3r reunió de famílies setembre curs 2014 2015

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 15
 
 

Slides

  1. BENVINGUTS I BENVINGUDES 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de 3rA: CRISTINA COLLADO  Tutora de 3r B: MARIVÍ RIERA  Especialista de…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES
 • 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de 3rA: CRISTINA COLLADO  Tutora de 3r B: MARIVÍ RIERA  Especialista de Música: MARIVÍ RIERA  Especialista d’Anglès: TONY GÓMEZ  Especialista d’Educació Física: SAMUEL ABELLA  Mestres de Reforç: TUTORES, NURI CUESTA, SÒNIA ALTARRIBA I GEMMA GRAS.  Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO  Llengua Castellana: NÚRIA GONZÁLEZ  Especialista de Plàstica: NURI CUESTA.
 • 3. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la diversitat a les aules. - Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes. - Articular el treball de valors com a eix transversal des d'Educació Infantil fins a Cicle Superior. - Facilitar i promoure la implicació de la comunitat educativa augmentant el sentiment de pertinença al centre de tots els membres que la conformen.
 • 4. Novetats i altres informacions - Nou sistema de pagament de quotes: sortides i material escolar. - Colònies - Entrades i sortides fora d'hores. - Circulars i correu electrònic. - Agenda: - Eleccions al tècniques d'estudi Consell Escolar
 • 5. Enfortir les competències comunicatives - APJ! - Teatre -Ràdio -Videoclips - Treball interdisciplinar setmana cultural i intensiva -Cantates
 • 6. Enfortir les competències metodològiques LÒGICO-MATEMÀTICA TAC - Reglets - Quinzet - Calculadora - Càlcul ràpid - Resolució de problemes competencials - Blocs  - Correu -Deures a l'agenda web
 • 7. Millorar l'atenció a la diversitat - Racons - Plans de treball - Treball cooperatiu - SEP - Educació Especial - Diversificació d'agrupaments - Plans Individualitzats - Personalització de l'aprenentatge
 • 8. Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes - Reunions amb famílies - Controls i proves - Competències Bàsiques - Avaluacions externes i internes - Rúbriques - Informes - Criteris de qualificació i promoció
 • 9. Treball dels valors i convivència amb l'entorn VALORS - Pla d'acció tutorial - Projecte de convivència ENTORN - Experimentació - L'hort - Les 3 R
 • 10. Participació de la comunitat educativa i sentiment de pertinença - L'hora del te - Representants de famílies - Consell d'alumnes delegats - Reunions amb famílies - Modelatge - Consell entre alumnes Escolar - Comissions - Participació en activitats de l'Escola.
 • 11. COM PODEU AJUDAR DES DE CASA? Espai d’estudi Espai d’estudi adequat: - Sempre en el mateix lloc. - Ambient silenciós, sense distraccions. -Material a l'abast. - Bona il·luminació. Deures -El nen/a ha de fer els seus deures, ha de ser autònom. - Paper de l'adult: Deixa que pensi i prengui la iniciativa. Acompanya si ho necessita, ajuda a la cerca d'informació. Revisa la feina feta i la presentació. - Les tasques que es fan a casa són importants per fomentar els hàbits d'estudi, l'autonomia i per reforçar el procés d'ensenyament/aprenentatge que es fa a l'aula.
 • 12. Agenda (3r) -Revisar cada dia conjuntament amb el nen/a l’agenda. Ajudar a planificar les diferents tasques que des de l’escola es proposen (no deixar-ho tot per l’últim moment). -Ajudar a situar fets passats, presents i futurs en l’agenda, de manera que els nens tot jugant agafin agilitat per trobar dates concretes (jugar a situar aniversari, veure quin dia serà d’aquí tres setmanes…) Carpeta (3r) -Vetllar perquè estigui ben endreçada i que cada àrea estigui en el lloc on ha d’anar. -Vetllar perquè en la carpeta només hi hagi coses de l’escola. -Vetllar perquè els papers que es donen des de l’escola (notes informatives) no quedin en la carpeta al llarg de tot el curs. Motxilla escola/ bossa ed. física/ bossa colònies -Fer conjuntament amb els nens i nenes la bossa, procurar que siguin responsables de les seves coses i que sàpiguen què porten o què els falta. Informació pels projectes-Quan es demana la cerca d’informació d’una pregunta concreta, s'ha de buscar en diverses fonts, extraient allò més rellevant del tema (resumir). Ajudar-los a que siguin capaços de poder explicar què han entès amb les seves paraules. Material divers que es demana des de les diferents àrees. -Procurar que el nen/a tingui el material el dia que el mestre ho ha demanat per tal que pugui participar en l'activitat.
 • 13. Projectes 1r trimestre: Projecte lliure: Els robots/ L'hoquei- La prehistòria. 2n trimestre: El cos humà. 3r trimestre: La nostra comunitat.
 • 14. Sortides 1r trimestre: Les coves del Toll (21 novembre) 2n trimestre: Parc Güell (11 de març) 3r trimestre: El bosc vertical (14 de maig)
 • 15. Activitats col·lectives  3 FESTES TRADICIONALS - Castanyada: 30 d'octubre - Sta. Cecília: 21 de novembre - Nadal: 17,18 i 19 de desembre - Carnestoltes: 13 de febrer - Pasqua: 27 de març - Sant Jordi: 23 d'abril - Final de curs: 19 de juny  3 SETMANA CULTURAL - Balls moderns i música moderna (del 9 al 13 de febrer)
 • 16. Entrevistes amb famílies Entrega d'informes (al desembre i al juny) Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels mestres. Cristina 3r A: dimarts de 9:00 – 9:45h Mariví 3r B: dilluns de 15.45- 16.30
 • 17. CAP ÈXIT SENSE ESFORÇ I CAP ESFORÇ SENSE ÈXIT! CURS 2014-2015
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks