Abacus tamil (Sun Easy Abacus)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 23
 
  மிகவும் எளிய முறையில் கம்யூட்ட‍ரில் அபாகஸ் பயிற்சி பெறலாம். உங்களது நினைவுத் திறனை படிப்ப‍டியாக‌ மிகவும் எளிதாக வளர்த்துக் கொள்ள‍லாம். உங்களது வீட்டிலேயே பயிற்சி செய்ய‍லாம். உங்களது வயதுக்கேற்ப பயிற்சி செய்ய‍லாம். உங்களது தாய் மொழியிலேயே பயிற்சி செய்ய‍லாம். பள்ளியில் பயிற்சி பெறுவோர் வீட்டில் அதிகமாக பயிற்சி செய்து நம்பர் ஒன் நிலைக்கு வரலாம். உங்களது வேகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும் வேகத்தில் பயிற்சி இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு பெற்றோரின் உதவி மட்டுமே போதும். எல்லா நிலைகளுக்கும் உகந்தது. எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்ற‍து. "ஸன் ஈஸி அபாகஸ்" விலை ரூபாய் 500/- மட்டுமே. Full detail : "http://sunabacus.in", "http://sunindia.net"
Related documents
Share
Transcript
 • 1. Written by : R. Sunder Raj E-mail : sunindiaditnet@gmail.com Web : sunindia.net ø 917299221144
 • 2. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh
 • 3. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh MAIN ºèŠ¹
 • 4. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh “Üð£èv” â¡ð¶ ªõ° è£ôˆFŸ° º¡H¼‰«î Yù˜è÷£™ àð«ò£èŠð´ˆîŠð†ì å¼ èí‚A´‹ è¼M. Üî¡ H¡ üŠð£Qò˜èœ Þ¬î„ Yó¬ñˆ¶, ÞŠªð£¿¶‹ ðJŸÁMˆ¶ õ¼Aø£˜èœ. ܬî ܬùõ¼‹ âOî£è èEQJ™ ðJ½õîŸè£è “ú¡ ßR Üð£èv” â¡ø Þ‰î ªñ¡ªð£¼¬÷ ï£ƒèœ à¼õ£‚A àƒèœ º¡ êñ˜ŠH‚A¡«ø£‹. Ü®Šð¬ì : ÞF™ Üð£èR¡ ð£èƒèÀ‹, ñEèO¡ ñFŠ¹‹, ܬî Þò‚°õîŸè£ù (ñFŠ¹ ªè£´‚°‹) õNèÀ‹, AO‚, õô¶_AO‚ «ð£¡ø¬õèÀ‹ ªêò™õ®õñ£è M÷‚èŠ ð†´œ÷ù. ñEèO«ô£ Ü™ô¶ ð†ì¡èO«ô£ AO‚ ªêŒ¶ 󣮡 ñFŠ¬ð ï¡° èŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹. âšõ£Á.....? : ÞF™ Æì™, èNˆî™, ªð¼‚è™, õ°ˆî™ «ð£¡ø èEî º¬øèœ (ñ†´‹) 嚪õ£¼ G¬ôò£è îQˆ îQ«ò ªêò™ õ®õ‹ ªðÁAø¶. ÞF™ ªè£´‚èŠð†®¼‚°‹ Mõóƒè¬÷ ï¡° ñùF™ ðFò ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. 嚪õ£¼ àî£óíˆF½‹ ªõš«õÁ Þò‚è ¸†ðƒèœ ܬñ»‹ MîˆF™ õ®õ¬ñ‚èŠ ð†®¼‚Aø¶. 嚪õ£¼ àî£ó투 îQˆ îQò£è, º¿õ¶‹ ¹K»‹ õ¬ó ªî£ì˜‰¶ èŸè «õ‡´‹. èŸø¬õè¬÷ ï¡° G¬ùM™ ¬õˆ¶‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. ºòŸC : Þ‰î HKM™ “ú¡ ßR «ìH™” (õ£ŒŠð£´) àì¡ ²ò ðJŸC è÷‹ õ®õ¬ñ‚èŠ ð†´œ÷¶. ÞF™ 18 ó£´èÀì¡ Ã®ò ñE„ê†ì‹ àœ÷¶. Þ¶ Üð£èR¡ ñŸø HK¾èO½‹ ðJŸC ªêŒò õêFò£è õ®õ¬ñ‚èŠð†´œ÷¶. ÞF™ ðJŸC ªêŒò Þô‚èƒè¬÷ cƒè«÷ àƒèœ M¼ŠðˆFŸ«èŸð ãŸP‚ ªè£œ÷ «õ‡´‹. â‰î Þô‚èñ£è Þ¼‰î£½‹ ðóõ£J™¬ô. Þô‚èƒè¬÷ ªðKòõ˜èœ «î˜¾ ªêŒ¶ ªè£´‚èô£‹. æó÷¾ ðJŸC‚° H¡ âƒè÷¶ «ïó® ðJŸC¬ò cƒèœ âF˜ªè£œõ¶ CøŠð£è Þ¼‚°‹. ðJŸC : ÞF™ àœ÷ ðJŸCèœ 20 HK¾è÷£è (ªôõ™è÷£è) HK‚èŠð†´œ¶. àƒèœ ªêò™ Fø¡ («õè‹) 15 G¬ôè÷£èŠ HK‚èŠð†´œ÷¶. Þ¬î cƒè«÷ «î˜¾ ªêŒ¶ ðJŸC ªêŒòô£‹. â™ô£ HK¾èO½‹ â‰î «õèˆF™ «õ‡´ñ£ù£½‹ ðJŸC ªêŒòô£‹. (ªîOõ£ù MõóƒèÀ‚°, “ðJŸC” ð†ìQ™ AO‚ ªêŒ¶, H¡¹ âçŠ_1 ð†ì¬ù Ü¿ˆî¾‹.) ªõO«ò : “ú¡ ßR Üð£èv”_™ Þ¼‰¶ M¬ì ªðÁî™.
 • 5. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh OPTIONS - ðJŸCˆ «î˜¾
 • 6. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh Æì™, èNˆî™, ªð¼‚è™, õ°ˆî™ : ÞF™ àƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù ð£ìˆ¬î «î˜¾ ªêŒ¶ AO‚ ªêŒ»ƒèœ (㟪èù«õ ÞF™ “Æ왔 «î˜¾ ªêŒòŠð†®¼‚°‹) îó‹ : Þ¶ Þô‚èƒèO¡ ñ¬ò Ü®Šð¬ìò£è ªè£‡´ 䉶 HK¾è÷£èŠ HK‚èŠð†®¼‚Aø¶. îó‹ “ã” è®ùñ£ù Þô‚èƒè¬÷ ªè£‡ì¶. îó‹ “Þ” âOî£ù Þô‚èƒè¬÷‚ ªè£‡ì¶. Ýó‹ðˆF™ ðJŸC ªêŒò îó‹ “Þ”  Cø‰î¶. (㟪èù«õ ÞF™ “Þ” «î˜¾ ªêŒòŠð†®¼‚°‹) Fø¡ : Þƒ° “Fø¡” â¡ð¶ Þ¼ ªêò™èÀ‚° Þ¬ì«ò Ýù “è£ô î£ñî‹” Ý°‹. (Üôè£è 10,000 I™L ªêè¡®L¼‰¶ 1,500 I™L ªê衆 â´ˆ¶‚ ªè£œ÷Šð†´œ÷¶). (㟪èù«õ ÞF™ “²î‰Fó‹” «î˜¾ ªêŒòŠð†®¼‚°‹). Þ¼ ¹øº‹ àœ÷ “-”,”+” °PJ™ AO‚ ªêŒ¶ àƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù “Fø¬ù” «î˜¾ ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. “²î‰Fó‹” â¡ð¶ â‰î Mî 膴Šð£´‹ Þ™ô£î G¬ô Ý°‹. Þ‰î G¬ôJ™ õ¼‹ ðJŸCJ¡ M¬ì¬ò êKò£è ªêŒ»‹ õ¬ó Ü´ˆî ðJŸC‚°„ ªê™ô º®ò£¶. ÞF™ îõÁ‚° ÜÂñF Þ™¬ô. Ýù£™ CøŠð£è ðJŸC ªêŒî£™ àƒè÷¶ «õ舶‚° ß´ ªè£´ˆ¶ ðJŸC ªî£ì˜‰¶ õ¼‹. ÞF™ 14_õ¶ G¬ôJL¼‰¶ 膴Šð£†®Ÿ° à†ð†´, ðJŸC ªêŒò «õ‡®J¼‚°‹. °PŠH†ì è£ô Ü÷¾‚°œ 嚪õ£¼ îQ Þò‚般 º®‚è «õ‡®J¼‚°‹. Þ™¬ôªòQ™ _ êKò£ù M¬ì A¬ì‚èM™¬ô â¡ø£™ _ Ü‰î °PŠH†ì ðJŸC¬ò îõÁ â¡Á ÜPMˆ¶, Ü´ˆî ðJŸC‚° ªê¡ÁM´‹. âù«õ, Ýó‹ðˆF™ “²î‰Fó‹” G¬ôJ«ô«ò ðJŸC ªêŒ¶, H¡ù˜ 14_õ¶ G¬ôJL¼‰¶ ð®Šð®ò£è “ï¡Á” (è¬ìC) G¬ô¬ò ܬìòô£‹. ÜP‚¬è : ÞF™ àƒè÷¶ èì‰î 25 «ðŠð˜ (25 ðJŸCè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶ å¼ «ðŠð˜) ðŸPò (ªðò˜, «îF, HK¾, îó‹, Fø¡, êKò£ù¶, â´ˆî ªñ£ˆî «ïó‹, êó£êK «ïó‹, â´ˆî ¹œOèœ «ð£¡ø) Mõóƒèœ ÝŒ¾ ªêŒò º®»‹. îò£˜ : ÞŠ«ð£¶ cƒèœ ðJŸC ªêŒò Ýó‹H‚èô£‹.
 • 7. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh BASIC Ü®Šð¬ì
 • 8. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh H«ó‹ : Þ¶ Üð£èR¡ ªõOŠ¹ø ê†ì‹ Ý°‹. ªê¡ì˜ 𣘠: Þ¶ ñEè¬÷ «ñ½‹ W¿ñ£è HKŠð¶. ó£´ : Þ¶ ñEè¬÷ˆ A GŸ°‹ ð¼ñ¡ °¬ø‰î å¼ è‹H. ÜŠð˜ d´ (ªýõ¡ d´) : ªê¡ì˜ 𣼂° «ñô£è îQˆF¼‚°‹ 5 ñFŠ¹¬ìò å¼ ñE. «ô£ò˜ d´ (☈ d´) : ªê¡ì˜ 𣼂° Wö£è Þ¼‚°‹ 4 ñEèœ. Þ¬õ 嚪õ£¡Á‹ 1 ñFŠ¹ ªðÁ‹. ñFŠ¹¬ìò¶ : ñEèœ ªê¡ì˜ ð£¬ó «ï£‚A ï輋«ð£¶ ñFŠ¹¬ìòî£Aø¶. ñFŠðŸø¶ : ñEèœ ªê¡ì˜ ð£KL¼‰¶ Mô°‹«ð£¶ ñFŠðŸøî£Aø¶. Þì¶_AO‚ : ú¡ ßR Üð£èR¡ Iè ÜFèñ£ù Þò‚èƒèœ Þì¶_AO‚ Íôñ£èˆ  Gè›Aø¶. õô¶_AO‚ : Ýù£™ °PŠH†ì Cô Þò‚èƒèœ ñ†´‹ õô¶_AO‚ Íôñ£è Gè›A¡øù. ܬõ Þƒ° M÷‚èŠð´A¡øù. ñEèO™ AO‚ ªêŒî™ : Þî¡ Íô‹ ñEè¬÷ ¬èò£À‹ º¬øè¬÷ ï¡° ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹. ð†ì¡èO™ AO‚ ªêŒî™ : Þî¡ Íô‹ ñEèO¡ ñFŠ¬ð ï¡° ¹K‰¶ ªè£œ÷ô£‹.
 • 9. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh HOW TO..... âšõ£Á.....?
 • 10. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh ºîL™, ªè£´‚èŠð†´œ÷ ⿈¶ õ®õ õKè¬÷ èõùñ£è ð®‚辋. H¡ù˜ “Ü´ˆ¶” ð†ìQ™ AO‚ ªêŒò¾‹ Ü™ô¶ “õô¶ ã«ó£ W¬ò” Ü¿ˆî¾‹. ÞŠ«ð£¶, ⿈¶ õ®õˆFL¼‰¶ å«ó å¼ Þò‚è‹ ñ†´‹ ªêò™ õ®õ‹ ªðÁ‹. ÞŠð® 嚪õ£¼ º¬ø»‹ “Ü´ˆ¶” ð†ì¬ù AO‚ ªêŒ«î£, W «ð£˜®™ “õô¶ Ü‹¹‚ °P W¬ò” Ü¿ˆF«ò£, ªñ£ˆî Mõóƒè¬÷»‹ ð®Šð®ò£è ï¡° ¹K‰¶‚ ªè£œ÷ô£‹. «õ般î àƒè÷¶ ªê£‰î 膴Šð£†®™ ¬õŠðˆ  “Ü´ˆ¶|ã«ó£” ð†ì¡ àð«ò£èŠ ð´ˆîŠð†´œ÷¶. ªñ¶õ£è èŸÁ, «õèñ£è ðJŸC ªêŒò¾‹. 蟰‹ «ð£¶, Æì™1,2,3,4, èNˆî™, Þô‚è‹, ªð¼‚è™1,2,3, õ°ˆî™1,2,3 â¡ø õK¬êJ™ èŸð¶ Cø‰î¶. ÜŠ«ð£¶  àƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù õN º¬øè¬÷ cƒèœ ï¡° ÜP‰¶ ªè£œ÷ õ£ŒŠ¹ A¬ì‚°‹. ñ£FKè¬÷ ï¡° ¹K‰¶ ªè£œÀ‹ õ¬ó èõùñ£è èŸÁˆ ªîOò¾‹.
 • 11. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh PRACTICE ðJŸC è÷‹
 • 12. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh âOò õ£ŒŠð£´ : Üð£èv º¬øJ™ èí‚Aìˆ «î¬õò£ù ªñ£ˆî õ£ŒŠð£´‹ 1*1=1 ºî™ 9*9=81 â¡ð¶ . Þ¬î âOî£è ¹K‰¶ ªè£œÀ‹ MîˆF™ “ú¡ ßR «ìHœ” õ®õ¬ñ‚èŠð†®¼‚Aø¶. Þî¡ «ñŸ¹øˆF™ àœ÷ C芹 ð†ìQ½‹, Þì¶ æóˆF™ àœ÷ C芹 ð†ìQ½‹ AO‚ ªêŒ¶ M¬ì¬òˆ ªîK‰¶‚ ªè£œ÷ô£‹. «î¬õŠ ð†ì£™, H¡ùE ð숬 ñ£ŸP‚ ªè£œ÷ô£‹. ²ò ðJŸC è÷‹ : ÞF™ 18 ó£´èœ àœ÷ù. àƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù Þô‚èƒè¬÷ cƒè«÷ «î˜¾ ªêŒ¶ ðJŸC ªêŒò «õ‡´‹. Þô‚èƒè¬÷ ðôõ£Á ܬñˆ¶ e‡´‹ e‡´‹ ðJŸC ªêŒò «õ‡´‹. Æì™, èNˆî½‚°âˆî¬ù Þô‚èƒè¬÷ «õ‡´ñ£ù£½‹ ¬èò£÷ô£‹. ܶ Cóññ£è Þ¼‚裶. Ýù£™, ªð¼‚è™, õ°ˆî½‚° Ýó‹ðˆF™ Þó†¬ì Þô‚èƒè¬÷ 埬ø Þô‚èˆî£™ ªð¼‚è«õ£, õ°‚è«õ£ ºòŸC ªêŒò «õ‡´‹. ð®Šð®ò£èˆ  Þô‚èƒè¬÷ «ñ½‹ «ñ½‹ «ê˜‚è «õ‡´‹. °PŠH†ì Þô‚èƒè¬÷ ñ†´‹ ¬õˆ«î âˆî¬ù îì¬õè÷£ù£½‹ ðJŸC ªêŒòô£‹. Ýù£™, 嚪õ£¼ º¬ø»‹ Ü¬î ¹Fò â‡è÷£è 輈F™ ªè£œ÷ «õ‡´‹. 㟪èù«õ ªêŒîî¡ ïè™è÷£è è¼î‚ Ã죶. ÞŠð® ªêŒõ, ïñ‚° ܶ âOî£è¾‹, G¬ù¾ Fø¬ù õ÷˜‚°‹ º¬øJ½‹ Þ¼‚°‹. Þ‰î ²ò ðJŸC è÷ˆF™ ªê£‰î Þô‚èƒè¬÷‚ ªè£‡´ ðJŸC ªêŒõ¶, H¡ù£™ “ðˆ¶ ô†ê‹ ðJŸC”è¬÷ ªêŒò àîMò£è Þ¼‚°‹. ÞF½œ÷ ñEè¬÷ àƒèœ M¼ŠðˆFŸ«èŸð ñ£ŸP ܬñˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹.
 • 13. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh TRAINING ðö° î÷‹
 • 14. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh âOò õ£ŒŠð£´ : Üð£èv º¬øJ™ èí‚Aìˆ «î¬õò£ù ªñ£ˆî õ£ŒŠð£´‹ 1*1=1 ºî™ 9*9=81 â¡ð¶ . Þ¬î âOî£è ¹K‰¶ ªè£œÀ‹ MîˆF™ “ú¡ ßR «ìHœ” õ®õ¬ñ‚èŠð†®¼‚Aø¶. Þî¡ «ñŸ¹øˆF™ àœ÷ C芹 ð†ìQ½‹, Þì¶ æóˆF™ àœ÷ C芹 ð†ìQ½‹ AO‚ ªêŒ¶ M¬ì¬òˆ ªîK‰¶‚ ªè£œ÷ô£‹. «î¬õŠ ð†ì£™, H¡ùE ð숬 ñ£ŸP‚ ªè£œ÷ô£‹. ðö° î÷‹ : Þ¶ å¼ º‚Aòñ£ù ðJŸCˆ î÷ñ£°‹. Þƒ° cƒèœ I辋 âOî£èŠ ðJŸC ªêŒòô£‹. àƒè÷¶ ð£ìˆ¬î»‹ Üî¡ î¡¬ñ¬ò»‹ «î˜¾ ªêŒ¶ ðJŸC¬ò ªêŒòô£‹. â™ô£Š ð£ìƒè¬÷»‹ èô‰¶‹ ðJŸC ªêŒòô£‹. ðJŸC‚è£ù â™ô£ Mù£‚èÀ‹ âƒè÷¶ Mù£ õƒAJL¼‰ ðJŸC‚è£ù â™ô£ Þô‚èƒèÀ‹ î£ù£è«õ àKò ó£´èO™ ãP‚ ªè£œÀ‹. cƒèœ M¬ì¬ò ñ†´‹ ãŸPù£™ «ð£¶‹. àƒè÷¶ M¬ì¬ò àì«ù êK 𣘈¶‚ ªè£œ÷ô£‹. Þ颰 âô¢ô£«ñ àé¢è÷¶ è좴ð¢ð£ì¢®ô¢ î£ù¢ ޼袰ñ¢. àé¢è÷¶ àîõ£è¢è£è “úù¢ ßú£ «ìH÷¢” Þï¢îè¢ è÷î¢î£½ñ¢ ªè£´è¢èð¢ð좮¼è¢è£ø¶. Þ颰 ï¦é¢è÷¢ ê£øð¢ð£ù ÜÂðõñ¢ ªðø º®»ñ¢. (+) : ÆìL™ ðJŸC. (-) : èNˆîL™ ðJŸC. (*) : ªð¼‚èL™ ðJŸC. (/) : õ°ˆîL™ ðJŸC. âO¬ñ : âO¬ñò£ù ðJŸC. ï´G¬ô : ê£î£óí ðJŸC. è®ù‹ : è®ùñ£ù ðJŸCèœ. Ü´ˆ¶ : ÞFL¼‰¶  àƒèÀ‚è£ù Mù£‚èœ à¼õ£A¡øù. Þƒ° àƒè÷¶ M¬ì¬ò åŠH†´‹ 𣘈¶‚ ªè£œ÷ô£‹. âOò õ£ŒŠð£´ : Þ¶ ²ò ðJŸC è÷ˆF™ àœ÷¶ àœ÷ð®«ò.
 • 15. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh EXERCISE ðJŸC
 • 16. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh cƒèœ Ýó‹ðˆF™ ªêŒî «î˜M¡ Ü®Šð¬ìJ™ “ºî™ ðJŸC”»ì¡ “ðJŸC è÷‹” Ýó‹ðñ£°‹. Þƒ° Gè¿‹ Gè›¾èœ Ü¬ùˆ¶‹ “î°F ꣡Pî¿‚è£è” (Progress-Report) ðF¾ ªêŒòŠð´Aø¶. Exercise No. (ðJŸC â‡.) : àƒèœ èEQJ™ cƒèœ Þ¶ õ¬ó ªêŒî ðJŸCJ¡ ªî£ì˜ â‡. (cƒèœ G¬ùˆî£™ ðˆ¶ ô†êˆ¬î»‹ î£‡ì º®»‹.) Serial No. (õK¬ê â‡.) : ÞŠ«ð£îò ðJŸCJ¡ õK¬ê â‡. Paper No. (ªî£°Š¹ â‡.) : ªî£ì¼‹ ªî£°Š¹ â‡. Right (êK) : Þ‰î ªî£°ŠH™ êKò£ù ªñ£ˆî M¬ìèœ. Wrong (îõÁ) : Þ‰î ªî£°ŠH™ îõø£ù ªñ£ˆî M¬ìèœ. Your Name and Memory Level (àƒèœ ªðò¼‹ G¬ù¾ˆ Fø‹) : Þƒ° cƒèœ àœ«÷ õ¼‹ «ð£¶ ªè£´ˆî ªðò¼‹ «î˜‰ªî´ˆî G¬ù¾ˆ Fø‹ °P‚èŠð†®¼‚°‹. Time (ªñ£ˆî «ïó‹) : Þ‰î ªî£°ŠH™ cƒèœ ðJŸC ªêŒò â´ˆ¶‚ ªè£‡ì ªñ£ˆî «ïó‹ (GIìƒèO™). Speed («õè‹) : Þ‰î °PŠH†ì ðJŸC‚è£è cƒèœ ªêô¾ ªêŒî «ïó‹ (Mù£®èO™). Marks (ªðŸø ¹œOèœ) : 嚪õ£¼ ðJŸC»‹ Üî¡ ªêò™ Ü÷¾‚° ãŸð ñFŠ¹ ªðÁAø¶. êKò£ù M¬ìJ¡ Íô‹ ܶ àƒèÀ‚° õöƒèŠð´Aø¶. «èœMèœ : àƒèÀ‚è£ù «èœMèœ â‡ õ®M™ ÜKò ÞìˆF™ «î£¡Á‹. ðJŸC è÷ˆF™ Þ‰î Þô‚èƒè¬÷ ãŸø «õ‡®ò ÜõCò‹ Þ™ô£ñ™, ܶ î£ù£è«õ “ðJŸC è÷ˆF½‹” ãP‚ªè£œÀ‹. ðJŸC‚è£ù ó£´ : ÞF™ ªñ£ˆî‹ 18 ó£´èœ Þ¼‚A¡øù. ÞF™ Cô ó£´èœ C芹 õ‡íˆF½‹, Cô ó£´èœ cô õ‡íˆF½‹ Þ¼‚A¡øù. C芹 ó£´èO™  cƒèœ ðJŸC ªêŒò «õ‡´‹. cô ó£®™ àœ÷¬õè¬÷ àƒèœ õêF‚è£è àð«ò£èŠð´ˆF‚ ªè£œÀƒèœ. M¬ì¬ò åŠH´‹«ð£¶ (M¬ì¬ò åŠH´õ¶ àƒèœ «õ¬ô Ü™ô. ܶ âƒèO¡ «õ¬ô) cô ó£´ â‰î MîˆF½‹ C芹 ó£´ì¡ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷£¶. Ýù£™, º¬øò£è cƒèœ cô ó£¬ì àð«ò£AˆF¼‰î£™ cô ó£®™ ñFŠ¹ 㶋 Þ™ô£ñ™ Ìxòñ£è Þ¼‚°‹. «ñ½‹, C芹 ó£®™ M¬ì¬òˆ îMó «õÁ â‰î ñFŠ¹‹ Þ¼‚è‚ Ã죶. (ÜŠð® Þ¼‰î£™ àì«ù ܬî c‚A M쾋.) Ã†ì™ ñŸÁ‹ èNˆîL™ ðJŸC ªêŒ»‹ «ð£¶, 㟪èù«õ ñFŠ¹ àœ÷ C芹 ó£´èO«ô«ò Æ®«ò£ èNˆ«î£ ðJŸC ªêŒ»ƒèœ. ªð¼‚èL™ ðJŸC ªêŒ»‹ «ð£¶, ªð¼‚°ˆ ªî£¬è¬ò àƒèÀ‚° õêFò£ù C芹 ó£®™ ãŸP‚ ªè£œ÷ô£‹. ÞÁFJ™ C芹 ó£®™ ªð¼‚°ˆ ªî£¬è¬òˆ îMó «õÁ 㶋 Þ¼‚è‚ Ã죶. (ÜŠð® ãî£õ¶ Þ¼‰î£™ àì«ù ÜõŸ¬ø ÜèŸP M쾋.) õ°ˆîL™ ðJŸC ªêŒ»‹ «ð£¶, ß¾ ⇬í àƒèÀ‚° õêFò£ù C芹 ó£®™ ãŸP‚ ªè£œ÷ô£‹. ÞÁFJ™ C芹 ó£®™ ß¾ â‡¬íˆ îMó «õÁ 㶋 Þ¼‚è‚ Ã죶. (ÜŠð® ãî£õ¶ Þ¼‰î£™ àì«ù ÜõŸ¬ø ÜèŸP M쾋.) 嚪õ£¼ «ðŠð˜ (25 ðJŸCèœ) º®M½‹ àƒè÷¶ ðJŸCJ¡ Mõóƒèœ “î°F_꣡PîN™” ðF¾ ªêŒòŠð´‹. (º¿ «ðŠð¬ó»‹ º®‚è£ñ™ “î°F_꣡PîN™” ðF¾ ªðø º®ò£¶.)
 • 17. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh PROGRESS REPORT î°F ꣡Pî›
 • 18. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh Þƒ°  àƒè÷¶ º¿ ªêò™ð£†¬ì»‹ ªîK‰¶‚ ªè£œ÷ º®»‹. Þƒ° cƒèœ àƒè÷¶ èì‰î «ðŠð˜èÀì¡ ÞŠ«ð£îò «ðŠð¬ó (ªðò˜, «îF, HK¾, îó‹, Fø¡, êKò£ù¶, â´ˆî ªñ£ˆî «ïó‹, êó£êK «ïó‹, â´ˆî ¹œOèœ «ð£¡ø) åŠH†´Š ð£˜‚è «õ‡´‹. Ü´ˆî «ðŠð˜ : ÞŠ«ð£îò «î˜M«ô«ò Ü´ˆî «ðŠð¼‚°Š «ð£è. ¹Fò «î˜¾ : ðJŸC è÷ˆF«ô«ò «î˜¾ ªêŒõîŸè£ù ÜÂñF. ¹Fò Mõó‹ : 25 «ðŠð˜èÀ‹ G¬ø¾ ªðŸø H¡, Þ‰î ð†ì¬ù Ü¿ˆF, ÞŠ«ð£îò ܬùˆ¶ Mõóƒè¬÷»‹ ÜNˆ¶ Mìô£‹. (Þ¼‰î£½‹ Þ¶ î£ù£è«õ å¼ ïè¬ô»‹ â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹. Þ¶ àƒèÀ‚° H¡ù£O™ ªñ£ˆî Mõóƒè¬÷»‹ åŠH†´Š 𣘂è à.) i´ : ºèŠ¹ ð‚èˆFŸ° ªê™ô. ªõO«ò : “ú¡ ßR Üð£èv”_™ Þ¼‰¶ M¬ì ªðÁî™.
 • 19. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh Sunprints Chennai
 • 20. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh
 • 21. abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e d e fggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggh
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks