Air Mata Andalusia: Siri 2 - Kegemilangan

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  Menelusuri era kegemilangan di Andalusia dan sumbangan tamaddun Andalusia kepada Eropah khususnya, dan dunia amnya.
Related documents
Share
Transcript
 • 1. USTAZ RODZI HJ HARUN WWW.12EAT.MY PESAN, KESAN & KESERASIAN
 • 2. KEGEMILANGAN ANDALUSIA Kemajuan ilmu, sains, teknologi, seni, perhubungan awam, penghormatan tidak pernah terhenti baik di era keemasan mahupun di era kejatuhan Tuhan memberikan segalanya kepada Andalusia kecuali … (Ahli Sejarah)
 • 3. K E M A J U A N POLITIK JIHAD S E N A R I O
 • 4. KEGEMILANGAN ILMU Terdapat 12,000 circles pada setiap masa di sekitar masjid Cordova Pusat ilmu sedunia Hubungan diplomatik berteraskan ilmu 800,000 judul kitab dibakar di penghujung usia Andalusia ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Aktiviti Terjemahan: menjadi pengeksport ilmu terulung sepanjang zaman
 • 5. ILMUWAN ANDALUSIA IBN THUFAIL IMAM QURTHUBI IBN HAZM IBN RUSYD IBN ‘ARABI
 • 6. KEMAJUAN PERBANDARAN Ketika jalan-jalan kota London masih berselut, jalan-jalan dalam kota-kota di Andalusia sepenuh berturap. Lantai istana di Andalusia berdinding batu dan berlantai marmar ketika yang sama istana di England masih diperbuat daripada kayu. Sepanjang garis pusat 15 kilometer, semua bandar utama di Andalusia diterangi lampu sepanjang malam; pada masa yang sama bandar-bandar di Eropah ditelan kegelapan!
 • 7. KEMEWAHAN Pada setiap kelopak bunga di perkarangan istana di Andalusia, dihiasi dengan batu jade. ‫ة‬ َ ‫أ‬َ‫ر‬ ْ‫ام‬ ُّ‫دت‬ َ‫ج‬َ‫و‬ ‫ي‬ ِّ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫م‬ُ‫ه‬ ُ ‫ك‬ِ‫ل‬ ْ‫م‬ َ ‫ت‬ َ ‫ش‬ ِّ ِ‫ل‬ ُ ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫ت‬‫و‬ ُ ‫أ‬َ‫و‬ٍ‫ء‬ْ‫ي‬‫ا‬َ‫ه‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ ٌ‫يم‬ ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ٌ‫ش‬ْ‫ر‬َ‫ع‬﴿٢٣﴾ "Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya (serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan) dan ia pula mempunyai singgahsana yang besar. [AN-NAML: 23]
 • 8. ُ‫م‬ ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫س‬ْ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ِ‫م‬ْ‫و‬ َ ‫ق‬‫ا‬َ‫ي‬َ‫ر‬ْ‫ص‬ِ‫م‬ ُ‫ك‬ ْ ‫ل‬ ِ‫ه‬ ِ‫ذ‬ ٰ ‫ـ‬ َ‫ه‬َ‫و‬ُ‫ار‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ َ ْ ‫اْل‬ْ‫ج‬ َ ‫ت‬‫ي‬ِ‫ر‬ۖ ‫ي‬ ِ‫ت‬ ْ‫ح‬ َ ‫ت‬ ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ ِ‫ص‬ْ‫ب‬ ُ ‫ت‬ َ ‫َل‬ َ ‫ف‬ َ ‫أ‬﴿٥١﴾ [AZ-ZUKHRUF: 51]
 • 9. SISTEM AIR teknologikuasagraviti
 • 10. SISTEM AIR
 • 11. airmengalirdibawahsetiaprumah SISTEM AIR
 • 12. SISTEM AIR air pancut sebagai landskap awam
 • 13. SISTEM AIR UNTUK PERTANIAN
 • 14. SISTEM AIR UNTUK PERTANIAN
 • 15. SISTEM AIR UNTUK PERTANIAN
 • 16. SISTEM AIR UNTUK PERTANIAN
 • 17. TEKNOLOGI KINCIR ANGIN
 • 18. KEMAJUAN PERTANIAN SUMBANGAN IBNU BASSAL mengenal pasti 10 jenis tanah pertanian Bumi takut kepada kerajinan bangsa Moore mencipta klon oren dan delima terbaik
 • 19. ُ‫يق‬ ِّ ِ‫د‬ِّ ِ‫الص‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬ َ ‫أ‬ ُ ‫ف‬ ُ‫وس‬ُ‫ي‬ َ‫ر‬ َ ‫ق‬َ‫ب‬ ِ‫ع‬ْ‫ب‬ َ‫س‬ ‫ي‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ن‬ِ‫ت‬ ْ ‫ف‬ َ ‫أ‬ُ‫ه‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ك‬ ْ ‫أ‬َ‫ي‬ ٍ‫ان‬ َ‫م‬ ِ‫س‬ ٍ‫ات‬َّ‫ن‬ ٌ ‫اف‬ َ‫ج‬ ِ‫ع‬ ٌ‫ع‬ْ‫ب‬ َ‫س‬‫ن‬ ُ‫س‬ ِ‫ع‬ْ‫ب‬ َ‫س‬َ‫و‬ٍ‫ر‬ْ‫ض‬ ُ ‫خ‬ ٍ‫ت‬ َ ‫َل‬ُ‫ب‬ ٍ‫ات‬ َ‫س‬ِ‫اب‬َ‫ي‬ َ‫ر‬ َ ‫خ‬ ُ ‫أ‬َ‫و‬‫ي‬ ِّ ِ‫ل‬َ‫ع‬ َّ ‫ل‬ِ‫اس‬َّ‫الن‬‫ى‬ َ ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ع‬ ِ‫ج‬ْ‫ر‬ َ ‫أ‬ َ‫ن‬‫و‬ ُ‫م‬ َ ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َّ ‫ل‬َ‫ع‬ َ ‫ل‬﴿٤٦﴾ "Yusuf, Wahai orang yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkan-lah kepada kami seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor lembu yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau serta tujuh tangkai lagi yang kering; (tafsirkanlah) supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui tafsirannya". Kepentingan angka 7 dlm pengurusan pertanian: kitaran tanaman di Russia, Ukraine, UK, USA (antara 6-7 tahun) [Kajian oleh Dr Abdul Hamid b Hj Mar Iman, UTM)
 • 20. TEKNOLOGI PENERBITAN INDUSTRIKERTAS
 • 21. TEKNOLOGI PENERBITAN MESINFOTOSTAT
 • 22. PAMAIR TEKNOLOGI MEKANIKAL
 • 23. TEKNOLOGI PEMBINAAN MASJIDCORDOVA
 • 24. TEKNOLOGI PEMBINAAN MASJIDCORDOVA
 • 25. TEKNOLOGI OPTIK IBNHAYTHAMorang pertama yang memperincikan secara tepat pelbagai bahagian mata dan memberi penjelasan saintifik mengenai proses penglihatan
 • 26. HUNAYNIBNISHAQ TEKNOLOGI OPTHALMOLOGI
 • 27. TEKNOLOGI OPTHALMOLOGI HUNAYNIBNISHAQ
 • 28. ABŪAL-QĀSIMKHALAFIBNAL-‘ABBĀS AZ-ZAHRĀWĪ TEKNOLOGI PEMBEDAHAN
 • 29. TEKNOLOGI ANATOMI MANSURIBNILYAS ilustrasianatomimanusia
 • 30. IBNUAL-NAFIS edaran pulmonari TEKNOLOGI JANTUNG
 • 31. IBNUFIRNAS TEKNOLOGI TERBANG
 • 32. AL-BIRUNI ILMU GERHANA MATAHARI
 • 33. ILMU GERHANA MATAHARI AL-BIRUNI
 • 34. TEKNOLOGI PAM AL-JAZARI
 • 35. TEKNOLOGI PAM
 • 36. TEKNOLOGI PAM
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks