossegüents:a) Preparació de cinc dissolucions de midó (totes amb la mateixa concentració) icincdissolucions d’a-amilasa (la concentració d’a-amilasa també era la mateixa encadadissolució).  CATALUÑA / SEPTIEMBRE O1. LOGSE / BIOLOGIA / OPCION A / EXAMENCOMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM b) Incubació de cadascuna de les cinc dissolucions de midó i d’a-amilasa adiferentstemperatures (25, 30, 35, 40, 45 °C)c) Ajust del pH de les dissolucions perquè fos el mateix en tots els casos.d) Mescla de cada dissolució de midó amb la corresponent (igual temperatura)d’a-amilasa.e) Valoració de la hidròlisi: a intervals de 2 minuts, durant un període de 12minuts, s’extreia una gota de la barreja i es dipositava en unes tires de paper defiltre a sobre d’una gota de lugol per identificar la presència de midó.El dibuix mostra els resultats que es van obtenir.1) [1 punt]a) A partir dels resultats obtinguts indiqueu a quina temperatura o temperatureses produeix el trencament del midó més ràpidament i el temps que triga aaparèixer el resultat negatiu.b) Interpreteu els resultats de l’experiment.2) [1 punt]Identifiqueu, en aquest experiment, quines es poden considerar les variablesindependent i dependent. Per què creieu que es va vigilar que la concentració demidó i la concentració d’a-amilasa i el pH fossin les mateixes en totes lesdissolucions?3) [1 punt]En un experiment anàleg es va investigar la influència de l’acidesa (pH) sobre del’a-amilasa. El gràfic següent mostra els resultats obtinguts.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x