Barcelona comença a desplegar l ordenança d animals pel que fa a la conducció de gossos a l espai públic

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 11
 
  » Nota de Premsa 11 de març de 2016 Barcelona comença a desplegar l ordenança d animals pel que fa a la conducció de gossos a l espai públic» L Ordenança municipal de Protecció, Tinença i Venda d Animals,
Related documents
Share
Transcript
» Nota de Premsa 11 de març de 2016 Barcelona comença a desplegar l ordenança d animals pel que fa a la conducció de gossos a l espai públic» L Ordenança municipal de Protecció, Tinença i Venda d Animals, aprovada el 2014, potencia la tinença responsable com a principi bàsic del benestar animal» Les dues tipologies específiques d espais per a gossos (zones d esbarjo i zones d usos compartits amb franges horàries) i els continguts i tràmits administratius del carnet de Tinença Cívica Responsable s aprovaran per decret i fins que no estiguin aprovats seguiran vigents les exempcions a la sanció» Cada districte tindrà una zona de més de 700 m2 per a l esbarjo i cada barri, com a mínim, una zona d ús compartit amb franges horàries» Es crea, com a prova pilot, un espai de platja per a gossos, a la platja de Llevant, de 1.200m2 de superfície, durant la temporada de bany L Ajuntament de Barcelona comença a desplegar l Ordenança municipal de Protecció, Tinença i Venda d Animals pel que fa a la conducció dels gossos a l espai públic. El govern de la ciutat ha debatut aquests aspectes de l Ordenança en una sessió de treball amb les entitats de defensa del benestar dels animals que formen part Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals. L Ordenança municipal de Protecció, Tinença i Venda d Animals L Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d Animals, que es va aprovar el juliol del 2014, amb un ampli suport social, va ser un pas més en la voluntat de Barcelona d apropar-se a un model de ciutat amiga dels animals. L Ordenança incorporava mesures per a fer prevaldre aquests criteris de bona convivència des del respecte entre les persones i els animals. Algunes de les mesures més rellevants van ser: Els animals no poden estar lligats més de 2h (1 en cas dels cadells) i no es poden deixar sols als domicilis (més de 12h els gossos i 3 dies els gats) S han de vendre o adoptar esterilitzats o amb compromís contractual d esterilització No poden tenir com allotjament habitual celoberts, terrasses o balcons El seguiment veterinari és obligatori com a mínim 1 cop l any I, un ampli ventall de mesures vinculades a la conducció dels gossos a l espai públic 1 Tinença responsable: principi bàsic del benestar animal La identificació dels animals de companyia és obligatori per Llei i es recull a l Ordenança: tot i això, només el 30% de gossos i el 5% de gats que entren anualment al Centre d Acollida d Animals de Companyia de Barcelona estan degudament identificats. A Barcelona, segons les darreres dades (2014) hi ha prop de gossos. Tanmateix, al cens d animals de companyia de l Ajuntament només n hi consten degudament registrats Per Districtes, es corresponen : CIUTAT VELLA EIXAMPLE SANTS-MONTJUÏC LES CORTS SARRIÀ-SANT GERVASI GRÀCIA HORTA-GUINARDÓ NOU BARRIS SANT ANDREU SANT MARTÍ Conducció dels gossos a l espai públic L Ordenança estableix la condició que els gossos hauran d anar lligats a l espai públic. Per això, s establia un termini de 18 mesos per tal que la ciutat es pogués dotar d equipaments i espais per fer possible el seu esbarjo i socialització. I fer-ho mitjançant un Programa de Millora de Zones d Esbarjo per a gossos (una zona, com a mínim, de 700m2 per Districte) i Zones d Usos compartits en franges horàries (mínim 73, una per barri) on la conducció sense lligar hauria d estar vinculada al Carnet de Tinença Cívica Responsable. Aquestes zones d espais per a gossos (les dues tipologies) i els continguts i forma administrativa de concessió del Carnet de Tinença Cívica Responsable s aprovaran per Decret d Alcaldia. Mentre aquest Decret no estigui aprovat, seguiran vigents les exempcions al requeriment de dur el gos lligat a l espai públic (que obeeixi les ordres verbals de la persona conductora, que estigui sempre sota el seu camp visual i que no sigui un Gos Potencialment Perillós, que sempre han d anar lligats i amb morrió), llevat dels Parcs Urbans on han d anar lligats. Per tant, tot i que el termini pel desplegament de l Ordenança estava previst fins el mes de març, i fins que no estigui aprovat el Decret, segueixen vigents les exempcions a la sanció per dur el gos deslligat. 2 Els motius pels quals Barcelona va promoure la conducció dels gossos lligats a l espai públic van ser, bàsicament, els següents: Els gossos estan sotmesos a molts estímuls en l espai públic que poden ocasionar conductes espontànies que posin en perill la seva seguretat. El gran nombre de gossos que hi ha a la ciutat obliga a regular aquesta conducció tant per la seguretat i benestar dels animals com per la resta de persones i usos molt diversos de l espai públic. Des de l any 2013 al 2015 els serveis municipals han atès més de gossos perduts a la ciutat, dels quals 597 al 2015: això suposa un risc per a la vida de l animal, una experiència traumàtica per l animal i els propietaris, i un esforç important de recursos. La Síndica de Greuges de Barcelona es va pronunciar favorablement a la mesura. La millor ordenació d'aquesta convivència passa per destinar equipaments adequats per al lleure dels gossos on puguin anar sense lligar i assolir un ús compartit plural, respectuós i consensuat de l espai públic. Millora de les zones d esbarjo per a gossos Actualment hi ha 107 equipaments per a gossos, amb un total de m2 de superfície: Districte Núm. d equipaments m2 Ciutat Vella Eixample Sants Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Millora de les zones d esbarjo per a gossos : àrees prioritàries Es faran 10 actuacions prioritàries: Com a mínim una zona de 700 m2 per districte. Amb aquesta iniciativa es passarà dels actuals 107 equipaments a 118. D aquets 118, 16 zones tindran més de 700m2. Es passarà dels actuals m2 a m2 de superfície d ús per a gossos. Les 10 actuacions prioritàries són: Millora de les zones d esbarjo per a gossos: àrees existents i prioritàries de nova creació 4 Noves zones d esbarjo per a gossos: principals característiques Les àrees s executaran seguint uns criteris comuns Es defineix un Catàleg d elements per a les Àrees d Esbarjo de gossos, que anirà acompanyat d un Plec per al Disseny, l execució i el manteniment de les mateixes. Aquest catàleg està inspirat en les recomanacions de l informe treballat conjuntament amb el Col legi de Veterinaris de Barcelona (COVB) Zones d usos compartits en franges horàries Les zones d usos compartits en franges horàries determinen en quines vies i espais, i en quins horaris, els gossos podran anar sense lligar, reconeixent formalment el que es ve produint des de sempre de manera espontània. Es dotarà aquestes zones d un catàleg d elements comuns i senyalètica i la seva posta en marxa anirà recolzada amb una acció informativa pel treball per la bona convivència i l ús cívic dels espais (amb el requeriment d haver obtingut els seus conductors o propietaris el Carnet de Tinença Cívica Responsable). No es plantegen aquestes zones en Parcs Urbans. A hores d ara s està treballant amb els districtes la ubicació dels 73 espais d usos compartits en franges horàries, un per barri. 5 El cost d aquest programa d equipaments (les 10 àrees prioritàries i les zones d usos compartits) se situa al voltant dels tres milions d euros i es preveu que estiguin enfuncionament el Carnet de Tinença Cívica Responsable El Carnet de Tinença Cívica Responsable s obtindrà mitjançant una Declaració Responsable, prèvia a l assoliment d un mòdul formatiu sobre l Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d Animals que garanteixi el coneixement i el compromís del seu compliment, especialment el que està vinculat a la tinença responsable i les condicions per tal que els animals puguin anar solts. El bé jurídic a protegir de l Ordenança és precisament l animal i aquest és l objectiu últim del carnet. El seu incompliment no eximirà de l aplicació de la sanció corresponent a la infracció comesa. Es promourà que aquest tràmit es pugui fer presencialment a les Oficines d Atenció al Ciutadà i també mitjançant el Portal de Tràmits de l Ajuntament com tots els tràmits vinculats a la tinença d animals: censos, llicències de gossos potencialment perillosos,.. El format serà prou senzill per garantir l accés generalitzat de la ciutadania però els continguts del mòdul formatiu seran prou concrets per garantir el coneixement de l Ordenança. Serà un tràmit gratuït i amb continuïtat en el temps. Serà obligatori el cens de l animal per accedir-hi, per tant, que sigui un gos degudament identificat. El règim de sancions serà el comú de l Ordenança, especialment pel que fa a la conducció dels animals i el respecte per la bona convivència 6 Nou espai de platja per a gossos a la platja de Llevant Regulació de l accés de gossos a la platja L Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d Animals de 2014 prohibeix l accés de gossos a la platja llevat dels espais i dates establertes per Decret d Alcaldia. El febrer de 2015 s aprova definitivament el Decret d Alcaldia que estableix que poden accedir lliurament a les platges llevat de la temporada de bany: La temporada de bany són els caps de setmana d abril a octubre, del dissabte anterior a Divendres Sant al dilluns de Pasqua Florida i el període d 1 de juny al darrer diumenge de setembre. Amb l exempció dels gossos d assistència, que hi poden accedir sempre. Per la demanda ciutadana i de les entitats animalistes es planteja, com a prova pilot, un espai de platja per a gossos, a la platja de Llevant, de 1.200m2 de superfície, durant la temporada de bany. Preveiem que entri en funcionament el mes de juny. 7 Mapa de situació NORMATIVA GENERAL Compliment de l Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d Animals: Estar censats per l'ajuntament i proveïts de la identificació amb microxip. S'ha d'evitar en tot moment que els animals domèstics causin danys o embrutin els espais públics. S'han de recollir les deposicions immediatament. S'ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats. Addicionalment al que preveu l Ordenança, l Ajuntament podrà limitar la presència dels gossos a l espai de platja en situacions puntuals de grans aglomeracions i per motius de seguretat i per raons d interès públic NORMATIU ESPECIFIC PER GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS Dur sempre morrió inclòs al bany Anar subjecte amb una cadena No poden ésser conduïts per menors de 18 anys No es pot dur més d'un gos potencialment perillós per persona La persona que el condueix ha de dur la llicència municipal, el document identificatiu i la certificació del cens 8 CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES No es poden abandonar residus ni deposicions a la sorra ni a l aigua; fer-ho pot ser motiu de sanció. Cal que s utilitzin les papereres i altres serveis públics quan sigui necessari. Els usuaris no poden rentar amb sabó a la platja els seus animals. Evita que l'animal pateixi cremades per exposició al sol o pateixi un cop de calor, que podria ser un greu perill per a la seva salut Imatge virtual de la zona per a gossos 9
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks