APROVAT 13/09/ :07 PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES: PLEC CLAUSULES ADM. EXP.: / PDF

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 3
 
  Pàgina 1 de 31 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ EN LA CONTRACTACIÓ, PER A L ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN VIATGES. Pàgina 2
Related documents
Share
Transcript
Pàgina 1 de 31 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES QUE REGIRÀ EN LA CONTRACTACIÓ, PER A L ACORD MARC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I ASSISTÈNCIA EN VIATGES. Pàgina 2 de OBJECTE DEL CONTRACTE Les finalitats i objecte d aquest contracte són: La prestació del servei d agència de viatges per a la gestió de reserva, emissió, modificació, anul lació si és el cas i entrega de bitllets, de transport aeri, terrestre i marítim allotjament a nivell nacional i internacional, que resultin necessaris amb motiu de desplaçaments i estades que realitzin els treballadors i els membres electes de l Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB en endavant), tant amb motiu de representació institucional com de comissió de serveis. I també altres persones que viatgin per compte d AMB. Inclou qualsevol tipus de servei propi de l àmbit d actuació d una agència de viatges, entre d altres, la possibilitat de lloguer de vehicles a tot el món, amb i sense conductor, i la realització de les gestions adients per a la consecució dels visats, si és que calen. Seleccionar un màxim de tres empreses (proveïdors) amb les quals es podrà contractar aquests serveis i a les quals posteriorment, a mesura que es presenti la necessitat, podrà adjudicar-se els corresponents contractes. Fixar les condicions econòmiques en cadascun dels serveis determinats així com les ofertes de preus màxims sobre tarifes oficials vigents, de cadascuna de les prestacions detallades en el model d oferta econòmica Annex 2 del present plec. Aquest acord marc no és aplicable als supòsits en què l agència no es presti a facturar els preus establerts en els casos en què: - Es tracti de contractar l allotjament d assistents a esdeveniments, l entitat organitzadora dels quals no sigui AMB, hagi escollit els hotels a on els allotjarà a uns preus establerts per la dita entitat organitzadora. - Quan AMB demani un allotjament en concret a un preu determinat prèviament pels organitzadors d un esdeveniment o pactat per AMB, Codi CPV: NORMATIVA DEL CONTRACTE 2.1. El contracte es regirà: a) Per aquest Plec de clàusules administratives particulars i pel de prescripcions tècniques. b) Per la resta de normativa legal aplicable El contractista està obligat, així mateix, a complir amb tota la normativa legal i especialment amb les normes de la legislació laboral, fiscal, de protecció de dades i mediambientals que siguin aplicables, quedant l Àrea Metropolitana de Barcelona talment alliberada de les responsabilitats que poguessin derivar-se de l incompliment d aquestes obligacions. 3.- INTERPRETACIÓ DEL CONTRACTE 3.1. De conformitat amb allò establert a l article 208 del text refós de la LCSP, l òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d interpretar el contracte, resoldre els dubtes que Pàgina 3 de 31 apareguin en relació al seu compliment, modificar-lo per raó d interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes Els acords que s adoptin en aquesta qüestió hauran de realitzar-se dins dels límits i amb subjecció a les previsions de la llei, especialment les contemplades a l article 211 del text refós de la LCSP El present procediment de contractació es susceptible de recurs especial en matèria de contractació, de conformitat a l article 40 del TRLCSP Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació a la interpretació, modificació i resolució d aquest contracte, seran resoltes per l òrgan de contractació, els acords del qual seran immediatament executius, i un cop exhaurida la via administrativa, podran ésser impugnats mitjançant recurs contenciós administratiu davant els jutjats i tribunals de Barcelona, conforme allò disposat a la llei reguladora d aquesta jurisdicció, amb renúncia expressa del contractista a la jurisdicció dels Tribunals del seu domicili. 4.- CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS Només podran ésser licitadors les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d obrar, que no incorrin en cap de les circumstàncies que l article 60 del text refós de la LCSP declara com a motius de prohibició de contractar, i que acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional Els licitadors hauran de tenir les habilitacions empresarials o professionals que, si s escau, siguin exigibles per a la realització de l activitat o prestació que constitueix l objecte del contracte En el cas de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran de trobar-se compreses dins dels seus fins, objecte o àmbit d activitat, d acord amb els seus estatuts o regles fundacionals D acord amb el que disposa l article 56 del text refós de la LCSP, no podran concórrer a la licitació empreses que haguessin participat en l elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o significar un tracte privilegiat respecte de les altres empreses licitadores. 5.- CLASSIFICACIÓ DELS LICITADORS. Per a ésser adjudicatari d'aquest contracte no caldrà estar en possessió de cap mena de classificació empresarial, sense perjudici de la necessitat d'acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional en la forma prevista en aquest Plec. 6.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE El pressupost estimat del conjunt de contractes contemplats durant la duració total de l acord marc, inclosa la pròrroga es xifra en (DOS-CENTS QUARANTA- Pàgina 4 de 31 DOS MIL EUROS) IVA exclòs En tot cas aquest pressupost és un màxim estimat pel conjunt de totes les posteriors actuacions i que en cas de no assolir-se no generaria cap tipus de dret ni de dany i perjudici en vers als adjudicataris El preu comprèn la totalitat de les prestacions del contracte, es a dir: a) la totalitat dels conceptes que es fan constar al Plec de prescripcions tècniques. b) les despeses, si s escau, de formalització del contracte. c) la imposició fiscal que es pugui derivar del contracte i de l activitat del contractista en la seva execució. d) el cost de totes les càrregues laborals. e) les despeses de transport i lliurament dels bens objecte del subministrament fins el lloc convingut i, si s escau, les despeses de muntatge i d instal lació, que no podran superar el 49% del preu màxim del contracte. f) els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre que corresponguin a la sol licitud i obtenció de visats, permisos i llicències necessaris per a l execució del contracte, si es que procedeixen. S ha pres com a base per a l obtenció d aquests imports les dades que es disposen corresponents a l any La Taula 1 mostra la distribució de l import total gastat el 2016 en transport (aeri, ferrocarril o altres, i lloguer de vehicles), allotjament i altres conceptes i, pel que fa al transport aeri, diferencia entre nacional, nacional fora de la península, europeus, i intercontinentals. La Taula 2A mostra les anualitats sense I.V.A. que corresponen al pressupost base de licitació. La Taula 2B mostra les anualitats sense I.V.A. que corresponen al valor estimat de l acord marc contracte en cas de pròrroga. Taula 1: Distribució de la despesa en viatges EXERCICI 2016 TRANSPORT 58% Nacional 13% AERI 76% Europa 41% Intercontinental 47% FERROCARRIL 21% LLOGUER COTXES 3% ALLOTJAMENT 33% Nacional 33% Internacional 67% ALTRES 8% Pàgina 5 de 31 Taula 2B: Anualitats sense I.V.A. que corresponen al valor estimat del contracte en cas de pròrroga d'un any. ANY TOTAL EUROS/ANY , , ,00 Total , REVISIÓ DE PREUS Aquest contracte no està subjecte a revisió de preus. 8-. TERMINI DE VIGÈNCIA L acord marc tindrà una durada inicial de 12 mesos des de la formalització del contracte. Es pot prorrogar per un període de 12 mesos més com a màxim previ l acord de les parts. Excepcionalment en cas de no haver-se pogut adjudicar el nou acord marc per causes alienes a l AMB, i per motius d interès públic, la vigència d'aquest acord marc es podrà prorrogar fins l'entrada en vigor del nou acord marc. 9.- PROCEDIMENT D ADJUDICACIÓ Vist allò que disposen els articles 138 del text refós de la LCSP, i tenint en compte que el pressupost màxim de la licitació, IVA exclòs, és el que resulta de l'anterior clàusula 6.1, així com el valor estimat del mateix (clàusula 6.3), l adjudicació del contracte es farà per l òrgan de contractació mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, aplicant els criteris d adjudicació que es detallen a la clàusula CRITERIS D ADJUDICACIÓ. Per tal de poder valorar les propostes de les ofertes, cal que es presentin d acord amb les plantilles que figuren a l Annex 2 a aquest document. Els criteris a tenir en compte a l hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa són tots ells avaluables de forma automàtica. S estableix un total de 4 criteris, tots ells de caire econòmic i en la seva valoració s aplica la mateixa forma de puntuació que consisteix a atorgar les màximes puntuacions que mostra la Taula 5 pels diferents conceptes que engloben cada un d aquest 4 criteris a aquelles ofertes que ofereixin el càrrec més econòmic. I la resta d ofertes es puntuaran d acord amb la fórmula de la Taula 6. L assignació de puntuació per conceptes ha estat Pàgina 6 de 31 establerta en funció de la quantitat de serveis prestats l any 2016 per cada concepte, essent 80 punts, la puntuació màxima que es pot assolir segons els criteris econòmics. La Taula 4 resumeix quins són els criteris 1 a 4, la seva descomposició per conceptes i mostra com es comptabilitza l aplicació dels càrrecs o del preu segons sigui el cas. La Taula 5 mostra les puntuacions màximes que es poden assolir per conceptes i per a tots els criteris. La Taula 6 mostra la fórmula a aplicar per a la valoració de les ofertes que no ofereixin els càrrecs més econòmics segons els criteris 1 a 4. Pàgina 7 de 31 Taula 4.-Mostra els criteris 1 a 4 i com es comptabilitza l aplicació dels càrrecs o del preu segons el cas Criteri Concepte Com es comptabilitza l'aplicació del càrrec o del preu, segons el cas 1.-Càrrec per emissió de bitllets de transport 2.-Càrrec de gestió pel lloguer de vehicle 3.-Càrrec de gestió per emissió de visat 4.-Preu de contractació de l'assegurança de viatge amb les cobertures mínimes indicades al punt 12. b) del PCT i a la seva Taula 2. 1.a.- Aèris 1.b.-Tren Espanya Europa Intercontinentals 1.c.-Vaixell o autocar 1.d.-Anul lació de reserva 1.e.-Modificació 1.f.-Emissió i entrega de targeta d'embarcament Càrrec de gestió pel lloguer de vehicle Càrrec de gestió per emissió de visat 4.a.- Nacional 4.b.- No nacional a Europa 4.c.- Internacional no transoceànic fora d'europa 4.d.- Intercontinental transoceànic *La compra dels bitllets d'anada i tornada s'ha de fer al mateix moment i amb companyies que tinguin acord entre elles sempre que sigui possible. Per això normalment hi haurà un únic càrrec que correspondrà a anada i tornada emesos al mateix moment encara que sigui amb companyies aèries diferents. * Excepcionalment haurà N càrrecs si anada i tornada es fan en N moments diferents o en N companyies sense acord. Per trajecte i empresa que gestiona el servei ferroviari. Un trajecte pot consistir en un o més segments o fragments i diferents tipus de trens. *La compra dels bitllets d'anada i tornada s'ha de fer al mateix moment sempre que sigui possible. Per això normalment hi haurà un únic càrrec que correspondrà a anada i tornada emesos al mateix moment. * Excepcionalment haurà N càrrecs si anada i tornada es fan en N moments diferents. Aquest càrrec s aplicarà quan el bitllet estigui adquirit formalment, el viatge es cancel li i la companyia retorni el preu pagat (bé sigui totalment o parcialment). En el cas de canvi de data o d'horari, hi ha càrrec de gestió. Per trajecte i en funció de com s'ha fet la compra dels bitllets aeris. L'emissió de la targeta d'embarcament es farà únicament a sol licitud expressa de l'interessat. Per vehicle llogat Per viatge i persona Per viatge i persona Pàgina 8 de 31 Taula 5.-Puntuacions màximes que es poden assolir per conceptes i per criteris Puntuaci Criteri Concepte ó Puntuació màxima màxima per criteri Espanya 6 1.-Càrrec per emissió de bitllets de transport 2.-Càrrec de gestió pel lloguer de vehicle 3.-Càrrec de gestió per emissió de visat 4.-Preu de contractació de l'assegurança de viatge amb les cobertures mínimes indicades al punt 12. b) del PCT i a la seva Taula 2. 1.a.-Aèris Europa 16 Intercontinentals 7 1.b.-Tren 19 1.c.-Vaixell o autocar 1 1.d.-Anul lació de reserva 1 1.e.-Modificació 2 1.f.-Emissió i entrega de tarja d'embarcament Càrrec de gestió pel lloguer de vehicle Càrrec de gestió per emissió de visat a.- Nacional 1 4.b.- No nacional a Europa 10 4.c.- Internacional no transoceànic 16 3 fora d'europa 4.d.- Intercontinental transoceànic 2 Taula 6: é ó à é é Amb aquesta fórmula l oferta més avantatjosa econòmicament obtindrà la puntuació màxima, mentre que a la pitjor oferta li correspondria una puntuació de zero punts. Les ofertes amb valors entre la millor i la pitjor obtindran punts de forma proporcional PROPOSTES DELS INTERESSATS Les propostes dels interessats s hauran de subjectar a tot allò previst a les clàusules del present Plec i al Plec de prescripcions tècniques, i la seva presentació suposa l acceptació íntegra i incondicionada per part del proposant del contingut de la totalitat d aquestes clàusules o condicions Les proposicions es presentaran a la seu de l'àrea Metropolitana de Barcelona, Contractació (edifici A - 2a. Planta) carrer 62, número Zona Franca Barcelona - Tel fins a les 11 hores del dia en què es compleixin 40 dies naturals a partir de la data d enviament de l anunci al Diari Oficial de la Unió Europea/ de la data que s indiqui a l anunci de convocatòria. Pàgina 9 de 31 També es poden enviar per correu. En aquest cas, la documentació s haurà de lliurar abans de les 11 hores a l Oficina de Correus i dins del termini màxim establert a l anunci corresponent, comunicant la seva tramesa mitjançant fax ( ) a Contractació, el mateix dia de la seva presentació, sense ultrapassar, en aquest darrer cas, el termini per a la presentació de proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas. L anunci d aquesta licitació es publica al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), Boletín Oficial del Estado i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. La documentació completa roman a disposició dels interessats a: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant. Les ofertes o proposicions es presentaran en 2 sobres tancats i signats pel licitador o persona que el representi. A cada sobre es farà constar la denominació de la licitació, la menció del seu contingut i el nom o raó social del candidat, incloent-hi direcció, telèfon, fax i adreça de correu electrònic. A l interior de cada sobre es farà constar, en un full independent, l índex del seu contingut Sense perjudici de la incorporació de les preceptives propostes signades i segellades per l empresa licitadora en format paper, també s hauran d incorporar format digital. SOBRE NÚMERO 1 Portarà la denominació DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA i haurà de contenir, mitjançant originals, còpia autèntica, legitimada per notari o compulsada per la pròpia administració, dels documents següents: 1) Acreditació de la capacitat del licitador Persona física: DNI o NIF i acreditació si és el cas, del nom comercial amb el qual opera en les transaccions mercantils. Persona jurídica: Escriptura o document de constitució i estatuts o bé acta fundacional on constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits al registre públic que correspongui en funció del tipus de persona jurídica de què es tracti. Les empreses no espanyoles d Estats membres de la Unió Europea, hauran d acreditar la seva capacitat d obrar, en els termes d allò que disposen els articles 58 i 72 del text refós de la LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que s estableixen a l annex I del reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d octubre. Pàgina 10 de 31 La capacitat d obrar de la resta de les empreses estrangeres, s acreditarà de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 72 del text refós de la LCSP. La documentació es presentarà en català o en castellà. Si l original és en una altra llengua, caldrà una traducció oficial. 2) Acreditació de la representació En el cas que la persona que signi l oferta representi una persona física o jurídica, poder bastant a l efecte, degudament inscrit al Registre mercantil, validat per l Àrea Metropolitana de Barcelona. DNI del signant de l oferta. 3) Unions d empreses Quan dos o més empreses concorrin a la licitació constituint agrupació temporal, cadascuna acreditarà la seva personalitat i capacitat d obrar, tot indicant, els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin i la participació de cadascun d ells, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L esmentat document haurà d anar signat pels representants de cadascuna de les empreses components de la unió. Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals restaran obligats solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per tal d exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la seva extinció, sense perjudici de l existència de poders mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia significativa. cadascuna de les empreses acreditarà la seva personalitat i capacitat d obrar i els serà d aplicació el que disposa l article 59 del text refós de la LCSP. 4) Declaració responsable de no incórrer en cap prohibició per contractar d acord amb el model següent: En/Na... amb NIF núm.... en nom propi (o en representació de l empresa...) en qualitat de... i segons escriptura pública autoritzada pel Notari... en data... declara responsablement, que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si actua per representació) ; que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l Administració, previstes als articles del 54 al 84 del text refós de la LCSP i que es troba al corrent Pàgina 11 de 31 del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no s ha donat de baixa de l Impost sobre Activitats Econòmiques / està exempt (si procedeix) de l Impost sobre Activitats Econòmiques. Lloc, data i signatura del licitador. Si el licitador és una empresa estrangera, la declaració responsable haurà d incloure la declaració de submissió a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per resoldre totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, amb renúncia al fur estranger que li correspongui. 5) Acreditació de la següent solvència Econòmica o financera Declaracions apropiades d entitats financeres o, en el seu cas, justificant de l existència d una assegurança d indemnització per riscos professionals. Tècnica o professional La solvència tècnica dels licitadors s acreditarà mitjançant aportació dels següents documents, que es presentaran d acord amb les plantilles que figuren a l Annex 1 a aquest document i adjuntant la documentació que en elles s indica. 1. De l empresa Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d aquests, signada pel representant legal de l empresa. En aquesta relació ha de constar un mínim de serveis per un import total i de característiques similars a l objecte del contracte. - Quan els treballs o serveis s hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar certificats expedits o visats
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks