BIOLOGIA-SELECTIVIDAD-EXAMEN 10 RESUELTO-CATALUÑA-www.SIGLO21X.blogspot

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 200
 
  CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO La prova consta de quatre exercicis. L'exercici 1 (3 punts) és comú i obligatoria, i els exercicis 2 (3 punts), 3 (2 punts) i 4 (2 punts) són optatius i estan agrupats en dues opcoins: A i B. Heu de respondre l'exercici 1 (comú) i escollir entre una de les deus opcions. En cap cas podeu respondre amb un exercici de l'opciò A i un altre de l'opciò B. Exercici 1 (3 punts) Observeu la figura següent que mostra el flux d'energía en un ec
Related documents
Share
Transcript
  CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM La prova consta de quatre exercicis. L'exercici 1 (3 punts) és comú i obligatoria, i elsexercicis 2 (3 punts), 3 (2 punts) i 4 (2 punts) són optatius i estan agrupats en duesopcoins: A i B. Heu de respondre l'exercici 1 (comú) i escollir entre una de les deusopcions. En cap cas podeu respondre amb un exercici de l'opciò A i un altre de l'opciò B.Exercici 1 (3 punts)Observeu la figura següent que mostra el flux d'energía en un ecosistema terrestre(energía expressada en kcal.m -2 .dia).1.   Compareu els valors de la producció primària neta amb els de la producciósecundària neta. Justifiqueu les diferències.2.   Justifiqueu, amb l'ajut de la informació de l'esquema, el fet que el nombre de nivellstrófics de qualsevol ecosistema sigui limitat.3.   Comente quin camí seguirá a l'ecositema la biomasa vegetal i la matèria contingudaals excrement dels herbívors. Quins organismes hi participen?  CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM OPCIÒ AExercici 2A (3 punts)Observeu les figures segünts, correspondants a dos dels principals cicles de vidaeucariòtics:1.   Per a cada una dels dos cicles, expliqueu en forma de taual quines són les severcaracterístiques pel que fa als aspectes següents: -   tipus de cicle -   moment del cicle en què es produeix la meiosi -   moment del cicle en què es produeix la mitosi i el creixement de l'individu -   quin dels dos estats, haplont o diplont, hi predomina2.   LA meiosi i la mitosi són processos de divisió cel-lular propis d'organismeseucariotes. Raoneu en quin d'aquests dos processos i en quina fase divisional estrobaria una cèl-lula de maífer que presentés cinc cromosomes amb dues cromátidescada un, col-locats al fus acromátic. Justifique-ho.3.   Algunes espècies d'organismes, como ara l'alga unicel-lular Chlamydomonas , espoden reproduir de forma sexual o de forma asexual, en funció de les condicions delmedi. La reproducció asexual tendeix a presentar-se en medis facorables i estables,mentr que la taxa de reproducció sexual (amb la consegüent meiosi de les cél-lulessexuals) augmenta en condicions inestables i/o desfavorables. Expliqueu per quèaquesta característica ha estat afavorecida por la selecció natural.Exercici 3A (2 punts)Observeu els dibuixos segueixen. Es tracta d'un grup d'ocells anomenats certioles, quehabiten les illes Hawaii. A cada illa hi ha una espècie diferent. Es tracta d'un exempled'especiació fonamentat en els hàbits alimentaris. Algunes certioles tenen un bec moltllarg, que és utilitzant eficaçment en la captura d'insectes i en la succió de nèctar floral.Becs monors però més robustos són utilitzats per altres espècies per esmicolar grans illavors. A la resta del món els ocells d'aquest génere formen un grup relativamenthomogeni, sense diferències acudades en la forma del bec.  CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM 1)   a) Elaboreu una taula on es clasifiquen els diversos exemplars de la figura en funciódels dos grans tipus de be.b) Si alguna de les viut espècies representadas al dibuix fos capaç d'arribar a una altrailla de l¡arxipèlag, es podria reproduir amb les cretioles pròpies d'aquella illa? Per què?2. Com creieu que pot explicar aquesta diversificació en els beces dels ocels esdevingudaa Hawaii i la relativa homogeneïtat pel que fa a la forma del bec de les certioles de laresta del món?. Coneixeu algun exemple semblant? Expliqueu-lo.Exercici 4A (2 punts)L'amilasa salival és un enzim capaç d'hidrolitzar el midó. A la taula següent es mostrenels resultats obtinguts en un estudi de l'efecte de la temperatura sobre l'acció del'amilasa salival. Per a aixó, s'incuba midó amb amilasa salival durant el temps indicat(minuts). En cada cas es posa de manifest la presència de midó per la reacció amb lugol,cosa que s'indica amb el signe +.  CATALUÑA / SEPTIEMBRE 00. LOGSE / BIOLOGIA / EXAMEN COMPLETO www.profes.net es un servicio gratuito de Ediciones SM 1.   Doneu una interpretació biològica dels resultats: dibuixeu un gràfic com es relacional'activitat enzimàtica amb la temperatura i explique què és la temperatura òptimad'un enzim.2.   Interpreteu els resultats del tub mantingut a -10ºC. Què tenen a veure aquestsresultats amb l'ús dels congeladors domèstics per evitar la descomposició delsaliments?.OPCIÒ BExercici 1B (3 punts)L'hemacromatosi és un trastorn herediatari que provoca una anumulació excessiva deferro a l'organisme. L'alteració és deguda a un gen localitzat al braç del cromosoma 6.El pedrigrí següent correspon a una familia amb individus afectats per hemacromatosi(cercles: femelles; quadrats: mascles; en negre: individus afectats).1.   Quin patró d'herència (dominant o recessiu, autosòmic o lligat al sexe) correspon algen de l'hemacromatosi? Expliqueu-ho i escriviu el genotipo dels individus I1 o II1.2.   El dibuix següent correspon a una parella de cromosoma humans en una fase de lamitosi:a)   Justifiqueu a quina fase es troben.b)   Digueu quines cromàtides (A, B, C, D) tenen la mateiza informació genètica.Expliqueu-ho.3.   a) Doneu una hipòtesi que expliqui el fet que les dones amb hemacromatosiempitjoren quan tenen la menopausa i deixen de tenir la menstruació.c)   La llet és un aliment molt complet, conté proteïnes, glúcids, lípids, vitamines idiversos minerals. Es pobre, pèro, en ferro, i per això no podríem viure alimentant-nos exclusivament de llet. Justifiqueu per què el ferro és tan necessari en la nostraalimentació.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x