Aïllat de la societat

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 6
 
 

Slides

  1. HIKIKOMORIAïllat de la societat 2. MAPA CONCEPTUAL Els Hikikomoris Els podem trobar al Japó Les causes sónLa pressió La pressió social familiar Aïllament social…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. HIKIKOMORIAïllat de la societat
 • 2. MAPA CONCEPTUAL Els Hikikomoris Els podem trobar al Japó Les causes sónLa pressió La pressió social familiar Aïllament social Símptomes Tancament a l’habitació Tot el dia utilitzen les noves Tecnologies
 • 3. INTRODUCCIÓ El Japó ha estat sotmès a una greu recessió econòmica que comportat canvis socials i polítics. El fill primogènit està sotmès a una forta pressió per tenir èxit quan acabi els estudis. Objectiu: informar d’aquesta patologia a partir d’una recerca a Internet i d’un estudi realitzat.
 • 4. CONCEPTE Anàlisi del concepte Hikikomori a la Xarxa:  Resultat de les cerques a la xarxa Google que va resultar ser el menys efectiu per trobar informació sobre el Hikikomoris.  Buscadors com AOL, Bing o Altavista li triplicaven els resultats de les cerques. Concepte:  Hikikomori està format de Hiki significa "retirada social" i komori que significa "retirada social" amb connotació tradicional japonesa.
 • 5.  S’estima que hi ha un milió de Hikikomoris al Japó i que la majoria són homes, però el Govern no ho sap del cert ja que és una malaltia que la família lamaga. Hi ha dos fets molt rellevants envers la població jove japonesa:  1) La natalitat japonesa ha baixat.  2) Ha incrementat el nombre dafectats per la malaltia Hikikomori. Per tant, mentre la població jove disminueix, és la que pateix el risc de ser Hikikomori.
 • 6. SIMPTOMATOLOGIA I CAUSES Les persones enquestades diuen que:  Reben poca informació del tema, sobretot en el grup dels adults de més de 50 anys.  No tenen clar que respondre a la pregunta: creu són persones amb problemes mentals?  Coneixen els motiu de l’aïllament, encara que qui ho té més clar, són els més joves.  Els principals motius que es pensen són:  Frustració  Depressió  Inseguretat  Bullyng
 • 7.  La tradició familiar del Japó diu que els joves no marxen de casa fins adults. Són molts complaents amb els seus fills, encara que la natalitat cada vegada és menor (1 fill per família). Les escoles són esgotadores perquè s’espera molt d’ells. El treball al Japó també és excessiu i no mantenir el ritme provoca poder ser un Hikikomori. Es dedica moltes hores a les noves tecnologies, provocant una dependència que es converteix en una finestra al món pels joves aïllats.
 • 8. TRACTAMENT TRACTAMENT D’occident Al Japó Forçar la reinserció Reinserció per social Psicòloga voluntat pròpia Sonia Almada Atenció DesenvoluparAcceptació en domiciliaria l’interès il’entorn familiar l’autoestima
 • 9.  A nivell familiar:  Els pares no fan res, ho amaguen i les escoles tampoc es fan participes del problema.  El fet que el pare treballi durant tot el dia fa que l’educació recaigui per complert en la mare.  És la mare responsable de la situació del fill i el pare, només espera que es solucioni, sense ajudar.
 • 10. PROLIFERACIÓ DEL FENÒMEN HIKIKOMORI El Hikikomori és característic del Japó, ja que hi ha una forta pressió per impedir que els joves es desenvolupin de forma independent. El doctor H. Grubb, vincula aquest problema tan especial a una cultura tan especial com la japonesa, cosa que aquesta fora de la imaginació de la cultura occidental. En altres països com Austràlia i Argentina, es comencen a trobar indicis d’aquest fenomen entre la població jove. La University of Bristol i la Loughborough University (Regne Unit), realitzen un estudi sobre el grau de dependència que tenen els infants d’entre 10 i 11 anys sobre els aparells electrònics a Europa.
 • 11. ESTUDI La conclusió que extraiem de l’estudi de 50 enquestes són:  La majoria dels enquestats té entre 21 i 49 anys i, són els que millor coneixen el fenomen pel seu nom.  Els que menys coneixen el fenomen pel nom van ser els compresos en la franja d’edat de més de 50 anys.  Els que millor coneixen el fenomen en si, són les persones compreses entre 14 i 21 anys.
 • 12.  Casos del psicòleg Tamaki Saito, que va ser el primer psicòleg en tractar el fenomen Hikikomori:  Negina (22anys): Deixar d’estudiar i al poc temps deixar la feina tancant-se així a casa seva. Tenia poca comunicació amb el pare (amb qui vivia). Al temps decidí sortir de la situació i formar part de la ONG New Start  H. Nakamoto: Rebia molta pressió per part dels pares en tema estudis. Quan va suspendre va voler evadir-se de tot i va tancar-se a la seva habitació. No es comunicava amb ningú i només sortia de nit.  Riki Cook: Entrar al centre per la seva dificultat per comunicar-se i després de 15 mesos de ser-hi, només s’expressa per monosíl·labs. Després de la universitat, va decidir tancar-se sense motiu aparent.  V. Kimizuka (28 anys): Té dificultats per comunicar-se inclús amb els amics. Lestrès i la pressió de la feina van provocar-li l’aïllament. Al temps va decidir millor per la seva pròpia decisió.
 • 13. CONCLUSIÓ Lavanç tecnològic posen de manifest noves malalties com la dels Hikikomoris. És indispensable el suport familiar, destacant la comunicació amb els pares, i l’ajuda professional de psicòlegs i psiquiatres. A mesura que van passant els anys el número de Hikikomoris rehabilitats va en augment. És molt important que a la que aquestes famílies vegin algun tipus de símptoma d’aïllament actuïn ràpidament.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks