1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 14
 
  ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS BASES PER A LA CREACIÓ D UNA LLISTA D ASPIRANTS PER A POSSIBLES NOMENAMENTS INTERINS DE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ESPECIALITZADA, AMB DESTINACIÓ ALS SERVEIS DEL
Related documents
Share
Transcript
ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS BASES PER A LA CREACIÓ D UNA LLISTA D ASPIRANTS PER A POSSIBLES NOMENAMENTS INTERINS DE TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ESPECIALITZADA, AMB DESTINACIÓ ALS SERVEIS DEL TERRITORI (BO02/2018) 1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA És bjecte de la present cnvcatòria la realització de prves selectives per a la creació d una llista d aspirants per a pssibles nmenaments interins de TÈCNICS/IQUES DE GRAU MITJÀ DE GESTIÓ ESPECIALITZADA (grup A, subgrup A2), amb destinació als Serveis del Territri. Aquesta llista tindrà una vigència de tres anys a partir de la finalització del prcés selectiu. 2. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL Les funcins bàsiques a desenvlupar són les següents: Verificar els prjectes i dcumentació tècnica, així cm redactar infrmes en determinats prcediments de llicències, cmunicacins prèvies i altres autritzacins d activitats. Realitzar inspeccins i elabrar infrmes tècnics sbre expedients disciplinaris i sancinadrs d activitats. Elabració d infrmes tècnics sbre diferents matèries cmpetència del servei (infrmes urbanístics, infrmes sbre cnsultes prèvies ptestatives,...) Verificar i cntrlar si les activitats en funcinament cmpleixen la nrmativa ambiental i sectrial crrespnent. Infrmar al/a la ciutadà/ana en matèria de gestió de les llicències d activitats i el cmpliment de la nrmativa crrespnent. I, en general, ttes aquelles funcins que li siguin atribuïdes en l àmbit del seu servei secció. 3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS a) Tenir nacinalitat espanyla la dels altres estats membres de la Unió Eurpea la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacinals subscrits per la Unió Eurpea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació dels treballadrs. També pdran ser admess el cònjuge, els descendents i les descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyls cm dels nacinals dels estats membres de la Unió Eurpea dels estats als quals, en virtut de tractats internacinals subscrits per la Unió Eurpea i ratificats per l Estat espanyls, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadrs, qualsevl que sigui la seva nacinalitat, sempre i quan els cònjuges n estiguin separats de dret i els descendents siguin menrs de 21 anys majrs d aquesta edat però visquin a càrrec dels seus prgenitrs. En qualsevl cas, les persnes que n tinguin la nacinalitat espanyla han d acreditar dcumentalment la seva nacinalitat. Les que n tinguin la nacinalitat espanyla hauran de demstrar un cneixement adequat de castellà i català, tant en l expressió ral cm en l escrita. b) Tenir cmplerts 16 anys d edat i n superar l edat establerta per a la jubilació frçsa. c) Estar en pssessió de la titulació següent: enginyeria, grau en enginyeria, enginyeria tècnica equivalent, bé en cndicins d btenir-la en la data que finalitzi el termini de presentació de sl licituds per a prendre part en les prves selectives. Si es tracta d un títl btingut a l estranger, cal dispsar de la crrespnent hmlgació del Ministeri d Educació, Cultura i Esprts. d) N patir cap malaltia limitació física psíquica que impedeixi cmplir les funcins crrespnents a la plaça cnvcada. e) N estar inhabilitada per l exercici de les funcins públiques per sentència ferma, ni estar separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevl administració pública. 4. CARACTERÍSTIQUES DEL NOMENAMENT La durada del nmenament estarà subjecte a les característiques del llc de treball a cbrir en cada mment, així cm la retribució i dedicació. 5. SOL LICITUDS I DOCUMENTACIÓ Les persnes interessades hauran de presentar una sl licitud al registre general de l Ajuntament, adreçada a l alcalde de l Ajuntament de Manresa, dins el termini de 20 dies naturals a cmptar des de l endemà de la publicació d aquestes bases al Butlletí Oficial de la Prvíncia de Barcelna, en la qual caldrà manifestar que es reuneixen ttes i cadascuna de les cndicins de capacitat i requisits a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sl licituds. Si l últim dia de presentació de sl licituds s escau en dissabte festiu, es prrrgarà fins al següent dia hàbil. Les sl licituds pdran presentar-se a les ficines següents: LLOC HORARI TELÈFON Servei d Organització i Recurss Humans, C. del Bruc, 33-35, 3a. planta (edifici de La Flrinda) Oficina d Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça Majr, 1, bx. De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a les 2 del migdia i els dilluns a la tarda de 4 a 6. De dilluns a dijus de 2/4 de 9 del matí a les 6 de la tarda i els divendres de 2/4 de 9 del matí a les 3 de la tarda Les sl licituds es presentaran cnfrme al mdel que estarà a dispsició dels interessats en aquestes ficines i a la pàgina web de l Ajuntament (www.manresa.cat), apartat d Oferta Pública d Ocupació / Interinatges cntractes temprals. També es pdran presentar al registre de qualsevl administració pública que integra el sectr públic, a les ficines de Crreus mitjançant crreu administratiu, a les representacins diplmàtiques ficines cnsulars d Espanya a l estranger, a les ficines d assistència en matèria de registres, d acrd amb la legalitat vigent. A les sl licituds s hi haurà d adjuntar: Currículum persnal i prfessinal. Ftcòpia del DNI (dcument preceptiu) Ftcòpia de la titulació exigida (dcument preceptiu) Ftcòpia de l infrme de vida labral actualitzat. Ftcòpia de tta la dcumentació acreditativa dels mèrits al legats Ftcòpia del certificat de nivell de suficiència de català C1 de la Secretaria de Plítica Lingüística d altre rganisme que eximeixi de fer la prva, si s escau. Ftcòpia de la dcumentació acreditativa dels cneixements de castellà, si s escau. Tta la dcumentació que es presenti en llengua estrangera haurà d anar acmpanyada de la crrespnent traducció jurada. Amb la frmalització i la presentació de la sl licitud, les persnes interessades dnen el seu cnsentiment per al tractament de les dades de caràcter persnal que siguin necessàries per a participar en la cnvcatòria i per a la resta de la tramitació del prcés, d acrd amb la nrmativa vigent i especialment amb la llei rgànica de prtecció de dades. Si en alguna de les sl licituds presentades hi hagués cap defecte esmenable, es requerirà a l interessat perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni aprti els dcuments preceptius, advertint-l que si n h fa s arxivarà la seva sl licitud sense cap més tràmit i serà exclòs de la llista d aspirants. En cas que la dcumentació acreditativa a presentar bri en pder de l Ajuntament de Manresa, la persna sl licitant haurà d indicar aquest extrem en la seva sl licitud, tt dient en quin expedient prcediment bra el dcument al qual es fa referència. Les persnes amb discapacitat, que tinguin recnegut un grau de minusvàlua igual superir al 33%, pdran demanar en la sl.licitud de participació a les prves selectives l adaptació adequació del temps per a la realització de les prves previstes a les bases, en la qual hauran de reflectir les necessitats específiques que tinguin. Per tant, i a efectes que l òrgan de selecció pugui valrar la prcedència n de la cncessió del què s ha demanat, l aspirant haurà d adjuntar el dictamen tècnic facultatiu, emès per l equip multiprfessinal cmpetent de l Institut Català d Assistència i Serveis Scials (ICASS) del Departament de Benestar i Família, que acrediti de frma fefaent les deficiències que han riginat el grau de minusvàlua recnegut. 6. ADMESOS I EXCLOSOS I DATA D INICI DE LES PROVES La llista prvisinal de persnes admeses i exclses, juntament amb el dia, hra i llc de realització del primer exercici, i la cmpsició nminal de l òrgan de selecció s aprvarà en el termini màxim d un mes, a cmptar des de l endemà de l últim dia de presentació de sl licituds, i es farà públic al tauler d anuncis i a la pàgina web d aquest Ajuntament en l apartat de la cnvcatòria crrespnent. Es cncedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i pssibles reclamacins. Si n s hi presenten esmenes, es cnsiderarà elevada a definitiva la llista de persnes admeses i exclses i n caldrà trnar-la a publicar. Si s accepta alguna reclamació s esmenarà la llista i es trnarà a publicar. 7. ÒRGAN DE SELECCIÓ L òrgan de selecció serà cl legiat i estarà frmat per un nmbre de membres n inferir a tres, amb els respectius suplents, dels quals una persna exercirà la presidència i una altra la secretaria. La designació nminal dels seus membres i la dels respectius suplents, s aprvarà tal i cm s estableix a la base sisena. La seva cmpsició s haurà d ajustar als principis d imparcialitat i prfessinalitat dels seus membres i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dna i hme. El persnal d elecció designació plítica, el persnal funcinari interí i el persnal eventual n pdrà frmar part dels òrgans de selecció. La pertinença a aquests òrgans de selecció serà sempre a títl individual i n es pdrà stentar aquesta pertinença en representació per cmpte de ningú. Quan cncrrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d 1 d ctubre, de Règim Jurídic del Sectr Públic, els membres de l òrgan de selecció hauran d'abstenir-se d'intervenir i hauran de ntificar-h a l'autritat que cnvqui, i els/les aspirants pdran recusar-ls. Els òrgans de selecció n pdran cnstituir-se ni actuar sense l'assistència almenys de la meitat dels seus membres i entre ells les persnes que exerceixen de president i secretari, ja siguin titulars suplents, i les decisins s'adptaran per majria. L òrgan de selecció pdrà dispsar la incrpració a les seves tasques d'assessrs/es especialistes per a ttes algunes de les prves. Aquests/es assessrs/es es limitaran a valrar l'exercici crrespnent a les seves especialitats tècniques i cl.labraran amb l òrgan de selecció exclusivament basant-se en aquestes especialitats. Per valrar les prves de cneixements de la llengua catalana, l òrgan de selecció dispsarà d una persna que l assessrarà, amb veu i sense vt, nmenada per l òrgan cmpetent en matèria de plítica lingüística. 8. PROCÉS SELECTIU El prcés selectiu serà pel sistema de cncurs psició que cnstarà de dues fases diferenciades: en primer llc la fase d psició i una segna de cncurs. La fase de cncurs serà aplicable a aquells/es aspirants que superin la fase d psició. Fase d psició EXERCICIS DE CARÀCTER OBLIGATORI I ELIMINATORI Primer exercici.- De caràcter escrit, cnsistent en desenvlupar un tema de caràcter general bé en respndre un qüestinari de preguntes que pdrà ser de respstes alternatives, relacinat amb el temari de la cnvcatòria, durant el períde de temps que determini l òrgan de selecció. Segn exercici.- Realització d un supòsit pràctic relacinat amb les funcins pròpies del llc de treball, durant el períde de temps que determini l òrgan de selecció. L òrgan de selecció pdrà acrdar que aquest exercici es realitzi a l rdinadr fent ús de prgrames de tractament de texts en wrd de full de càlcul en excel. Tercer exercici.- Prva de català, cnsistent en valrar els cneixements de català de nivell de suficiència C1 de la Secretaria de Plítica Lingüística. Aquesta prva es qualificarà cm a apte/a n apte/a. Pel que fa a aquesta prva restaran exemptes de realitzar-la i seran qualificades cm a aptes, les persnes que: a) Acreditin estar en pssessió del nivell exigit, un de superir, mitjançant la presentació d un certificat de la Secretaria de Plítica Lingüística d altres rganismes que eximeixin de fer la prva. b) O bé que hagin participat i btingut plaça en prcesss anterirs de selecció de persnal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prva de català del mateix nivell superir, que hagin superat la prva esmentada en altres prcesss de la mateixa ferta pública d cupació. La presentació de la dcumentació acreditativa dels cneixements de català per restar exempt de realitzar la prva, si n s ha fet dins el termini de presentació de sl.licituds, es pdrà fer en qualsevl mment del prcés selectiu i cm a màxim fins el dia hàbil abans de la realització de la prva crrespnent. Quart exercici.- Prva de llengua castellana. De caràcter bligatri i eliminatri per a ttes les persnes aspirants que n tinguin la nacinalitat espanyla. Aquesta prva es qualificarà cm a apte n apte. Les persnes que acreditin dcumentalment davant l òrgan de selecció que estan en pssessió d un certificat cnfrme han cursat la primària, i/ la secundària, i/ el batxillerat a l Estat espanyl, del diplma d espanyl que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d ctubre, certificació acadèmica que acrediti haver superat ttes les prves dirigides a l btenció d aquest, del certificat d aptitud en espanyl per a estrangers expedit per les escles ficials d idimes, restaran exemptes de realitzar aquest exercici i la seva qualificació serà d apte. La presentació de la dcumentació acreditativa dels cneixements de castellà per restar exempt de realitzar la prva, si n s ha fet dins el termini de presentació de sl licituds, es pdrà fer en qualsevl mment del prcés selectiu i cm a màxim fins el dia hàbil abans de la realització de la prva crrespnent. Fase de cncurs Finalitzada la fase d psició s iniciarà la de cncurs, en la qual l òrgan de selecció valrarà els mèrits al legats i degudament justificats pels psitrs, cnfrme el barem següent, i sempre sbre la dcumentació acreditativa aprtada dins el termini de presentació de sl licituds. Els mèrits insuficientment descrits acreditats n seran valrats. La n veracitat de les dades cmprtarà l exclusió del prcés selectiu. 1. Experiència: a) Experiència prfessinal en l àmbit privat desenvlupant tasques similars amb les funcins pròpies del llc de treball a cbrir, fins a un màxim d 1 punt, a raó de 0,25 punts per cada 6 mess cmplets. b) Serveis efectius prestats a l Administració Pública desenvlupant tasques similars amb les funcins pròpies del llc de treball a cbrir, fins a un màxim de 2 punts, a raó de 0,25 punts per cada 6 mess cmplets. La puntuació establerta en aquest apartat d experiència, tant en l àmbit privat cm públic, s entendrà referida a jrnada cmpleta, en el cas que sigui inferir s aplicarà la puntuació que crrespngui, per aquest mtiu el còmput del temps treballat es valrarà d acrd amb el que cnsti a l infrme de vida labral cm a ttal de dies treballats. Per tal d acreditar crrectament el temps treballat, ja sigui en l àmbit privat en una administració pública, caldrà presentar l infrme de vida labral juntament amb un full de salari, cntracte, presa de pssessió certificació d empresa, en què es desprengui: data d alta a l empresa, data de baixa bé certificar que encara es treballa, tipus d activitat realitzada i categria prfessinal. En el cas de treball autònm, s haurà d acreditar mitjançant còpia cmpulsada de l alta censal de l activitat i certificació de ctització al règim autònm, i aquella dcumentació justificativa de la cncreta activitat realitzada. 2. Altres titulacins acadèmiques relacinades amb el llc de treball que n siguin exigides a la cnvcatòria i curss de frmació i perfeccinament relacinats amb el llc de treball a cbrir, fins a un màxim de 2 punts, segns el barem següent: Altres titulacins acadèmiques, màsters pstgraus relacinats amb el llc de treball: 0,50 punts per a cadascuna. Curss de frmació i perfeccinament relacinats amb el llc de treball: nmés es valrarà la frmació realitzada en els últims 5 anys i d acrd amb els paràmetres següents: D una durada fins a 20 hres: a raó de 0,10 punt cadascun. D una durada fins a 40 hres: a raó de 0,20 punt cadascun. D una durada fins a 60 hres: a raó de 0,30 punt cadascun. D una durada superir a 60 hres: a raó de 0 40 punt cadascun. Per l acreditació i valració dels curss de frmació, caldrà aprtar còpia de la certificació expedida en la qual cnsti la denminació del curs i la seva durada expressada en hres lectives, i si és pssible prgrama frmatiu. En el supòsit que n quedi acreditat el nmbre d hres de durada es puntuarà amb el mínim de punts. Per dispsar del certificat ACTIC: nivell bàsic 0 10 punts, nivell mitjà 0 20 punts, i nivell avançat 0 30 punts. En el supòsit de dispsar de més d un nivell nmés es valrarà el més alt. 3. Entrevista persnal, que cnsistirà en mantenir un diàleg amb les persnes aspirants, per tal d avaluar la idneïtat de les mateixes respecte de les funcins del llc. Es valrarà fins a un màxim de 1 punt. La n presentació de l aspirant a l entrevista determinarà la seva exclusió del prcés selectiu. Valració dels exercicis L òrgan de selecció qualificarà cadascun dels exercicis bligatris i eliminatris per separat. En el primer i segn exercici cada membre de l òrgan de selecció atrgarà fins a un màxim de 10 punts a cada aspirant, la puntuació del qual serà la mitjana aritmètica de les qualificacins atrgades pels membres de l òrgan de selecció. Les persnes que n acnsegueixin un mínim de 5 punts en cada exercici seran eliminades. Pel que fa al tercer i quart exercici es qualificaran cm a apte n apte. La puntuació s btindrà de la manera següent: a) Se sumarà la puntuació btinguda per cada aspirant en els diferents exercicis de la fase d psició. b) A la puntuació així btinguda s hi afegirà la resultant de la fase de cncurs, btenint-se d aquesta manera la puntuació final de cada psitr. En cas d empat en la puntuació final l rdre s establirà atenent, en primer llc, a favr de l aspirant que hagi btingut majr puntuació en la fase d psició. Si persisteix l empat s aplicaran els criteris de desempat següents: En primer llc, la persna que hagi btingut la puntuació més alta en el segn exercici de caràcter pràctic de la fase d psició. En segn llc, la persna que tingui millr puntuació en el barem de mèrits d experiència labral en l àmbit públic i privat sumats. Finalment, si encara persistís l empat, l òrgan de selecció realitzarà a les persnes afectades una prva relacinada amb les funcins i tasques a desenvlupar per determinar-ne el desempat. 9. RELACIÓ DE PERSONES APROVADES Un cp finalitzada la qualificació dels exercicis, l òrgan de selecció publicarà una llista d aprvats amb la puntuació ttal btinguda per cada aspirant i es penjarà al tauler d anuncis de l Ajuntament i a la pàgina web de l Ajuntament (www.manresa.cat), Oferta Pública d Ocupació / Interinatges cntractes temprals. La publicació de la infrmació a la pàgina web té caràcter merament infrmatiu i n vinculant, nmés tenen caràcter ficial els anuncis publicats al tauler d anuncis de l Ajuntament. Les persnes que superin tts els exercicis del prcés selectiu i d acrd amb l rdre de puntuació btinguda, quedaran en llista d espera durant un períde de tres anys, des de la data de finalització de les prves selectives. En el supòsit en què algun dels aspirants cridats n cmplís amb un més requisits, renunciés al seu nmenament cntractació, serà exclòs de la prpsta de nmenament cntractació i serà prpsat en el seu llc l aspirant que segueixi per rdre de puntuació. Funcinament de la brsa llista d espera: 1.- Els/les aspirants seran cridats d acrd amb el seu rdre de classificació. En el cas que la primera persna classificada n accepti l ferta es prpsarà a la persna següent, i així successivament. 2.- El fet de refusar un nmenament cntracte per tres vegades s entendrà cm a renúncia a frmar part de la llista i aquella persna serà dnada de baixa de la brsa de treball. També serà mtiu de baixa de la brsa de treball el fet de n haver superat el períde de prva haver btingut una avaluació negativa en el desenvlupament de les feines assignades. 3.- Mentre una persna integrant de la brsa de treball tingui vigent un nmenament cntracte tempral, n se li ferirà cap altra nva cntractació nmenament que pugui generar-se encara que aquesta sigui de durada superir, excepte que es tracti de cbrir una vacant de la mateixa categria fins a la cbertura definitiva del llc de treball mitjançant el prcés d ferta pública d cupació. Una vegada btingut i finalitzat el nmenament cntracte tempral la persna trna a la brsa de treball al llc que li crrespn d acrd amb el seu rdre de puntuació btingut en el resultat final. 4.- Les persnes integrants de la brsa n se les pdrà trnar a cridar sempre que la nva cntractació nm
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks