4t reunió famílies setembre 2014 2015

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
 

Slides

  1. BENVINGUTS I BENVINGUDES 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutor de 4t A: XEVI SERRAT  Tutora de 4t B: SÒNIA ALTARRIBA  Especialista de…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES
 • 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutor de 4t A: XEVI SERRAT  Tutora de 4t B: SÒNIA ALTARRIBA  Especialista de Música: NÚRIA GONZÁLEZ  Especialista d’Anglès: TONY GÓMEZ  Especialista d’Educació Física: SAMUEL ABELLA  Mestres de Reforç: TUTOR/A DE CICLE MITJÀ, GEMMA GRAS i NURI CUESTA.  Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO  Llengua Castellana: NÚRIA GONZÁLEZ
 • 3. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la diversitat a les aules. - Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes. - Articular el treball de valors com a eix transversal des d'Educació Infantil fins a Cicle Superior. - Facilitar i promoure la implicació de la comunitat educativa augmentant el sentiment de pertinença al centre de tots els membres que la conformen.
 • 4. Novetats i altres informacions - Nou sistema de pagament de quotes: sortides i material escolar. - Colònies - Entrades i sortides fora d'hores. - Circulars i correu electrònic. - Agenda: - Eleccions al tècniques d'estudi Consell Escolar
 • 5. Enfortir les competències comunicatives - APJ! - Teatre - Ràdio  - Treball interdisciplinar setmana cultural i intensiva - Cantates
 • 6. Enfortir les competències metodològiques LÒGICO-MATEMÀTICA TAC - Reglets - Quinzet - Calculadora - Càlcul ràpid - Resolució de problemes competencials - Blocs - Correu electrònic - Eines 2.0 - Nou sistema operatiu
 • 7. Millorar l'atenció a la diversitat - Racons - Plans de treball - Treball cooperatiu - SEP - Educació Especial - Diversificació d'agrupaments - Plans Individualitzats - Personalització de l'aprenentatge
 • 8. Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes - Reunions amb famílies - Controls i proves - Competències Bàsiques - Avaluacions externes i internes - Rúbriques - Informes - Criteris de qualificació i promoció
 • 9. Treball dels valors i convivència amb l'entorn VALORS - Pla d'acció tutorial - Tutories personalitzades - Projecte de convivència ENTORN - Experimentació - L'hort - Les 3 R
 • 10. Participació de la comunitat educativa i sentiment de pertinença - L'hora del te - Representants de famílies - Consell d'alumnes delegats - Modelatge - Consell entre alumnes Escolar - Comissions - Reunions amb famílies - Aprenentatge-servei - Participació en activitats de l'Escola.
 • 11. Escolars: - Puntualitat. - Bona organització. - Presentació acurada. - Torn de paraula. - Potenciar l’autonomia. Personals: - Cura en l’aspecte físic (higiene). - Cura del material. Què us suposa fer els deures a casa? Socials: - Respecte. - Normes de cortesia. - To adequat de veu. Hàbits a l'Escola i a casa
 • 12. Aspectes importants a tenir present a 4t - Deures - Responsabilitat - Autonomia - Confiança - Comunicació
 • 13. Projectes MEDI: 1r trimestre: Projecte lliure. Clima i meteorologia. 2n trimestre: Les fonts d'energia. 3r trimestre: Els animals vertebrats i invertebrats. Les plantes (anglès). PLÀSTICA: TRANSVERSAL: Leonardo da Vinci. Els Invents. Salvador Dalí.
 • 14. Sortides i colònies 1r trimestre: Museu Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet. 2n trimestre: Aquàrium de Barcelona. 3r trimestre: Jardí botànic de Blanes. Colònies: Can Miqueló de Sant Martí de Centelles. (11 i 12 de maig).
 • 15. Novetats de 4t Tutories Individualitzades. Ús del correu electrònic com a eina de treball i comunicació. Ús del Bloc de 4t per utilitzar l'Agenda electrònica i com a mitjà d'informació. http://agora.xtec.cat/ceipgueraudeliost/moodle/ Música: Aquest any hauran de comprar una flauta. Educació Física: A partir del tercer trimestre es dutxaran. (Prèviament es passarà una circular detallada). Medi: Un pen.
 • 16. Activitats col·lectives  3 FESTES TRADICIONALS - Castanyada: 30 d'octubre - Sta. Cecília: 21 de novembre - Nadal: 17,18 i 19 de desembre - Carnestoltes: 13 de febrer - Pasqua: 27 de març - Sant Jordi: 23 d'abril - Final de curs: 19 de juny  3 SETMANA CULTURAL - Balls moderns i música moderna (del 9 al 13 de febrer)
 • 17. Entrevistes amb famílies Entrega d'informes (al desembre i al juny) Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels mestres. XEVI 4t A: dimecres de 11:45h – 12:30h SÒNIA 4t B: dijous de 9:00 h – 9:45 h
 • 18. Festes de lliure disposició 1r Trimestre: 31 d'octubre de 2014. 2n Trimestre: 16 de febrer de 2015. 3r Trimestre: 25 de maig de 2015..
 • 19. CAP ÈXIT SENSE ESFORÇ I CAP ESFORÇ SENSE ÈXIT! CURS 2014-2015
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks