BASES GENERALS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 7
 
  BASES GENERALS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (Text refós que incorpora la primera modificació, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 23 de desembre de 2005 i publicada íntegrament
Related documents
Share
Transcript
BASES GENERALS DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (Text refós que incorpora la primera modificació, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 23 de desembre de 2005 i publicada íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, núm. 40, de 17 de febrer de 2006, la segona modificació, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 28 de setembre de 2007 i publicada íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, núm 279, d 1 de desembre de 2077, i la tercera modificació, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 21 de desembre de 2011 i publicada íntegrament en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, núm. 49, de 28 de febrer de 2012.) CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS... 3 Base 1. Objecte... 3 Base 2. Principis... 3 Base 3. Planificació estratègica de subvencions i concreció... 3 Base 4. Supòsits inclosos... 3 Base 5. Supòsits exclosos... 4 CAPÍTOL II. BENEFICIARIS... 5 Base 6. Beneficiaris... 5 Base 7. Requisits generals i forma d acreditar-los... 6 Base 8. Obligacions dels beneficiaris... 6 CAPÍTOL III. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ... 7 SECCIÓ 1A. PROCEDIMENT ORDINARI... 7 Base 9. Concessió en règim de concurrència competitiva... 7 Base 10. Iniciació... 8 Base 11. Presentació de sol licituds... 8 Base 12. Instrucció... 9 Base 13. Informe i proposta de resolució... 9 Base 14. Dictamen i resolució Base 15. Acceptació Base 16. Termini per a resoldre i silenci administratiu Base 17. Recursos SECCIÓ 2A. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DIRECTA Base 18. Supòsits de concessió directa de subvencions Base 18 bis. Concessió directa de subvencions de caràcter excepcional Base 19. Convenis reguladors SECCIÓ 3A. ASPECTES COMUNS Base 20. Publicitat Base 21. Despeses subvencionables Base 22. Control financer CAPÍTOL IV. PAGAMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS Base 23. Finançament de les subvencions Base 24. Justificació de les subvencions Base 25. Termini de presentació de la justificació Base 26. Pagament de les subvencions... 17 Base 26 bis. Pèrdua del dret al pagament CAPÍTOL V. INVALIDESA, MODIFICACIÓ I REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS Base 27. Invalidesa de subvencions Base 28. Modificació de subvencions Base 29. Causes de reintegrament Base 30. Prescripció Base 31. Procediment de reintegrament CAPÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR Base 32. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions Base 33. Competència sancionadora Base 34. Procediment sancionador DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA DISPOSICIÓ FINAL SEGONA... 22 Capítol I. Disposicions generals Base 1. Objecte Aquestes bases tenen per objecte establir les normes generals per a la sol licitud, la concessió, la justificació i el pagament de les subvencions a atorgar per la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms, en el marc del Pla estratègic de subvencions , aprovat per la corporació, i a l empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Base 2. Principis De conformitat amb el que disposa l article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l activitat de la Diputació de Tarragona per a la gestió de subvencions s exerceix d acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostària. Base 3. Planificació estratègica de subvencions i concreció 1. Correspon al ple de la Diputació determinar les línies estratègiques de subvencions i les característiques generals d aquestes, per, com a mínim, cada exercici pressupostari. 2. Per a cadascuna de les línies estratègiques de subvencions que determini el ple, s han d aprovar les corresponents bases específiques, incorporades a les convocatòries dels procediments de concessió, que desenvolupen i complementen de manera singular i concreta les previsions d aquestes bases generals, en atenció a l objecte i les finalitats que la planificació general estableixi. Base 4. Supòsits inclosos 1. Es consideren subvencions, als efectes d aquestes Bases, qualsevol disposició dinerària de la Diputació de Tarragona a favor dels beneficiaris, sigui quina sigui la denominació que es doni a l acte o negoci jurídic del qual es deriven, que compleixi els requisits següents: que el lliurament es faci sense contraprestació directa del beneficiari; que el lliurament estigui subjecte al compliment d un determinat objectiu, l execució d un projecte, la realització d una activitat, l adopció d un comportament singular o la concurrència d una situació, amb l obligació del beneficiari de complir les obligacions materials i formals que s hagin establert; i, que el projecte, l acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d una activitat d utilitat pública o interès social o de promoció d una finalitat pública d interès per a les comarques de Tarragona, d acord amb el Pla estratègic de subvencions que, si escau, aprovi la Diputació de Tarragona. 2. En particular, s inclouen en l àmbit d aplicació d aquestes Bases i de la normativa sobre subvencions públiques: Els convenis de col laboració que subscrigui la Diputació de Tarragona amb altres administracions públiques, en els quals l administració beneficiària de l aportació dinerària és l única amb competències exclusives d execució sobre la matèria, i en virtut dels quals la Diputació només té l obligació de realitzar l aportació econòmica al finançament de l exercici de les activitats determinades en el conveni. Els convenis de col laboració que subscrigui la Diputació de Tarragona amb persones subjectes al dret privat, en virtut dels quals la Diputació assumeix l obligació de finançar, en tot o en part, una activitat ja realitzada o que s ha de realitzar, el resultat de la qual, material o immaterial, resulti de propietat i utilització exclusiva del beneficiari dels fons públics. Els premis i beques que convoqui la Diputació de Tarragona i que atorgui prèvia la sol licitud del beneficiari, d acord amb el règim específic atesa la seva especial naturalesa que s estableixi en aquestes bases així com en les específiques reguladores i l acord de convocatòria. Base 5. Supòsits exclosos 1. A banda de les exclusions generals de l article 2.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb caràcter específic als efectes d aquestes bases i de les específiques que les desenvolupen i complementen, no tenen la consideració de subvencions els supòsits següents: a) les aportacions dineràries de la Diputació de Tarragona als municipis i consells comarcals de la demarcació destinades a finançar globalment la seva activitat en l àmbit propi de les seves competències; b) les aportacions dineràries que la Diputació de Tarragona, en concepte de quotes, tant ordinàries com extraordinàries, faci a favor de les associacions, d àmbit estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció dels interessos comuns locals; c) les aportacions dineràries de la Diputació de Tarragona destinades a finançar globalment les activitats dels ens receptors (consorcis, mancomunitats, fundacions, etc.), en els quals estigui representada per ser-ne membre de ple dret i als quals, anualment, fa aportacions econòmiques per a finançar els seus pressupostos; i, d) les aportacions dineràries als grups polítics representats a la Corporació per atendre les seves despeses de funcionament. e) els convenis subscrits amb altres administracions públiques o persones subjectes al dret privat, que suposin una contraprestació a càrrec del beneficiari de l aportació dinerària i a favor de la Diputació; f) els convenis i concerts que subscrigui la Diputació amb altres administracions públiques per a l execució de plans i programes conjunts i en els casos que totes les parts que els subscriuen tinguin competències compartides d execució; i, g) els premis i reconeixements que atorgui la Diputació sense sol licitud prèvia del beneficiari. 2. Aquestes bases tenen el caràcter de supletòries, respecte de la corresponent regulació específica, en els casos de les subvencions que integren plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d assistència i cooperació municipal. En l actualitat, aquestes subvencions són les següents: a) les aportacions dineràries de la Diputació de Tarragona corresponents al finançament dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals; b) les aportacions dineràries de la Diputació de Tarragona corresponents al Pla d Acció Municipal i al programa de foment de les xarxes locals de gas; i, c) l assistència tècnica de la Diputació de Tarragona als ajuntaments que s acullen al programa de suport per a l elaboració d Agendes 21 locals i la redacció de Plans d acció local per a la sostenibilitat (PALS). Capítol II. Beneficiaris Base 6. Beneficiaris Amb caràcter general i sens perjudici de les estipulacions concretes per a cada convocatòria d acord amb les bases específiques, poden ser beneficiaris de les subvencions de la Diputació de Tarragona: les entitats locals de les comarques de Tarragona les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d unitat econòmica o patrimoni separat que, sense personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció, en els termes de l article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions els particulars, individualment o agrupats Base 7. Requisits generals i forma d acreditar-los 1. Sens perjudici dels requisits de l article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i dels específics que s exigeixin als beneficiaris en les convocatòries individuals corresponents, amb caràcter general els beneficiaris han de complir els següents requisits: els ens locals: * no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. les entitats públiques o privades, sense ànim de lucre: * estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic. * no ser deutora per cap concepte de la Diputació de Tarragona. els particulars: * no ser deutor per cap concepte de la Diputació de Tarragona. 2. El compliment dels requisits generals anteriors s acredita d ofici per part de la pròpia Diputació i mitjançant els sistemes de comunicació i col laboració interadministrativa que s estableixin oportunament per conveni. Mentre no existeixin aquests convenis interadministratius, les entitats públiques o privades sense ànim de lucre han de presentar, juntament amb la resta de documentació que requereixin les bases específiques, el certificat administratiu en què s acrediti la deguda constitució i inscripció. Estan exemptes d aportar aquest document, les entitats que l hagin presentat a la Diputació de Tarragona en una convocatòria anterior i facin constar expressament aquest circumstància, amb indicació de la data i l òrgan o dependència en què van presentar-ho, i sempre que no hagin transcorregut més de 5 anys des de l acabament del procediment pel qual es van aportar. Base 8. Obligacions dels beneficiaris Són obligacions dels beneficiaris de subvencions concedides per la Diputació de Tarragona: a) Complir l objectiu, executar el projecte, realitzar l activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les subvencions. b) Justificar davant de la Diputació el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció. c) Sotmetre s a les actuacions de comprovació que s estableixin per part de la Diputació, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l exercici de les actuacions anteriors. d) Comunicar a la Diputació de Tarragona, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l aplicació dels fons, l obtenció d altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades. e) Acreditar, en el moment de presentar la sol licitud, que està al corrent del el compliment de les seves obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels certificats corresponents de data no superior als 6 mesos de la data de la sol licitud o bé autoritzant expressament la Diputació de Tarragona per a obtenir de manera directa l acreditació d aquesta circumstància a través dels oportuns certificats telemàtics. La presentació dels certificats o l autorització a la Diputació de Tarragona poden ser substituïdes per la presentació d una declaració responsable en els supòsits que expressament així s estableixi en les corresponents bases específiques atenent a les singularitats i característiques especials de les subvencions convocades o dels sol licitants. f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores específiques. g) Conservar els documents justificatius de l aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control. h) Adoptar les mesures de difusió per a donar l adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, en els termes establerts específicament per a cada convocatòria. i) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes bases o les específiques que les complementin. Capítol III. Procediments de concessió Secció 1a. Procediment ordinari Base 9. Concessió en règim de concurrència competitiva 1. El procediment ordinari i habitual de concessió de subvencions per la Diputació de Tarragona es tramita en règim de concurrència competitiva, mitjançant el qual la concessió de les subvencions es fa per comparació de la sol licituds presentades, en un únic procediment o bé en successius procediments de selecció al llarg d un únic exercici pressupostari per aquelles línies de subvencions per a les quals s acordi la convocatòria oberta, a fi d establir una prelació entre aquestes d acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les bases reguladores i en la convocatòria. 2. Excepcionalment, el procediment de concessió es pot tramitar en règim de concurrència no competitiva en atenció a raons de la naturalesa de l activitat a subvencionar o de les singulars característiques dels beneficiaris i amb la deguda justificació de les raons que determinen l excepció respecte del procediment ordinari en convocatòria única o en oberta i quan així s estableixi de manera expressa i motivada a la corresponent convocatòria específica. Base 10. Iniciació El procediment per a la concessió de subvencions s inicia amb l aprovació de la convocatòria per part del president de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el contingut mínim preceptiu que determina l article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la posterior publicació d aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província. Base 11. Presentació de sollicituds 1. Les sol licituds dels interessats, d acord amb els models normalitzats que s estableixin, s han de presentar en la forma, el temps i amb la documentació que determinin la convocatòria i les bases específiques. Per a poder tramitar les sol licituds presentades, aquestes han de reunir els següents requisits mínims i imprescindibles: a) Sol licitant (persona física o persona jurídica i qui la representa), amb les degudes dades d identificació b) Activitat per a la qual sol licita la subvenció c) Import de la subvenció sol licitada o cost estimat de l activitat a partir del qual determinar, d acord amb les bases, l import de la subvenció. Sense aquests requisits, les sol licituds es tenen per no presentades, sense possibilitat d esmena, i no es tramiten. 2. La documentació a presentar ha de ser original o fotocòpies degudament diligenciades per un notari, pel secretari o secretària de la corporació només en el cas que el sol licitant sigui un ens local o per la pròpia Diputació prèvia presentació dels originals. 3. Les bases específiques de cada convocatòria poden preveure la substitució de la presentació de determinats documents per una declaració responsable del sol licitant. En aquests casos i abans de la proposta de resolució, s ha de requerir perquè, en un termini màxim de 15 dies, presenti la documentació que acrediti la realitat de les dades declarades. 4. Si no s estableix altrament en les bases específiques, les sol licituds es presenten en el Registre general de la Diputació o en qualsevol de les seves oficines auxiliars, així com per qualsevol dels mitjans que preveu l article 39.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 5. L esmena de defectes o l aportació de documentació requerida de les sol licituds s ha de realitzar, previ requeriment i amb l advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la seva notificació. Si transcorregut aquest termini no s ha esmenat o s ha aportat la documentació preceptiva, s entén que l interessat ha desistit de la seva sol licitud, prèvia resolució de la Junta de Govern dictada en els termes previstos a l article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Base 12. Instrucció 1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspon a la unitat administrativa que es designi per a cada convocatòria. 2. Les bases específiques de cada convocatòria poden establir, atenent a seves característiques singulars, una fase de preavaluació de les sol licituds, per tal de verificar el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la subvenció. Aquesta fase s ha de resoldre per acord de l òrgan competent per a resoldre, a proposta de la unitat instructora. 3. Les activitats d instrucció comprenen la sol licitud de tots els informes i documents que considerin necessaris per a resoldre o que exigeixin les normes que regulen la subvenció, i l avaluació de les sol licituds d acord amb els criteris, les formes i les prioritats establerts a la convocatòria o a les normes reguladores. En el cas que els sol licitants no aportin la documentació requerida en el termini previst per l article 76 de la Llei 30/1992 poden perdre el dret al tràmit corresponent. Base 13. Informe i proposta de resolució 1. El resultat de l avaluació de les sol licituds s ha de concretar en un informe emès a partir de l informe tècnic de la unitat gestora per un òrgan col legiat integrat per dos representants de l àrea, servei o unitat instructora de les subvencions que s avaluïn, un dels quals actua com a secretari de l òrgan, i un representant de Secretaria. Si es considera oportú, puntualment i de manera motivada la resolució de concreció de la composició d aquest òrgan col legiat per a l avaluació de cadascuna de les convocatòries vigents pot disposar la incorporació d un altre membre. 2. La unitat instructora, a la vista de l expedient i de l informe d avaluació, he d emetre la proposta de resolució, degudament motivada, amb indicació del sol licitant o sol licitants per als qual es proposa la concessió de la subvenció i la quantia, així com els criteris, si escau, de valoració que s han utilitzat, i també les sol licituds que proposa desestimar i els motius, les sol licituds que no s admeten
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks