1r reunió de famílies setembre curs 2014 2015

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
 

Slides

  1. BENVINGUTS I BENVINGUDES 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de 1rA: DOLORS MAS  Tutora de 1r B: VIRGÍNIA ROSSINI  Especialista de…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES
 • 2. Presentació dels tutors/es i altres mestres  Tutora de 1rA: DOLORS MAS  Tutora de 1r B: VIRGÍNIA ROSSINI  Especialista de Música: MONTSERRAT ROMANÍ  Especialista d’Anglès: DOLORS MAS  Especialista d’Educació Física: SAMUEL ABELLA  Mestres de Reforç: TUTORES I NURI CUESTA..  Especialista d'Ed. Especial: JOANA RODRIGO  Llengua Castellana: TUTORES  Especialista de Plàstica: VIRGÍNIA ROSSINI
 • 3. Nou Projecte de Direcció  OBJECTIUS A ASSOLIR - Millorar el nivell competencial dels alumnes. - Millorar l'atenció a la diversitat a les aules. - Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes. - Articular el treball de valors com a eix transversal des d'Educació Infantil fins a Cicle Superior. - Facilitar i promoure la implicació de la comunitat educativa augmentant el sentiment de pertinença al centre de tots els membres que la conformen.
 • 4. Novetats i altres informacions - Nou sistema de pagament de quotes: sortides i material escolar. - Colònies - Entrades i sortides fora d'hores. - Circulars i correu electrònic. - Agenda: - Eleccions al tècniques d'estudi Consell Escolar
 • 5. Participació de la comunitat educativa i sentiment de pertinença - L'hora del te - Representants de famílies - Consell d'alumnes delegats - Modelatge - Consell entre alumnes Escolar - Comissions - Reunions amb famílies - Aprenentatge-servei - Participació en activitats de l'Escola.
 • 6. Enfortir les competències comunicatives - APJ! - Teatre - Ràdio - Vídeoclips - Cantates - Treball interdisciplinar setmana cultural i intensiva
 • 7. Millorar l'atenció a la diversitat - Racons - Plans de treball - Treball cooperatiu - SEP - Educació Especial - Diversificació d'agrupaments - Plans Individualitzats - Personalització de l'aprenentatge
 • 8. Enfortir les competències metodològiques LÒGICO-MATEMÀTICA TAC - Reglets - Quinzet - Calculadora - Càlcul ràpid - Resolució de problemes competencials - Blocs - Correu electrònic - Eines 2.0 - Nou sistema operatiu
 • 9. Millorar els mecanismes d'avaluació i retiment de comptes - Reunions amb famílies - Controls i proves - Competències Bàsiques - Avaluacions externes i internes - Rúbriques - Informes - Criteris de qualificació i promoció
 • 10. Treball dels valors i convivència amb l'entorn VALORS - Pla d'acció tutorial - Tutories personalitzades - Projecte de convivència ENTORN - Experimentació - L'hort - Les 3 R
 • 11. Escolars: - Puntualitat. - Bona organització. - Presentació acurada. - Torn de paraula. - Potenciar l’autonomia. Personals: - Cura en l’aspecte físic (higiene). - Cura del material. - Seguiment de les tasques. - Disposar d’un espai adequat. - Disposar d’un temps diari de dedicació. - Planificació agenda i extraescolars. Socials: - Respecte. - Normes de cortesia. - To adequat de veu. Hàbits a l'Escola i a casa
 • 12. Característiques dels nens i nenes de cicle ... Cal tenir en compte: S’inicia una nova etapa: canvis físics, canvis psicològics... Això implica : Ja poden ser més autònoms, responsables i es pot anar augmentant, de forma gradual, el nivell d’exigència
 • 13. Aspectes importants a tenir present a 1r - Deures - Responsabilitat - Autonomia - Confiança - Comunicació Dinàmica
 • 14. Llibreta missatgera. Un exemple
 • 15. Projectes 1r trimestre: Nom de la classe 1A: Els castells 1B: Els dracs La família 2n trimestre: Els oficis 3r trimestre: Els animals Transversal( durant tot el curs): Les estacions de l'any
 • 16. Sortides 1r trimestre: La Granja de Sta. Maria de Palautordera ( 10 d'octubre) 2n trimestre: El Molí paperer ( 4 de març) 3r trimestre: Els rucs del Corredor a Canyamars (6 de maig)
 • 17. Activitats col·lectives  3 FESTES TRADICIONALS - Castanyada: 30 d'octubre - Sta. Cecília: 21 de novembre - Nadal: 17,18 i 19 de desembre - Carnestoltes: 13 de febrer - Pasqua: 27 de març - Sant Jordi: 23 d'abril - Final de curs: 19 de juny  3 SETMANA CULTURAL - Balls moderns i música moderna (del 9 al 13 de febrer)
 • 18. Entrevistes amb famílies Entrega d'informes (al desembre i al juny) Sempre que calgui, ja sigui a demanda de les famílies o dels mestres. DOLORS 1A: dijous de 9:00h – 9.45h VIRGÍNIA 1B: dijous de 9:45 h – 10:30 h
 • 19. CAP ÈXIT SENSE ESFORÇ I CAP ESFORÇ SENSE ÈXIT! CURS 2014-2015
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks