3. PREU DEL CONTRACTE Preu base de licitació: no n hi ha Despeses de publicitat: no hi ha repercussió d aquesta despesa als adjudicataris.

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
  Plec de clàusules tècnico-adminitratives particulars que regiran la licitació de l ús privatiu del domini públic mitjançant l atorgament de llicències per a l explotació de parades vacants de venda no
Related documents
Share
Transcript
Plec de clàusules tècnico-adminitratives particulars que regiran la licitació de l ús privatiu del domini públic mitjançant l atorgament de llicències per a l explotació de parades vacants de venda no sedentària al mercat setmanal de Tàrrega. 1. PODER ADJUDICADOR: ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: Ajuntament de Tàrrega Òrgan de Contractació: Junta de Govern Local Número d'expedient: 03/2016 Tipus de Procediment: Obert Publicitat: BOP i Perfil del Contractant. Tipus de Contracte: Llicència d ús privatiu del domini públic. Tramitació: Ordinària Criteris Adjudicació: Diversos criteris 2. OBJECTE DEL CONTRACTE: Atorgament de llicències d ús privatiu de domini públic per a l explotació de parades vacants de venda no sedentària al mercat municipal de Tàrrega. 3. PREU DEL CONTRACTE Preu base de licitació: no n hi ha Despeses de publicitat: no hi ha repercussió d aquesta despesa als adjudicataris. 4. TERMINI D'ATORGAMENT 15 anys. 5. GARANTIES Provisional: No s exigeix Definitiva: No s exigeix 6. MESA DE CONTRACTACIÓ: Si 7. COMITÈ D EXPERTS: Si 8. ANNEXOS: Annex 1: Relació de llocs vacants. Annex 2: Model de la llegenda dels sobres Annex 3: Model de sol licitud. Annex 4: Declaració responsable. 1 DISPOSICIONS GENERALS 1.- OBJECTE L objecte d aquest plec és l atorgament de llicències d ús privatiu per a l explotació de parades de venda no sedentària al mercat setmanal de Tàrrega que han quedat vacants La relació de llocs vacants, així com la informació de cada parada per a la venda no sedentària al mercat setmanal de Tàrrega per l anualitat 2016 es determina a l Annex I L activitat de venda no sedentària es desenvolupa dins el centre urbà de Tàrrega: Plaça del Carme, carrer del Carme, carrer Agoders i plaça Major, cada dilluns de l any de 8 a hores, excepte quan s escaiguin en les festivitats de Nadal, Sant Esteve, Primer d Any, Dia de Reis, Dia 1 de maig i Festivitats Locals. 2.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC Es tracta de llicències d ús privatiu del domini públic, d acord amb el que estableixen els articles del DL 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 57 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, segons els quals l ús privatiu inherent a l afectació dels béns demanials i el que no comporta la transformació o modificació del domini públic resta subjecte a llicència. A més a més, quan els interessats siguin més d un s han de tenir en compte els principis d objectivitat, publicitat i concurrència, la qual cosa implica una remissió als procediments de licitació garantistes del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 i el Reial decret 1098/2001, de 12 d octubre, pel qual s aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquesta licitació es regirà pels presents plecs de clàusules, pel Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, pel DL 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s aprova la refosa en un text únic dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, el Reglament municipal per a la venda no sedentària al mercat de marxants de Tàrrega, així com qualsevol normativa que substitueixi les anteriors i/o altra normativa no esmentada que també sigui d aplicació. 2 3.-PREU BASE DE LICITACIÓ En aquesta licitació no existeix preu base de licitació. Els adjudicataris hauran d abonar trimestralment la taxa per la utilització privativa i l aprofitament especial del domini per parades de venda no sedentària al mercat dels dilluns, de conformitat amb la regulació que cada anualitat estableixi l ordenança fiscal, essent els preus aplicables pel 2016 els següents: Parades fixes amb abonament trimestral per cada metre lineal i dia de mercat 1,71 El no compliment d'aquesta condició pot comportar la pèrdua o extinció anticipada de la llicència de venda, tal i com s'especifica a l'apartat 24.7 d'aquest plec de clàusules. 4.- TERMINI DE LES LLICÈNCIES. Les llicències tindran una vigència de 15 anys, prorrogables expressament per 15 anys més, llevat que cap d ambdues parts manifestin el contrari. Aquest termini de 15 anys queda condicionat a què els titulars de les autoritzacions compleixin anualment les condicions establertes a la clàusula 8; a tals efectes els tècnics municipals competents seran els que comprovaran aquests extrems i, en cas d incompliment d algun d ells serà causa d extinció anticipada de la llicència. 5.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L òrgan de contractació serà l alcaldessa de conformitat amb l article 60 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, la qual té delegada la competència a la Junta de Govern Local, d acord amb el decret de l alcaldia de data 26 de juny de PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 6.-PROCEDIMENT I FORMA D ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE L apartat tercer de l article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals fa una remissió a la normativa de contractació, en conseqüència, la forma d adjudicació de les llicències serà el de procediment obert mitjançant la valoració de diversos criteris d adjudicació, de conformitat amb els articles 109 i ss i 138 i ss del TRLCSP. 3 7.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut del present plec i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. Les ofertes es presentaran a l'ajuntament, Plaça Major, 1, en horari d atenció al públic de 8.00 a hores, dins del termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí oficial de la província de Lleida. Les proposicions també es poden enviar per correu ordinari, sempre dins del termini de presentació d ofertes establert. En aquest cas, el licitador ha de justificar la data d imposició de la tramesa a l oficina postal i anunciar, per correu electrònic, a l òrgan de contractació la remissió de l oferta per correu com a màxim fins el darrer dia del termini de presentació d ofertes. Aquesta comunicació serà vàlida si s hi fa constar de manera fefaent les dades del remitent i el títol de la licitació. Transcorreguts 10 dies naturals des de l acabament del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat l oferta enviada per correu a l òrgan de contractació, aquesta en cap cas serà admesa. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte Els participants en aquesta licitació podran optar per dues parades, d acord amb l ordre de preferència que hauran establert a la sol licitud de participació segons model de l annex 3, però només se n adjudicarà una, atès que es concedirà una única llicència per persona física o jurídica licitadora No es podrà presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal. La infracció d aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ells subscrites En cap cas s admetrà una proposició d una persona física o jurídica que ja sigui titular d un lloc de venda al mercat de Tàrrega. 8.- CONDICIONS PER LICITAR. 1. Estan facultades per participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d obrar, d acord amb el que preveu l article 54 i ss. del TRLCSP: a) En cas de persones físiques s acredita mitjançant la presentació del NIF o NIE. 4 b) En cas de persones jurídiques s acredita mitjançant l escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, o l escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s escau, en el corresponent registre oficial, on quedi clar que la venda no sedentària estigui compresa dins de les finalitats, objecte o àmbit d activitat de les empreses participants. c) En cas de comerciants estrangers hauran d acreditar estar en possessió dels permisos de residència i treball per compte propi. 2.- Que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l article 60 del TRLCSP. 3.- Que estiguin donades d alta a l epígraf o epígrafs corresponents a l Impost d Activitats Econòmiques i al corrent del seu pagament, si s escau. 4.- Que estiguin donats d alta a la Seguretat Social, així com els treballadors que tinguessin contractats. 5.- Que estiguin al corrent del pagament de les obligacions tributàries tant estatals com de l Ajuntament de Tàrrega, així com també amb les de la Seguretat Social. 6.- Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa d assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col lectius que es puguin causar en l exercici de l activitat. 7.- En cas de parada de productes d alimentació, disposar o compromís d aportar el títol de manipulador d aliments. 9.- LA MESA DE CONTRACTACIÓ. La mesa de contractació, als efectes previstos al TRLCSP, art. 320 i DA 2 apartat 10, estarà formada pels següents membres: PRESIDENTA La senyora Rosa Ma. Perelló i Escoda, Alcaldessa VOCALS El senyor Carles Pascual i Pascual, Regidor de Promoció Econòmica. El senyor Ramon Morell i Gassó, Secretari general de l Ajuntament de Tàrrega. El senyor Josep Ramon Solé Gallart, Interventor de l Ajuntament de Tàrrega. 5 SECRETARI La senyora Sílvia Gassó Llenes, Tècnica d administració general COMITÈ D EXPERTS. L article del TRLCSP estableix que en el cas d atribuir als criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de formules una ponderació inferior a la corresponent als criteris, la puntuació dels quals depengui d un judici de valor, haurà de constituir-se un Comitè d Experts. En aquest cas, és òbvia la constitució del Comitè d Experts atès que no hi ha cap criteri avaluable de forma automàtica mitjançant l aplicació de fórmules. El Comitè d Experts estarà format per tres membres experts en la matèria no integrants en la Mesa de contractació, els quals efectuaran la valoració dels criteris d adjudicació continguts al Sobre B. El Comitè d Experts estarà format pels membres següents: La senyora Anna Castellà Verdès, Cap del Departament de Promoció Econòmica. El senyor Àlex Dalghi Duró, Sergent de la Policia Local de Tàrrega. El senyor Toni Gras Bonjorn, Inspector de via pública GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA. No s exigeixen PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ. Les persones físiques o jurídiques interessades hauran de presentar una SOL.LICITUD, d acord amb el model establert l annex 3, juntament amb un sobre gran que tindrà la següent llegenda (annex 2), Participació en la licitació per a l atorgament de les llicències d ús privatiu del domini públic per a l explotació de parades vacants de venda no sedentària al mercat setmanal de Tàrrega, el qual contindrà dos sobres més: El sobre A es subtitularà DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PERSONALITAT I CARACTERÍSTIQUES DEL PARTICIPANT, segons llegenda establerta a l annex 2 i, contindrà la següent documentació: - Declaració responsable del licitador indicant que compleix les condicions establertes legalment per a contractar amb l administració, segons el model establert a l annex 4. El sobre B se subtitularà OFERTA TÈCNICA, segons llegenda establerta a l annex 2, dins del qual hi figuraran els documents següents: 6 - Memòria explicativa dels aspectes establerts a la clàusula 13 dels presents plecs de clàusules. - Fotografies de la parada o camió-tenda, etc, que acreditin visualment els aspectes a valorar segons la clàusula següent. - Altra documentació vàlida per a la valoració de la proposta segons els criteris de valoració: factures, certificats, etc CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES Els criteris de valoració de les ofertes en forma resumida són els següents, diferenciant-se la puntuació per les parades d alimentació i les parades d altres sectors (no alimentari): Parades d alimentació Parades d altres sectors (no alimentari) Tipologia del producte Característiques de la instal lació de venda. Gestió comercial del lloc de venda. Criteris mediambientals i de respecte amb l entorn. Total puntuació 33 punts 32 punts 25 punts 10 punts 100 punts 33 punts 32 punts 30 punts 5 punts 100 punts Productes d alimentació CALDRÀ JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT, AMB FOTOGRAFIES I DOCUMENT EXPLICATIU ELS CRITERIS DELS APARTATS QUE SEGUEIXEN 1- Tipologia del producte. Fins a un màxim de 33 punts a) Si el producte a la venda és o no present en la oferta comercial del mercat, o bé sí hi és present però l oferta n és insuficient o escassa. (Fins a 7 punts) b) Si el producte a la venda és de cultiu o elaboració pròpia. (Fins a 7 punts) c) Si el producte a la venda es pot considerar artesà, i/o de proximitat. (Fins a 6 punts) d) Si el producte a la venda és ecològic. (Fins a 5 punts) 7 e) Acreditació documental de la procedència o origen dels productes, la justificació del cultiu, el sistemes de producció i elaboració, etc. (Fins a 5 punts) f) Si es tracta de revenda de producte (el venedor no és elaborador) (Fins a 3 punts) 2- Característiques de la parada o instal lació de venda. Criteris estètics i de seguretat. Fins a un màxim de 32 punts 2.1.TIPUS D INSTAL.LACIÓ (Fins a 10 punts) a) Tipus d instal lació, descripció i materials: si es tracta d una estructura metàl lica desmuntable, si és tracta d una parada de fusta, acer, alumini o altre material, si s instal len taules, mostradors, cavallets amb taulons, persianes, o altres materials i estructures. Estat de manteniment de la instal lació b )Si es tracta d un remolc o camió-tenda: antiguetat del vehicle o data de compra, dimensions totals tancat i desplegat, característiques tècniques i estat de manteniment. Arribat el cas, es valorarà l adequació del vehicle a l espai disponible i l accessibilitat del mateix pel que fa a les zones de pas. c) Si es disposa d un grup generador de corrent elèctrica (si s escau) 2.2 CRITERIS ESTÈTICS (Fins a 10 punts) a) Aspecte visual de la parada, si disposa o no de decoració o elements decoratius o expositius addicionals: estovalles decoratives, cistells, caixons, taulells, prestatges, expositors de productes, vitrines frigorífiques en cas de productes refrigerats, etc. b) Si el producte es presenta al públic a granel o envasat. c) Com es presenta al públic el producte per a que sigui visualment atractiu i fàcil per al client d identificar i localitzar: en munts, degudament ordenat i classificat, etc. d) Si la persona i/o el personal de la parada va degudament uniformat o amb roba de treball adequada a l activitat, i si s utilitzen mesures destinades a la millora del manipulat i higiene del producte: guants, gorres protectores, pinces, cullerots,etc. 8 2.3 COBRIMENT I PROTECCIÓ (Fins a 8 punts) a) Descripció dels sistemes de protecció de la parada en cas de sol directe, inclemències meteorològiques o de protecció de les persones: carpa, vetllador, para-sol... b) Qualitat i seguretat dels elements estructurals de la parada i de les mesures de protecció per tal de garantir la seguretat de les persones, els treballadors, els elements de la via pública i les vivendes i comerços en general. c) En cas de remolc o camió - tenda, descripció del sistema d obertura o desplegament del mateix per atenció al públic. 2.4 SISTEMA DE TRANSPORT (Fins a 4 punts) a) Com es realitza el transport de la mercaderia: tipus de vehicle: furgoneta, turisme, camionet, camió-tenda, si està refrigerat o no depenent del tipus de producte, etc. b) Si el paradista disposa de sistemes de càrrega i descàrrega que facilitin el muntatge i desmuntatge: traspalets, carretons, camió amb plataforma elevadora, etc Gestió comercial del lloc de venda. Fins a un màxim de 25 punts a) Política de preus de venda a la vista del públic degudament senyalitzats i especificats, que en permeti una correcta identificació del producte, la seva qualitat o categoria, el seu origen, etc. (Fins a 6 punts) b) Bàscules de pesada a la vista del públic, que permeti visualitzar en tot moment les quantitats al pes, l import final de venda i que expedeixin el corresponent tiquet de venda on s especifiquin els productes adquirits, el pes i preu per quilo o unitat, i les dades fiscals del venedor. (Fins a 5 punts) c) Si la parada disposa de datàfon per acceptar el mètode de pagament per mitjà de targeta de crèdit o dèbit. (Fins a 5 punts) d) Si la parada efectua servei a domicili al client (Fins a 4 punts) e) Altres serveis post-venda: substitució de producte en cas d estar en mal estat, abonament de l import de venda,etc. (Fins a 3 punts) f) Si la parada disposa de fulls oficials de reclamació (Fins a 2 punts) 4-Criteris mediambientals i de respecte amb l entorn. Fins a un màxim de 10 punts a) Descripció dels recipients, materials o envasos utilitzats per a la dispensa de producte al client i eficiència: tipus de bosses (plàstic, paper, compostables, reutilitzables), paper, paper parafinat, envasos plàstics per a continguts líquids, vidre... (Fins a 4 punts) 9 b) En el cas de productes de proximitat, especificar la distància entre el lloc d origen del mateix i el municipi de Tàrrega. (Fins a 3 punts) c) Gestió dels residus generats durant l activitat: si es recullen i es dipositen en un contenidor, si el paradista disposa de sistema propi de recollida amb bosses de brossa i/o contenidor propi. Qualsevol altra mesura encarada a facilitar les tasques de recollida i neteja de la via pública per part dels serveis de neteja. (Fins a 3 punts) Altres sectors d activitat: No alimentari CALDRÀ JUSTIFICAR DOCUMENTALMENT, AMB FOTOGRAFIES I DOCUMENT EXPLICATIU ELS CRITERIS DELS APARTATS QUE SEGUEIXEN 1- Tipologia del producte. Fins a un màxim de 33 punts a) Si el producte a la venda és o no present en la oferta comercial del mercat, o bé sí hi és present però l oferta n és insuficient o escassa. (Fins a 11 punts) b) Si es tracta de productes de marca o qualitat reconeguda (Fins a 7 punts) c) Si es tracta de producte de marca o fabricació nacional (Fins a 6 punts) d) Acreditació de la procedència o origen dels productes, marca, qualitat...per mitjà de factures de compra, fotografies, carnet artesà o qualsevol altre document vàlid. (Fins a 5 punts) e) Si el producte a la venda es pot considerar artesà pel fet de ser de producció pròpia (per exemple: artesania, moda i confecció...) (Fins a 4 punts) 2- Característiques de la parada o instal lació de venda. Criteris estètics i de seguretat. Fins a un màxim de 32 punts 2.1.TIPUS D INSTAL.LACIÓ (Fins a 10 punts) a) Tipus d instal lació, descripció i materials: si es tracta d una estructura metàl.lica desmuntable, si és tracta d una parada de fusta, acer, alumini o altre material, si s instal len taules, mostradors, cavallets amb taulons, persianes, o altres materials i estructures. Estat de manteniment de la instal.lació. 10 b) Si es tracta d un remolc o camió-tenda: antiguetat del vehicle o data de compra, dimensions totals tancat i desplegat, característiques tècniques i estat de manteniment. Arribat el cas, es valorarà l adequació del vehicle a l espai disponible i l accessibilitat del mateix pel que fa a les zones de pas. c) Si es disposa d un grup generador de corrent elèctrica 2.2. CRITERIS ESTÈTICS (Fins a 10 punts) a) Aspecte visual de la parada, si disposa o no de decoració o elements decoratius o expositius addicionals: estovalles decoratives, penjarobes, cistells, caixons, prestatges, expositors de productes, vitrines, etc. b) Com es presenta al públic el producte per a que sigui visualment atractiu i fàcil per al client d identificar i localitzar: en munts, degudament ordenat i classificat, penjat, exposat, etc. c) Si la persona i/o el personal de la parada vesteixen algun tipus d
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks