AIESEC Banská Bystrica

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 27
 
  AIESEC Banská Bystrica. Kto sme?. Lokálne pobočky AIESEC Slovakia. Aké možnosti ponúkame v AIESEC?. Projekty. Summer project. Stáže. nábor na stáže : Október-November II . nábor na stáže : Marec-Máj. dobrovoľnícke stáže
Related documents
Share
Transcript
AIESEC Banská Bystrica Kto sme? Lokálne pobočky AIESEC Slovakia Aké možnosti ponúkame v AIESEC? Projekty Summerproject Stáže
  • nábor na stáže : Október-November II. nábor na stáže : Marec-Máj
  • dobrovoľnícke stáže * na 6 – 8 týždňov* ubytovanie a strava vo väčšine hradené* najmä v rozvojových krajinách: Ázia, Južná Amerika, Juhovýchodná Európa, Afrika* práca v medzinárodnom tíme na školách alebo v neziskových organizáciách* požiadavky: anglický jazyk na komunikačnej úrovni odborné stáže * na 6 – 18 mesiacov* plat, ktorý pokrýva životné náklady v danej krajine* práca v oblasti vzdelávania, marketingu, manažmentu, biznisu a IT* požiadavky: minimálne polročná pracovná skúsenosť v danom odbore, anglický jazyk na výbornej úrovni, ďalšie jazyky výhodou Členstvo I.nábor na členstvo : September-Október II.nábor na členstvo : Február-Marec Konferencie Organizovanie Fresh Ďakujem za pozornosť... WEB STRÁNKY: www.bb.aiesec.sk www.zahranicnestaze.sk FB funpage: AIESEC Banská Bystrica
    We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks