Catalonia és un gran lloc

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 53
 
 

Slides

  1. Defensem els drets dels animals PER MARTHA MILLÁN 2. Els animals, els nens i la seva tendresa Les ongs i la gent que lluita contra la crueltats dels animals Que…
Share
Transcript
 • 1. Defensem els drets dels animals PER MARTHA MILLÁN
 • 2. Els animals, els nens i la seva tendresa Les ongs i la gent que lluita contra la crueltats dels animals Que treuen de profit quan Maltracten animals Teràpia amb animals i altres serveis que ens proporcionen Rescats de persones i altres animals Fotos gracioses La meva opinió El glossari L’ÍNDEX
 • 3. La tendresa dels nens i als animals És ben sabut que nens i animals s’avenen molt bé ja Que els nens que fan patir als animals més tard acaben ser maltratadors i assassins. Quin nen no ha tingut alguna mascota quan ha segut petit Quasi tothom però També hi ha excepcions ja que la feinada després recau sobre els pares i aleshores són abandonats
 • 4. Ongs i gent que se preocupa pels animals maltractats Gracies a Déu que som molta més gent amb sensibilitat que no pas gent que desfruità fent malbé a altres essers vius com animals, o persones. Hauria d’haver El premi novell dedicat a Les persones que defensen els drets dels animals que ens fan molt de servi no mereixen que se'ls maltractin a excepció de Que sigui per curar malalties Amb favor d’esser humà o inclòs que els animals es benefiqui'n dels avanços que fem
 • 5. Que treuen de provi't el maltratadors? Els matractadors són gent que no tenen cap mena d'escrúpols Excepte que ho fan per diners sense tenint en compte que els essers que maltracten no poden defensar-se, Ja que si s’ho fessin a ells aleshores s’ho pensarien moltes més vegades abans de fer- ho. De totes maneres las penes de presó i multes són molt suaus haurien de complir condemna com si d’un esser humà es tractés
 • 6. ¿Quants animals han hagut De mori perquè dones snobs,riques Què no saben que fer amb els diners Lloessin els seus abrics? Poder –los comprar de pell sintètica Peró això no mola oi?. Les cries de foques es desengraní per posar un exemple Quan cada cop fa menys fred ja que L’escalfament global és més greu
 • 7. Teràpia amb animals i altres servei que ens proporcionen S’ha demostrar que persones amb Malalties generatives com per exemple: elzeimer, parkinson,o alguna malaltia psicològica i a les persones minusvàlides les teràpies Amb animals els han ajudat molt. Els animals ens proporcionen altres tipus de servei com recats, a la policia han ajudat A fer els escorcoll de drogues, bombes Perquè a pesar de que són irracionals demostrant ser intel·ligents quan el seus entrenadors els motiven i inclòs Han ajudat a altres animals, i així doncs Ens han demostrat la seva sensibilitat
 • 8. L’adopció d’animals A altres animals i rescats
 • 9. Fotos gracioses i tendres
 • 10. La meva opinió M’agrada’t molt fer aquest power point , ja que veus el que es pot aprendre d’ells. En teoria fent coses similars Quan fan experiments en els laboratoris comencen amb ratolins, gossos, porcs, Ximpanzés i amb nosaltres pot arribar la cura No m’agrada que hi hagi països que fomenten el mal tractament dels animals com per exemple: Canada, amb les foques, Espanya els toros i sobre tot a les festes populars on els lligant entorxes a les banyes.,Japó, i Xina Els primers ataquen dofins i el segon menja'n gossos Anglaterra caçaven Guineus etc... I aquest power point està dedicat a tots els animals que pateixen i a les persones que els defensen
 • 11. El glossari Idea Martha Millán tema defensem els animals Fotos google Text a Martha any 2013
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x